Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Worona klasa II B

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Worona klasa II B"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Worona klasa II B
Przedsiębiorczość Agnieszka Worona klasa II B

2 Tematy pracy Piramida potrzeb według A. Maslowa Sektory gospodarki
Definicja hasła „przedsiębiorczość”. Cechy człowieka przedsiębiorczego Wady i zalety prowadzenia przedsiębiorczości. Finanse Prawo finansowe Rodzaje finansów Zasoby budżetowe Ustawa o finansach publicznych Źródła dochodów publicznych. Prawo podatkowe Akt prawny i norma prawna Piramida potrzeb według A. Maslowa Sektory gospodarki Inwestycje zagraniczne Funkcje państwa Cele polityki gospodarczej Narzędzia polityki gospodarczej Państwo pod kątem gospodarczym Moje przedsiębiorstwo – czyli mój pomysł na życie Dlaczego przedsiębiorczość?

3 Przedsiębiorczość To aktywne działanie z zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do działania w sferze gospodarczej – przede wszystkim prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

4 Cechy człowieka przedsiębiorczego

5 Wady i zalety prowadzenia własnego przedsiębiorstwa
ryzyko niepowodzenia możliwe kłopoty finansowe, szczególnie w I okresie działalności niepewność „bytu przedsiębiorstwa trudności w zarządzaniu konieczność prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa samodzielne rozwiązywanie problemów duża ilość czasu poświęcona na pracę w przedsiębiorstwie pełna odpowiedzialność a nawet konsekwencje prawne status przedsiębiorcy satysfakcja ze zbudowania własnej firmy lepsza sytuacja finansowa, w przypadku osiągnięcia sukcesu odpis od podatku kosztów pewność zatrudnienia niezależność w podejmowaniu decyzji rozwój umiejętności Możliwość dostosowania godzin pracy do własnych potrzeb i dowolność w wyborze sposoby wykonywania pracy

6 Finanse Zasoby pieniężne , jakie są w dyspozycji publicznych i prywatnych podmiotów gospodarujących. Finanse są integralnie związanie ze zjawiskami i procesami pieniężnymi, w których pieniądz ma formę gotówki lub pieniędzy na rachunkach bankowych, należności lub zobowiązań.

7 Prawo finansowe Ogół norm prawnych regulujących stosunki społeczne tworzące się w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków finansowych. Źródłem prawa finansowego są ustawy i rozporządzenia zawierające normy prawne regulujące poszczególne działy prawa finansowego. Polskie prawo finansowe ciągle się zmienia, ponieważ dostosowuje się do zmieniającej rzeczywistości społeczno-gospodarczej kraju.

8 Rodzaje finansów Finanse przedsiębiorstw to przychody tego ogniwa pochodzą ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług, a wydatki związane z pokryciem kosztów tej działalności oraz podatkami i opłatami, podziałem zysków, inwestycjami itp. Finanse publiczne obejmują finanse państwa, ubezpieczeń społecznych i innych związków publicznoprawnych, np. samorządów terytorialnych. Przychody tego ogniwa pochodzą z podatków i opłat oraz innych płatności o charakterze przymusowym, a wydatki związane są z finansowaniem działalności państwa, świadczeń społecznych i gmin.

9 Rodzaje finansów Finanse banków i innych pośredników finansowych to przychody tego ogniwa to depozyty i lokaty wnoszone przez klientów (przedsiębiorstwa, różne instytucje, ludność). Mają one charakter zwrotny. Zgromadzone zasoby pieniężne wydatkowane są w formie kredytów , lokat tworzonych w systemie bankowym, zakupu papierów wartościowych. Koszty bieżącej działalności banków pokrywane są z nadwyżek przychodów z oprocentowania od udzielonych kredytów i prowizji od wykonywanych operacji nad kosztami oprocentowania depozytów i lokat oraz zapłaconych prowizji. Finanse gospodarstw domowych inaczej zwane finansami ludności. Przychody gospodarstw domowych pochodzą przede wszystkim z wynagrodzeń za pracę, z rent, emerytur i innych świadczeń społecznych, z własnej działalności gospodarczej , a także z procentów od kapitałów. Wydatki pieniężne przeznaczane są na zaspokajanie bieżących potrzeb, zakup dóbr trwałego użytku, podatki i różne opłaty. Nadwyżki przychodów nad wydatkami pieniężnymi to oszczędności gospodarstw domowych.

