Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube"— Zapis prezentacji:

1 Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube
Metody wykrywania i eliminacji błędów grubych

2 Witold Pruszyński, Mieczysław Kwaśniak
„Niezawodność sieci geodezyjnych”

3 Źródła błędów grubych:
Błędy grube w obserwacjach mogą wystąpić: w trakcie pomiaru; w trakcie rejestracji wyników; przy wprowadzaniu danych do komputera. W procesie wyrównania błędy grube mogą spowodować zniekształcenie wyrównywanych współrzędnych lub wektorów przemieszczeń, co może prowadzić do fałszywej oceny bądź interpretacji badanych zjawisk.

4 Konieczne jest opracowanie skutecznych sposobów wykrywania w pomiarach błędów grubych, oraz wyposażenie w nie programów używanych do obliczeń geodezyjnych.

5 Diagnostyka błędów grubych winna uwzględniać:
liczbę błędów, znaki błędów, wielkości błędów, rozmieszczenie błędów w sieci, oraz wielkość i kształt sieci, rodzaj i rozmieszczenie obserwacji, dokładność pomiaru elementów sieci, rodzaj nawiązania sieci.

6 Zdarzają się sytuacje, kiedy wiele błędów grubych działa na siebie tak, że następuje wzajemne wygaszanie wpływów. Np. W trójkącie: błąd +5 stopni na jednym kącie i -5 stopni na drugim – suma kątów pozostaje niezmieniona. W pewnych sytuacjach błędy grube występujące w sieci mogą być absolutnie niewykrywalne. Większość metod wykrywania błędów grubych opiera się o metody statystyczne, gdzie konieczne jest przyjmowanie określonego poziomu istotności testu (). Różni autorzy sugerują różne wartości tego parametru. Przyjęta wartość () rzutuje na skuteczność i ostateczny wynik testu.

7 Błąd I rodzaju – odrzucenie hipotezy H0, gdy jest ona prawdziwa.
Podejmując decyzję na podstawie metod statystycznych możemy wskazać wynik prawidłowy lub popełnić jeden z dwóch rodzajów błędów. Hipoteza H0 Decyzja Prawdziwa Fałszywa Przyjęcie Decyzja prawidłowa P = 1 -  Błąd II rodzaju P = β Odrzucenie Błąd I rodzaju P =  P = 1 - β Błąd I rodzaju – odrzucenie hipotezy H0, gdy jest ona prawdziwa. Błąd II rodzaju – przyjęcie hipotezy H0, gdy jest ona fałszywa.

8 Wybrane metody wykrywania błędów grubych w obserwacjach, oparte na modelu wyrównawczym o parametrach estymowanych według metody najmniejszych kwadratów: Baardy (Baarda, 1968) Pope’a (Pope 1976, Caspary 1988) Chena-Kavourasa-Chrzanowskiego (1987) Crossa-Price’a (Cross, Price 1985) Dinga-Colemana (Ding, Coleman 1996) Rzędów koegzystencji (Sitnik 2000) Ethroga (Ethrog 1990) Duńska (Krarup, Juhl, Kubik 1980) Metoda duńska nie korzysta z metod statystycznych.

9 W metodach wykorzystujących testy statystyczne przyjmuje się, że obserwacje obciążone błędami grubymi są zmiennymi losowymi o niecentralnym rozkładzie normalnym gdzie: Lodst - obserwacja odstająca  - wartość oczekiwana zmiennej losowej  - parametr niecentralności rozkładu  - błąd średni obserwacji (odch. stand.)

10 METODA BAARDY Przyjmuje się, że a’priori znana jest wartość odchylenia standardowego 0. Po wyrównaniu oblicza się kwadrat błędu średniego spostrzeżeń s02. Następnie oblicza się wartość testową T: o rozkładzie 2 i f = n – u + d stopniach swobody (gdzie: n – liczba obserwacji, u – liczba niewiadomych, d – defekt sieci).

11 Defekt sieci Defekt sieci – występuje, gdy w zbiorze danych do wyrównania obserwacji w danej sieci, brakuje pewnej liczby wielkości geometrycznych niezbędnych do wyznaczenia położenia jej punktów w przyjętym układzie współrzędnych. Defekt charakteryzujemy poprzez podanie liczby oraz rodzaju brakujących wielkości geometrycznych. Rozróżniamy defekt zewnętrzny (lokalizacyjny) dz i wewnętrzny dw. Całkowity defekt d = dz + dw.

12 Hipoteza zerowa testu zakłada, że w obserwacjach nie występują błędy grube:
Jeżeli dla przyjętego poziomu istotności  testowana statystyka przekracza wartość krytyczną, czyli brak podstaw do przyjęcia hipotezy zerowej i należy ją odrzucić.

13 Hipoteza alternatywna:
H : „w układzie obserwacyjnym występuje jeden błąd gruby” Następnie bada się poprawki obliczone w trakcie wyrównania obliczając poprawki standaryzowane ui : - błąd średni i-tej poprawki

14 Hipoteza zerowa dla testu poprawki standaryzowanej:
Statystyka testu ui ma rozkład normalny N(0, 1). Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0 jeżeli: Jest wartością krytyczną testu z rozkładu N(0,1) wartości dystrybuanty 1 - 0/2 Jeżeli obserwacja jest podejrzana o błąd gruby usuwamy ją i ponawiamy wyrównanie i testy.

