Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE INNOWACJA PEDAGOGICZNA O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT : Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE Miejsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE INNOWACJA PEDAGOGICZNA O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT : Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE Miejsce."— Zapis prezentacji:

1 Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE INNOWACJA PEDAGOGICZNA O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT : Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE Miejsce wdrażania: Przedszkole Miejskie Nr 112 w Łodzi Przedszkole Miejskie Nr 151 w Łodzi Autorki: Autorki: mgr Sylwia Małyska PM Nr 112 mgr Joanna Świątek PM Nr 151 Konsultacja metodyczna: Konsultacja metodyczna: mgr Beata Wosińska -doradca metodyczny ŁCDNiKP

2 Wychowanie to uczenie określonych wartości i norm, akceptowanych w ich środowisku, przyzwyczajanie do pewnych zachowań odbieranych jako pozytywne. Nasze zainteresowanie tym tematem wyniknęło z tego, że wartości to bardzo szczególny aspekt naszego życia i nie wystarczy wiedzieć co jest dobre, a co nie. Trzeba to jeszcze głęboko odczuwać i wykazywać się wolą życia według wartości. D.Tillman, D. Hsu Wchodzenie w świat Innowacyjny w swoim podejściu materiał edukacyjny, który opracowałyśmy, zawiera propozycje aktywności dzieci w formie zabaw i ćwiczeń, które skupiają się na dziecku, jednocześnie angażują nauczycieli w drodze do kształtowania wartości u dzieci. Aby wyrazić swoje uczucia, emocje i poglądy dzieci zajmują się refleksją, wizualizacją i artystyczną ekspresją; pogłębiają swoje poznawcze umiejętności i emocjonalne możliwości, analizując symulowane sytuacje i proponując ich rozwiązania. Przy okazji proponowanej aktywności dziecka nauczyciele mają możliwość tworzenia w klasie przedszkolnej atmosfery opartej na wartościach, w której wszystkie dzieci czują się szanowane, doceniane, rozumiane, kochane i bezpieczne-swoisty klimat wartość, który będzie umożliwiał dzieciom doświadczanie wartości jako czegoś własnego i stosowanie ich w interakcjach z rówieśnikami i innymi osobami. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wybrałyśmy wartości, które uznałyśmy za kluczowe w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym. Do każdej wartości ustaliłyśmy kanon umiejętności wraz z propozycjami ćwiczeń i zabaw, które dzieci powinny opanować. Stopień trudności poszczególnych zagadnień dopasowałyśmy do wiedzy, możliwości i umiejętności dzieci. W każdej grupie wiekowej omawiamy tę samą wartość, różne są jednak tematy do rozważań, zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Opracowana innowacja pedagogiczna o charakterze programowym jest wdrażana od 01 września 2008 r., do 30 czerwca 2011 r., we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu Miejskim Nr 112 i Przedszkolu Miejskim Nr 151.

3 CELE OGÓLNE INNOWACJI : Z ZADAŃ, KTÓRE WYZNACZAJĄ KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA OKREŚLIŁYŚMY CELE OGÓLNE INNOWACJI : Zapoznawanie dzieci z wartościami uniwersalnymi: spokój, szacunek, współpraca, sprawiedliwość, tolerancja, Kształtowanie umiejętności wyrażania wartości poprzez różnorodne formy ekspresji. Rozwijanie umiejętności kształtowania pozytywnego obrazu samego siebie. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze społecznego porozumienia. Kształtowanie postaw opartych na klimacie wartości. Rozwijanie umiejętności oceny zachowań innych oraz zachowań bohaterów literackich. Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów.

4

5

6

7

8

9

10 W SPÓŁPRACA Z RODZICAMI Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli. Dzieci dorastają w trzech kręgach, które mają wpływ na jego wychowanie i na to jakim będzie człowiekiem w dorosłym życiu. Najważniejszym jest D OM RODZINNY, kolejnym – NAJBLIŻSZE OTOCZENIE (sąsiedztwo, przedszkole, szkoła), a ostatnim – SPOŁECZEŃSTWO I JEGO KULTURA. Poprzez współpracę z rodzicami w realizowaniu celów innowacji zapewniamy, by wartości nabywane przez dzieci w przedszkolu były spójne z wartościami domu rodzinnego.

11 E WALUACJA Cel ewaluacji: efekty wdrażanej innowacji podlegały fragmentarycznemu badaniu w pierwszym roku wdrażania innowacji. Natomiast ewaluacja sumatywna jest prowadzona w sposób kompletny od grupy dzieci 3–letnich. Podmiot ewaluacji: dzieci, rodzice, nauczyciele. Przedmiot ewaluacji: osiąganie przez dzieci sukcesów w zakresie budowania systemu wartości; w oparciu o stworzone narzędzia. W pierwszym roku ewaluacji podlegała wartość SPOKÓJ, w drugim roku SPOKÓJ, SZACUNEK, WSPÓŁPRACA; w trzecim roku SPOKÓJ, SZACUNEK, WSPÓŁPRACA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, TOLERANCJA.

12 Częstotliwość przeprowadzania badań ewaluacyjnych: badania są prowadzone dwa razy w roku (w okresie: wrzesień- październik; maj – czerwiec), w zakresie efektów uzyskanych w bezpośredniej pracy z dziećmi. Natomiast rodzice i nauczyciele poddawani są oddziaływaniom ewaluacyjnym na koniec każdego roku szkolnego. Metody wykorzystane do ewaluacji innowacji: obserwacja, analiza wytworów prac dzieci, ankietowanie. Narzędzia, w oparciu o które była prowadzona ewaluacja: karta ewaluacyjna (osiągnięcia dzieci), kwestionariusz ankiety (opinie i spostrzeżenia rodziców), kwestionariusz ankiety (opinie, spostrzeżenia i uwagi nauczycieli).

