Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków."— Zapis prezentacji:

1 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego - system bazy danych wspólnotowych aktów prawnych Konferencja inaugurująca projekt Dariusz Rosłon SoftProdukt Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2007 r.

2 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Przyczyny i potrzeby realizacji projektu Państwa członkowskie UE są zobowiązane do prawidłowego stosowania i wprowadzania w życie prawa wspólnotowego. Proces transpozycji wspólnotowych aktów pranych do prawa polskiego jest obecnie prowadzony tradycyjnymi metodami, bez wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych, przy znacznych nakładach czasowych pracowników administracji rządowej. Powstanie jednego narzędzia obejmującego informacje dotyczących sposobu transpozycji zarówno konkretnych aktów prawa wspólnotowego jak i innych dokumentów organów wspólnotowych, które powodują konieczność zmian prawa polskiego, zapewni pełną realizację zaleceń i wskazówek Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu 2.1 Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire Norweskiego Mechanizmu Finansowego

3 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Umiejscowienie i finansowanie projektu Projekt o nazwie Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego to stworzenie jednolitego narzędzia do koordynacji sprawnej i kompletnej transpozycji aktów prawnych UE. Za koordynację procesu transpozycji, realizowanego na zasadach określonych w Procedurze, jest odpowiedzialny Krajowy Koordynator Transpozycji Dyrektyw (KKTD), którego funkcję pełni Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej. Całość projektu (prace przygotowawcze, infrastruktura sprzętowa, oprogramowanie oraz prace wdrożeniowe i szkolenia) jest finansowana ze środków przyznanych UKIE, który jest również odpowiedzialny za realizację i eksploatację systemu informatycznego. Zatem system nie będzie stanowił dla resortów żadnego dodatkowego obciążenia - ani finansowego, ani sprzętowego.

4 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Stan obecny – z czym są problemy? duża liczba dokumentów w wielu wersjach obieg większości dokumentów w postaci papierowej brak bezpośredniego dostępności aktualnych dokumentów, w konsekwencji konieczność ciągłego udzielanie informacji, wyjaśnień innym osobom zaangażowanym w proces konieczność terminowego tworzenia zestawień i statystyk, np. deficyt transpozycji, comiesięczny harmonogram z prac legislacyjnych dla KERM) problem z udzielaniem informacji publicznej (czasochłonne przygotowywanie) odpowiedzi na zapytania o stan transpozycji od od osób zainteresowanych

5 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Planowane podstawowe funkcje systemu System zapewni narzędzia realizujące następujące funkcje: Ewidencję polskich aktów prawnych transponujących wspólnotowe akty prawne Monitorowanie procesu transpozycji wspólnotowych aktów prawnych na poszczególnych etapach legislacyjnych Zestawienia i statystyki Ewidencję wspólnotowych aktów prawnych oraz stanów procesów na poszczególnych etapach ich transpozycji Udostępnianie danych zawartych w systemie innym odbiorcom poprzez Internet

6 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Czego system nie będzie robił? Nie będzie podejmował decyzji, np. o potrzebie lub braku potrzeby transpozycji lub o przedstawieniu aktu pod obrady KERM Nie będzie wybierał, które ministerstwa będą uczestniczyły w procesie Nie będzie wybierał, które polskie akty prawne powinny być zmienione Nie będzie automatycznie proponował, ani wprowadzał zmian do tekstu polskich aktów prawnych (nie jest prawniczym systemem ekspertskim)

7 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Aktorzy systemu W ramach prac analitycznych zidentyfikowano różnych aktorów (użytkowników) systemu. Aktorów podzielono na 3 grupy: Aktorzy reprezentowani przez pracowników w UKIE Aktorzy reprezentowani przez pracowników w ministerstwach Pozostali aktorzy