10 Zasady budżetowe zasada zupełności – budżet powinien obejmować wszystkie dochody i wydatki państwa zasada jedności – budżet musi mieć postać jednego aktu prawnego zasada jawności – budżet musi być upubliczniony, tak aby wszyscy mogli ocenić, w jaki sposób gospodaruje się publicznymi pieniędzmi zasada szczegółowości – dochody i wydatki powinny być szczegółowo przedstawione zasada równowagi – należy dążyć do zrównoważenia dochodów i wydatków w budżecie zasada tworzenia rezerw – zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie muszą zostać także wydzielone środki na nieprzewidziane wydatki, jest to tzw. rezerwa budżetowa

11 Ustawa o finansach publicznych z 21 XII 1994 roku
Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności: 1. Pobieranie i gromadzenie dochodów. 2. Wydatkowanie środków publicznych. 3. Finansowanie deficytu. 4. Zaciąganie zobowiązań. 5. Zarządzanie środkami publicznymi. 6. Zarządzanie długiem publicznym.

12 Źródła dochodów publicznych
Bezzwrotne Zwrotne własna działalność gospodarcza i wykorzystywanie własności publicznej opodatkowanie przedsiębiorców i gospodarstw domowych opłaty i składki pobierane przez władze publiczne pożyczki wewnętrzne pożyczki zagraniczne wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych

13 Prawo podatkowe Lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) – w czasie trwania roku podatkowego rząd nie może zmieniać zasad opodatkowania, podobnie jest z ulgami kilkuletnimi: jeżeli zaczniemy z nich korzystać, to nikt nie może ich nam unieważnić. Lex specialis derogat legi generali (przepis szczegółowy unieważnia przepis ogólny) – wyjątki są ważniejsze od reguły, a więc ustawę trzeba czytać do końca, bo zawsze może się okazać, że od sympatycznej reguły jest jakiś przykry dla nas wyjątek lub odwrotnie Clara non sunt interpretanda (rzeczy jasnych się nie tłumaczy) – nieważne, co chciał napisać ustawodawca, ważne jest, co napisał, a wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika.

14 Norma prawna Akt prawny
Składa się z przepisów prawnych, które są w nim wyodrębnione w postaci artykułu, paragrafu, punktu, ustępu. Indywidualne akty prawne wydawane są w sprawach jednostkowych, np. orzeczenie sądowe i decyzja administracyjna, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Normatywne akty prawne, są to akty wydawane przez kompetentne organy prawodawcze, mocą których ustanawiane są przepisy prawa. Reguła postępowania zabezpieczona sankcjami, ustanowiona lub uznana przez właściwy organ państwowy. Norma prawa finansowego to m.in. norma wyznaczająca wielkość odpisów na fundusze własne oraz wysokość rozliczeń z budżetem. Zawiera dyrektywę postępowania adresata normy. Na normę prawną składają się: Hipoteza określająca stan faktyczny. Dyspozycja wyznaczająca rodzaj zachowania. Sankcje, określające konsekwencje wynikające z zachowania niezgodnego z dyspozycją.

15 Piramida potrzeb A. Maslowa
Potrzeby samorealizacji Potrzeby szacunku i uznania Potrzeby miłości i przynależności Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne

16 Sektory gospodarki tworzące produkt globalny

17 Inwestycje zagraniczne
Korzyści Zagrożenia Rozwój infrastruktury Możliwość rozwoju branż, które nie miałyby szans w konkurencji międzynarodowej Podniesienie dochodu mieszkańców Wzrost zatrudnienia Nowe technologie Przyciąganie nowych inwestorów Zarządzanie w rękach obcokrajowców Decyzje zapadają poza regionem Wąska specjalizacja, która zamyka rozwój innych branż Upadek polskich marek Różnice w rozwoju poszczególnych regionów Transfer zysków za granicę

18 Funkcje państwa redystrybucyjna - dokonywanie wtórnego podziału dochodów obywateli i przedsiębiorstwa alokacyjna - rozmieszczanie zasobów tak, by umożliwić realizację ważnych celów ekonomicznych i społecznych (np. budowę dróg, sieci energetycznych, edukację) stabilizacyjna - oddziaływanie na koniunkturę gospodarczą poprzez kształtowanie wielkości globalnego popytu i podaży regulacyjna - tworzenie prawnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych

19 Podstawowe cele polityki gospodarczej
Wysoki i stabilny poziom zatrudnienia. Wzrost gospodarczy kraju i optymalne wykorzystanie zasobów wytwórczych. Sprawiedliwy podział dochodu narodowego. Stabilny poziom cen. Równowaga bilansu płatniczego i stabilny poziom kursu walutowego. Ochrona środowiska naturalnego.

