Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ROZWÓJ EKONOMII JAKO NAUKI- PODSTAWOWE PROBLEMY METODOLOGICZNE I UJĘCIE RETROSPEKTYWNE I. Definicja ekonomii jako nauki 1. Ekonomia jako nauka o naturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ROZWÓJ EKONOMII JAKO NAUKI- PODSTAWOWE PROBLEMY METODOLOGICZNE I UJĘCIE RETROSPEKTYWNE I. Definicja ekonomii jako nauki 1. Ekonomia jako nauka o naturalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 ROZWÓJ EKONOMII JAKO NAUKI- PODSTAWOWE PROBLEMY METODOLOGICZNE I UJĘCIE RETROSPEKTYWNE I. Definicja ekonomii jako nauki 1. Ekonomia jako nauka o naturalnych prawach gospodarowania punkt odniesienia: naturalny porządek ekonomiczny Analogia do porządku przyrodniczego Prawa ekonomii jako prawa rynku i konkurencji Kapitalizm (gospodarka oparta na rynku, prywatnej własności i wolnej przedsiębiorczości jako naturalny porządek ekonomiczny; tzw.monizm metodologiczny Kapitalizm a inne porządki społeczno-ekonomiczne

2 2 I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d. 2. Ujęcie historyczne i instytucjonalne ekonomii jako nauki Ekonomia jako socjologia życia gospodarczego i nauka o zmieniających się w czasie porządkach społeczno- ekonomicznych (Marx, szkoła historyczna) Ekonomia jako teoria ewolucji systemu ekonomicznego (instytucjonalizm) czynnik wspólny: kluczowa rola nauki i technologii w rozwoju gospodarczym ( determinizm technologiczny)

3 3 I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d. 3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii ograniczoności (scarcity) Punkt wyjścia : ograniczoność zasobów i dóbr, nieograniczoność potrzeb Cechy zasobów (czynników produkcji): fizyczna ograniczoność, zróżnicowana produktywność, możliwość alternatywnego zastosowania

4 4 I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d. 3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii ograniczoności (scarcity) – c.d. Cechy potrzeb: nieograniczoność, uporządkowanie (zgodność preferencji), zmienność znaczenia w czasie Ekonomia jako (abstrakcyjna) logika wyboru, nauka o alternatywnych sposobach wykorzystania ograniczonych zasobów w celu wytwarzania dóbr i usług zaspokajających nieograniczone potrzeby Ekonomia zajmuje się wyłącznie relacjami między celami i środkami ich zaspakajania

5 5 I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d. 4. Ekonomia jako dziedzina matematyki stosowanej Ujęcie L.M.E. Walrasa Ekonomia jako teoria ogólnej równowagi ekonomicznej Definicja T. Koopmansa (activity analysis) Ekonomia jako nauka o optymalnym rozdziale ograniczonych zasobów, jakimi dysponują firmy Definicja P.A. Samuelsona Ekonomia jako nauka o warunkach równowagi i stabilności systemów ekonomicznych

6 6 I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d. 5. Próby rozszerzania pola badawczego ekonomii jako nauki (tzw. imperializm ekonomiczny) Imperializm ekonomiczny: zawłaszczanie przez ekonomię domen (obszary badań) właściwego dla innych nauk społecznych; np. nowa ekonomia instytucjonalna Imperializm ekonomiczny vs. współpraca z innymi naukami społecznymi i przyrodniczymi (ekonomia i finanse behawioralne, ekonomia ewolucyjna, ekonomia psychologiczna i inne)

7 7 II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii jako nauki – główne elementy paradygmatu metodologicznego ENC 1. Metodologiczny indywidualizm wymiar behawioralny (koncepcja homo economicus hipoteza maksymalizacji użyteczności HMU) Wymiar poznawczy (konieczność identyfikacji bazy mikroekonomicznej wszystkich zjawisk i procesów gospodarczych; relacja mikroekonomia – makroekonomia) Wymiar ideologiczny (wolność gospodarowania)

