Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy e mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy e mail:"— Zapis prezentacji:

1 Korzyści ochrony własności przemysłowej – strategią rozwoju przedsiębiorstwa
mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy e mail: warszawa r. ©Copyright by Urszula Walas, Warszawa 2010r.

2 Plan Cz.1 Proceduralna Cz. 2 Korzyści ochrony własności przemysłowej
Własność intelektualna Struktura dóbr niematerialnych (systematyka) Systemy ochrony Tworzenie projektów wynalazczych. Ochrona w Polsce Cz. 2 Korzyści ochrony własności przemysłowej Model generujący zyski Prawa majątkowe pracodawcy (k. własność, współwłasność)  Rejestracja firmy i przedmiotów ochrony (k. bezpieczeństwo prawne) Zagraniczna ochrona (k. nowe rynki) Zarządzanie w.p.(k. platforma sprzedażowa, lider w branży) Strategia rozwoju firmy (k. wartość dodana, inwestor strategiczny) Monopol prawem dozwolony (korzyść: licencje i umowy)

3 Skróty Ustawa: Rozporządzenie: paipp –prawo autorskie i prawa pokrewne
pwp – prawo własności przemysłowej uoznk – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kc – kodeks cywilny Rozporządzenie: RM - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2005r.zmieniające rozporządzenie w spr. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych ( Dz.U.z 2005r. Nr 109, poz 910)

4 Stan prawny własności intelektualnej w RP
Akty prawne Prawo własności przemysłowej ustawa z dn. 30 czerwca 2000r.(Dz.U.nr 49/2001 poz.508 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity r. (Dz.U.nr 119/2003 poz.1117) z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 ,  Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz ) , ustawa z dn r. (Dz.U.nr 99/2007 poz.662), ustawa z dn r.(Dz.U.nr 136/2007 poz.958) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r.z późniejszymi zmianami . Jednolity tekst obwieszczenie Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dn. 17 maja 2006r. (Dz.U. nr90/2006 poz.631), ustawa z dn r. (Dz.U.nr 99/2007 poz.662), O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. (Dz.U.nr 47/1993 poz.211) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2005r.zmieniające rozporządzenie w spr. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych ( Dz.U.z 2005r. Nr 109, poz 910) Rozp.Prez. R.M. z dn r.zm rozp. w spr. opłat związanych z ochroną.. (Dz.U. z 2008r. Nr 41 poz.241)

5 Podstawa prawna Porozumienie w spr. handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS) – załącznik do Porozumienia ustanawiającą Światową Organizację Handlu (Marakesz 1994r. WTO), (Polska 1996)

6 Stan prawny - wspólnotowy
Konwencja o patencie europejskim (Dz.U. z 2004r. Nr 79 poz.737 z póżn.zm.) Regulamin wykonawczy do Konwencji o patencie europejskim Rozporządzenie Rady Komisji Europejskiej Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993r. utworzyło nowe terytorialne prawo własności przemysłowej Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie znaku towarowego Wspólnoty reguluje rozporządzenie Rady Nr 40/94/94/WE o wspólnotowym znaku towarowym (Dz. Urz. z 1994 Nr L 011/1). Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów

7 Własność intelektualna
? Co to jest? Własność intelektualna

8 Prawa do Wytworów twórczej działalności intelektu ludzkiego – dobra niematerialne Działalności intelektualnej w różnych dziedzinach

9 Własność intelektualna
Prawa do: - dzieł literackich, artystycznych, naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów, do programów radiowych i telewizyjnych wynalazków odkryć naukowych wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszystkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej , naukowej, literackiej i artystycznej (KONWENCJA O USTANOWIENIU ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - WIPO ) Sztokholm 1967r. ( Polska 1975r.)

10 Przedmioty ochrony (własność intelektualna w prawie międzynarodowym)
Własność przemysłowa (Konwencja Związkowa Paryska, 1883 r.) wynalazki, -          wzory użytkowe, -          wzory przemysłowe, -          znaki towarowe i usługowe, -          datkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, -         oznaczenia geograficzne i oznaczenia pochodzenia, -         zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ( Polska od 1919r.) obecnie 172 państwa (2008r.) Prawo autorskie (Konwencja Berneńska, 1886 r.) ochrona dzieł literackich i artystycznych, ochrona programów dla maszyn cyfrowych, -  ochrona wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, -  inne np. prawo prasowe. (Polska od 1935r.)

