Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kielce, dn.12 kwiecień 2007. Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kielce, dn.12 kwiecień 2007. Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji."— Zapis prezentacji:

1 Kielce, dn.12 kwiecień 2007

2 Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów: - VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, - VIII: Regionalne kadry gospodarki, - IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, - X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

3 Zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów od VII do X w Województwie Świętokrzyskim Zarząd Województwa powierzył dla: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

4 Instytucja Pośrednicząca - ŚBRR delegowała (zgodnie z decyzją Zarządu) część funkcji do Instytucji Pośredniczącej 2 – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach działań: 7.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 7.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

5 AKTUALNY STAN ORGANIZACJI Instytucja Pośrednicząca – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia – - dla działań 7.1 i 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, - dla pozostałych działań Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

6 Województwo Świętokrzyskie Schemat organizacyjny dla PO KL ŚBRR Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca 2 z wył. 7.1 i 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Departament Funduszy Strukturalnych Współpraca- Priorytet IX Współpraca -Priorytet VIII Współpraca - Priorytet VII Współpraca - Priorytet X IP 2 dla 7.1 i 7.2 SEJMIK WOJEWÓDZTWA Zarząd Województwa Partnerzy społeczno- gospodarczy Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego Departament Nadzorujący Podkomitet Monitorujący

7 Dla potrzeb wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego utworzyło Biuro PO KL

8 SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIURA PO KL DYREKTOR ŚBRR Kierownik Biura PO KL DZIAŁ STRATEGII DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA ZESPÓŁ KONTROLI ZESPÓŁ FINANSOWY ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ Stanowisko ds. ewaluacji Sekcja ds. programowa nia Stanowisko prawne Zespół projektów Sekcja ds. monitorowania Sekcja ds. naboru i oceny projektów Sekcja ds. obsługi projektów Sekcja ds. projektów systemowych Sekretariat Podkomitetu Monitorującego PO KL Sekcja ds. kontroli projektów Stanowisko ds. kontroli systemowych Stanowisko finansów i prognoz Sekcja ewidencji Stanowisko ds. nieprawidłowości i odzyskiwania kwot Sekcja ds. informacji i promocji Sekretariat Biura Sekcja ds. pomocy technicznej i rozwoju kadr Stanowisko ds. systemów informatycznych Stanowisko ds. zamówień publicznych

9 Opis struktury organizacyjnej Biura PO KL Dział Strategii Dział Obsługi Projektów i Monitorowania Zespół Kontroli Zespół Finansowy Zespół Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej

10 Dział Strategii: - Stanowisko ds. ewaluacji - Sekcja ds. programowania - Stanowisko prawne Docelowe zatrudnienie 10 etatów.

11 Dział Obsługi Projektów i Monitorowania: - Sekcja monitorowania - Zespół Projektów: - Sekcja ds. naboru i oceny projektów - Sekcja ds. obsługi projektów - Sekcja ds. projektów systemowych - Sekretariat Podkomitetu Monitorującego Docelowe zatrudnienie 45 etatów.

12 Zespół Kontroli: - Sekcja ds. kontroli projektów - Stanowisko ds. kontroli systemowych Docelowe zatrudnienie 12 etatów.

13 Zespół Finansowy: - Stanowisko finansów i prognoz - Sekcja ewidencji - Stanowisko ds. nieprawidłowości i odzyskiwania kwot Docelowe zatrudnienie 10 etatów.

14 Zespół Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej : - Sekcja ds. informacji i promocji - Sekcja ds. pomocy technicznej i rozwoju - Stanowisko ds. systemów informatycznych - Stanowisko ds. zamówień publicznych - Sekretariat Biura Docelowe zatrudnienie 13 etatów.

15 Instytucja Pośrednicząca 2 – Wojewódzki Urząd Pracy - opis struktury: Dla realizacji zadań związanych z wdrażaniem Działań 7.1 i 7.2 PO KL w WUP wykorzystane zostaną oddziały bezpośrednio zaangażowane w proces absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.: - Oddział ds. Projektów EFS, - Oddział ds. Monitorowania i Raportowania EFS, - Oddział ds. Finansowej Obsługi Projektów EFS, - Oddział ds. Kontroli Realizacji Projektów EFS. Łączne projektowane zatrudnienie dla POKL w WUP wynosi ok. 50 osób

16 Dokumenty IP aktualnie w trakcie opracowywania i konsultacji z Instytucją Zarządzającą: - Opis systemów zarządzania i kontroli, - Podręcznik Wdrażania PO KL wraz z Instrukcjami i załącznikami, - Opisy stanowisk pracy.

17 AUDYT (przedwstępny) W miesiącu lutym 2007 r. przeprowadzony został przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Audytora Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego - audyt przedwstępny Biura PO KL. Celem audytu było sporządzenie opisu stanu przygotowań Biura do realizacji zadań ale jego dodatkowym efektem była również pozytywna ocena dotychczasowych przygotowań Biura do realizacji POKL w regionie.

