Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.2 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura Działanie 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura Działanie 6.1, 6.2, 6.4, 6.5

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.3 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego3Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura Działanie 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Priorytet 6 -,,Turystyka i Kultura Działanie 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.4 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego4Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Beneficjenci Działania 6.5

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.5 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007 r., w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tą datą; Termin rozpoczęcia kwalifikowalności w odniesieniu do projektów, w których występuje pomoc publiczna, powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; Zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 01.12.2012 r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez beneficjenta w polu F Wniosku o dofinansowanie data zakończenia finansowego realizacji projektu. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, nie później niż do dnia 31.12.2012 r. Okres realizacji projektu w Działaniu 6.5 Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.6 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego6Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Nabór w Działaniu 6.5 Od 31.03.2009 do 03.06.2009 r. Nabór nr 13/K/6.5/2009 tryb konkursowy Projekty dotyczące: 1.Projekty dotyczące budowy, modernizacji obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych, prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe (np. PTTK, PTSM) wraz z niezbędnym wyposażeniem (w tym jako jeden z elementów projektu inwestycyjnego działania z zakresu termomodernizacji i wykorzystania energii słonecznej, działania dostosowujące obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych jako jeden z elementów projektu inwestycyjnego oraz przedsięwzięcia dotyczące drogowej infrastruktury towarzyszącej, np. parkingi itp.) przy obiektach atrakcyjnych turystycznie (jako jeden z elementów projektu inwestycyjnego). Poprzez schroniska turystyczne rozumie się schroniska albo schroniska młodzieżowe zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.04.223.2268 z póź. zm.), spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.06.22.169). Rodzaj kategorii interwencji w ramach Działania 6.5 – 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Od 31.03.2009 do 03.06.2009 r. Nabór nr 13/K/6.5/2009 tryb konkursowy Projekty dotyczące: 1.Projekty dotyczące budowy, modernizacji obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych, prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe (np. PTTK, PTSM) wraz z niezbędnym wyposażeniem (w tym jako jeden z elementów projektu inwestycyjnego działania z zakresu termomodernizacji i wykorzystania energii słonecznej, działania dostosowujące obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych jako jeden z elementów projektu inwestycyjnego oraz przedsięwzięcia dotyczące drogowej infrastruktury towarzyszącej, np. parkingi itp.) przy obiektach atrakcyjnych turystycznie (jako jeden z elementów projektu inwestycyjnego). Poprzez schroniska turystyczne rozumie się schroniska albo schroniska młodzieżowe zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.04.223.2268 z póź. zm.), spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.06.22.169). Rodzaj kategorii interwencji w ramach Działania 6.5 – 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.7 Alokacja 3 040 000 Euro (14 275 840 PLN) (wg kursu 1 Euro = 4,6960 PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. 26.02.2009 r.) O podziale kwot na poszczególne projekty w ramach alokacji w danym działaniu decyduje Zarząd Województwa. Alokacja dla Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową 02 kwiecień 2009 r. Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.8 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego8Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Poziom dofinansowania dla Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – tryb konkursowy Poziom dofinansowania dla Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – tryb konkursowy Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.9 Preferencje i wymogi dla poszczególnych priorytetów i działań RPO WD wynikają bezpośrednio z opisów poszczególnych osi priorytetowych Programu (pkt 2 Cel I uzasadnienie Priorytetu). Preferencje i wymogi znajdują odzwierciedlenie: w zapisach Uszczegółowienia RPO WD tj. opisie priorytetów oraz celach i uzasadnieniach poszczególnych działań RPO WD; w kryteriach oceny i wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Preferencje – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.10 Realizowane projekty muszą wpisywać się w założenia Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego (którego częścią są Koncepcje Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych) – weryfikacja tej preferencji nastąpi: 1. Na etapie oceny merytorycznej: a)na podstawie kryterium kluczowego Spójność zewnętrzna projektu (sekcja 2.5). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy istnieje związek między celami projektu, a odpowiednimi dokumentami sektorowymi lub strategicznymi o charakterze lokalnym/regionalnym. Oznacza to, że w pkt. D wniosku o dofinansowanie Zgodność z dokumentami strategicznymi należy uwzględnić powiązania projektu z Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. 2. Na etapie oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa, który może wziąć pod uwagę wpływ projektu na realizację Programu Rozwoju Turystyki, w tym fakt wpisania projektu w Koncepcje Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych. Kryterium : Wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w którym badane będzie w jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. z czego, po 15 pkt. za: - pilność osiągnięcia efektów realizacji projektów ze względu na ich wpływ na realizację SRWD, - wpływ efektów realizacji projektów na wdrożenie SRWD w kontekście równomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska. Preferencje w ramach działania 6.5 – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.11 Realizowane projekty muszą wykazywać wyraźny wpływ na gospodarkę regionu. Istotne będą przede wszystkim te przedsięwzięcia, które przyciągną turystów spoza regionu – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej: na podstawie kryterium kluczowego Adekwatność projektu do celu działania (sekcja 2.1). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy projekt przyczynia się do podniesienia jakości lub standardów usług/produktów turystycznych i/lub kulturowych? Realizowane projekty powinny w jak najszerszym aspekcie uwzględniać poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury turystycznej oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i instytucji kultury – weryfikacja tej preferencji nastąpi: na etapie oceny merytorycznej: na podstawie kryterium dodatkowego Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans (sekcja 2.5). Niezależni eksperci dokonują oceny projektu ustalając, czy wpływ jest neutralny lub niski (0), średni (1), wysoki (2). Preferencje w ramach Działania 6.5 - cd Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.12 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego12Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Wewnętrzna linia demarkacyjna dla Priorytetu 6 Komplementarność i demarkacja z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów RPO Wewnętrzna linia demarkacyjna dla Priorytetu 6 Komplementarność i demarkacja z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów RPO - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków będą wspierane w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i innowacyjność - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową wspierane będą w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i Innowacyjność - m.in. projekty z zakresu rekultywacji zdegradowanych i zdewastowanych obszarów znajdujących się na terenach turystycznych czy uzdrowisk, mających na celu rekultywację i zagospodarowanie tych terenów na cele rekreacyjne i wypoczynkowe będą realizowane w ramach priorytetu,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb edukacji (dydaktyki) będą realizowane w ramach priorytetu Edukacja - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb Zakładów Opieki Zdrowotnej działających w publicznym systemie opieki zdrowia będą realizowane w ramach priorytetu Zdrowie W niniejszym priorytecie nie będą wspierane projekty, wskazane do realizacji na obszarze wsparcia w ramach priorytetu,,Miasta (wymienione w załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi IZ) - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków będą wspierane w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i innowacyjność - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową wspierane będą w ramach priorytetu,,Przedsiębiorstwa i Innowacyjność - m.in. projekty z zakresu rekultywacji zdegradowanych i zdewastowanych obszarów znajdujących się na terenach turystycznych czy uzdrowisk, mających na celu rekultywację i zagospodarowanie tych terenów na cele rekreacyjne i wypoczynkowe będą realizowane w ramach priorytetu,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb edukacji (dydaktyki) będą realizowane w ramach priorytetu Edukacja - Projekty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związane z ich dostosowaniem do potrzeb Zakładów Opieki Zdrowotnej działających w publicznym systemie opieki zdrowia będą realizowane w ramach priorytetu Zdrowie W niniejszym priorytecie nie będą wspierane projekty, wskazane do realizacji na obszarze wsparcia w ramach priorytetu,,Miasta (wymienione w załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi IZ)

