Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2007 Białystok, 12 października 2007r. REGIONALNE INICJATYWY DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – plany województwa podlaskiego na lata 2008-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2007 Białystok, 12 października 2007r. REGIONALNE INICJATYWY DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – plany województwa podlaskiego na lata 2008-2013."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2007 Białystok, 12 października 2007r. REGIONALNE INICJATYWY DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – plany województwa podlaskiego na lata 2008-2013 w świetle wniosków z dobrych praktyki europejskich Krzysztof Głomb

2 Białystok, 12 października 2007r.. 2 SMWI – europejski think tank w domenie modernizacji i transformacji regionów opartej na iCT ORGANIZACJA stowarzyszenie non-for-profit ekspertów w oparciu o ustaw ę o stowarzyszeniach, dzia ł a od 1997r. Tarnów - siedziba zarz ą du, zespo ł y w Krakowie (innowacje i rozwój) oraz Warszawie (relacje z administracj ą centraln ą ) Wspó ł dzia ł anie z ELANET – Krzysztof G ł omb jest prezydentem tej organizacji Profil dzia ł alno ś ci (g ł ówne 3 filary) doradztwo i wsparcie dla administracji publicznej (rz ą dowej i samorz ą dowej w zakresie innowacyjnego rozwoju bazuj ą cego na transferze wiedzy z UE oraz wykorzystaniu technologii komunikacji i informacji, zarz ą dzanie projektami, nadzór w ł a ś cicielski) opracowywanie dokumentów programowych dla efektywnej realizacji polityki strukturalnej (strategii, planów operacyjnych, wniosków projektowych, studiów wykonalno ś ci projektów) badania naukowe w zakresie kluczowych domen spo ł ecze ń stwa informacyjnego i eRozwoju– projekty 5 i 6 PR oraz krajowe (badania potencja ł u rozwojowego, badania nad technologiami, badania oddzia ł ywania ICT na rozwój regionalny i lokalny, badania nad benchmarkingiem) Referencje European Regional Information Society Association (ERIS@) MSWiA – punkt kontaktowy dla samorządów działania 1.5 ZPORR a od 2007 roku RPO oraz 9 osi priorytetowej PO IG MSWiA/MRR – raport z wykonania działania 1.5 ZPORR Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych – IPPT PAN – prowadzenie BPK dla samorządów udział w pracach sub-grup eGovernment i eInclusion programu PSP CIP Kluczowe referencje regionalne Polska Platforma eIntegracji – pomys ł odawca i sekretariat Strategia eRozwoju Mazowsza projekt SIRMA – kluczowy dla wdra ż ania SI na Mazowszu program i»SILESIA – woj. ś l ą skie Strategia Informatyzacji Podkarpacia wspó ł praca z miastami (Katowice, Kraków, Tarnów, Gliwice i inne) projekty badawcze 5 i 6 PR, projekty celowe: broker integruj ą cy/ WKUP

3 Białystok, 12 października 2007r.. 3 Lata 2008 - 2012 Dekada przełomu na Podlasiu Kluczem są innowacje dla rozwoju bazującego na ICT CEL: Wykorzystanie ICT dla nadania dynamiki rozwojowej województwa podlaskiego i jego transformacji – nie dla informatyzacji czegokolwiek usługi zdrowotne i zabezpieczenia społecznego – zarządzanie szpitalami, platformy e – Zdrowia i usług opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi ICT dla edukacji – wsparcie regionalnych procesów edukacji wielkiej skali i zakresu projekty e-Integracji (e-Inclusion) – włączenie w obieg komunikacji elektronicznej mieszkańców wsi i grup wykluczenia społecznego modernizacja sektora publicznego – lepsze zarządzanie, komunikacja wewnętrzna i wewnątrzsektorowa,, usługi dla przedsiębiorców i zainteresowanych grup odbiorców e-usług Uczmy się na błędach i dobrych praktykach regionów UE: kluczowe znaczenie mają procesy edukacji społecznej – bez niej wydamy środki publiczne na projekty bez przyszłości! Racjonalne zaplanowanie projektu w czasie miejsce na fazę analityczną i planistyczną oraz pre - edukację interesariuszy. Nadmierny pośpiech przyczyną kłopotów Technologie są na rynku a polskie firmy potrafią wiele najważniejsi dla projektu są ludzie = liderzy sektora publicznego + stojący po ich stronie profesjonaliści PODSTAWOWE REKOMENDACJEPODSTAWOWE REKOMENDACJE

4 Białystok, 12 października 2007r.. 4 To nie jest łatwe niezbędny lider, plan i ludzie Odważne działania na Podlasiu długotrwały sukces WNIOSKI Z LEKTURY: Regionalny program złożony z modułów tematycznych, o horyzoncie czasowym 2015/2018 i o europejskich aspiracjach. Wymagania wysokie: metodyka projektowa, silna organizacja, rozwiązania platformowe ICT, transfer wiedzy i dobrych praktyk Uruchomienie mechanizmów, bez których istnieje nikłe prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w założonej skali i zakresie oraz jakości: silne wzmocnienie instytucjonalne – programowanie, zarządzanie oparte na wiedzy, monitoring redefiniowanie, audyt techniczny, merytoryczny i finansowy, doradztwo w terenie wsparcie badawcze – diagnoza stanu i rozwiązywanie problemów projektowych usieciowienie i partnerstwo – edukacja dla społeczeństwa informacyjnego zbudowanie grupy liderów i elektoratu transformacji regionu oraz procesów zmian świadomości Odwaga i profesjonalizm mają podstawowe znaczenie – projekt będzie procesem learning-by-doing dla większości jego uczestników – konieczne koordynowanie projektu w proaktywnej, partnerskiej i merytorycznej atmosferze

5 Białystok, 12 października 2007r.. 5 Diagnoza stanu silne wsparcie władz regionu! Konieczność wprowadzenia projektu na trakt profesjonalnej metodyki i programowania Decyzje władz województwa zbudowały bardzo dobre warunki do zapewnienia silnego przywództwa projektu i wprowadzenia go na trakt profesjonalizacji Zgodnie z dobrymi zasadami sztuki realizacji projektów tej skali należy w ciągu kilku miesięcy: zbudować solidne podstawy instytucjonalne dla realizacji projektu (który jest w istocie programem działań realizowanych w modelu modułowym i etapowym) poprzez pozyskanie od 2008 roku osób i instytucji gwarantujących transfer unikalnych na polskim rynku wiedzy i doświadczeń projektowych przystąpić do prac nad zdefiniowaniem finalnego zakresu programu (modułów konstrukcyjnych, czyli projektów) przystąpić do prac nad zdefiniowaniem zakresu architektury funkcjonalnej oraz informacyjnej modułów konstrukcyjnych Zbudować plan wdrożenia programu opracować pragmatykę informacyjną oraz program promocji i informacji opracować nowoczesny program powszechnej edukacji mieszkańców województwa podlaskiego.

6 Białystok, 12 października 2007r.. 6 SMWI wiedzą i doświadczeniem europejskim wspiera polskie regiony Propozycja strategicznej współpracy z woj. podlaskim

7 Białystok, 12 października 2007r.. 7 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Głomb k.glomb@mwi.pl kom.: 605.290.500 Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Żurawia 22 00-515 Warszawa tel./fax (022) 438 91 17 ul. Krakowska 11a 33-100 Tarnówtel. (14) 627 24 92, 628 42 10 fax (14) 628 43 11 http://www.mwi.pl


Pobierz ppt "© SMWI, 2007 Białystok, 12 października 2007r. REGIONALNE INICJATYWY DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – plany województwa podlaskiego na lata 2008-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google