Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy

Коpie: 1
Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia Wydział 324 Woda do spożycia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy
Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia Wydział 324 „Woda do spożycia“

2 Zmiana Dyrektywy ws. Wody do Spożycia (DWS)
link do strony CIRCA zawierającej dokumenty

3 Główne tematy Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) Przegląd parametrów chemicznych + przegrupowanie Przegląd parametrów mikrobiologicznych Mali dostawcy (przepisy, nadzór, monitoring) ESA tylko ogólny i (tylko) dla wyrobów budowlanych (WB) kontaktujących się z wodą do spożycia (WS) Standaryzacja monitoringu, pobierania prób, analiz Ocena oddziaływania (nie ESA, nie instalacje WS) Wyraźne rozdzielenie od legislacji w zakresie żywności, woda butelkowana

4 Główne tematy Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) Przegląd parametrów chemicznych + przegrupowanie Przegląd parametrów mikrobiologicznych Mali dostawcy (przepisy, nadzór, monitoring) ESA tylko ogólny i (tylko) dla wyrobów budowlanych (WB) kontaktujących się z wodą do spożycia (WS) Standaryzacja monitoringu, pobierania prób, analiz Ocena oddziaływania (nie ESA, nie instalacje WS) Wyraźne rozdzielenie od legislacji w zakresie żywności, woda butelkowana

5 Ciąg dalszy propozycji
2. Do środków wymaganych na mocy ustępu 1 należeć będzie zatwierdzenie stosowania substancji i materiałów na podstawie ramowego systemu oceny i zwalczania ryzyk zdrowotnych określonego w Załączniku IV. Państwa Członkowskie przedłożą swój schemat zatwierdzania zgodnie z Dyrektywą98/34/WE 3. Uznaje się, że Państwo Członkowskie spełnia wymóg określony w ustępie 2, jeżeli jego krajowe przepisy odnoszą się do przedłożonych schematów zatwierdzania ustanowionych przez inne Państwa Członkowskie 4. Wytyczne Wspólnoty w sprawie oceny wymaganej na mocy ustępu 2 mogą być opracowywane i zmieniane zgodnie z procedurą określoną w Artykule 12. 5. Dokumenty interpretacyjne oraz specyfikacje techniczne stworzone na podstawie Artykułu 3 i Artykułu (1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych będą uwzględniać wymogi niniejszej Dyrektywy. PM Odniesienie do innych dyrektyw, np. w sprawie środków biobójczych (dezynfekujących), zamówień publicznych, urządzeń do podgrzewania wody, liczników wodnych, …

6 Ciąg dalszy propozycji
Artykuł 11 Przegląd załączników (-) 2. Co najmniej raz na pięć lat Komisja dostosowuje załączniki II, III oraz IV do postępu naukowo-technicznego. Takie zmiany, jeśli są niezbędne, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.

7 Ciąg dalszy propozycji
Elementy, które mają zostać dodane do Załącznika IV Ramowy system oceny i zwalczania 1. Wstęp 1.1 Powiązanie załącznika z Artykułem 10, Artykułem 4 (wszystkie substancje) oraz Załącznikiem I (konkretne parametry) 1.2 Odniesienie do nowych przepisów w sprawie PBW 1.3 Odniesienie do stosownych dyrektyw w sprawie wyrobów, między innymi DWB oraz Dyrektywy ws. środków biobójczych

8 Ciąg dalszy propozycji
2. Ogólny system ramowy 2.1 Zakres (od ujęcia do kranu) 2.2 Ocena na podstawie pełnej formulacji substancji i materiałów 2.3 Kryteria oceny (organoleptyczne, ogólne higieniczne, przenikanie konkretnych substancji, badania przesiewowe substancji niepodejrzanych i zwiększenie wzrostu mikroorganizmów). 2.4 Określenie poziomów akceptacji (wspólne zasady) 2.5 Wykaz zatwierdzonych substancji i materiałów (ogólny). Odniesienie do wspólnych wykazów, które mają być opracowane zgodnie z Artykułem (nowość), w tym odniesienie do Dyrektywy Komisji 2002/72/EC) 2.6 Podejście do badań powiązane z typem materiałów (matryca przeniesiona z propozycji ESA; materiały organiczne, metalowe, cementowe); szczegóły kwestii regulacyjnych takie, jak liczba przypadków przenikania, temperatura wody użytej w badaniach oraz zasady konwersji w wytycznych wspólnotowych zostaną ustalone zgodnie z Artykułem 10.4 (nowość). 2.7 Środki chemiczne stosowane do uzdatniania: odniesienie do istniejących norm EN 2.8 Odniesienie do norm badawczych CEN oraz zharmonizowanych norm dla produktów 3. Zapewnianie jakości (badania i audyt prowadzone przez jednostki niezależne) 4. Wymogi w dziedzinie powiadamiania i sprawozdawczości

