Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wziąć udział w projekcie i uzyskać fundusze unijne? Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7.PR. Katarzyna Banyś Wrocław, 15 marca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wziąć udział w projekcie i uzyskać fundusze unijne? Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7.PR. Katarzyna Banyś Wrocław, 15 marca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Jak wziąć udział w projekcie i uzyskać fundusze unijne? Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7.PR. Katarzyna Banyś Wrocław, 15 marca 2007 r.

2 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej WCTT powstało na Politechnice Wrocławskiej w 1995 roku w wyniku projektu TEMPUS PHARE, Bridging the Gap Between University and Industry WCTT zajmuje się: Programami badawczo-rozwojowymi Unii Europejskiej Krajowym i międzynarodowym transferem technologii Doradztwem i szkoleniami Przedsiębiorczością innowacyjną Funduszami dla małych i średnich przedsiębiorstw

3 Programy Ramowe Programy Ramowe, zapoczątkowane w 1984 roku, są głównymi instrumentami stymulowania i finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Dzięki nim stworzona została tzw. Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA), struktura badawczo- innowacyjna będąca odpowiednikiem wspólnego rynku towarów i usług.

4 Struktura 7PR 7PR składa się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

5 Struktura i budżet 7 PR Współpraca 32 413 Pomysły 7 510 Ludzie 4 750 Możliwości 4 097 Wspólnotowe Centrum Badawcze 1 751 Razem 50 521 mld

6 Współpraca (Cooperation) Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych: Zdrowie 6 100 Żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia 1 935 Technologie informacyjne i komunikacyjne 9 050 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 3 475 Energia 2 350 Środowisko (łącznie ze zmianami klimatu) 1 890 Transport (łącznie z aeronautyką) 4 160 Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 623 Przestrzeń kosmiczna 1 430 Bezpieczeństwo 1 400

7 Żywność, rolnictwo i biotechnologie CEL: Budowa europejskiej biogospodarki opartej na wiedzy poprzez połączenie nauki, przemysłu i innych zainteresowanych stron w celu wykorzystania nowych i powstających możliwości badawczych związanych z rosnącym popytem na bezpieczniejszą, zdrowszą, lepszą jakościowo żywność oraz zrównoważonym wykorzystywaniem i wytwarzaniem odnawialnych zasobów biologicznych, wzrastającym ryzykiem wystąpienia chorób epizootycznych i odzwierzęcych oraz chorób dietozaleznych, zagrożeniem dla zrównoważonego charakteru i bezpieczeństwa produkcji rolnej, akwakultury i rybołówstwa oraz rosnącym popytem na żywność wysokiej jakości, przy uwzględnieniu dobrostanu zwierząt i aspektów rozwoju obszarów wiejskich i wybrzeży oraz spełnianiem konkretnych potrzeb żywieniowych konsumentów.

8 Żywność, rolnictwo i biotechnologie DZIAŁANIA: Zrównoważona produkcja i gospodarka zasobami biologicznymi środowiska lądowego, leśnego i wodnego – umożliwianie badań, także w przypadku technologii o nazwach zakończonych na -omika, takich jak genomika, proteomika, metabolomika, biologii systemowej, bioinformatyki oraz technologii konwergencyjnych w odniesieniu do mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w tym badania na temat wykorzystywania i zrównoważonego korzystania z ich różnorodności biologicznej.

9 Żywność, rolnictwo i biotechnologie DZIAŁANIA: Od stołu do gospodarstwa – żywność, zdrowie i dobre samopoczucie: konsumenckie, społeczne, kulturowe, przemysłowe i zdrowotne, jak również tradycyjne aspekty żywności i paszy, w tym nauki o zachowaniu i nauki poznawcze; żywienie, choroby, i zaburzenia dietozależne, w tym otyłość i alergie u dzieci i dorosłych; żywienie a profilaktyka chorób (w tym poszerzanie wiedzy na temat zdrowotnych składników i właściwości produktów żywnościowych); innowacyjne technologie obróbki żywności i paszy (łącznie z pakowaniem i technologiami z dziedzin niezwiązanych z żywnością); podnoszenie chemicznej i mikrobiologicznej jakości i bezpieczeństwa żywności. Autentyczność żywności; tworzenie nowych składników i produktów.