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.13 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego13Wrocław, 02 kwiecień 2009 r. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu należy zdefiniować wskaźniki w taki sposób, aby dostarczały łatwo weryfikowalnych informacji, na podstawie których można zmierzyć postęp realizacji projektu względem przyjętych założeń należy unikać wyboru takich wskaźników, które nie są związane z istotą projektu oraz tych zbyt skomplikowanych należy wykorzystać w pierwszej kolejności wskaźniki opisujące cele i priorytety programu, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem RPO, a w rozwijanej liście w Generatorze Wniosków są wyróżnione poprzez (*). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na charakter projektu należy wykorzystać wskaźniki agregowane w Krajowym Systemie Informatycznym, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem MRR, a na rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (**). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe to należy skorzystać z pozostałych należy zdefiniować wskaźniki w taki sposób, aby dostarczały łatwo weryfikowalnych informacji, na podstawie których można zmierzyć postęp realizacji projektu względem przyjętych założeń należy unikać wyboru takich wskaźników, które nie są związane z istotą projektu oraz tych zbyt skomplikowanych należy wykorzystać w pierwszej kolejności wskaźniki opisujące cele i priorytety programu, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem RPO, a w rozwijanej liście w Generatorze Wniosków są wyróżnione poprzez (*). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na charakter projektu należy wykorzystać wskaźniki agregowane w Krajowym Systemie Informatycznym, które w Uszczegółowieniu RPO WD są oznaczone symbolem MRR, a na rozwijanej liście w Generatorze wniosków są wyróżnione poprzez (**). Jeżeli użycie tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe to należy skorzystać z pozostałych

