Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIEŃ DOBRY. KSZTAŁTOWANIE, KONTROLOWANIE I OCENIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIEŃ DOBRY. KSZTAŁTOWANIE, KONTROLOWANIE I OCENIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 DZIEŃ DOBRY

2 KSZTAŁTOWANIE, KONTROLOWANIE I OCENIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI

3 Oceniając kształtujesz wartości

4 Nagradzanie określonych umiejętności prowadzi do uwewnętrznienia myśli o tym, że te umiejętności są istotne

5 zbiór wiadomości, umiejętności i postaw niezbędnych z punktu widzenia celowego i aktywnego uczestnictwa jednostki w społeczeństwie. Raport Komisji Europejskiej

6 to te kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia

7 1. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach 2. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób 3. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 4. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności 5. Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań

8 6. Umiejętność efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm 7. Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów problemów społecznych 8. Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków

9 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 2. Porozumiewanie się w językach obcych 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne 4. Kompetencje informatyczne 5. Umiejętność uczenia się 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość 8. Świadomość i ekspresja kulturalna

10 Dlaczego i w jakim celu ocenia się uczniów?

11 zdobywanie dobrych ocen staje się istotniejsze od procesu uczenia się, ocena może być subiektywna (niesprawiedliwa, krzywdząca), stopnie wykorzystywane są w funkcjach, dla których nie zostały przewidziane (nie spełniają wyznaczonych funkcji), stopnie mogą prowadzić do konfliktu między nauczycielem a uczniami, stopnie dostarczają argumenty do budowania stereotypów i uprzedzeń (segregują uczniów), może stać się dla ucznia głównym wyznacznikiem jego wartości,

12 Ocena jest sądem wartościującym !

13 informuje o wyniku sprawdzania zawiera czynnik emocjonalny

14 ETAP1 Nauczyciel formułuje oczekiwania wobec uczniów na podstawie: o wyników pierwszych testów, o opinii innych nauczycieli, o zachowania ucznia na pierwszych lekcjach, o płci ucznia, o wyglądu ucznia, o pochodzenia społecznego ucznia,

15 ETAP2 Nauczyciel traktuje uczniów zgodnie ze swoimi oczekiwaniami: o poświęca więcej czasu uczniom dobrym, o wspiera głównie uczniów dobrych (pochwały), o uczniom dobrym stwarza możliwości zaprezentowani a wiedzy i umiejętności,

16 ETAP3 Nauczyciel inaczej traktuje sukcesy i porażki uczniów dobrych i słabych.

17 1. Nauczyciel formułuje hipotezę, że uczeń nie jest w stanie spełnić pewnych wymagań. 2. Nauczyciel daje uczniom odczuć, że nie wierzy w jego możliwości. 3. Uczeń pracuje na poziomie oczekiwań nauczyciela.

18 1. opierania oceny na raz powziętej opinii niezależnie od aktualnej wiedzy ucznia, 2. niejednakowe ocenianie uczniów dobrze nam znanych i prywatnie lubianych oraz tych, których znamy gorzej lub nie darzymy sympatią, 3. nie udzielanie wszystkim uczniom takich samych podpowiedzi i wskazówek, 4. nie dawanie uczniom tej samej ilości czasu na odpowiedź,

19 Psychologowie wskazali nauczycielom uczniów, którzy rozwiną się intelektualnie. W ciągu roku nastąpił rozwój intelektualny wskazanych uczniów.

20 cech nie podlegających poprawie ani rozwojowi w procesie uczenia się, który się nie zmienia w procesie uczenia się (jest zamknięty), umiejętności, które mogą się zmieniać, rozwijać w procesie uczenia się, który może się poszerzać w procesie uczenia się (jest otwarty),

21 Uczniowie różnią się od siebie poziomem uzdolnień

22 Nie ma dwóch osób o takich samych zdolnościach

23 Każdy uczeń zaczyna naukę w szkole z innego punktu

24 Uczniowie powinni być stale przekonywani o elastycznym charakterze własnych zdolności

25 Uczniowie nie zawsze zmotywowani są do nauki, tylko do konkurowania z innymi

26 Odczucie sukcesu zależy nie tylko od osiągnięć własnych, ale w dużej mierze od osiągnięć innych osób

27 nieudzielanie się, wysiłek pozorowany, zwlekanie (odkładanie na ostatnią chwilę), zawyżona poprzeczka, przyznanie się do małej słabości,

28 1. Przekonanie, że mogą rozwijać swoje zdolności (niezależnie od tego, z jakiego punktu startują) 2. Rozszerzenie zakresu tego, co podlega kontroli i ocenie 3. Zwiększenie zakresu środków, za pomocą których uczniowie mogą osiągnąć sukces

29 Wspieranie wszystkich uczniów Nagradzanie postępów i wysiłku uczniów Nagradzanie ciekawości i dążenia do poszukiwania nowych informacji Docenianie wielu różnych umiejętności

30 lingwistyczne, matematyczno – logiczne, przestrzenne, ruchowo – kinestetyczne, muzyczne, interpersonalne, intrapersonalne,

31 Wzrokowcy Kinestetycy Słuchowcy

32 Ocenianie sumujące to przekazywanie informacji o efektach uczenia się (najczęściej wyrażane stopniem)

33 czy oceny przekazują informacje o pozytywnych elementach pracy ucznia? czy oceny informują o rodzajach i ewentualnych przyczynach błędów (braków)? czy oceny zawierają wskazówki dotyczące sposobów wyeliminowania błędów (uzupełnienia braków)? czy oceny stanowią zachętę i dostarczają motywacji do podjęcia dalszej pracy? czy oceny przyczyniają się do kształcenia odpowiedzialności ucznia za własną pracę? czy uwzględniam została możliwość poprawy błędów i ponownego poddania się ocenie? czy oceny uwzględniają postępy poczynione przez ucznia? czy ocenie podlegają tylko wymienione wcześniej wiadomości i umiejętności?

34 Stopień szkolny nie zawiera informacji o tym, jak: o interpretować wynik, o wykorzystać wynik

35 służyć ma przede wszystkim poprawie procesu uczenia się, opiera się na przekazywaniu informacji pomagającej uczniowi się uczyć,

36 Ocenianie kształtujące kładzie nacisk na robienie postępów przez każdego ucznia, bez porównywania go z innymi uczniami

37 Zadawanie pytań Informacja zwrotna Ujawnianie kryteriów oceniania Samoocena

38 mniej pytań pozostaje bez odpowiedzi odpowiedzi się wydłużają odpowiedzi stają się zróżnicowane rodzi się dyskusja między uczniami uczniowie zyskują pewność siebie

39 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia 3. wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę 4. wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej

40 Samuel bardzo ładnie uczestniczy w śpiewaniu grupowym poprzez pomocne słuchanie Anthony de Mello Modlitwa żaby cz.2

41 Mały Johny był przesłuchiwany do roli w szkolnej sztuce. Jego matka wiedziała, że bardzo się do tego zapalił, lecz obawiała się, że nie zostanie wybrany. W dniu, w którym role zostały rozdane, Johny po powrocie ze szkoły rzucił się w ramiona matki, tryskając dumą i podnieceniem.

42 Mamo, wykrzyknął, zgadnij co się stało ! Zostałem wybrany do bicia brawa i wznoszenia okrzyków. Anthony de Mello Modlitwa żaby cz.2


Pobierz ppt "DZIEŃ DOBRY. KSZTAŁTOWANIE, KONTROLOWANIE I OCENIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google