11 ? Kto jest przewodnikiem i pomocą w ochronie przedmiotów
własności intelektualnej?

12 Rzecznik patentowy art.236 pwp
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych (...) może być tylko rzecznik patentowy. Jest to zgodne z art. 32 ust.1 Konstytucji RP ( Trybunał Konstytucyjny r. K30/2001)  Osoby nie mające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze RP mogą w sprawach (...) działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego

13 Struktura własności intelektualnej
(ochrona własności intelektualnej) własność intelektualna RP Inne np. tajemniceknow how własność autorsko prawna (paipp) własność przemysłowa (pwp) i (uoznk)

14 Struktura dóbr niematerialnych Wytwory twórczej działalności intelektu ludzkiego systematyka
podlegające ochronie: - rejestrowane (poprzedzone badaniami, bez badań) – formalne procedury – ochrona w UPRP i in. - nierejestrowane (niepoddane sformalizowanym procedurom) np. utwory wg prawa autorskiego , naukowe, znaki powszechnie znane - sławne itp.. niechronione: dostępne do powszechnego użytku np. szeroko pojęta wiedza z podręczników, - dobra niematerialne wcześniej chronione, a ochrona ustała (unieważnienie, wygaśnięcie praw wyłącznych..)

15 Systemy ochrony prawnej
są ustrukturyzowane i sformalizowane System międzynarodowy – prawo międzynarodowe, System regionalny – prawo unijne, członkowie UE System krajowy – prawo lokalne (pwp, paipp, uoznk, kc) Ograniczenie praw wyłącznych Podmiotowe Przedmiotowe Czasowe terytorialne

16 Urząd Patentowy RP Ochrona w Polsce

17 Dokonanie projektu wynalazczego
Kryteria Postawienie zagadnienia ( zadania) technicznego ( wskazanie przez wynalazcę istnienia niezaspokojonej potrzeby) Rozwiązanie postawionego zagadnienia technicznego – wynalazek Realizacja wynalazku Strategia: -Fuzja rozwiązań - Konkursy - Zamówienie konkretnego rozwiązania - wynalazku

18 Dokonanie wynalazku Jest to rozwiązanie techniczne w wyniku pracy twórczej wynalazcy, spełnia kryteria zdolności patentowe (bezwzględne). Nowe ( art.25 pwp) Posiadają poziom wynalazczy (art. 26 pwp, § 32 ust.1 pkt.3 RM) Nadają się do przemysłowego stosowania (art.27pwp, §3 ust.1pkt.4RM)

19 Przedmioty i czas ochrony w RP
1.Ochrona wynalazków (20 lat , plus 5 lat w przypadku środków leczniczych) (art. 63 ust.3 pwp) 2. Ochrona wzorów użytkowych (10 lat) 3. Ochrona wzorów przemysłowych (25 lat co 5 lat). 4. Ochrona znaków towarowych (bezterminowa – co 10 lat) 5. Ochrona oznaczenia geograficznego – bezterminowa 6. Topografia układów scalonych (10 lat)

20 Własność przemysłowa przedmiot - prawo wyłączne- dokument
Wynalazek patent, patent europejski, d.pat. Wzór użytkowy prawo ochronne , ś.ochron. Znak towarowy prawo ochronne, ś.ochron. Wspólnotowy znak towarowy prawo z rejestracji Wzór przemysłowy prawo z rejestracji ś.rej Wspólnotowy wzór przemysłowy prawo z rejestracji Topografia układu scalonego prawo z rejestracji Oznaczenie geograficzne prawo z rejestracji

21 Narzędzia ochrony innowacji RP
paipp . Ochrona prawami wyłącznymi pwp Tajemnica firmy uznk Prawo cywilne art.23 i 24 patent prawo ochronne prawo z rejestracji wzór użytkowy znak towarowy wynalazek wzór przemysłowy, topog. ukł. scal., ozn. geogr.

