Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konkurs Nr II/POKL/8.1.1/2011 Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konkurs Nr II/POKL/8.1.1/2011 Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach."— Zapis prezentacji:

1 1 Konkurs Nr II/POKL/8.1.1/2011 Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 27 maja 2011 r.

2 2 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.1/2011 Dostępna kwota: 5 000 000,00 PLN Nabór wniosków od 31 maja do 31 grudnia 2011 r. (możliwość wcześniejszego zawieszenia) Typy projektów objęte regułami pomocy publicznej: ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (typ operacji nr 1); doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ operacji nr 2).

3 3 Projekt zapewnia wsparcie przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii MŚP, na ternie całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz zakłada działanie punktów konsultacyjnych przynajmniej po jednym w każdym podregionie zgodnie z nomenklaturą NUTS3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjna działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012. Projekt wykorzystuje rezultaty wypracowane w ramach projektów zrealizowanych w Priorytecie VIII PO KL w województwie warmińsko- mazurskim np. INNOWAMA, Grono menedżerów, RSWI. Kryteria dostępu

4 4 Przykłady wykorzystania rezultatów wypracowanych w ramach projektów: InnoWaMa: wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Instytucji Otoczenia Biznesu skupionych w sieci InnoWaMa poprzez zaangażowanie do projektu podmiotów uczestniczących w tworzeniu sieci InnoWaMa jako partnera, lidera lub wykonawców projektu/kadrę merytoryczną (lista członków grupy roboczej ds. tworzenia sieci InnoWaMa, dostępna jest na stronie internetowej: http://rsu.warmia.mazury.pl/grupa-robocza/106- czlonkowie-grupy-roboczej);http://rsu.warmia.mazury.pl/grupa-robocza/106- czlonkowie-grupy-roboczej Regionalny System Wspierania Innowacji (RSWI): współpraca Beneficjenta z Regionalnym Systemem Wspierania Innowacji w szczególności w procesie identyfikacji podmiotów (uczestników projektu) oraz ich potrzeb w zakresie działalności związanej z innowacyjnością (w kontekście kryterium dostępu nr 6). Informacje o ww. projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://rswi-olsztyn.plhttp://rswi-olsztyn.pl. Kryteria dostępu

5 5 Przykłady wykorzystania rezultatów wypracowanych w ramach projektów: Grono Menadżerów: rezultatem projektu było m.in. przeszkolenie 35 przedstawicieli instytucji z sektorów B+R, sektora MSP i sektora IOB, w zakresie zarządzania i animowania inicjatyw klastrowych oraz podjęcie 6 wspólnych inicjatyw o charakterze klastrowym. Wykorzystanie rezultatu może polegać na włączeniu tych instytucji jako partnera, lidera lub wykonawców projektu/kadrę merytoryczną i/lub świadczeniu usług doradczych i/lub szkoleniowych dla inicjatyw zidentyfikowanych jako rezultat projektu. Informacje na temat rezultatów projektu zawarte są na stronie internetowej: http://klastryregionu.warmia.mazury.pl;http://klastryregionu.warmia.mazury.pl Celem nawiązanej współpracy powinno być wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobytych w ramach projektu Grono menadżerów podczas świadczenia usługi doradczej i/lub szkoleniowej w projekcie (w kontekście kryterium dostępu nr 6). Kryteria dostępu

6 6 Minimalna wartość projektu wynosi 3 000 000,00 zł. Projekt przewiduje objęcie każdego uczestnika projektu usługą szkoleniową i doradczą, wynikającą z indywidualnej diagnozy potrzeb przedsiębiorcy, w jednym lub kilku następujących tematach: - Budowa strategii innowacyjnych (usługowych i/lub procesowych i/lub marketingowych i/lub organizacyjnych); - Dywersyfikacja działalności firmy; - Współpraca sieciowa; - Efektywność energetyczna i ochrona środowiska oraz dodatkowo we wszystkich wyżej wskazanych tematach obligatoryjnie należy uwzględnić wsparcie prowadzące do rozwoju kompetencji niezbędnych do samodzielnego planowania i wdrażania strategii zarządzania firmą. Kryteria dostępu

