Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, grudzień 2012 r. Możliwości pozyskania funduszy unijnych na edukację regionalną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, grudzień 2012 r. Możliwości pozyskania funduszy unijnych na edukację regionalną"— Zapis prezentacji:

1 Katowice, grudzień 2012 r. Możliwości pozyskania funduszy unijnych na edukację regionalną

2 O marzeniach Tworzyć projekt to znaczy być zwolennikiem działania, kontrolowanej zmiany rozłożonej w czasie. Projekt nie jest snem czy marzeniem..., ale marzenie, które się spełnia, może stać się projektem Metoda przeprowadzania projektu stanowi ramę, która pozwala, aby marzenie nabrało kształtu i stało się rzeczywistością. Źródło: Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy. Publikacja Ray Europy i Komisja Europejska, listopad 2000.

3 Moje marzenia projektowe wybrane przykłady projektowej edukacji między- i regionalnej

4 InterEOL- Edukacja Interkulturowa OnLine Powrót Nadziei Krzysztof Jackowski Ideą i celem 3-letniego projektu InterEOL; Edukacja Interkulturowa OnLine było przygotowanie nauczycieli i uczniów z Polski, Czech i Niemiec do dialogu i współdziałania w kształtowaniu Europy różnych kultur poprzez budowanie i transfer wiedzy o regionach partnerskich przy wykorzystaniu ICT oraz nowych metod pedagogicznych, w tym metody WebQuest. Realizacja projektu umożliwiła w regionach partnerskich i w całej Europie: prowadzenie dialogu interkulturowego, wymianę doświadczeń z zakresu dziedzictwa kulturowego, wspieranie i wyrównywanie szans, niwelowanie napięć i konfliktów, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii.

5 Projekty nauczycielskie - WebQuesty

6 Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy

7 Oddech dawnych czasów

8 Poziom unijny – wybrane programy Uczenie się przez całe życie Program ma w szczególności sprzyjać wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie UE. Obejmuje on wszystkie rodzaje i poziomy edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Program, poprzez promocję i zachęcanie do uczenia się przez całe życie, ma przyczynić się do rozwoju Wspólnoty Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym.

9 Poziom unijny – wybrane programy Młodzież w działaniu Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej.Młodzież w działaniu wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności. Cele programu "Młodzież w działaniu": promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów, podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży, wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży, zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami

10 Poziom unijny – wybrane programy Młodzież w działaniu Działania dofinansowywane przez program Młodzież w działaniu: Akcja 1.1. Wymiana MłodzieżyAkcja 1.1. Wymiana Młodzieży – spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć; Akcja 1.2. Inicjatywy MłodzieżoweAkcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe – lokalne działania młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których głównym odbiorcą jest otaczająca, najbliższa społeczność; Akcja 1.3. Młodzież w DemokracjiAkcja 1.3. Młodzież w Demokracji – działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym; Akcja 2. Wolontariat Europejski Akcja 2. Wolontariat Europejski – praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach wolontariatu. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18-30 lat; Akcja 3. Młodzież w ŚwiecieAkcja 3. Młodzież w Świecie – współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci; Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie SieciAkcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu Młodzież w działaniu. Oferuje między innymi szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych; Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżowąAkcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową – pomaga w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia między innymi organizację krajowych i międzynarodowych seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie

11 Poziom unijny – dobra praktyka Młodzież w działaniu Tak jak malował pan Chagall – oblicza kultury żydowskiej Prawie 40 młodych ludzi z Polski i Litwy, zainteresowanych kulturą żydowską spotkało się w Oleśnie, aby wspólnie realizować projekt wymiany młodzieży. Obie grupy zbadały dogłębnie tematykę żydowską i stworzyły prezentacje multimedialne dla swoich partnerów – Litwini o świętach żydowskich i judaizmie, a Polacy o ich tradycji i obrzędach. Młodzi ludzie poznawali wpływ kultury żydowskiej na ich kraje oraz prezentowali kulturę swoich krajów, przedstawiali panujące u nich zwyczaje i opowiadali o swoich rodzimych miastach - Oleśnie i Alytusie.

12 Poziom unijny – Inne programy

13 Baza programów

14 Poziom krajowy – wybrane programy Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży Celem realizowanego od 2000 roku programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego.

15 Poziom krajowy – wybrane programy

16 Poziom krajowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

17 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej DZIAŁANIE 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRA – projekty konkursowe

18 Typy projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

19 Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców; społeczności lokalne działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

20 Przykłady dobrej praktyki projektowej

21 Priorytet IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

22 Cel działania: Pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich

23 Typy realizowanych projektów: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich; projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach; działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

24 Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

25 Pałac w Chałupkach – Seniorzy na tropie europejskiego dziedzictwa kulturowego gminy Celem głównym projektu planowanego na 6 miesięcy jest zwiększenie aktywności w obszarze edukacji seniorów (późna dorosłość) poprzez zorganizowanie zajęć z zakresu edukacji kulturowej w ramach Akademii Dziedzictwa Kulturowego Seniorów dla 20 osób (12K i 8M) zamieszkałych w Chałupkach.

26 Śladami rodów z Tworkowa - edukacja kulturowa seniorów

27 Odkrywamy tajemnice kościoła w Irządzach - edukacja kulturowa seniorów

28 Przykłady "dobrych praktyk" projektowych w 9.5 PO KL

29 Gdzie szukać informacji na temat działań PO KL?

30 Mapa projektów – możliwości udziału

31 Mapa projektów – wyszukiwarka projektów

32 Perspektywa 2014+ Trwają prace nad perspektywą finansową UE na lata 2014 – 2020

33 Dziękuję za uwagę! www.marszaf.blogspot.com mszafraniec@womkat.edu.pl


Pobierz ppt "Katowice, grudzień 2012 r. Możliwości pozyskania funduszy unijnych na edukację regionalną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google