Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kielce, dn.12 kwiecień 2007. Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kielce, dn.12 kwiecień 2007. Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji."— Zapis prezentacji:

1 Kielce, dn.12 kwiecień 2007

2 Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów: - VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, - VIII: Regionalne kadry gospodarki, - IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, - X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

3 Zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów od VII do X w Województwie Świętokrzyskim Zarząd Województwa powierzył dla: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

4 Instytucja Pośrednicząca - ŚBRR delegowała (zgodnie z decyzją Zarządu) część funkcji do Instytucji Pośredniczącej 2 – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach działań: 7.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 7.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

5 AKTUALNY STAN ORGANIZACJI Instytucja Pośrednicząca – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia – - dla działań 7.1 i 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, - dla pozostałych działań Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

6 Województwo Świętokrzyskie Schemat organizacyjny dla PO KL ŚBRR Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca 2 z wył. 7.1 i 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Departament Funduszy Strukturalnych Współpraca- Priorytet IX Współpraca -Priorytet VIII Współpraca - Priorytet VII Współpraca - Priorytet X IP 2 dla 7.1 i 7.2 SEJMIK WOJEWÓDZTWA Zarząd Województwa Partnerzy społeczno- gospodarczy Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego Departament Nadzorujący Podkomitet Monitorujący

7 Dla potrzeb wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego utworzyło Biuro PO KL

8 SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIURA PO KL DYREKTOR ŚBRR Kierownik Biura PO KL DZIAŁ STRATEGII DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA ZESPÓŁ KONTROLI ZESPÓŁ FINANSOWY ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ Stanowisko ds. ewaluacji Sekcja ds. programowa nia Stanowisko prawne Zespół projektów Sekcja ds. monitorowania Sekcja ds. naboru i oceny projektów Sekcja ds. obsługi projektów Sekcja ds. projektów systemowych Sekretariat Podkomitetu Monitorującego PO KL Sekcja ds. kontroli projektów Stanowisko ds. kontroli systemowych Stanowisko finansów i prognoz Sekcja ewidencji Stanowisko ds. nieprawidłowości i odzyskiwania kwot Sekcja ds. informacji i promocji Sekretariat Biura Sekcja ds. pomocy technicznej i rozwoju kadr Stanowisko ds. systemów informatycznych Stanowisko ds. zamówień publicznych

9 Opis struktury organizacyjnej Biura PO KL Dział Strategii Dział Obsługi Projektów i Monitorowania Zespół Kontroli Zespół Finansowy Zespół Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej

10 Dział Strategii: - Stanowisko ds. ewaluacji - Sekcja ds. programowania - Stanowisko prawne Docelowe zatrudnienie 10 etatów.

11 Dział Obsługi Projektów i Monitorowania: - Sekcja monitorowania - Zespół Projektów: - Sekcja ds. naboru i oceny projektów - Sekcja ds. obsługi projektów - Sekcja ds. projektów systemowych - Sekretariat Podkomitetu Monitorującego Docelowe zatrudnienie 45 etatów.

12 Zespół Kontroli: - Sekcja ds. kontroli projektów - Stanowisko ds. kontroli systemowych Docelowe zatrudnienie 12 etatów.

13 Zespół Finansowy: - Stanowisko finansów i prognoz - Sekcja ewidencji - Stanowisko ds. nieprawidłowości i odzyskiwania kwot Docelowe zatrudnienie 10 etatów.

14 Zespół Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej : - Sekcja ds. informacji i promocji - Sekcja ds. pomocy technicznej i rozwoju - Stanowisko ds. systemów informatycznych - Stanowisko ds. zamówień publicznych - Sekretariat Biura Docelowe zatrudnienie 13 etatów.

15 Instytucja Pośrednicząca 2 – Wojewódzki Urząd Pracy - opis struktury: Dla realizacji zadań związanych z wdrażaniem Działań 7.1 i 7.2 PO KL w WUP wykorzystane zostaną oddziały bezpośrednio zaangażowane w proces absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.: - Oddział ds. Projektów EFS, - Oddział ds. Monitorowania i Raportowania EFS, - Oddział ds. Finansowej Obsługi Projektów EFS, - Oddział ds. Kontroli Realizacji Projektów EFS. Łączne projektowane zatrudnienie dla POKL w WUP wynosi ok. 50 osób

16 Dokumenty IP aktualnie w trakcie opracowywania i konsultacji z Instytucją Zarządzającą: - Opis systemów zarządzania i kontroli, - Podręcznik Wdrażania PO KL wraz z Instrukcjami i załącznikami, - Opisy stanowisk pracy.

17 AUDYT (przedwstępny) W miesiącu lutym 2007 r. przeprowadzony został przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Audytora Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego - audyt przedwstępny Biura PO KL. Celem audytu było sporządzenie opisu stanu przygotowań Biura do realizacji zadań ale jego dodatkowym efektem była również pozytywna ocena dotychczasowych przygotowań Biura do realizacji POKL w regionie.

18 Plan zatrudnienia -Aktualne zatrudnienie w Biurze to 10 etatów. -Zakończony został kolejny (trzeci) nabór konkursowy na 8 stanowisk, co zwiększy zatrudnienie w najbliższym czasie do 18 osób. -Ze względu na obowiązujące przepisy zatrudnienie nowych pracowników odbywa się w drodze konkursów. W praktyce znacznie utrudnia to korzystanie z pracowników innych jednostek samorządu niezależnie od posiadanego przez nich doświadczenia w pracy przy programach EFS. -W zorganizowanych naborach do Biura PO KL na jedno stanowisko kandydowało od 20 do 60 osób. -Planowane zatrudnienie na 30 czerwca 2007 r. to 35 etatów. -Pełne, docelowe zatrudnienie na koniec br. wyniesie ok. 90 os.

