Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwy szkół: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Zespół Szkół w Cielczy - Gimnazjum ID grup: 98/24_P_G1 i 98/53_P_G1 Opiekunowie: Jadwiga Pszonka i Lucyna Dworzyńska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Środowisko naturalne w Polsce. Stan obecny – ochrona – prewencja, na przykładzie gmin Jarocin i Lubsko. Semestr/rok szkolny: drugi / 2010/2011

3 ŚRODOWISKO NATURALNE W POLSCE. STAN OBECNY – OCHRONA – PREWENCJA, NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY LUBSKO

4 1. Wprowadzenie. 2. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Lubsko. 3. Środowisko naturalne. 4. Zanieczyszczanie środowiska naturalnego. 5. Ochrona środowiska naturalnego. 6. Segregacja odpadów. 7. Recykling. 8. Punkty skupu surowców wtórnych. 9. Miejska oczyszczalnia ścieków w Lubsku.

5 WPROWADZENIE Celem naszego projektu jest: przedstawienie istoty środowiska naturalnego problem zanieczyszczania środowiska ochrona środowiska naturalnego. Pokazujemy środowisko naturalne przez pryzmat naszej gminy.

6 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY LUBSKO Lubsko zlokalizowane jest w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim, 30 km od granicy polsko – niemieckiej.

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY LUBSKO W źródłach pisanych nazwa Lubsko pojawiła się w 1258r.

8 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY LUBSKO Teren gminy jest urozmaicony, co jest dowodem bytności lodu i działalności jego wód. Gmina obejmuje 18 sołectw.

9 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY LUBSKO Malownicze usytuowanie miasta, liczne tereny zielone, pozwalają odetchnąć od pędzącej rzeczywistości wielkich aglomeracji miejskich.

10 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY LUBSKO Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców miasta Lubsko – 14 837 Liczba mieszkańców gminy – 4 652 Liczba mieszkańców ogółem – 19 489 (Stan na dzień 31.12.2010)

11 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY LUBSKO Powierzchnia: Miasto Lubsko: 12,56 km 2 Gmina: 170,13 km 2 Razem: 182,69 km 2 Struktura powierzchni: użytki rolne: 46% użytki leśne: 43%

12 ŚRODOWISKO NATURALNE to środowisko w którym żyje i działa człowiek całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych w jego ramach można wyróżnić m.in. następujące elementy: rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, gleba, organizmy żywe

13 ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO Na co dzień każdy z nas spotyka się z problemami zanieczyszczenia miejskiego środowiska przyrodniczego, którego składnikami są: powietrze, woda, gleba, flora i fauna. Codziennie mamy do czynienia z nadmiernym hałasem, wibracjami, odpadami, ściekami, czy też z degradacją zieleni miejskiej.

14 ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO Miasta – w tym także Lubsko – coraz częściej borykają się z problemem usuwania odpadów komunalnych.

15 ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO Wciąż brakuje technologii, wiedzy pozwalającej opanować metody segregacji jak i zastosowania recyklingu odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte baterie, świetlówki, zużyte oleje.

16 OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Sposoby ochrony środowiska naturalnego: przeciwdziałanie zanieczyszczeniom segregacja odpadów recykling utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

17 SEGREGACJA ODPADÓW Segregacja odpadów jest dziś powszechnym zwyczajem w całym kraju. Pojemniki na surowce wtórne znajdują się na każdym osiedlu w Lubsku, są one także obecne w małych miejscowościach i wsiach naszej gminy.

18 RECYKLING Segregacja odpadów stanowi wstęp do recyklingu. Słowo recykling pochodzi z języka angielskiego i oznacza wykorzystanie odpadów do wytworzenia nowych produktów.

19 RECYKLING Recykling jest korzystny pod wieloma względami między innymi pozwala on: obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów, przetwarzanie opakowań pozwala na zmniejszenie ilości śmieci zalegających na wysypiskach, pozwala chronić surowce potrzebne do produkcji poprzez wykorzystanie surowców wtórnych, obniża ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.

20 RECYKLING Recykling posiada wiele zalet Dla środowiska najbardziej korzystne jest, aby produkt przed trafieniem na wysypisko czy przeznaczeniem do recyklingu był użyty kilka razy. Dlatego obecnie modny staje się powrót do produktów i opakowań trwałych, mogących być użytych wielokrotnie np. słoiki, szklane butelki, torby lniane lub bawełniane na zakupy.

21 PUNKTY SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH Na terenie gminy Lubsko pozyskuje się następujące surowce wtórne: makulatura szkło tworzywa sztuczne złom

22 PUNKTY SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH Nazwa surowcaCena za 1 kg w zł Złom stalowyO,60 – 0,80 Złom mosiądzu 12,00 Złom brązu 13,00 Złom aluminium – puszki 4,00 Złom stali nierdzewnej 5,50 Złom akumulatorów 1,00 Złom miedzi 22,00 Złom cynku 2,50 Makulatura0,13 – 0,15 Butelki - 0,5l0,07/szt.