22 Co zrobić by zarejestrować wynalazek
? Co zrobić by zarejestrować wynalazek

23 Ochrona rejestrowana Warunki Wniesienie wniosku do UP
Spełnienie określonych procedur w tym opłaty Ujawnienie istoty rozwiązania Uzyskanie tytułu ochronnego, Opłata za ochronę Publikacja prawa Wpis prawa do rejestru

24 Rejestracja Dokument patentowy Ujawnienie monopol
Patent przyznaje uprawnionemu prawo wyłączne do zarobkowego i zawodowego korzystania z wynalazku , umożliwiając zapobieganie lub powstrzymywanie innych osób od wytwarzania, wykorzystywania , sprzedaży lub importu produktu lub technologii wg wynalazku Ściganie naruszyciela

25 Nie zawsze ochrona patentem jest korzystna tajemnica know how
Rozwiązanie nie chronione patentem, a utrzymywane w tajemnicy i wykorzystane w gospodarce jest objęte częściową ochroną - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wiąże się z tajemnicą przedsiębiorstwa. ( zabezpieczyć dokument w razie sporu) Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz.211 z późn. zm.) Tajemnica receptury Coca –Coli od 1886r.

26 Cz. 2 Korzyści z ochrony własności przemysłowej
Dokonanie wynalazku - model generujący zyski Prawa majątkowe pracodawcy (k. własność, współwłasność)  Rejestracja firmy i przedmiotów ochrony (k. bezpieczeństwo prawne) Zagraniczna ochrona (k. nowe rynki) Zarządzanie w.p. (k. platforma sprzedażowa, lider w branży) Strategia rozwoju firmy (k. wartość dodana, inwestor strategiczny) Monopol prawem dozwolony (korzyść: licencje i umowy)

27 Korzyści z ochrony własności przemysłowej
Raport ekspertów i analityków, wynik finansowy w którym zbilansowano nakłady, wydatki lub koszty z jednej strony i korzyści (nie zawsze policzalne), przychody, zyski itp. z drugiej strony faktycznie poniesione w przedsiębiorstwie i które są prognozowane w przyszłości (w planowaniu strategicznym) w związku z chronionymi przedmiotami, tzw. know how lub w związku z kupnem licencji, tak by w ostatecznym rachunku ekonomicznym, rzeczywiście powstała korzyść finansowa.

28 Warunki powodzenia Kadra Infrastruktura techniczna
Efektywne zarządzanie własnością przemysłową

29 Model generujący zysk PRACODAWCA ( ZAMAWIAJĄCY) – PRACOWNIK ( WYKONAWCA) DOKONANIE WYNALAZKU -OCENA -ZGŁOSZENIE DO UP - UZYSKANIE TYTUŁU OCHRONNEGO (jednego lub więcej) - ANALIZA (monitoring) WDROŻENIE PROMOCJA, MARKETING, SPRZEDAŻ, ROZPOWSZECHNIENIE TYTUŁY ZAGRANICZNE – NOWE RYNKI ZBYTU ROZWÓJ

30 Kto może uzyskać patent?
Twórca Twórcy wynalazku przysługuje: prawo do wynagrodzenia prawo do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach, oraz innych dokumentach i publikacjach. Pracodawca lub zamawiający

31 Umowa o pracę dokonanie wynalazku
Zatrudnienie twórcy ( umowa o pracę, umowa o dokonanie wynalazku) i poniesienie przez pracodawcę (zamawiającego) wszelkich kosztów (np. wynagrodzenia, infrastruktury technicznej, prac badawczo-rozwojowych, oceny rozwiązania, budowa prototypu i in.) w celu dokonania wynalazku.

32 Prawa wyłączne przysługują pracodawcy albo zamawiającemu
Zatrudnienie Prawo do patentu Pracownik – wynagrodzenie Pracodawca – koszty Powstanie wynalazku Prawa wyłączne przysługują pracodawcy albo zamawiającemu

33 Prawo własności wchodzi do masy spadkowej, można je:
Korzyść pracodawcy Prawo własności wchodzi do masy spadkowej, można je: sprzedawać, dzierżawić, zastawić w części lub całości przenieść na inne osoby poprzez umowę licencyjną, zbywać poprzez cesję praw, można je dziedziczyć art.12 pwp).