10 Żywność, rolnictwo i biotechnologie DZIAŁANIA: Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych – ulepszone rośliny uprawne i zasoby leśne, pasze, produkty pochodzenia morskiego i biomasa (łącznie z zasobami morskimi) na potrzeby energii, środowiska oraz wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej, takich jak materiały i chemikalia ( w tym zasoby biologiczne nadające się do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i medycynie), łącznie z nowatorskimi systemami upraw, koncepcjami bioprocesów i biorafinerii; biokataliza;

11 Pomysły (Ideas) Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy pionierskie (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki, badania podstawowe.

12 Ludzie (People) Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Kształcenie początkowe Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim Wymiar międzynarodowy

13 Możliwości (Capacities) Wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

14 JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC 7PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie i edukacji, ochronie środowiska.

15 EURATOM Program ma na celu wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.

16 Typy projektów Projekty realizowane w ramach współpracy Sieci doskonałości Trzech uczestników z państw członkowskim lub stowarzyszonych (z których dwóch nie może mieścić się w tym samym państwie członkowskim lub stowarzyszonym).

17 Kształcenie i rozwój kariery naukowców Działania koordynujące i wspierające Przynajmniej jeden uczestnik (z wyjątkiem sieci i projektów koordynacji działań badawczych) Typy projektów

18 Projekty indywidualne (badania pionierskie) Przynajmniej jeden uczestnik (z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego) Typy projektów

19 ERA-NET 3 uczestników z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych ERA-NET + 5 uczestników z 5 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych Typy projektów

20 Inne inicjatywy Wspólne inicjatywy technologiczne (WIT, JETI) – tworzone przez KE na podstawie Art. 171 Traktatu Europejskie platformy technologiczne – dofinansowanie realizacji ich strategicznych programów badawczych

21 W 7.PR przewidziane są konkretne środki i działania na korzyść MŚP, np.: WIT i platformy otwarte na MŚP przynajmniej 15% środków finansowych dostępnych w programie Współpraca. BADANIA NA RZECZ MŚP w Programie Możliwości – 1336 M Udział MŚP

22 Tworzenie i koordynowanie projektu Dołączenie do konsorcjum tworzącego się projektu Dołączenie do projektu po jego starcie Możliwości udziału

23 Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są: uczelnie wyższe organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe) osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC) organizacje międzynarodowe instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP to przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: –zatrudnia nie więcej niż 250 osób, –posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, –jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, –nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową. Możliwości udziału

24 Liczba podmiotów biorących udział w projektach jest określona w systemach finansowania stosowanych w 7PR. Wymogi, zarówno co do ilości uczestników, jak i ich rodzaju, a nawet kraju pochodzenia są także podawane w programach szczegółowych oraz poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków. Zasada ogólna odnosząca się do minimalnej liczby uczestników projektu wymaga, by brały w nim udział 3 niezależne od siebie podmioty z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. W przypadku części projektów koordynacyjnych i wspierających oraz niektórych działań na rzecz szkolenia naukowców i rozwoju ich kariery (program LUDZIE), a także projektów finansowanych w ramach Europejskiej Rady Badań (program POMYSŁY) do realizacji projektu wystarczy jeden podmiot z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego. Możliwości udziału

25 Program Ramowy: jak zacząć? Projekt Konkursy (Calls) Z kim? (konsorcja) Na jak długo? Za ile? (50%-100%) Gdzie wysłać? (on-line) Kto ocenia? Kiedy decyzja? Gdzie szukać pomocy?

