Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość środowiska Dolnego Śląska Barbara Kwiatkowska-Szygulska Agnieszka Mikołajczyk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wydział Monitoringu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość środowiska Dolnego Śląska Barbara Kwiatkowska-Szygulska Agnieszka Mikołajczyk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wydział Monitoringu."— Zapis prezentacji:

1 Jakość środowiska Dolnego Śląska Barbara Kwiatkowska-Szygulska Agnieszka Mikołajczyk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wydział Monitoringu Środowiska Wrocław, czerwiec 2007

2 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska2 Struktura funkcjonalna PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest źródłem informacji o środowisku będących wynikiem pomiarów i ocen jego stanu, jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji będących wynikiem działalności człowieka. Informacje te zostały ujęte w trzech blokach PMŚ: bloku PRESJE, bloku STAN oraz bloku OCENY I PROGNOZY, różniących się istotnie pod względem funkcji, jakie pełnią w systemie. W ramach bloku PRESJE będą pozyskiwane i gromadzone informacje o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do środowiska. Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok STAN, w ramach którego będą wytwarzane i gromadzone dane pierwotne, dotyczące stanu poszczególnych elementów środowiska. Informacje gromadzone w ramach bloków PRESJE i STAN zasilą blok OCENY I PROGNOZY, w ramach którego będą wykonywane zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan.

3 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska3 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Jakość powietrza na Dolnym Śląsku kształtowana jest przede wszystkim przez zanieczyszczenia emitowane ze źródeł: przemysłowych i energetycznych, sektora bytowo-komunalnego, transportu samochodowego. Całkowita emisja z zakładów objętych statystyką emisji zanieczyszczeń z terenu województwa dolnośląskiego w 2005 r. wynosiła: pyłów – 8 tys. Mg (redukcja o 7% w porównaniu do 2004 r.), dwutlenku siarki – 60,5 tys. Mg (wzrost o 7,4%), tlenków azotu – 23,2 tys. Mg (wzrost o 1,7%), tlenku węgla – 9,6 tys. Mg (redukcja o 4%), dwutlenku węgla – 17941,4 tys. Mg (wzrost o 8,3%). Spośród zakładów przemysłowych największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma BOT Elektrownia Turów S.A.

4 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska4 automatyczne – stacje stałe automatyczne – stacja mobilna manualne (aspiratory i pyłomierze) pasywne Próbniki pasywne Stacja manualna Powietrze - metody pomiarowe Stacja mobilna Wyb.J.Conrada-Korzeniowskiego Al. Wiśniowa ul. Bartnicza Pyłomierz PM10

5 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska5 Punkty monitoringu powietrza na Dolnym Śląsku

6 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska6 Punkty monitoringu powietrza na Dolnym Śląsku Na terenie województwa dolnośląskiego w 2006 r. eksploatowano 5 stacji pomiarowych (SO 2, NO x, O 3 ) spełniających wymagania odnośnie lokalizacji stanowisk ze względu na ochronę roślin: Jeleniów (pow. bolesławiecki), Czerniawa (pow. lubański), Czarna Góra (pow. kłodzki) Śnieżne Kotły (pow. jeleniogórski – teren Karkonoskiego Parku Narodowego). Śnieżka (pow. jeleniogórski – teren KPN).

7 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska7 Pomiary pasywne SO 2 i NO 2 w powietrzu dwutlenek siarkidwutlenek azotu Rozkłady stężeń średniorocznych na podstawie pomiarów prowadzonych metodą pasywną w sieci 163 punktów pomiarowych:

8 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska8 Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na przeważającym obszarze występują niskie stężenia dwutlenku siarki, tlenku węgla i metali ciężkich jednym z najbardziej istotnych obecnie problemów jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu – dwutlenkiem azotu, najwyższe stężenia większości zanieczyszczeń notowano w miesiącu styczniu – w dniach o bardzo niskich temperaturach powietrza maksymalne stężenia ozonu notowano natomiast w okresie letnim podczas upalnych dni ponadnormatywny poziom stężeń zarejestrowano dla: dwutlenku siarki w 1 stacji (Szczawno-Zdrój) dwutlenku azotu w 1 stacji stałej i w 2 punktach pasywnych (Wrocław) pyłu zawieszonego PM10 na 12 stanowiskach pomiarowych ozonu w 3 stacjach tlenku węgla w 1 stacji (Jelenia Góra-Cieplice) benzo(a)pirenu (szczególnie widoczny w okresie grzewczym) przekroczenie zanotowano również w przypadku ozonu w stacji na Czarnej Górze w odniesieniu do normy obowiązującej dla ochrony roślin (AOT40)