34 Korzyść twórcy Osobiste prawo do autorstwa projektu wynalazczego ( np. wynalazku ) nie wchodzi do masy spadkowej, nie podlega dziedziczeniu pracownik (wykonawca) – autor jest nazwany z imienia i nazwiska obok projektu wynalazczego, jest wymieniany w opisach, rejestrach, dokumentach, w publikacjach. Przysługuje mu wynagrodzenie ( art pwp) lub inna forma nagradzania (zgodnie z umową)

35 Bezpieczeństwo prawne
WĄSKA OCHRONA - NISKIE KOSZTY –– MAŁE ZYSKI SZEROKA OCHRONA -WYSOKIE KOSZTY –– DUŻE ZYSKI

36 Rejestr przedsiębiorstw a uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy
To dwie różne sprawy. Ochrona firmy przedsiębiorstwa ( nazwy przedsiębiorstwa) . Rejestr firmy – KRS nie oznacza uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Ochrona firmy to ochrona określonej formy prawnej w jakiej firma prowadzi działalność ( np. spółka akcyjna, spółka jawna) Ochrona znaku towarowego – rejestracja w UPRP, ZT służy do odróżniania towarów lub usług przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo może używać różnych ZT odnoszących się bezpośrednio do firmy lub jej części. Jednak w takim przypadku winno uzyskać na nie prawo ochronne np. firma Blackmark może wprowadzić do obrotu jedne towary oznaczone Blackmark 2, a inne jako Redmark

37 Uprawniony – nowy wyrób
Produkt rynkowo atrakcyjny - Przygotowując się do wejścia na rynek z wyrobami i usługami przedsiębiorca sprawdza czy nie narusza cudzych praw wyłącznych, by w przyszłości nie doszło do kolizji. - Pakiet ochronny na wyrób, droższy od jednego tytułu ochronnego, szersza ochrona

38 Unieważnienie patentu przeszkadza wprowadzeniu wyrobu na rynek
Patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

39 Nowe rynki Zagraniczna ochrona
Uprawniony decyduje kiedy i w jakich krajach będzie rozszerzał swoją ochronę i korzystał z pierwszeństwa konwencyjnego. Rynek zagraniczny jest bardziej kosztowny (wyższe koszty zgłoszeń, koszty reprezentantów zawodowych, tłumaczeń docelowej ochrony, promocji, marketingu, spełnienia reżimów prawnych i certyfikatów na rynku sprzedażowym) i szerszy stąd są większe możliwości czerpania zysków.

40 Oszczędność kosztów w ochronie zagranicznej (1)
Patent europejski Ochrona wynalazku w każdym spośród 36 krajów europejskich, na drodze jednej procedury prowadzonej przez Europejski Urząd Patentowy Korzyścią finansową jest ochrona wynalazku za mniejszą opłatą i na większym terytorium, gdzie uprawniony ma wyłączność niż gdyby to rozwiązanie chronić w każdy kraju oddzielnie.

41 Oszczędność kosztów w ochronie zagranicznej (2)
Ochrona w 27 krajach UE wspólnotowy znak towary lub wspólnotowy wzór przemysłowy w agendzie UE - Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Za mniejszą opłatą niż to wynika z opłaty w każdym oddzielnie zgłaszanym do ochrony kraju

42 Platforma sprzedażowa, lider w branży
Zarządzanie własnością przemysłową Przedsiębiorca ma pakiet praw wyłącznych na określoną ilość chronionych przedmiotów i zgrany zespół zarządzający. Tworzy to wartość dodaną.

43 Polityka patentowa w przedsiębiorstwie
Regulaminy wewnętrzne organizacji prac i postępowania z projektami wynalazczymi w tym projektami racjonalizatorskimi w związku z zatrudnieniem, w związku z pracami powierzonymi i w związku z prawami przeniesionymi na rzecz pracodawcy przy zaangażowaniu środków finansowych pracodawcy

44 Wzmocnienia roli lidera na rynkach rozwój, kolejne tytuły ochronne
Firma wiodąca: Obserwuje bacznie rynek w Polsce i za granicą, konkurentów. Analizuje w jakich regionach jest zapotrzebowanie na produkty i technologie, bądź w jakich regionach świata skupiają się potencjalni producenci chronionego dobra niematerialnego i prawnego. Zna swoją pozycję. Wzmacnia własną markę

45 Współpraca z kontrahentami
Kontrakty zawierają klauzulę o wyrażeniu przez kontrahenta zgody na wykorzystanie jego oznaczenia w formie znaku towarowego w celach informacji o współpracy. Jest to zabieg marketingowy – budowanie własnej marki za pośrednictwem marki znanej, praktykowany przez przedsiębiorców.