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.14 Definicje: 1.MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego (zgodnie z definicją zawartą w RPO WD 2007-2013). 2.OBIEKT - w rozumieniu przepisów Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 3.TERMOMODERNIZACJA - w rozumieniu przepisów Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1121). 4.ŚRODEK TRWAŁY - środek na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), który nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta, włączony w ewidencję środków trwałych, traktowany przez beneficjenta jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości. 5.SCHRONISKO - schronisko lub schronisko młodzieżowe w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 884 ze zm.). Wskaźniki produktu dla Działania 6.5 (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.) Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.15 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego15Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Wskaźniki produktu dla Działania 6.5 (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.) Nazwa wskaźnikaOpis Oznaczenie Powierzchnia zmodernizowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (m2) Powierzchnia całkowita obiektu poddana modernizacji w wyniku realizacji projektu. Dotyczy obiektów, które pełnią funkcje lub w wyniku realizacji projektu będą pełniły funkcje schronisk. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu końcowego robót.. Liczba zmodernizowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (szt.) Liczba obiektów poddanych modernizacji w wyniku realizacji projektu, które pełnią lub w wyniku realizacji projektu będą pełniły funkcje schronisk. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót. Powierzchnia wybudowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (m2) Powierzchnia całkowita wybudowanego od podstaw obiektu pełniącego lub przeznaczonego do pełnienia funkcji schroniska. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.16 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego16Wrocław, 02 kwiecień 2009 r. Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.) Nazwa wskaźnikaOpis Oznaczenie Liczba wybudowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (szt.) Liczba wybudowanych od podstaw obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk. Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Przez liczbę wybudowanych obiektów infrastruktury rozumie się liczbę nowo wybudowanych od podstaw obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba dostosowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (szt.) Liczba obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Definicja "schroniska" zgodnie ze słownikiem - poz. 5 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Wskaźnik mierzony na zakończenie realizacji projektu na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji (szt.) Definicja "termomodernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 3 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba obiektów wykorzystujących energię słoneczną (szt.) Liczba obiektów wykorzystujących energię powstałą z kolektorów słonecznych. Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu odbioru robót i/lub protokołu zdawczo-odbiorczego.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.17 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Liczba zmodernizowanych baz służb i organizacji ratowniczych działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom (szt.) Przez liczbę zmodernizowanych baz służb i organizacji ratowniczych działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom rozumie się zmodernizowaną liczbę obiektów. Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1 Definicja "obiektu" zgodnie ze słownikiem - poz. 2 Liczba mierzona na podstawie protokołu odbioru robót. Liczba zakupionego sprzętu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa turystom (szt.) Dotyczy zakupionego sprzętu w ramach projektu służącego i umożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa turystom. Sprzęt musi być zakupiony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2007 - 2013. Definicja "środka trwałego" zgodnie ze słownikiem - poz. 4 Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Liczba elektronicznych systemów ostrzegawczych i monitorujących (szt.) Liczba zainstalowanych systemów ostrzegawczych i monitorujących zapewniających bezpieczeństwo turystom. Liczba wyrażona w sztukach, mierzona za pomocą protokołu odbioru robót. Liczba nowych produktów turystycznych (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba zmodyfikowanych produktów turystycznych (szt.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Wskaźniki produktu - cd (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.) Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.18 Nazwa wskaźnikaOpisOznaczenie Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce (etat) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR w tym kobiety (etaty)Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba udzielonych noclegów w obiektach pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych (szt.) Liczba udzielonych noclegów w rok kalendarzowy po zakończeniu realizacji projektu. Weryfikacja wskaźnika dokonywana na podstawie rejestru udzielonych noclegów. Liczba uczestników imprez/wydarzeń o znaczeniu co najmniej regionalnym (os.) Za imprezę/wydarzenie uznaje się usługi kulturalne/turystyczne tworzące jednolity program. Impreza/wydarzenie o znaczeniu regionalnym - impreza/wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla regionu, oddziaływująca na cały region. Za liczbę uczestników nie uznaje się osób zaangażowanych w przygotowanie imprezy/wydarzeń. Źródłem informacji o wskaźniku będzie liczba sprzedanych biletów i/lub lista obecności i/lub statystyki własne. Liczba osób korzystających z usług on- line (e-usług) (os.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych (os.) Wskaźnik zostanie zdefiniowany przez MRR.MRR Wskaźniki rezultatu (wg. stanu Uszczegółowienia na dzień 10 lutego 2009 r.) Wrocław, 02 kwietnia 2009 r.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.19 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego19Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Wydatki niekwalifikowalne dla Działania 6.5 (Załącznik nr 6 do Uszczegółowienia, pkt. K) 1.Wydatki na utworzenie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powstałych do obsługi imprez lub kampanii promocyjnych. 2.Wydatki związane z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 3.Wydatki na szkolenia pracowników obiektów turystycznych. 4.Wydatki bieżące. 5.Zakup czasopism, książek, księgozbiorów. 6.Wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wszelkie prace budowlane w ramach projektów dotyczących organizacji imprez/wydarzeń kulturalnych o znaczeniu co najmniej regionalnym 7.Wydatki związane z drogową infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach atrakcyjnych turystycznie przekraczające 49%wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.20 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego20Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Zasady dofinansowania projektów 1 Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Rady nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

21 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.21 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego21Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Zasady dofinansowania projektów – trwałość projektu

22 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.22 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego22Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Łączenie projektów

23 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.23 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego23Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Ocena oddziaływania na środowisko

24 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.24 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego24Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Dominika Kanaś (071) 776 95 29 e-mail: dominika.kanas@umwd.pl Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów Nr 6,7,8 oraz ZPORR Dominika Kanaś (071) 776 95 29 e-mail: dominika.kanas@umwd.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 50-411 Wrocławwww.rpo.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 02 kwietnia 2009 r. Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google