Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Orzesze, dn. 29.09.2010r. Opracowanie: mgr Anna Czarnacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Orzesze, dn. 29.09.2010r. Opracowanie: mgr Anna Czarnacka."— Zapis prezentacji:

1 1 Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Orzesze, dn r. Opracowanie: mgr Anna Czarnacka

2 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W najnowszych dokumentach unijnych nazywających i precyzujących zadania edukacyjne i szkoleniowe kompetencje są definiowane jako: połączenie wiedzy i umiejętności odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe są potrzebne: do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i znalezienia zatrudnienia. Kompetencje kluczowe - definicja

3 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokumenty, które w przeszłości porządkowały cele i obowiązki szeroko rozumianej edukacji europejskiej: Berno – 1966r. Barcelona – 2002r. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku.

4 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Berno – 1966r. Rada Europy przyjęła listę wspólnych europejskich kompetencji kluczowych jakimi powinni wykazywać się absolwenci szkół średnich w Europie.: 1.współpraca w zespołach, 2.posługiwanie się nowoczesnymi środkami informacji i komunikacji, 3.rozwiązywanie problemów, 4.korzystanie z różnych źródeł informacji, 5.słuchanie i korzystanie z poglądów innych ludzi, 6.porozumiewanie się w kilku językach, 7.łączenie i porządkowanie różnych jednostkowych elementów wiedzy, 8.podejmowanie odpowiedzialności, 9.organizowanie i ocenienie własnej pracy, 10.radzenie sobie z niepewnością i złożonością.

5 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Barcelona – 2002r. Unia Europejska w dokumencie Edukacja w Europie zaproponowała listę kompetencji niezbędnych w społeczeństwie wiedzy jakim staje się społeczność europejska. Te kompetencje są bardziej szczegółowe od berneńskich i są to: 1.zdolność porozumiewania się w języku ojczystym, 2.znajomość języków obcych, 3.umiejętność liczenia, 4.podstawowe umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych o technologii, 5.posługiwanie się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, 6.umiejętność uczenia się, 7.kompetencje interpersonalne i obywatelskie, 8.zmysł przedsiębiorczości, 9.świadomość kulturowa,

6 6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, nazwano kompetencje kluczowe i omówiono ich znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie. Obecnie obowiązujące kompetencje kluczowe to: 1.porozumiewanie się w języku ojczystym, 2.porozumiewanie się w językach obcych, 3.kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4.kompetencje informatyczne, 5.umiejętność uczenia się, 6.kompetencje społeczne i obywatelskie, 7.inicjatywność i przedsiębiorczość, 8.świadomość i ekspresja kulturalna.

7 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie szkoły we wdrażaniu i ćwiczeniu kompetencji kluczowych to: wieloletnia praca na poszczególnych etapach nauczania nad przekazaniem wiedzy i wypracowywaniem konkretnych umiejętności na każdym przedmiocie i na każdych zajęciach.

8 8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w języku ojczystym każda osoba powinna posiadać umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach życiowych, dostosowania swojego sposobu porozumiewania się do wymogów sytuacji. kompetencja umożliwia rozróżnianie i wykorzystanie różnego typu tekstów oraz informacji do formułowania i wyrażania własnych argumentów w mowie i piśmie. Porozumiewanie się w językach obcych Porozumiewanie się w językach obcych wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej danego języka obcego, przy czym ważny jest też aspekt kulturowy związany z danym językiem. rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów czytanie, rozumienie i pisanie tekstów.

9 9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje matematyczne umożliwiają rozwiązywanie problemów wynikających z codziennych sytuacji za podstawę przyjmuje się umiejętność liczenia. umiejętność stosowania zasad i procesów matematycznych oraz rozumowania w matematyczny sposób. kompetencje naukowo – techniczne odnoszą się do zdolności wykorzystywania wiedzy do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków. rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz ponoszenie odpowiedzialności za te zmiany przez poszczególnych obywateli.

10 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje informatyczne zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób. umiejętności wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, zdolność docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania i korzystania z nich, wymagają solidnego rozumienia i znajomości znaczenia technologii informatycznych w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy.

11 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umiejętność uczenia się zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się oraz właściwe organizowanie tego procesu. pozwala osobom na korzystanie z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się oraz z doświadczeń płynących z życiowych sytuacji. kluczowymi czynnikami w rozwijaniu tej kompetencji są motywacja i wiara we własne możliwości. wymaga nabycia podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które są konieczne do dalszego uczenia się.

12 12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje społeczne i obywatelskie zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i obywatelskim, w oparciu o znajomość struktur społecznych i politycznych oraz chęć do aktywnego uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie. kompetencje społeczne obejmują zdolność do porozumiewania się w różnych środowiskach społecznych oraz do wykazywania się tolerancją w rozumieniu różnych punktów widzenia. kompetencje obywatelskie obejmują znajomość współczesnych wydarzeń z narodowej, europejskiej i światowej historii. Niezbędna jest także znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE wraz z celami i wartościami, które ze sobą niosą.

13 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Incjatywność i przedsiębiorczość zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i doprowadzania ich do zamierzonego celu. są szczególnie potrzebne osobom, które planują różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym. świadomość zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami, znajomość zasad działania gospodarki, w tym zagadnień stanowiących kontekst pracy i dotyczących życia ludzi. umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron oraz oceny ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem.

14 14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świadomość i ekspresja kulturalna świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym także tej współczesnej. ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być skutecznie wykorzystane w wielu sytuacjach życiowych i zawodowych

15 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Podstawa programowa określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego oraz w programach nauczania. Sformułowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w języku wymagań stanowi pierwszy krok do wypełnienia zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

16 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych zmiany programowe przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Komisję Europejską w Programie "Edukacja i Szkolenia 2010", tj.: rozwijanie kompetencji kluczowych oraz osiągania lepszych wyników polskich uczniów, zwiększenie odsetka osób z wykształceniem minimum średnim, lepsze przygotowanie do studiów i aktywności na rynku pracy. Projekt e-future net plus będzie służyć uczniom orzeskich szkół w ćwiczeniu i rozwijaniu omawianych wcześniej kompetencji kluczowych.

17 17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bibliografia 1.M. Sielatycki : Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. 2.Załącznik do Zalecenia i Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy odniesienia 3.Materiały edukacyjne,, e – Akademia Przyszłości 4.Szkoła kluczowych kompetencji wyzwaniem współczesnej edukacji. 5.Kompetencje kluczowe programu MENU KREATOR.

18 18 Biuro Projektu: Miejski Zespół Oświaty tel. (32) , (32) ul. Powstańców 5, 43 – 180 Orzesze fax. (32) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mgr Anna Czarnackamgr Anna Czarnacka


Pobierz ppt "1 Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Orzesze, dn. 29.09.2010r. Opracowanie: mgr Anna Czarnacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google