Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Gospodarka Wodna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Gospodarka Wodna"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Gospodarka Wodna
Dyrektywy i Zarządzenia Rady Unii Europejskiej nawiązujące od kontroli procesów oczyszczania ścieków: 91/271/EWG, aktualnie 98/15/UE (oczyszczanie ścieków miejskich); 80/778/EWG (jakość wody wodociągowej przeznaczonej dla ludności do picia); 76/464/EEC (niebezpieczne substancje zrzucane do środowiska wodnego, ograniczenia); Zarządzenie nr 501 z 21 lipca 1999 r. (reguluje zasady pozwoleń, kontroli i upoważnień do odprowadzania ścieków do środowiska); Zarządzenie nr 921 z 8 października 1996 r. (stwierdza, że w każdym pozwoleniu muszą być zawarte wartości graniczne zawartości substancji trujących). Prawo wodne - zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w gminach : z 1974 r. Dz.U. Nr 38, poz. 230 ze zm. (konkretnie przepisy art oraz akty wykonawcze); z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 ze zm. art. 7 ust.1 (uznało sprawy wodociągów i zaopatrzenia wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych za zadanie własne gminy); z 2006r. Dz.U. Nr 122, poz. 851 ze zm. (o Państwowej Inspekcji Sanitarnej); - z 2001 r. Dz.U. 72 poz. 747 (o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow); z 2007 r. Dz.U. Nr 61, poz. 417 (Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Dz.U.07.61.417 z dnia 29 marca 2007 r.
Rozporządzenie określa: 1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej „wodą”, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne; 2) sposób oceny przydatności wody; 3) minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań; 4) zakres badania wody; 5) program monitoringu jakości wody; 6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody; 7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody; 8) sposób informowania konsumentów o jakości wody; 9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

3 Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody do badań (Załącznik nr 6 do ustawy)

4 Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, na podstawie: zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody; wykazu badań prowadzonych przez laboratorium oraz charakterystyki metod badawczych; dokumentów potwierdzających udział laboratorium w badaniach biegłości; zestawienia wyników, sprawozdań i oceny badań biegłości.

5 Administracja, kontrola i upoważnienia do oczyszczania ścieków dzielą się na dwie kategorie, a mianowicie: ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych ścieki z oczyszczalni przemysłowych. Kontrole mają na celu stwierdzenie czy różne urzędy i zakłady przemysłowe przestrzegają swoich pozwoleń. Kontrola procesu oczyszczania ścieków powinna prowadzona być na możliwie wszystkich etapach (w częstotliwości zależnej od ilości oczyszczonych ścieków) przez: wewnętrzny nadzór (laboratorium zakładowe), kilka razy w tygodniu/co dobę; zewnętrzny nadzór (Inspektor Sanitarny), kilka razy w roku/raz w miesiącu.

6 Oczyszczalnia Ścieków "Czajka"
Najeży do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Jest największą w Polsce oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 400 tys.m3/d. Usytuowana w północno-wschodniej części miasta w Gminie Białołęka zajmuje obszar 52,7 ha. Wpływające do niej ścieki po przejściu przez halę krat i piaskowników kierowane są na cztery ciągi technologiczne składające się z osadników wstępnych, basenów osadu czynnego z napowietrzaniem ścieków i osadników wtórnych. Osad z osadników wstępnych jest odprowadzany do zagęszczaczy i po zagęszczeniu kierowany dalej do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych. W trakcie fermentacji w komorach wydziela się biogaz, który spalany jest w kotłowni w celu uzyskania pary technologicznej wykorzystywanej do celów grzewczych. Osad odwodniony, skratki, piasek transportowane są poza teren oczyszczalni. Prace oczyszczalni kontroluje na wszystkich etapach nowocześnie wyposażone laboratorium. Analizuje ono również próbki ścieków z kolektorów kanalizacji Warszawy, jak również prowadzi kontrolę zakładów przemysłowych. Praca urządzeń oczyszczalni monitorowana jest również przez system on-line, który został zrealizowany z funduszy PHARE w latach Obiekt pracuje efektywnie, spełniając wszystkie warunki wynikające z pozwolenia wodno prawnego.

7 Informacja MPWiK o jakości wody wodociągowej w listopadzie 2008 roku

8 c.d.pomiarów

9 Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu listopadzie 2008 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza zwiększoną zawartość chloru wolnego na wyjściu z Wodociągu Północnego. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do s pożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."