26 Aby uzyskać grant z Komisji Europejskiej należy: Znaleźć odpowiedni priorytet tematyczny; Sprawdzić czy jest możliwość składania wniosków (otwarty call for proposals); Stworzyć konsorcjum międzynarodowe lub dołączyć się do czyjegoś konsorcjum; Przygotować wniosek na określony typ projektu, zgodnie z odpowiednim zaproszeniem do składania wniosków (call for proposals) oraz z zachowaniem wszystkich zasad i wymogów KE (Work Programme) uwzględniając kryteria oceny wniosków; Złożyć projekt w odpowiednim terminie do KE; Sporządzić umowę konsorcjum określającą prawa i obowiązki członków, zakres prac oraz prawa własności intelektualnej; Podpisać umowę o dotację z Komisja Europejską.

27 PROGRAMY PRACY (Work programme - WP) opracowywane są dla poszczególnych tematów i akcji 7PR na każdy kolejny rok ich realizacji. Programy Pracy konkretyzują obszary tematyczne oraz zawierają szczegółowe informacje na temat obowiązujących systemów finansowania, zasad uczestnictwa, minimalnych wymogów formalnych, kryteriów oceny i budżetu dla wszystkich konkursów przewidzianych w danym roku. Dla dziesięciu tematów programu Współpraca definiują także obszary tematyczne (activities, areas, topics) przewidziane do finansowania w danym roku. W przypadku niektórych tematów WP składa się z kilku części: opisu ogólnego, szczegółowych informacji o konkursach w danym roku i aneksów. Dokumenty

28 ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW (Call fiche) doprecyzowują wiele szczegółów dotyczących pojedynczych konkursów, których ogólne ramy opisane zostały w Programie Pracy. Są to ważne dokumenty zawierające takie informacje jak identyfikator konkursu (call identifier), termin składania wniosków, budżet danego konkursu, procedurę i terminy ewaluacji, obowiązujący system finansowania dla poszczególnych zagadnień badawczych oraz inne specyficzne dla danego konkursu wymagania dodatkowe. PRZEWODNIKI DLA WNIOSKODAWCÓW (Guide for Applicants) zawierają większość istotnych informacji związanych z przygotowaniem wniosku, np. procedury przygotowania i wysyłania projektu do KE, kryteria oceny, formularze aplikacyjne czy słownik definicji pojęć stosowanych w 7PR. Osobne przewodniki są przygotowane dla każdego systemu finansowania (typu projektu). Dokumenty

29 Polska zajęła 10 miejsce, z 2,7 % uczestnictwem, w rankingu krajów uczestniczących w 6.PR. Kluczem do przesunięcia się na wyższe miejsce jest uaktywnienie polskich przedsiębiorstw. Dużą rolę do odegrania mają tutaj Polskie Platformy Technologiczne. 6 Program Ramowy

30 TEMAT 2 : Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Znak konkursu: FP7-KBBE-2007-1 Budżet: 192,09 mln euro Termin składania wniosków: 2 maja 2007 r. Zakres konkursu: 2.1 Zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi z lądu, lasu i wody – IP, STREP, CA, SA 2.2 Od stołu do farmy: żywność ( w tym owoce morza), zdrowie i dobrobyt – IP, STREP, CA 2.3 Nauki o życiu, biotechnologia i biochemia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych – IP, STREP, NoE, CA 2.4 Działania wspierajace - SA Pierwsze konkursy w 7.PR

31 1.Szkolenia dla nowych krajów członkowskich dotyczące unijnych standardów produkcji. 2.Szybkie i ekonomiczne narzędzia kontroli jakości mięsa. 3.Nowatorskie metody obróbki odpadów poubojowych z wytworzeniem wartościowych biologicznie substancji. 4.Chów trzody chlewnej, bydła, drobiu: zarządzanie, usuwanie i redukcja kosztów utylizacji odchodów zwierzęcych. 5.Badanie mięsa z wykorzystaniem RFID. Tematyczne grupy robocze

32 Dofinansowanie przez KE prowadzonych prac badawczych i nieograniczony dostęp do wyników badań wypracowanych w projekcie; 75% finansowanie kosztów projektu (w tym administracja, zarządzanie, aparatura itp.); Możliwości prawnego zabezpieczenia wiedzy i technologii wnoszonej do projektu oraz opracowanej w trakcie jego trwania; Zwolnienie otrzymanych środków z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; W 7.PR utrzymane zostały specjalne typy projektów dla przedsiębiorstw (badania na rzecz MŚP, badania na rzecz stowarzyszeń MŚP), na które KE przeznaczyła ponad 1 miliard euro. Ogólne korzyści dla przedsiębiorstw uczestniczących w 7.PR

