Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 PROGRAMY DLA SENIORÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 PROGRAMY DLA SENIORÓW."— Zapis prezentacji:

1

2 Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 PROGRAMY DLA SENIORÓW

3 Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 organizacja powinna posiadać sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ubiegły rok, statutowe cele działania powinny być zgodne z warunkami przystąpienia do konkursu, organizacja powinna zabezpieczyć zaplecze techniczne do realizacji projektu (np. sprzęt, wyposażenie, sale), organizacja powinna zabezpieczyć zaplecze kadrowe do realizacji projektu (np. koordynatorzy, szkoleniowcy, itp.). JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UBIEGAĆ SIĘ O FUNDUSZE UNIJNE?

4 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i jest skierowany do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych. Serwis zawiera informacje o wnioskowaniu i selekcji w 2009 r.

5 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 W PROGRAMIE GRUNDTVIG OD ROKU 2009 WYSTĘPUJE 10 AKCJI PODZIELONYCH NA 2 ZASADNICZE TYPY DZIAŁAŃ: Akcje zdecentralizowane obsługiwane przez Narodową Agencję w poszczególnych krajach Akcje scentralizowane obsługiwane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli

6 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 AKCJE ZDECENTRALIZOWANE Akcje zarządzane i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje: trzy pierwsze mają charakter projektów lub warsztatów realizowanych przez organizacje i nastawione są na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne, natomiast cztery następne dotyczą zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry edukacyjnej dorosłych.

7 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 PROJEKTY I WARSZTATY GRUNDTVIGA 1. PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA 2. PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 3. WARSZTATY GRUNDTVIGA MOBILNOŚCI KADRY GRUNDTVIGA 4. KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 5. WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 6. ASYSTENTURY GRUNDTVIGA 7. WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA

8 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych, tak by wesprzeć mobilność co najmniej 7000 tych osób rocznie do końca 2013 r., poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie, zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłym osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji.

9 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie, informacyjno-komunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie, poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych.

10 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Warsztaty Grundtviga w pigułce Akcja zarządzana przez Narodowe Agencje, tzn. wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju, która dokonuje selekcji. Narodowe Agencje podpisują następnie umowy z Beneficjentami, monitorują przebieg projektu i dokonują ostatecznego rozliczenia. Skład partnerski: warsztaty organizuje 1 organizacja dla 10-20 słuchaczy z minimum 3 krajów, w tym minimum 2/3 słuchaczy musi być z innych krajów niż kraj organizatora (minimum 10 osób z zagranicy).

11 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Warsztaty Grundtviga w pigułce Kto i gdzie składa wniosek: wnioskuje tylko organizacja organizująca warsztaty - do właściwej Narodowej Agencji w swoim kraju; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2009 – 20 lutego) Informacja o wynikach: około 3 miesiące po terminie składania wniosków Czas trwania warsztatu: 5-10 dni (nie wcześniej niż od 1 września 2009, nie później niż do 31 sierpnia 2010)

12 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Warsztaty Grundtviga w pigułce Możliwe dofinansowanie: zależne od liczby słuchaczy, długości trwania warsztatu i kraju organizatora. Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na koszty organizacyjne i również zryczałtowanych wg kraju organizatora na koszty podróży i utrzymania uczestników. Wkład własny: nie jest wymagany. Europejski katalog warsztatów: po zakończeniu procesu selekcji przez Narodowe Agencje Komisja Europejska publikuje katalog dostępnych w danym roku warsztatów dla dorosłych słuchaczy z Europy.

13 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

14 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Celem Działania 7.3 jest wsparcie ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu społecznym, zwiększenie ich mobilności i aktywności społecznej oraz rozwój lokalnych inicjatyw, służących rozwiązywaniu problemów społecznych na tych terenach. Preferowane są projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, do rozwoju usług społecznych, dialogu, partnerstwa publiczno–prywatnego.

15 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Celem Działania 9.5 jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw, ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców. Przedmiotem projektów mogą być działania podnoszące poziom wykształcenia i kwalifikacji, wspierające rozwój usług edukacyjnych, usług informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych i doradczych, podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich. Termin składania wniosków: 03.08-31.12.2009 r.

16 Grupami docelowymi są: mieszkańcy gmin wiejsko-miejskich miast do 25 tysięcy mieszkańców, społeczności lokalne, podmioty działające na rzecz integracji społecznej. PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009

17 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Do realizacji zadania finansowanego z działania 7.3 i 9.5 nie jest potrzebny wkład własny. Ponadto 20 % całości kosztów mogą stanowić wydatki na crosfinacing, w ramach którego możemy zakupić potrzebny do realizacji sprzęt, oraz 10% całości kosztów mogą stanowić koszty pośrednie, w ramach których możemy pokryć koszty administracyjne działania organizacji dotyczące realizacji zadania. Warunkiem przystąpienia do uzyskania dotacji jest również fakt, iż beneficjentem ostatecznym korzystającym ze wsparcia EFS powinni być mieszkańcy gmin wiejskich czy miejsko-wiejskich. Finansowanie PO KL Maksymalna kwota dotacji to 50 tys. zł.

18 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Najistotniejsze wskazania uczestnictwa w projektach POKL, współfinansowanych z funduszy unijnych, i kolejność postępowania możemy odnaleźć na stronach internetowych Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl.

19 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Zysk z dojrzałości to projekt realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od lutego 2008 do stycznia 2010 roku. Celem długofalowym działań podejmowanych w ramach projektu Zysk z dojrzałości jest poprawa sytuacji osób 50+ na rynku pracy, w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji i negatywnym stereotypom na temat aktywności zawodowej tej grupy wiekowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracodawców i przedstawicieli służb zatrudnienia, których decyzje i działania mogą być tutaj kluczowe. Projekt Zysk z dojrzałości promuje korzyści z zatrudniania pracowników 50+ oraz koncepcje zarządzania wiekiem wraz z przykładami i praktykami jej wdrażania.

20 PROGRAMY DLA SENIORÓW Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Prawny i Kontroli Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

21


Pobierz ppt "Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, wrzesień 2009 PROGRAMY DLA SENIORÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google