13 EWALUACJA FRAGMENTARYCZNA PO DRUGIM ROKU WDRAŻANIA INNOWACJI ( w grupie dzieci objętych dwuletnim oddziaływaniem innowacyjnym) Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 151 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 112

14 1. Spokój to bycie wewnętrznie spokojnym.Rok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - wycisza się po sygnale nauczyciela2315926024179668 - koncentruje się na określonej aktywności19187672232592100 - ukazuje spokój w formie plastycznej, muzycznej i ruchowej2017806821158460 - dobiera dla siebie właściwą formę relaksu2120848024 96 - wypowiada się na temat spokojuXXXX22178868 - inscenizuje interakcje w duchu spokojuXXXXXXXX 1. Spokój panuje wtedy, gdy dzieci się nie kłócąRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - postępuje zgodnie z ustalonymi zasadami 1614645620168064 - korzysta z Kącika Spokoju, gdy tego potrzebuje 22138852252210088 - określa cechy charakterystyczne spokojnego człowieka 2112844822168864 - sprawia przyjemność innym w wybrany sposób XXXX22198876 - wyraża słowami co mu się podoba oraz to co mu się nie podoba w zachowaniu innych XXXXXXXX 1. Spokój to dojrzałe wyrażanie złościRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - wyraża negatywne emocje, nie sprawiając innym przykrości 914365616206480 - wyraża negatywne emocje zgodnie z ustalonymi zasadami XXXXXXXX 1. Spokój pomaga mi skoncentrować się na celuRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - koncentruje się w celu wykonania zadania XXXX242596100 - zachowuje spokój w trakcie wykonywania wspólnych zadań, w celu osiągnięcia sukcesu XXXXXXXX 1. Spokój to umiejętność rozwiązywania konfliktówRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - rozwiązuje konflikty na drodze społecznego porozumienia XXXXXXXX

15 1.Szacunek to świadomość, że jestem kimś wartościowym i niepowtarzalnym – szanuję samego siebie Rok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - opisuje co mu się podoba w sobie702809143656 - wymienia i opisuje swoje zaletyXXXX5520 - szanuje swoje rzeczyXXXX24 96 - wymienia i przestrzega zasad tzw. Zdrowego stylu życiaXXXXXXXX 2. Szacunek to miłe traktowanie innychRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - używa zwrotów grzecznościowych24096025 100 - podejmuje zabawę z rówieśnikami230920252410096 - dba o zabawki w klasie220880252110084 - opisuje pozytywne zachowania wobec innychXXXX10214084 - stosuje formy grzecznościowe na co dzieńXXXX251910076 - podaje przykłady okazywania szacunku ludziomXXXXXXXX 3. Szacunek to słuchanie innychRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - słucha tego co mówią inniXXXX24229688 - odzywa się z szacunkiem do innych podczas rozmów i zabawXXXX24239692 4. Szacunek to troska o uczucia i dobro drugiej osobyRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - dba o swoją klasęXXXX24229688 - szanuje rzeczy innychXXXX24239692 - stosuje formy grzecznościowe na co dzieńXXXX251910076 - pomaga innym, gdy zauważy, że potrzebują pomocyXXXXXXXX 5. Szacunek to dbałość o środowisko naturalne i wszystkie żyjące stworzenia Rok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - podaje przykłady okazywania szacunku roślinom i zwierzętomXXXXXXXX

16 1. Współpraca to dzielenie się obowiązkamiRok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - bierze aktywny udział w pracach na rzecz grupyXXXX15196076 - wywiązuje się z powierzonych obowiązkówXXXX22198876 - pracuje na rzecz grupy podejmując działania z własnej inicjatywyXXXXXXXX 1. Współpraca to łączenie wysiłków prowadzących do wspólnego wyznaczonego celu Rok szkolny 2008/09Rok szkolny 2009/10 liczba% % - okazuje radość ze wspólnie podejmowanych działańXXXXXXXX - okazuje radość z sukcesu odniesionego przez cały zespółXXXXXXXX

17 Stwierdzono następujące zmiany w zachowaniu dzieci w wyniku podjętych działań innowacyjnych: o ukazywanie potrzeb innych o okazywanie emocji o wzajemna pomoc o samodzielne rozwiązywanie konfliktów na drodze społecznego porozumienia o mniej agresji i konfliktów o umiejętność wyciszenia i opanowania emocji o stosowanie się do norm i zasad o wyciszanie się po sygnale nauczyciela o umiejętność zgodnej zabawy o dbałość o rzeczy własne i cudze o okazywanie szacunku innym o cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej o większa więź w grupie – akceptacja innych o umiejętność skupienia się na wykonywanej czynności o umiejętność dobierania dla siebie właściwej formy relaksu

18 P AULO C OELHO B YĆ JAK PŁYNĄCA RZEKA P AMIĘTAJ, ŻE WSZYSTKO, CO UCZYNISZ W ŻYCIU, ZOSTAWI JAKIŚ ŚLAD. D LATEGO MIEJ ŚWIADOMOŚĆ TEGO, CO ROBISZ. P AULO C OELHO B YĆ JAK PŁYNĄCA RZEKA


Pobierz ppt "Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE INNOWACJA PEDAGOGICZNA O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT : Z WARTOŚCIAMI NAM PO DRODZE Miejsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google