23 MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBSKU

24

25 Oczyszczalnia ścieków dla miasta Lubska zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta.

26 MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBSKU Technologia oczyszczalni ścieków w Lubsku obejmuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych z miasta.

27 MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBSKU Oczyszczalnia pracuje w układzie 3-stopniowego, mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi.

28 MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBSKU Oczyszczanie wstępne stanowi pierwszy stopień oczyszczania w oczyszczalni ścieków. Jego zadaniem jest eliminacja wszelkich zanieczyszczeń obecnych w ściekach, które można usunąć w wyniku procesów mechanicznych, takich jak cedzenie, grawitacyjne opadanie czy flotacja. (flotacja – wypływanie osadu lub zawiesiny na powierzchnię cieczy w zbiorniku)

29 MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBSKU Oczyszczanie biologiczne stanowi drugi etap oczyszczania pozostałych w ściekach po mechanicznym oczyszczeniu rozpuszczonych związków organicznych, koloidalnych i zawiesin. Najprościej proces ten można przedstawić: ścieki + mikroorganizmy = ścieki oczyszczone + nowe mikroorganizmy.

30 MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBSKU Oczyszczalnia została tak zwymiarowana, aby odpowiadała Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.

31 PODSUMOWANIE Działania jakie przeprowadza się w naszej gminie – wyżej przedstawione – przyczyniają się do ochrony środowiska.

32

33 Środowisko to ogół elementów przyrodniczych oraz przekształconych w wyniku działalności człowieka, takich jak: Powierzchnia ziemi Wody Powietrze Surowce Rośliny i zwierzęta Krajobraz i klimat

34 Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań mających na celu zachowanie możliwie naturalnego charakteru środowiska. Obejmuje ochronę: Gleby Wody Powietrza Surowców Roślin i zwierząt Krajobrazu i klimatu

35 Powiaty województwa wielkopolskiego

36 Do naszego powiatu należą 4 gminy:

37 Liczba ludności powiatu jarocińskiego wynosi 71835 osób.

38 Struktura zatrudnienia w naszym powiecie:

39 Struktura użytkowania terenu :

40 Cały powiat jarociński jest zwodociągowany. Lokalne ujęcia w pełni zaspokajają zapotrzebowanie na wodę.

41 Sposób przesyłania ścieków :

42 Jakość wód w naszych rzekach. Skala mierzenia jakości wód wyrażona jest w przekrojach od I do VI, gdzie I oznacza najwyższą jakość. Prosna - klasa IV - niezadowalająca jakość Lutynia - klasa IV - niezadowalająca jakoś Lubieszka - klasa V - zła jakość ŻADNA Z NICH NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ DLA BYTOWANIA RYB.

43 POWIETRZE Głównymi zanieczyszczeniami są: dwutlenek siarki, tlenki azotu. Średnie miesięczne stężenie SO2

44

45 Bogactwa naturalne: 1) Gaz ziemny

46 2) Piaski i żwiry

47 3)Surowce ilaste ceramiki budowlanej (glina)

48 Główne zagrożenia środowiska w naszym powiecie. POWODZIE

49 Nasza perełka Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy Unikalna rzeźba terenu Lasy łęgowo-grądowe Rzadkie gatunki flory i fauny

50

51 Odpady na terenie wiejskim

52 Odpady na terenie miejskim

53 Prognozowana masa odpadów ulegająca biodegradacji

54 Wielkość wytwarzanych odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych w powiecie jarocińskim.

55 ZADBAJMY O ŚRODOWISKO R A Z E M ! Czuwają nad tym: Zakład Gospodarki Odpadami Laboratorium Oczyszczalnia ścieków

56 Zakład Gospodarki Odpadami dba o: Wywóz i składowanie odpadów Zbiórkę i odbiór odpadów problemowych Selektywną zbiórkę surowców Edukację ekologiczną

57 Teren wysypiska.

58 Hala do segregacji surowców.

59 Laboratorium badające czystość wody.

60 Oczyszczalnia ścieków.

61 Źródła informacji: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jarocińskiego na lata 2008-2015. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jarocińskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 Wywiad z pracownikami laboratorium i oczyszczalni ścieków Internet

62 GRUPA Z LUBSKA :

63 NASZĄ GRUPĘ TWORZĄ Kacper Gola Damian Błażewicz Martyna Hajn Hubert Grabowski Jakub Mól Pamela Wegnerska Kamil Rynkowski Emilia Klóska Daniela Modrzejewska Aleksandra Warcholak oraz od stycznia dołączyli do nas: Filip Kuca Mateusz Pytko

64 Prezentację przygotowali: Karolina Ciechelska Estera Kubiak Patryk Idczak Michał Pawlak Łukasz Książkiewicz Sylwia Pawlak Sylwia Filipiak Martyna Solińska Izabela Jarzyniak Kinga Kozłowska Asia Sójka Aleksandra Stachowiak

65 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

66 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google