33 Badania na rzecz określonych grup (zwłaszcza MŚP) polegają na wspieraniu projektów badawczych, w ramach których większa część badań i rozwoju technologicznego prowadzona jest przez wyższe uczelnie, ośrodki badawcze lub inne podmioty prawne, na korzyść określonych grup, zwłaszcza MŚP lub ich stowarzyszeń. Finansowane są: badania na rzecz MŚP mające na celu wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP w celu rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych. W projekcie muszą brać udział minimum 3 firmy spełniające kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa wg rozporządzenia komisji 2003/361/EC, pochodzące z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz minimum 2 niezależnych wykonawców badań. W projekcie mogą uczestniczyć również duże przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi (np. jednostki samorządu terytorialnego, szpitale). Badania na rzecz MŚP

34 badania na rzecz stowarzyszeń MŚP wspierają stowarzyszenia i grupy MŚP w opracowywaniu technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu. Projekty mogą oscylować wokół badań mających na celu rozwiązanie wspólnych problemów (np. ochrona środowiska), badań prowadzących do ustanowienia nowych norm i standardów europejskich, badań poprawiających bazę technologiczną jakiegoś sektora, transferu technologii lub opracowania "narzędzi technologicznych" (np. diagnostyka, bezpieczeństwo, inspekcja). W projekcie muszą brać udział minimum 3 stowarzyszenia MŚP, pochodzące z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim, minimum 2 niezależnych wykonawców badań oraz co najmniej 2 MŚP pochodzące z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Ogólne korzyści dla przedsiębiorstw uczestniczących w 7.PR

35 1 marca 2007 r. MNiSW ogłosiło konkurs Granty na granty, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 100 do 200 tys. zł w zależności od kategorii projektu przygotowywanego do 7PR. Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2007r. Cele przedsięwzięcia: zwiększenie udziału polskich jednostek naukowych i innych uprawnionych podmiotów pełniących rolę koordynatorów wniosków projektowych składanych w ramach programu szczegółowego Współpraca 7. PR, poprzez wspieranie fazy przygotowawczej wniosków projektowych, upowszechnienie wśród jednostek naukowych informacji na temat wniosków projektowych programu szczegółowego Współpraca 7. PR, wymagających utworzenia międzynarodowego konsorcjum. Granty na Granty

36 Adresaci przedsięwzięcia: jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), pod warunkiem spełniania kryteriów uczestnictwa w 7. PR, przedsiębiorstwa - konieczne jest przedstawienie aktualnego (wydanego najwyżej 3 miesiące przed złożeniem wniosku) odpisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych i prac rozwojowych. Granty na Granty

37 Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie następujących rodzajów zadań: uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku, do których można zaliczyć m.in. sporządzanie i zlecanie analiz, a także przeprowadzenie uzupełniających studiów, w tym literatury fachowej; sporządzanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku projektowego; prac koordynacyjnych, czyli kosztów: podróży służbowych, obsługi biura koordynatora projektu, organizacji spotkań roboczych, wynajmu pomieszczeń (inne koszty o charakterze koordynacyjnym, niezbędne do przygotowania projektu wniosku będą wymagać podania we wniosku krótkiego uzasadnienia); do kosztów prac koordynacyjnych nie zalicza się kosztów wynagrodzeń (zarówno osobowych, jak i bezosobowych). Granty na Granty

38 Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead07&ne ws_cat_id=308&news_id=4638&layout=2&page=text Granty na Granty

39 Dziękuję za uwagę! Katarzyna Banyś katarzyna.banys@wctt.pl 071 320 21 89


Pobierz ppt "Jak wziąć udział w projekcie i uzyskać fundusze unijne? Struktura, budżet i zasady uczestnictwa w 7.PR. Katarzyna Banyś Wrocław, 15 marca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google