9 Odpowiedzialność za wodę
Woda surowa w wodociągach, woda do spożycia do momentu wypływu z kranu konsumenta Ministerstwo Zdrowia Wody podziemne Wody powierzchniowe Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Woda do spożycia po wypłynięciu z kranu Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta Dostarczanie wody w sytuacjach wyjątkowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kwestie administracyjne związane z dostarczaniem wody Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Technologii

10 Zasada tworzenia regulacji w Niemczech
Administracja Sektor prywatny DIN i DVGW normy dla wyrobów metody badawcze Wytyczne UBA §§ Ustawa o wodzie do spożycia Certyfikacja wyrobów

11 PIERWSZA BARIERA: Spójna ochrona zasobów wody do spożycia
Obszary ochrony wody do spożycia Monitoring Sustainable Protection of Drinking Water Resources: Drinking Water Protection Areas Monitoring

12 Dostarczanie wody do spożycia:
DRUGA BARIERA: Wykorzystanie Standardów Technicznych w procesie dostarczania wody Dostarczanie wody do spożycia: Pobieranie Uzdatnianie Przechowywanie Transport Dystrybucja zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami technicznymi Dostawcy wody odpowiedzialni są za pobieranie, uzdatnianie, przechowywanie, transport i dystrybucję wody do spożycia. Przestrzegać muszą Standardów Technicznych oraz wymagań UE w dziedzinie jakości wody do spożycia

13 TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna
Instalacja domowa: Ostrożność w doborze materiałów kontaktujących się z WS Urządzenia zabezpieczające Profesjonalne wykonanie instalacji Odpowiedzialność dostawcy wody kończy się na wodomierzu. Instalacja domowa ma na celu zapewnić wysoką jakość wody do spożycia w kranie. Instalacja domowa

14 TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna
Materiały kontaktujące się z wodą do spożycia nie powinny zmieniać jej właściwości mikrobiologicznych i chemicznych. Wykorzystywane materiały: stal (cynkowana na gorąco, nierdzewna), miedź, plastiki.

15 TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna
Ponadto należy montować urządzenia zapobiegające odwróconemu cofaniu się wody, np. przerywacze próżni Prace na instalacji domowej powierza się jedynie wykwalifikowanemu hydraulikowi – nie „złotej rączce”! Przerywacz próżni

16 SYSTEM WIELOBARIEROWY:
Podstawa nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę w Europie Interakcja wszystkich trzech barier: spójna ochrona zasobów wody projektowanie, budowa i eksploatacja systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie ze Standardami Technicznymi (DIN, DVGW) profesjonalne zaplanowanie, montaż i eksploatacja instalacji domowych zgodnie ze Standardami Technicznymi przez wykwalifikowanych hydraulików gwarantuje, że konsumentowi dostarczona zostanie woda do spożycia najwyższej jakości!

17 Najważniejsze regulacje w Niemczech
Federalna ustawa o wodzie (wdroż. 00/60/EC) przepisy dotyczące zasobów wodnych w 16 krajach związkowych (ustawy o wodzie krajów związkowych) podstawowe przepisy dotyczące środków stosowanych w zarządzaniu zasobami wodnymi Rozporządzenie o wodzie do spożycia 2001 (wdroż. 98/83/EC) wydane na podstawie ustawy o ochronie przed zakażeniami z 2000 r. za wykonanie odpowiedzialne są kraje związkowe (landy) Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków dostaw wody Rozporządzenia w poszczególnych krajach związkowych np. kontrola wody surowej

18 Za wykonanie odpowie-dzialne są kraje związkowe
Bez wpływu ze strony minister-stwa!

19 Rozporządzenie ws. wody do spożycia: Treść
Szczegółowe wymagania w stosunku do jakości wody przeznaczonej do spożycia i produkcji żywności oraz w stosunku do uzdatniania wody do spożycia Przepisy dotyczące jakości wody do spożycia, obowiązki operatorów zakładów dostarczających wodę oraz nadzór higieniczny nad operatorami ze strony publicznych instytucji ochrony zdrowia. Wartości graniczne dla substancji szkodliwych dla zdrowia (np. metali ciężkich, azotanów, związków organicznych) oraz patogenów; określenie zakresu i częstotliwości nadzoru Brak szczegółowego określenia sposobu osiągnięcia tych wartości, np. z jakich materiałów powinny być zbudowane rury, aby osiągnąć zgodność Wyłącznie ogólne wymagania odsyłające do „powszechnie przyjętych standardów technicznych”