10 WSKAŹNIKI OCENY ZANIECZYSZCZEŃ ŚCIEKÓW
BZT5 ChZT pH Zawiesina ogólna Pog. Nog.

11 „HAJDÓW”

12 BZT5 Oznaczenie BZT metodą rozcieńczeń POMIAR ZGODNY Z POLSKĄ NORMĄ
Metoda rozcieńczeń jest jedyną oficjalnie dopuszczoną w obrocie publiczno-prawnym metodą pomiarową. Oznaczanie zawartości tlenu przed i po inkubacji można wykonać miareczkując lub przy pomocy tlenomierza. Zastosowanie tego ostatniego jest znacznie mniej czasochłonne oraz zdecydowanie dokładniejsze (uniezależnia wynik pomiaru od percepcji laboranta).

13 BZT5 Oznaczenie BZT metodą manometryczną POMIAR DLA SAMOKONTROLI
Oznaczanie BZT, metodą manometryczną wykonuje się za pomocą tzw. aparatów do BZT, w których parametrem mierzonym i rejestrowanym jest spadek ciśnienia w butelce, będący bezpośrednią miarą zapotrzebowania na tlen próby ścieków. Nowa generacja urządzeń wyposażona jest w elektroniczny system pomiaru ciśnienia oraz pamięć pozwalającą na zapamiętywanie wartości pomiarowych z kolejnych dób. Pozwala to na opracowywanie nie tylko wyników końcowych, ale i codziennie zbieranych wartości pośrednich.

14 ChZT Oznaczenie ChZT zgodnie z normą PN-74C-04578/03
Reaktor ChZT umożliwia jednoczesną mineralizację 15 próbek. Zapewnia możliwość wyboru temperatury mineralizacji oraz ustawienie regulatora czasowego. Użycie gotowych fiolek reakcyjnych pozwala na wyeliminowanie takich czynności jak ważenie oraz innych wstępnych przygotowań. Zastosowana procedura pozwala na wyeliminowanie wad oznaczania w skali makro takich jak: straty lotnych związków organicznych, znaczne zużycie drogich odczynników oraz duże ilości produktów odpadowych

15 pH Oznaczenie ChZT zgodnie z normą PN-90 C-04540/01 – za pomocą pH-metru

16 Zawiesina ogólna Oznaczenie ChZT zgodnie z normą PN - 72/C – metoda wagowa

17 Pog. PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 - Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu. Oznaczanie fosforu ogólnego po mineralizacji z kwasem solnym i kwasem siarkowym.

18 Nog. Oznaczenie ChZT zgodnie z normą PN-94 C-04576/04 Mineralizacja w termostacie zakończona kompensacją wpływu substancji przeszkadzających i fotometryczne oznaczanie z 2,6-dimetylofenolem w mieszaninie kwasu siarkowego i fosforowego

19 Klasyfikacja technologiczna zanieczyszczeń ścieków: -zanieczyszczenia mechaniczne (płynące, zawieszone i wleczone), -zanieczyszczenia biologicznie rozkładalne, -substancje biogenne. W procesach oczyszczania ścieków komunalnych stosuje się zazwyczaj następujące metody: - mechaniczne, - chemiczne, - biologiczne, - mieszane, - dezynfekcję.

20 Oczyszczalnie mechaniczne mają na celu oczyszczenie ścieków z ciał stałych pływających oraz dużych zawiesin organiczno - mineralnych. Proces składa się z kilku etapów, które oczyszczają ścieki z zawiesin i osadów w 70 procentach. Mechaniczny proces oczyszczania ścieków w pierwszym etapie składa się z rozdrabniania i cedzenia ścieków (odfiltrowywane są największe nieczystości), w kolejnym etapie przebiega proces sedymentacji oraz flotacji ścieków, na koniec następuje proces wypieniania i odwirowania osadów.

21 Zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników
Etap oczyszczania Zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników BZT5 ChZT Fosfor Azot Zawiesina Mechaniczny 25-40% 20% 15% 10% 40-70%

22 Biologiczne oczyszczalnie ścieków mają na celu usunięcie osadów i zanieczyszczeń, które ulegają rozkładowi biologicznemu - materiały te są rozkładane za pomocą mikroorganizmów głównie bakterii, które żywią się zanieczyszczeniami.

23 Zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników
Etap oczyszczania Zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników BZT5 ChZT Fosfor Azot Zawiesina Biologiczny 85-95% 70-98% 30% 20-30% 70-90%

24 Zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników
Etap oczyszczania Zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników BZT5 ChZT Fosfor Azot Zawiesina Usuwanie związków biogennych 98-99% 80-90% 80%

25 Stopień redukcji zanieczyszczeń %
Wskaźnik Surowe Oczyszczone Stopień redukcji zanieczyszczeń % Norma [mg/ml] BZT5 530 8 98,5 15 ChZT 1114 69 93,8 90 Fosfor 13,8 2,3 96 1,5 Azot 479 23,9 70,3 30 Zawiesina 16 83,3


Pobierz ppt "PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Gospodarka Wodna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google