9 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska9 Programy ochrony powietrza opracowywane coroczne oceny jakości powietrza oraz klasyfikacje stref województwa wskazują obszary, na których przekraczane są normy jakości powietrza i konieczne jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych na podstawie danych monitoringowych za rok 2006 wykazano potrzebę opracowania programów ochrony powietrza dla 9 stref województwa: Wrocław (p. grodzki / aglomeracja) – pył zawieszony PM10, ozon, Jelenia Góra (p. grodzki) – pył zawieszony PM10, tlenek węgla, ozon, Legnica (p. grodzki) – pył zawieszony PM10, powiat dzierżoniowski – pył zawieszony PM10, powiat głogowski – pył zawieszony PM10, powiat kłodzki – pył zawieszony PM10, powiat lubiński – pył zawieszony PM10, powiat świdnicki – pył zawieszony PM10, powiat wałbrzyski – dwutlenek siarki, ozon.

10 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska10 Powietrze - trendy znaczne obniżenie poziomu stężeń dwutlenku siarki w odniesieniu do poziomu notowanego w latach 1994-1998 ustabilizowany poziom dwutlenku azotu spadek stężeń pyłu zawieszonego PM10 w latach 1994-1998, w ostatnich latach ponowny wzrost stężeń wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza ozonem nieznaczny spadek stężeń benzenu ustabilizowany niski poziom ołowiu

11 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska11 Wody powierzchniowe Wykaz ilości punktów pomiarowych w poszczególnych sieciach monitoringu rzek w 2006 roku Rodzaj monitoringuIlość ppk diagnostyczny70 uzupełniający25 azotanowy11 rybny61 wodociągowy12 graniczny8 EUROWATERNET16 substancji niebezpiecznych4 Łącznie110

12 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska12 Zbiorcza klasyfikacja rzek woj. dolnośląskiego

13 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska13 Trendy zmian w stanie czystości rzek na Dolnym Śląsku

14 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska14 Trendy zmian w stanie czystości rzeki Odry

15 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska15 Stan czystości rzek województwa dolnośląskiego wyniki badań potwierdzają stabilny poziom zanieczyszczeń w rzekach w ostatnich latach i tendencję do powolnego, lecz dalszego obniżania się ich wartości statystycznie około połowa rzek w województwie to wody o zadowalającej jakości; część wód sklasyfikowana jako niezadowalającej jakości tylko nieznacznie przekracza próg właściwy dla tej klasy występowanie wód złej jakości w dalszym ciągu związane jest w dużej części z odprowadzaniem ścieków z dużych aglomeracji miejsko- przemysłowych: wałbrzyskiej, świdnickiej i dzierżoniowskiej, ale na oczyszczalniach z nimi związanych trwają modernizacje procesu oczyszczania, zmierzające głównie do podniesienia stopnia usuwania związków biogennych i usprawnienia gospodarki osadowej w dalszym ciągu problemem pozostaje odprowadzanie ścieków, niekiedy nawet spełniających wymagania pozwoleń wodnoprawnych, do cieków o stosunkowo małym przepływie, jak Wierzbiak, Dobra, czy Kasina relatywnie niskie skanalizowanie obszarów wiejskich na terenie województwa jest w dalszym ciągu jedną z przyczyn nie najlepszej jakości wód powierzchniowych

16 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska16 Wody podziemne w 2006 roku badania wód podziemnych prowadzono w 78 punktach pomiarowych

17 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska17 Wody podziemne na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami kontrola jakości wód podziemnych na obszarach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych oraz wokół obiektów stanowiących potencjalne źródło poważnych awarii w 2006 roku badaniami objęto 19 obiektów w 63 punktach pomiarowych wody podziemne charakteryzowały się zróżnicowaną jakością – od wód o bardzo wysokiej jakości (klasa I) do wód złej jakości (klasa V) o klasyfikacji decydowały przede wszystkim następujące wskaźniki: amoniak, azotany, ogólny węgiel organiczny, przewodność, odczyn, azotyny i WWA

18 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska18 Wody podziemne na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami

19 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska19 Gleby Przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń w glebach na terenie Dolnego Śląska w 2006 r. (badania WIOŚ)

20 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska20 Hałas komunikacyjny Na 62 punkty kontrolno-pomiarowe przebadane na terenie Dolnego Śląska w 2006 roku w 100% poziom Leq dla 16 h dnia przekraczał wartość dopuszczalną 60 dB. Rozkład wielkości natężenia poziomu dźwięku w punktach kontrolno- pomiarowych na terenie Dolnego Śląska w 2006 r. (na linii pierwszej zabudowy): 24,2% 70 75 dB 3,2% > 75 dB 54,9% 65 70 dB 17,7% 60 65 dB

21 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska21 Hałas przemysłowy Spośród kontrolowanych zakładów większość emituje do środowiska hałas przekraczający normę nie więcej niż o 10 dB. Znaczny procent interwencji dotyczy działalności produkcyjno-usługowej. Uciążliwość akustyczna wiąże się lokalizacją hipermarketów, sklepów spożywczych jak też małych zakładów rzemieślniczych i usługowych, które to niejednokrotnie tworzą z zabudową mieszkaniową jedną całość. 36,5%2002-2003 28,3%2005-2006 25,8%2000-2001 55,5%1997-1999 % zakładów, w których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych poziomu hałasu Okres badań

22 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska22 Promieniowanie elektromagnetyczne W 2006 r. do badań natężenia promieniowania elektromagnetycznego wytypowano miasta: Legnicę i Wałbrzych. Pomiary przeprowadzono w 27 punktach w tym: Legnica – 17 ppk, Wałbrzych – 10 ppk. Punkty pomiarowe wyznaczono na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM (stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne). Pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych punktach. Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883 z dnia 14 listopada 2003 r.)

23 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska23 Odpady komunalne w województwie dolnośląskim w 2005 r. wywieziono na składowiska ok. 1 mln Mg stałych odpadów komunalnych (w tym z terenu miasta Wrocławia ok. 22% ogółu wywiezionych odpadów) wg danych GUS Dolny Śląsk zamieszkuje ok. 3 mln osób. Oznacza to, iż każdy mieszkaniec naszego województwa w swoim gospodarstwie domowym wytworzył w 2005 r. średnio 300 kg odpadów komunalnych (w krajach europejskich średnio 360-620 kg, w Polsce średnio 256 kg) szacuje się, iż w ciągu najbliższych lat ilość odpadów komunalnych znacznie wzrośnie metale 9% tworzywa sztuczne 10% makulatura 9% tekstylia 4% spożywcze 38% pozostałe 19% szkło 11% % wyselekcjonowanych odpadów w 2005 r.: makulatura 0,5% szkło 0,7% metale 0,07% tworzywa sztuczne 0,3%

24 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska24 Odpady przemysłowe Podstawowymi źródłami powstawania odpadów przemysłowych są: górnictwo węgla (hałdy i zbiorniki odpadów poflotacyjnych), wydobycie surowców mineralnych, przemysł energetyczny i hutnictwo. Odpady przemysłowe wytworzone w latach 1991-2005 Gospodarka odpadami przemysłowymi Najwięcej odpadów przemysłowych wytworzono na terenie powiatu polkowickiego (82%). Kolejne miejsca zajmują powiaty: zgorzelecki, głogowski, m.Wrocław, lubiński.

25 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska25 Odpady niebezpieczne Główne źródła odpadów niebezpiecznych: hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, przemysł chemiczny, przemysł rolno-spożywczy, przemysł maszynowy, procesy oczyszczania ścieków. Odpady niebezpieczne, wykazane przez 659 producentów, stanowiły ok. 1,21% (450 tys. Mg) wszystkich powstałych odpadów poprodukcyjnych ujętych w bazie SIGOP. Szacuje się, że w 2005 r.: odzyskano ok. 111 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiono (poza składowaniem) ok. 56 tys. Mg, zmagazynowano ok. 16 tys. Mg, ulokowano na składowiskach ok. 283 tys. Mg. Odpady niebezpieczne wytworzone w latach 1992-2005 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

26 WIOŚ Wrocław: Jakość środowiska Dolnego Śląska26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Jakość środowiska Dolnego Śląska Barbara Kwiatkowska-Szygulska Agnieszka Mikołajczyk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wydział Monitoringu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google