20 Powiązanie przestrzegania Standardów Technicznych z jakością wody do spożycia w Rozporządzeniu ws. Wody do Spożycia: § 4 (1) Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi być wolna od patogenów, zdatna do użycia i czysta. Przyjmuje się, że wymóg ten spełniony jest, jeżeli podczas poboru, uzdatniania i dystrybucji wody przestrzegać się będzie powszechnie uznanych standardów technicznych, a woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniać będzie wymagania określone w rozdziałach 5 do 7.

21 Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia:
§ 17 Wymagania specjalne Do budowy lub konserwacji instalacji stosowanych w celu uzdatniania lub dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi można stosować wyłącznie materiały, które w kontakcie z wodą nie wydzielają substancji w stężeniach wyższych, niż jest to niezbędne zgodnie z powszechnie uznanymi standardami technicznymi oraz nie zmniejszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, ochrony zdrowia ludzkiego przewidzianej w niniejszym Rozporządzeniu, ani nie zmieniają smaku ani zapachu wody; powyższy zapis obowiązuje bez uszczerbku dla przepisów rozdziału 31 Ustawy o Żywności i Towarach z dnia 9 września 1997 r. (BGBl. I p. 2296). Wymóg określony w zdaniu pierwszym uznaje się za spełniony, jeżeli planowanie, budowa i eksploatacja instalacji zgodna jest co najmniej z powszechnie uznanymi standardami technicznymi.

22 Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia:
§ 17 Wymagania specjalne (2) Instalacje zaopatrzenia w wodę służące do dostarczania wody do spożycia przez ludzi nie mogą być podłączane do sieci, którymi dostarczana jest lub usuwana woda nie przeznaczona do spożycia przez ludzi w rozumieniu rozdziału 3 p. 1. Przedsiębiorca oraz każdy właściciel instalacji zaopatrzenia w wodę w rozumieniu rozdziału 3 p. 2 musi oznaczyć różnymi kolorami rury należące do poszczególnych systemów zaopatrzenia w sposób trwały lub zlecić takie oznaczenie podczas montażu systemów. Właściciel musi w sposób trwały oznaczyć krany, którymi płynie woda nie przeznaczona do spożycia przez ludzi w rozumieniu rozdziału 3 p. 1 lub zlecić ich oznaczenie podczas montażu.

23 Rozporządzenie określa ogólne zasady zaopatrzenia w wodę
Sekcja 12 Instalacja klienta (1) Klient korzystający z przyłącza jest odpowiedzialny za prawidłową instalację, przedłużenie, modyfikację i konserwację instalacji za przyłączem wodociągowym, za wyjątkiem liczników udostępnionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Jeżeli klient wydzierżawi lub w jakikolwiek inny sposób udostępni instalację stronie trzeciej jest dodatkowo odpowiedzialny w stosunku do niej. (2) Instalacja może być zainstalowana, przedłużona, modyfikowana i konserwowana wyłącznie zgodnie z przepisami niniejszego Rozporządzenia oraz innymi przepisami ustawowymi lub regulacyjnymi, jak również zgodnie z uznanymi normami technicznymi. Montażu oraz zmian instalacji dokonać może wyłącznie przedsiębiorstwo wodociągowe lub hydraulik zarejestrowany w rejestrze hydraulików przedsiębiorstwa wodociągowego. Przedsiębiorstwo wodociągowe ma prawo nadzorować wykonanie prac. (3) Elementy instalacji za licznikami mogą zostać uszczelnione. Podobnie elementy instalacji będące częścią instalacji klienta mogą zostać uszczelnione dla zagwarantowania prawidłowości pomiarów. Stosowne do tego celu wyposażenie instalacji zostanie zorganizowane zgodnie ze specyfikacjami przedsiębiorstwa wodociągowego. (4) Stosować można wyłącznie materiały i urządzenia zgodne z uznanymi normami technicznymi. Logotyp uznanej jednostki inspekcyjnej (takiej, jak DIN-DVGW, DVGW lub GS) świadczy o zgodności z wymogami. (5) Elementy przyłącza wodociągowego będące własnością klienta i które klient ma obowiązek konserwować zgodnie z sekcją 10(6) stanowią elementy instalacji klienta.


Pobierz ppt "Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google