20 Narzędzia polityki gospodarczej
Polityka budżetowa – polega na regulowaniu poziomu przychodów i wydatków państwa, może być ekspansywna (wydatki budżetowe rosną) lub restrykcyjna (wydatki maleją). Polityka monetarna – czyli pieniężna, za którą odpowiedzialny jest przede wszystkim bank centralny. Polega na kreowaniu i regulowaniu podaży oraz siły nabywczej pieniądza krajowego, za pomocą stopy procentowej, współczynnika rezerw obowiązkowych w bankach, kursu walutowego itp. Polityka dochodowa i cenowa – polega na bezpośrednim kontrolowaniu lub regulowaniu cen na niektóre artykuły (np. energię) oraz wysokości płac i dochodów (np. określenie wysokości płacy minimalnej.

21 Państwo pod kątem gospodarczym
(inwestuje, produkuje dobra i usługi, kupuje zasoby, zatrudnia, płaci) Jest wielkim podmiotem gospodarczym (emituje pieniądz, ustala wysokość stóp procentowych) Prowadzi politykę monetarną (ustala wysokość podatków, decyduje o wydatkach budżetowych, wielkości długu publicznego) Prowadzi politykę fiskalną (system wynagrodzeń, zasiłki, pomoc społeczna) Prowadzi politykę społeczną Prowadzi politykę handlu zagranicznego (cła, kurs walutowy, kontyngenty) (w pewnym sensie kontroluje ceny i dochody) cenowo – dochodową Prowadzi politykę

22 Moje przedsiębiorstwo czyli mój pomysł na życie
Krok pierwszy to praktyczny pomysł na biznes. Umiejętność uważnego i wnikliwego obserwowania rzeczywistości. Znalezienie przestrzeni dla naszej działalności. Analiza własnych umiejętności, zainteresowań i hobby. Poszukiwanie inspiracji . Obserwacja lokalnego rynku. Umożliwianie niemożliwego do zdobycia produktu. Rozmowy z przedsiębiorcami – przygotowanie do przedsiębiorstwa. Rozmowy z innymi ludźmi, w celu spełniania potrzeb, wymogów społeczeństwa przez nasze przedsiębiorstwo. Obserwacja programów telewizyjnych o tendencjach rynkowych.

23 Moje przedsiębiorstwo czyli mój pomysł na życie
Fundusze na działalność sprzedaż własnego majątku pożyczka (rodzina, znajomi) pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego - do 40 tyś, spłata w 3 lata pożyczka z Funduszu Mikro - do 7 tyś, na okres spłaty 1 roku pożyczki z Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości od tyś USD jednorazowa bezzwrotna dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości ok. 12 tyś, przeznaczona dla bezrobotnych, chcących założyć przedsiębiorstwo jednorazowa dotacja otrzymana ze środków UE w ramach ZPORR, przyznana pod warunkiem przygotowania biznesplanu na 2 kolejne lata prowadzenia działalności oraz oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, dotacja wynosi ok. 23 tyś. Kredyty bankowe Znalezienie osoby prywatnej, inwestującej środki finansowe w naszą działalność. (biznesmen, gracz giełdowy, prawnik, inwestor).

24 Dlaczego przedsiębiorczość?
Przedsiębiorczość przyczynia się do powstawania nowych technologii, produktów i usług. Napędza rozwój cywilizacji. To dzięki innowacjom wiele produktów, z których korzystamy na co dzień, ma nie tylko lepsze parametry, ale i niższą cenę, niż chociażby 10 lat temu. Odgrywa ważną rolę w gospodarce rynkowej.


Pobierz ppt "Agnieszka Worona klasa II B"

Podobne prezentacje


Reklamy Google