18 Plan zatrudnienia -Aktualne zatrudnienie w Biurze to 10 etatów. -Zakończony został kolejny (trzeci) nabór konkursowy na 8 stanowisk, co zwiększy zatrudnienie w najbliższym czasie do 18 osób. -Ze względu na obowiązujące przepisy zatrudnienie nowych pracowników odbywa się w drodze konkursów. W praktyce znacznie utrudnia to korzystanie z pracowników innych jednostek samorządu niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia w pracy przy programach EFS. -W zorganizowanych naborach do Biura PO KL na jedno stanowisko kandydowało od 20 do 60 osób. -Planowane zatrudnienie na 30 czerwca 2007 r. to 35 etatów. -Pełne, docelowe zatrudnienie na koniec br. wyniesie ok. 90 os.

19 Szkolenia personelu -Pracownicy uczestniczą w spotkaniach i konferencjach organizowanych w zakresie POKL, między innymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. - Przedstawiciele Biura biorą udział w pracach zespołów roboczych organizowanych przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR. - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR opracowuje plan szkoleń pracowników PO KL, który zostanie uzupełniony o szkolenia w regionie.

20 Baza lokalowa ŚBRR wydzierżawiło lokale biurowe, które docelowo winny zabezpieczyć potrzeby Biura PO KL: - powierzchnia ponad 800 m 2, - 35 pokoi biurowych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne na roboty adaptacyjne i remontowe w wydzierżawionych pomieszczeniach.

21 Wyposażenie i sprzęt - Sukcesywnie prowadzone są postępowania o zamówienia publiczne na zakup wyposażenia, sprzętów i mebli biurowych. - Finalizowane jest postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu informatycznego dla pracowników Biura. - Zainstalowany jest główny serwer wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i uruchomiana jest docelowa łączność internetowa oraz telefoniczna dla wszystkich pomieszczeń.

22 Środki finansowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Ogółem (kraj) w tym: Unia Europejska Krajowy wkład publiczny

23 Środki finansowe dla Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Ogółem (kraj) w tym: Województwo Świętokrzyskie PLN Kurs z dn r. – 3,87

24 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet VIIRynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

25 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Transfer wiedzy

26 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównanie szans edukacyjnych Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

27 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet XPartnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

28 Na Priorytet XI PO KL - Pomoc Techniczna, w latach przewidziano dla całego POKL w kraju kwotę Środki te będą przeznaczone na właściwe wdrażanie, zarządzanie i promocję Programu poprzez finansowanie: kosztów wdrażania Programu, kosztów informacji, promocji i ewaluacji, kosztów finansowania instytucji.

29 Środki Pomocy Technicznej zgodnie z założeniami Programu mogą być wykorzystane następująco : - 63% na koszty instytucji, - 16% na informację i ewaluację, - 21 na koszty wdrażania Programu.

30 Komponent regionalny w kraju Łącznie (tys. ) Koszty Instytucji (tys. ) Informacja i ewaluacja (tys. ) Koszty wdrażania (tys. ) Województwo Świętokrzyskie Przy kursie 3,87 PLN/ na lata dla Województwa Świętokrzyskiego planowana kwota PT PLN

31 Finansowanie prac w województwie: - Środki finansowe na prowadzenie prac wyposażeniowych i remontowych oraz zatrudnienia, zostały przewidziane w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2007 r. jako nakłady na koszty działań prowadzonych przez ŚBRR na rzecz Samorządu Wojewódzkiego. - ŚBRR jako zakład budżetowy realizuje powierzone przez Zarząd Województwa zadania według własnego planu finansowego. - Możliwe do uzyskania środki z Pomocy Technicznej POKL stanowić będą refundację poniesionych nakładów dla Samorządu Województwa po uruchomieniu Programu.

32 Uwagi końcowe: 1. Zastosowany model organizacyjny uniezależnia w znacznym stopniu etapy tworzenia Biura od zmian merytorycznych Programu, które mają miejsce i będą jeszcze wprowadzane do chwili oficjalnego uruchomienia POKL. 2. W związku ze specyfiką organizacji Biur dla potrzeb realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przynajmniej w pierwszym roku programowania (2007) wydaje się celowe odejście od proponowanego dotychczas sztywnego podziału środków finansowych Pomocy Technicznej, czyli: - koszty funkcjonowania instytucji – 63 %, - koszty wdrażania programu – 21 %, - informacja, promocja, ewaluacja – 16 %, na rzecz zwiększenia udziału kosztów instytucji lub zmiany formy określenia limitów na przedziały (uelastycznienia w ramach 100%).

33 3. Zapowiedzi Min. Finansów o zmianach przepisów o finansach publicznych w celu uzdrawiania stanu prawnego oraz organizacyjnego szeroko pojętych jednostek budżetowych, może spowodować konieczność dalszej reorganizacji przedstawionych struktur POKL, mimo potwierdzonej w praktyce dużej sprawności opisanego modelu działania. Docelowym modelem spełniającym wówczas przyjęte założenia organizacyjne będzie forma jednostki budżetowej.

34 Dziękuję bardzo za uwagę !


Pobierz ppt "Kielce, dn.12 kwiecień 2007. Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google