46 Konkurencja Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy dostrzegają dobrze sprzedającą się, niezastrzeżoną polską markę, będą próbowali sami zastrzec prawo do identycznego lub podobnego znaku towarowego. Dlatego warto uprzedzić takie praktyki zabezpieczyć się i zastrzec ten znak, przede wszystkim w krajach, do których przedsiębiorstwo eksportuje swoje towary i usługi lub zamierza to robić.

47 Strategia rozwoju firmy
Wartość dodana, inwestor strategiczny W oparciu o chronioną własność przemysłową przedsiębiorca obiera własną ścieżkę rozwoju firmy. Poszukuje nowych źródeł finansowania, ogranicza koszty, szuka partnerów do współpracy, poszukuje inwestorów strategicznych. Inwestuje w rozwój firmy. Przedsiębiorca planuje zarządzanie wg własnej strategii w oparciu o analizę ekonomiczną Subwencje krajowe i dotacje unijne oraz instytucje otoczenia biznesu.

48 SWOT narzędziem analizy ekonomicznej
technika analityczna SWOT polegająca na posegregowaniu posiadanej informacji na cztery kategorie czynników strategicznych: S (Strengths) – mocne strony W (Weaknesses) – słabe strony O (Opportunities) – szanse T (Threats) – zagrożenia

49 Biznes plan - Inwestor strategiczny
Jest to dokument - podstawowe informacje dotyczący kadry zarządzającej oraz głównych zamierzeń projektowych. Jeśli chodzi o projekt we wczesnej fazie rozwoju to inwestor inwestuje w ludzi, którzy mają realizować konkretne przedsięwzięcie (min. przedmioty własności przemysłowej oraz projekt pakietu praw wyłącznych). Inwestor strategiczny dysponując odpowiednimi środkami finansowymi, pakietem większościowym w firmie oraz know-how, zapewni uprawnionemu dalszy rozwój, przy czym należy podzielić się zyskami.

50 Strategia zarządzania własnością przemysłową (1)
1. Czy tworzyć dalej własne ulepszenia, nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, będące dalej przedmiotem ochrony i sprawnego zarządzania . 2. Czy ekonomiczniejsze będzie zarządzanie nie swoją własnością intelektualną, ale prawami udzielonymi na bazie licencji? Decyzja należy do przedsiębiorcy, który powinien podjąć ją na podstawie skrupulatnych badań, analiz oraz projekcji różnych wariantów strategicznych. 3. Jak, gdzie i za ile chronić, by na ochronie zyskać, a wynalazek wdrożyć na różnych obszarach terytorialnych. Analiza racjonalno-ekonomiczna na każdym etapie zarządzania.

51 Strategia zarządzania własnością przemysłową (2)
Ochrona pakietem praw wyłącznych i udzielanie licencji (strategia kosztowna – pewna – przejrzysta) Ochrona poprzez utrzymywanie w tajemnicy własnych rozwiązań i doświadczeń zawodowych, badawczych, technicznych, technologicznych czyli wszelkich poufnych informacji i zdarzeń gospodarczych . Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa np. wiedza know how .

52 Komercjalizacja własności przemysłowych
Analiza wariantów ochrony: specjaliści do spraw komercjalizacji i rzecznik patentowy Planowanie budżetu (dochody i wydatki) związanego z ewentualną ochroną. Informacja o potencjale ekonomicznym danego wynalazku i jego pożądania na rynku. W efekcie wybiera się stosowną metodę ochrony i ścieżkę jej komercjalizacji.

53 Partnerzy do współpracy
Bieżące monitorowanie nowych technologii i najnowszych osiągnięć technicznych pozwala na wyszukiwanie potencjalnych nowych partnerów, dostawców licencyjnych Kontrola działalności konkurencji. W tym celu warto regularnie sprawdzać bazy danych patentów i innych przedmiotów będących w kręgu zainteresowań przedsiębiorcy. Bieżące monitorowanie pozwala na ustalenie naruszenia praw własnych oraz uniknięcia naruszenia praw konkurencji.