8 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Aktorzy UKIE

9 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Aktorzy resortowi

10 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Pozostali aktorzy

11 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Kluczowe procesy Główne procesy jakie są realizowane w ramach prac UKIE i resortów nad transpozycją aktów prawnych EU. W ramach prac analitycznych zidentyfikowano następujące procesy, które mają bezpośredni wpływ na budowę systemu Bazy Danych Aktów Prawnych EU. PROC1: Proces główny – przebieg prac na aktem prawnym EU, pomiędzy UKIE a ministerstwem. PROC2: Proces zmiany harmonogramu prac legislacyjnych PROC3: Proces obsługi zgłoszenia zatrzymania prac nad aktem prawnym przez ministerstwo

12 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Główny proces – UKIE

13 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Główny proces – ministerstwo

14 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Główny proces – KERM

15 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Główny proces – Rada Ministrów, Sejm

16 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Architektura poglądowa Poniższy diagram przedstawia poglądowy i logiczny widok architektury systemu.

17 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania funkcjonalne Kluczowe wymagania funkcjonale dla repozytorium dokumentów / danych. Repozytorium dokumentów elektronicznych będzie pozwalać na archiwizację dowolnego rodzaju informacji zawartych w plikach, tworzyć z nich wspólny zasób informacyjny i udostępniać je w sposób dogodny dla realizacji różnych potrzeb. Będzie także zapewniać realizację funkcji obiegu dokumentów. Zapewnienie możliwość równoczesnej pracy wielu użytkowników korzystających z tej samej lub z różnych aplikacji odwołujących się do repozytorium. Zapewnienie łatwej i intuicyjnej obsługi - system nie będzie wymagał od użytkowników merytorycznych specjalistycznych umiejętności ani wiedzy informatycznej. Rozwiązanie zapewni daleko idącą skalowalność, tak aby w razie potrzeby mogło pokryć wszystkie przewidywalne potrzeby w dziedzinie archiwizacji i udostępniania informacji w horyzoncie 10 lat.

18 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania funkcjonalne cd. Wyszukiwanie w repozytorium: Wbudowana funkcja wyszukiwania dokumentów na podstawie atrybutów przypisywanych przez użytkownika i system. Możliwość wyszukiwania danych zarówno według atrybutów, jak i w trybie pełno tekstowym, a także z połączeniem obydwu metod. Możliwość wyszukania wszystkich wersji dokumentu. Stronicowanie wyników wyszukiwania. Wyświetlanie wyników wyszukiwania w osobnym oknie i możliwość jednoczesnego wyświetlania wielu zestawów wyników. Możliwość sortowania wyników wyszukiwania według kolumn.

19 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania funkcjonalne cd. Przepływ pracy: Możliwość budowy i obsługi procesów obiegu dokumentów. Zapewnienie gotowych funkcji zawieszania i wznawiania procesu przepływu według określonej daty lub w oczekiwaniu na zdarzenie. Możliwość przypisywania zadań przepływu pracy do poszczególnych osób lub ról/grup. Możliwość nadawania priorytetów do realizacji każdego obiegu dokumentów. Możliwość sprawdzenia aktualnego etapu przetwarzania dokumentów.

20 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania funkcjonalne cd. Bezpieczeństwo: Możliwość zapewnienia ochrony na poziomie użytkownika, grupy i typu dokumentu. Obowiązkowe identyfikatory i hasła użytkowników. Obsługa zabezpieczeń stosowanych do wszystkich rodzajów obiektów zarządzanych przez system, w tym typów dokumentów, folderów, pojedynczych dokumentów, atrybutów, węzłów przepływu pracy. Przewidziany mechanizm obsługi pojedynczych użytkowników oraz grup/ról użytkowników. Uprawnienia użytkowników będą regulować wykonywanie poszczególnych czynności z dokumentami (wprowadzanie, usuwanie, modyfikowanie, wyszukiwanie, wyświetlanie, drukowanie).

21 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania funkcjonalne cd. Drukowanie: Możliwość drukowania określonych zakresów stron, w tym bieżącej strony i wszystkich stron dokumentów. Możliwość drukowania wielu kopii. Możliwość drukowania adnotacji. Poczta elektroniczna: Archiwizacja całych wiadomości e-mail. Archiwizacja załączników do wiadomości e-mail. Archiwizacja i odtwarzanie folderów skrzynki pocztowej.