15 METODA POPE’A Oblicza się wartość testową: (f) można obliczyć z rozkładu t-Studenta:

16 Hipoteza zerowa: Jeżeli nie ma podstaw do odrzucenia tej hipotezy. Jest wartością krytyczną testu z rozkładu  dla wartości dystrybuanty 1 - 0/2 Jeżeli obserwacja jest podejrzana o błąd gruby usuwamy ją i ponawiamy wyrównanie i testy.

17 METODA CHENA-KAVOURASA-CHRZANOWSKIEGO
Szczegółowe omówienie tej metody iteracyjnej wykracza poza ramy tego wykładu. (Odsyłam do literatury – slajd nr 2). Wzór testu podobny jest do stosowanego w metodzie Pope’a, a także stosowany jest rozkład τ. i-ty błąd gruby i-ty element diagonalny macierzy Qδ dla obserwacji usuniętych Odchylenie standardowe obliczone z pominięciem obserwacji podejrzanych o błędy grube f – k liczba stopni swobody minus liczba obserwacji usuniętych

18 METODA CROSSA-PRICE’A
Metoda ta jest rozszerzeniem na więcej niż jeden błąd gruby przedstawionej wcześniej metody Pope’a. Przeprowadza się wyrównanie wstępne otrzymując macierze V i Q, oraz błąd średni s0. Następnie oblicza się statystyki: Nie zakłada się istnienia błędu grubego jeżeli:

19 Jeżeli stwierdzono występowanie błędów grubych - pomiary dzieli się na grupy zawierające błąd gruby.
Dla pomiarów podejrzanych o błąd gruby oblicza się współczynnik korelacji między macierzą v a i-tą kolumną macierzy RP n – liczba obserwacji u – liczba niewiadomych Z każdej grupy wyłącza się pomiary o największej wartości: po czym powtarza się wyrównanie.

20 METODA DINGA-COLEMANA
Metoda ta jest bardzo podobna do omówionej wcześniej metody Crossa-Price’a. Przeprowadza się wyrównanie wstępne otrzymując macierze V i Q, oraz błąd średni s0. Następnie oblicza się statystyki: Nie zakłada się istnienia błędu grubego jeżeli:

21 Jeżeli i jest większe od wartości krytycznej oblicza się współczynniki korelacji między spostrzeżeniami: hii - i-ty element diagonalny macierzy HP hij , hji - elementy pozadiagonalne macierzy HP rii - element diagonalny macierzy RP

22 W oparciu o wartości eij dzieli się obserwacje na silnie powiązane podgrupy.
Z każdej podgrupy usuwa się jedną obserwację o największej wartości bezwzględnej  Następnie ponownie przeprowadza się wyrównanie i testy. Postępowanie powtarza się tak długo aż nie będą występowały obserwacje o wartościach  przekraczających wartość krytyczną.

23 METODA RZĘDÓW KOEGZYSTENCJI
Rzędy koegzystencji wiążą się z rozmieszczeniem pomiarów w sieci. Im bliżej siebie ulokowane są w sieci dwie obserwacje, tym niższy jest ich rząd koegzystencji i tym silniejsze jest powiązanie tych wielkości po wyrównaniu. Przeprowadza się wyrównanie wstępne otrzymując macierze V i Q, oraz błąd średni s0. Następnie oblicza się statystyki:

24 Przeprowadza się test:
Jeżeli obliczona wartość: Dzieli się obserwacje na grupy o niskich rzędach koegzystencji. Z każdej grupy usuwa się po 1 obserwacji o maksymalnym |u|. Przeprowadza się ponowne wyrównanie pozostałych obserwacji i powtarza się testy.

25 METODA ETHROGA W metodzie tej po wyrównaniu wstępnym testuje się poprawki dla spostrzeżeń stosując rozkład t-Studenta. Następnie wyłącza się z obliczeń spostrzeżenia podejrzane o zaburzenia błędami grubymi i powtarza się obliczenia i testy.

26 METODA DUŃSKA Metoda ta opiera się na założeniu, że duża poprawka obserwacyjna wskazuje na mniejszą dokładność tej obserwacji z tytułu obciążenia jej wpływem błędu grubego. Wyrównanie przebiega w trybie iteracyjnym. Po k-tej iteracji dla każdej obserwacji sprawdza się, czy spełnione jest kryterium: - poprawka i-tej obserwacji w k-tej iteracji pi waga wyjściowa (a’priori) dla i-tej obserwacji - odchylenie standardowe obliczone w k-tej iteracji c - stała z przedziału 13 zależnie od jakości danych

27 Dla kolejnego kroku iteracyjnego wagi oblicza się z wzoru:
Dla obserwacji spełniających kryterium : Dla obserwacji nie spełniających kryterium :

28 Po zakończeniu procesu iteracji możliwe są dwie drogi postępowania:
Odrzucić wszystkie obserwacje podejrzane o błędy grube i przeprowadzić wyrównanie z zastosowaniem wag apriorycznych. Wyniki ostatniego kroku iteracyjnego przyjąć jako ostateczne. Ten drugi sposób zbliża metodę duńską do estymacji mocnej.


Pobierz ppt "Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube"

Podobne prezentacje


Reklamy Google