54 Pomoc instytucjonalna
1. Parki Technologiczne – stymulowanie rozwoju ekonomicznego regionu, powstawanie innowacyjnych MŚP tworzenie warunków do innowacji, rozwoju nowych technologii, ich transferu i komercjalizacji. 2. Inkubatory Technologiczne (centra technologiczne) – dla wspomagania rozwoju nowo powstałych firm 3. Centra Transferu Technologii (jednostki pomostowe) doradcze, szkoleniowe, informacyjne dla wsparcia transferu i komercjalizacji technologii, podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych. 4. Inkubatory Przedsiębiorczości- wspomaganie rozwój nowo powstałych firm MŚP, optymalizacja warunków dla transferu i komercjalizacji technologii

55 Wymiana wiedzy, doświadczeń, dalszy rozwój
Doświadczenia rynku amerykańskiego i polskiego w sferze zarządzania własnością intelektualną pokazują podobną zależność i wąskie gardło na jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa przy próbach wprowadzania zarządzania własnością intelektualną we własnym zakresie. Wąskim gardłem są finanse. Koszty ochrony patentowej i utrzymanie ochrony do 125 tys. dolarów za jeden patent amerykański i jedno zgłoszenie w trybie międzynarodowym. Rodzaje kosztów są podobne: wydatki na badanie stanu techniki, dokonanie zgłoszenia i utrzymania ochrony patentowej, koszty dokonania zagranicznych zgłoszeń ochrony i jej utrzymanie oraz opłaty obowiązkowej reprezentacji krajowego rzecznika patentowego.

56 Monopol prawem dozwolony (korzyść: licencje i umowy)
Uprawniony z patentu ( prawa ochronnego i prawa z rejestracji) może zakazać osobie trzeciej korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu produktu będącego przedmiotem wynalazku. Może również zakazać stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem (art. 66 pwp)

57 Umowy W obrocie gospodarczym umowy są zawierane w procesie zatrudnienia pracowników i z podmiotami gospodarczymi w formie pisemnej z klauzulą poufności. Brak klauzul poufności może narazić na wypłynięcie poufnej informacji na temat cennych rozwiązań technicznych i technologicznych.

58 Korzyści z działalności wynalazczej
Korzyści płynące z działalności wynalazczej można czerpać na podstawie umów oraz • w postępowaniach odszkodowawczych. Umowa Dobra umowa – gwarancją korzyści majątkowych na długie lata Wszystkie umowy dot. własności intelektualnej należą do umów - rezultatu ( art,.627 – 646 k.c. dzieło), albo - o świadczenie usług (art. 734 i następ. k.c.) Powinny być zawierane na piśmie pod rygorem nieważności

59 Gwarancje prawne Uprawniony z praw wyłącznych (właściciel) sam monitoruje właściwe respektowanie nabytych praw przez osoby trzecie uczestniczące w obrocie gospodarczym. O ile zachodzi bezprawne korzystanie z jego praw , naruszenie praw wyłącznych to na nim jako na właścicielu spoczywa obowiązek wnioskowania o ściganie naruszyciela. Zwykle poprzedza je wezwanie przed procesowe o zaprzestanie naruszenia na określonych warunkach. Droga prawna. Podrabiane wytwory mogą być skonfiskowane i zniszczone bez względu na to w jakich okolicznościach i kiedy zostały wprowadzone do obrotu oraz kto jest ich aktualnym użytkownikiem lub właścicielem.

60 Zakończenie Korzyści wyłączność korzystania z wynalazku
1. Wytwarzanie wyrobów , stosowanie sposobu zgodnie z wynalazkiem 2. Wprowadzenie wyrobów do obrotu 3. Oferowanie, promowanie, reklamowanie, wyrobów, przechowywanie wyrobów, import wyrobów 4. Licencje ( zgoda do produkowania zgodnie z patentem), cesja (przekazanie praw) 5. Patent dodatkowy dla ulepszeń lub uzupełnień wynalazku 6. Dochodzenie roszczeń w przypadku naruszeń

61 "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość„
Dziękuję za uwagę mgr.inż. Urszula Walas rzecznik patentowy kontakt: kom Konferencja zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość„


Pobierz ppt "mgr inż. Urszula Walas rzecznik patentowy e mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google