22 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania funkcjonalne cd. Eksport: Możliwość eksportowania dokumentów do lokalnego systemu plików. Integracja: Obsługa funkcji jednokrotnego logowania. Integracja z aplikacjami biurowymi, w tym edytorami MS Office.

23 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania funkcjonalne cd. Administrowanie: Listy prac dostępne dla poszczególnych użytkowników i dla grup użytkowników. Listy prac umożliwiające użytkownikom dostęp do zadań według wyboru lub zgodnie z systemem priorytetów. Możliwość tworzenia list kontroli dostępu na poziomie typów dokumentów, list prac, procesów przepływu pracy. Obsługa zabezpieczeń stosowanych do wszystkich rodzajów obiektów zarządzanych przez system, w tym zadań przepływu pracy, typów dokumentów, folderów, atrybutów. Zapewnienie mechanizmów tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.

24 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Kluczowe wymagania na Interfejs użytkowników Pełna funkcjonalność Rozwiązania portalowego obsługiwana przez przeglądarki internetowe. Rozwiązanie portalowe wyposażone w mechanizm pojedynczego logowania / wylogowania użytkownika w celu korzystania z udostępnianych usług i aplikacji. Rozwiązanie portalowe posiadające możliwość udostępniania i współdzielenia dokumentów. Prezentacja dokumentów przez przeglądarkę bezpieczna – z mechanizmem pozwalającym na filtrowanie/blokowanie kodu mogącego spowodować szkody Rozwiązanie portalowe z możliwością zapisywania prywatnych wersji roboczych dokumentów. Rozwiązanie Portalowe z możliwością zakładanie, modyfikowanie, usuwanie kont użytkownikach na zarządzanych systemach. Rozwiązanie Portalowe z możliwością centralne definiowanie polityki haseł i synchronizacji haseł użytkowników na zarządzanych systemach

25 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Kryteria sukcesu w ciągu 6 miesięcy od wdrożenia obieg dokumentów w wersji papierowej zostanie zastąpiony przez obieg dokumentów w wersji elektronicznej. gotowy system będzie stosowany przez użytkowników w UKIE i ministerstwach zaangażowanych w proces transpozycji. w ciągu roku od wdrożenia nastąpi zmniejszenie deficytu transpozycji (dopuszczalny poziom deficytu transpozycji dyrektyw został ustalony na szczycie Rady Europejskiej w Sztokholmie w marcu 2001 r. na poziomie 1,5 %) w ciągu roku od wdrożenia nastąpi zmniejszenie liczby postępowań wszczynanych wobec Polski przez KE w trybie art. 226 TWE.

26 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Harmonogram wdrożenia przygotowanie SIWZ dla wdrożenia projektu – 12.2007; rozpoczęcie przetargu na wyłonienie podmiotu wdrażającego projekt – 12.2007; wyłonienie podmiotu wdrażającego projekt techniczny – 02.2008; testowanie systemu – 05 – 07.2008; wprowadzanie zmian, usprawnień – 08/09.2008; szkolenie użytkowników sytemu 10.2008; wdrożenie ostatecznej wersji systemu 10/11.2008.

27 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wymagania wobec wykonawcy Wykonawca będzie realizował system na podstawie projektu stworzonego zgodnie metodyką TOGAF Wykonawca będzie wdrażał system zgodnie z metodyką PRINCE2 Wykonawca rozwiązania powinien posiadać imienne certyfikaty (potwierdzone notarialnie) dla członków zespołu budującego i wdrażającego z ww. metodyk, jak również jak również w zakresie stosowanych technologii informatycznych Przedstawiciele zamawiającego (UKIE) zostali przeszkoleni w zakresie stosowania metodyk TOGAF i PRINCE tak, aby na bieżąco móc kontrolować jakość i postęp prac.

28 SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Dziękujemy Dariusz Rosłon darekr@softprodukt.com.pl 0-602 611 333 SoftProdukt Sp z o.o. ul. Zamenhofa 8, 00-160 Warszawa tel. (22) 831 62 13, 831 49 92, fax wew. 22


Pobierz ppt "SoftProdukt 2007 Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google