19 Szkolenia personelu -Pracownicy uczestniczą w spotkaniach i konferencjach organizowanych w zakresie POKL, między innymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. - Przedstawiciele Biura biorą udział w pracach zespołów roboczych organizowanych przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR. - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR opracowuje plan szkoleń pracowników PO KL, który zostanie uzupełniony o szkolenia w regionie.

20 Baza lokalowa ŚBRR wydzierżawiło lokale biurowe, które docelowo winny zabezpieczyć potrzeby Biura PO KL: - powierzchnia ponad 800 m 2, - 35 pokoi biurowych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne na roboty adaptacyjne i remontowe w wydzierżawionych pomieszczeniach.

21 Wyposażenie i sprzęt - Sukcesywnie prowadzone są postępowania o zamówienia publiczne na zakup wyposażenia, sprzętów i mebli biurowych. - Finalizowane jest postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu informatycznego dla pracowników Biura. - Zainstalowany jest główny serwer wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i uruchomiana jest docelowa łączność internetowa oraz telefoniczna dla wszystkich pomieszczeń.

22 Środki finansowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Ogółem (kraj) - 11 420 207 059 w tym: Unia Europejska 9 707 176 000 Krajowy wkład publiczny 1 713 031 059

23 Środki finansowe dla Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Ogółem (kraj) - 3 699 705 119 w tym: Województwo Świętokrzyskie 297 373 231 1 150 834 404 PLN Kurs z dn. 21.03.2007 r. – 3,87

24 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet VIIRynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 3 699 705 119165 399 311640 095 334 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 2 041 297 33191 258 401353 170 012 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 367 503 02016 429 61963 582 626 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 1 290 904 76857 711 291223 342 696

25 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 1 588 479 61271 014 696274 826 874 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 1 270 783 69056 811 757219 861 500 8.2Transfer wiedzy317 695 92214 202 93954 965 374

26 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 103 425 44649 329 826190 906 427 9.1Wyrównanie szans edukacyjnych857 012 62238 313 675148 273 922 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 55 130 3752 464 6639 538 246 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 94 127 6354 208 07816 285 262 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 97 154 8144 343 41116 809 001

27 Kraj (Euro) Województwo Świętokrzyskie (Euro)PLN (3.87) Priorytet XPartnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 260 130 13511 629 39845 005 770 10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 260 130 13511 629 39845 005 770

28 Na Priorytet XI PO KL - Pomoc Techniczna, w latach 2007- 2013 przewidziano dla całego POKL w kraju kwotę 456 808 282. Środki te będą przeznaczone na właściwe wdrażanie, zarządzanie i promocję Programu poprzez finansowanie: kosztów wdrażania Programu, kosztów informacji, promocji i ewaluacji, kosztów finansowania instytucji.

29 Środki Pomocy Technicznej zgodnie z założeniami Programu mogą być wykorzystane następująco : - 63% na koszty instytucji, - 16% na informację i ewaluację, - 21 na koszty wdrażania Programu.

30 Komponent regionalny w kraju Łącznie (tys. ) Koszty Instytucji (tys. ) Informacja i ewaluacja (tys. ) Koszty wdrażania (tys. ) 260 380164 03941 66154 680 Województwo Świętokrzyskie 13 3838 5632 1192 701 Przy kursie 3,87 PLN/ na lata 2007 -2013 dla Województwa Świętokrzyskiego planowana kwota PT - 51 792 140 PLN

31 Finansowanie prac w województwie: - Środki finansowe na prowadzenie prac wyposażeniowych i remontowych oraz zatrudnienia, zostały przewidziane w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2007 r. jako nakłady na koszty działań prowadzonych przez ŚBRR na rzecz Samorządu Wojewódzkiego. - ŚBRR jako zakład budżetowy realizuje powierzone przez Zarząd Województwa zadania według własnego planu finansowego. - Możliwe do uzyskania środki z Pomocy Technicznej POKL stanowić będą refundację poniesionych nakładów dla Samorządu Województwa po uruchomieniu Programu.

32 Uwagi końcowe: 1. Zastosowany model organizacyjny uniezależnia w znacznym stopniu etapy tworzenia Biura od zmian merytorycznych Programu, które mają miejsce i będą jeszcze wprowadzane do chwili oficjalnego uruchomienia POKL. 2. W związku ze specyfiką organizacji Biur dla potrzeb realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przynajmniej w pierwszym roku programowania (2007) wydaje się celowe odejście od proponowanego dotychczas sztywnego podziału środków finansowych Pomocy Technicznej, czyli: - koszty funkcjonowania instytucji – 63 %, - koszty wdrażania programu – 21 %, - informacja, promocja, ewaluacja – 16 %, na rzecz zwiększenia udziału kosztów instytucji lub zmiany formy określenia limitów na przedziały (uelastycznienia w ramach 100%).

33 3. Zapowiedzi Min. Finansów o zmianach przepisów o finansach publicznych w celu uzdrawiania stanu prawnego oraz organizacyjnego szeroko pojętych jednostek budżetowych, może spowodować konieczność dalszej reorganizacji przedstawionych struktur POKL, mimo potwierdzonej w praktyce dużej sprawności opisanego modelu działania. Docelowym modelem spełniającym wówczas przyjęte założenia organizacyjne będzie forma jednostki budżetowej.

34 Dziękuję bardzo za uwagę !


Pobierz ppt "Kielce, dn.12 kwiecień 2007. Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oddelegowała do Samorządów Wojewódzkich zadania Instytucji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google