7 7 Wsparcie prowadzące do rozwoju kompetencji niezbędnych do samodzielnego planowania i wdrażania strategii zarządzania firmą adresowane musi być do kadry zarządzającej. Tematy wskazane w kryterium dostępu nr 6, stanowią katalog zamknięty. Niniejszy konkurs nie przewiduje tematów w innym zakresie. Oferowane usługi w ramach projektu nie mogą pokrywać się z usługami świadczonymi przez Powiatowe Punkty Kontaktowe w ramach RSWI / Punkt Konsultacyjny w ramach KSU. Kryteria dostępu

8 8 W celu zapewnienia świadczenia jak najwyższej jakości usług doradczych oraz szkoleniowych, kadra dydaktyczna (wykładowcy, doradcy, szkoleniowcy) muszą spełniać co najmniej następujące kryteria: Odpowiednie kwalifikacje i minimum 3-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i/lub polityce klastrowej, poparte stosownymi zaświadczeniami, certyfikatami, świadectwami oraz dokumentacją potwierdzającą świadczenie ww. usług we wskazanym okresie. Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca w punkcie 3.7, poza wymaganiami określonymi w instrukcji wypełniania wniosku, powinien precyzyjnie wskazać, iż personel merytoryczno-dydaktyczny będzie spełniał minimum ww. wymagania. Kryteria dostępu

9 9 Projekt w przypadku wsparcia szkoleniowego dla przedsiębiorców w zakresie budowania strategii innowacyjnych (usługowych i/lub procesowych i/lub marketingowych i/lub organizacyjnych) przewiduje również udzielenie przedsiębiorstwu usługi doradczej w przedmiotowym obszarze. 10 pkt. Projekt zawiera indywidualne wsparcie dla osób starszych 50+ (coaching lub szkolenia "1 na 1"). 5 pkt. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko- mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. 5 pkt. Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby z wykształcenie co najwyżej średnim. 10 pkt. Kryteria strategiczne

10 10 Nie należy dołączać do wniosku żadnych załączników. Ocenie podlega tylko i wyłącznie wniosek o dofinansowanie. Ocenie nie będą podlegały dodatkowe zapisy znajdujące się w uzasadnieniu kosztów i/lub metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego, wykraczające w swej treści poza wymagania stawiane przez Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. W sytuacji, gdy Beneficjent zamierzający realizować projekt w ramach Poddziałania 8.1.1 planuje udzielać pomocy publicznej zobowiązany jest do opisania we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu sposobu udzielania pomocy publicznej i monitorowania udzielonej pomocy. Inne założenia konkursowe

11 11 Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL

12 12 Standard minimum Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?

13 13 Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: Profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe). Realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych). Zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

14 14 Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, w przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających. Niemniej jednak, w przypadku odmiennej oceny poszczególnych punktów w standardzie minimum przez dwóch oceniających, w celu weryfikacji czy nie nastąpił błąd w ocenie wniosku, przewodniczący KOP może (ale nie musi) zwrócić się do osób oceniających wniosek z prośbą o wyjaśnienie lub uzasadnienie dokonanej oceny.

15 15 Zgodnie z Instrukcją do standardu minimum PO KL minimalnym wymogiem w przypadku analizy jest podanie przez projektodawcę co najmniej jednej danej w podziale na płeć, odnoszącej się do zasięgu i/lub oddziaływania projektu. Na spotkaniu ustalono, że niniejsza dana musi również odnosić się do co najmniej jednej z barier równości szans płci. Niniejszy zapis został wprowadzony do Instrukcji do standardu minimum z 1 kwietnia 2011 r. (obowiązującej dla ogłaszanych obecnie przez WUP konkursów). Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans płci.

16 16 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Konkurs Nr II/POKL/8.1.1/2011 Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google