8 8 II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d. 1. Metodologiczny indywidualizm – c.d. ogólny neoklasyczny model postępowania jednostki: optymalizacja działań jednostek optymalizacja statyczna i dynamiczna – statyka i dynamika gospodarcza modyfikacje koncepcji homo oeconomicus we współczesnej ekonomii h.oe. jako koncepcja heurystyczna o charakterze stochastycznym, H. Simon- koncepcja racjonalności ograniczonej (satysfakcja zamiast maksymalizacji czy optymalizacji H. Leibenstein – człowiek selektywnie racjonalny REMM- uczący się i oceniający homo oeconomicus

9 9 II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d. 2. Koncepcja równowagi w ENC równowaga jako fikcja heurystyczna i jako rzeczywista cecha gospodarowania statyka i dynamika gospodarcza a równowaga statyczna i dynamiczna równowaga mikroekonomiczna i makroekonomiczna (stabilizacja makroekonomiczna)

10 10 II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d. 2. Koncepcja równowagi w ENC – c.d. równowaga rynkowa: cząstkowa i ogólna (na rynkach dóbr finalnych, dóbr pośrednich i czynników produkcji), równowaga ogólna statyczna i dynamiczna Równowaga a nierównowaga (kontrowersje między ekonomią neoklasyczną a keynesowską) równowaga jako kategoria stochastyczna

11 11 II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d. 3. Krytyczny racjonalizm (Popper) rodowód – filozofia pozytywizmu jako powszechnie akceptowana ogólna metodologia nauki istota tzw. falsyfikacjonizmu jako kryterium oceny naukowości uogólnień nauki ekonomii (hipotezy, modele, teorie itp.)

12 12 III. Kryteria postępu/rozwoju ekonomii jako nauki 1. kryterium zdolności do objaśniania zjawisk i procesów gospodarczych (kryterium tzw. realizmu naukowego) 2. kryterium utylitarności 3. kryterium siły predykcji (Friedman) 4. kryterium efektywności Mongina (tzw. realizmu instrumentalnego): wyższej (rosnącej) w stosunku do teorii konkurencyjnych efektywności w rozwiązywaniu problemów naukowych

13 13 IV. Główne kryteria wyodrębniania kierunków (szkół) w ekonomii 1. Interpretacja kategorii i praw ekonomicznych 2. Rynek i państwo jako mechanizm koordynacji i optymalizacji (w skali makro) działalności gospodarczej 3. Sposób interpretacji wartości/ceny dobra, źródeł bogactwa społecznego i czynników wzrostu gospodarczego

14 14 IV. Główne kryteria wyodrębniania kierunków (szkół) w ekonomii 1. Interpretacja kategorii i praw ekonomicznych a) Naturalna a historyczna b) Deterministyczna a stochastyczna c) Przyczynowo-skutkowa (kauzalna) a funkcjonalna d) Ekonomia jako nauka zajmująca się badaniem modeli i teorii ekonomicznych a nie poszukiwaniem obiektywnych praw/prawidłowości gospodarowania e) Ekonomia jako nauka budująca kolejne paradygmaty i programy badawcze

15 15 Rynek i państwo jako mechanizmy regulacji: paradygmat rynku versus paradygmat państwa (planowania) Istota paradygmatu rynku 1. Podmioty kierują się obserwacją zmian cen 2. Rynek ma cechę efektywności alokacyjnej 3. Na rynku występuje trwała tendencja do równowagi 4. Równowaga efektywna – maksymalizacja dobrobytu (optimum Pareto)

16 16 Rynek i państwo jako... c.d. Paradygmat rynku – punkt odniesienia to rynek doskonale konkurencyjny (idealny) Rzeczywistość ekonomiczna: występowanie licznych błędów rynku (market failures) Istota błędów rynku: naruszanie warunków konkurencji i systemu prywatnych praw własności Błędy rynku wiążą się z: mono/oligopolami, efektami zewnętrznymi, dobrami publicznymi, niedoskonała informacją, niepewnością i ryzykiem

17 17 Rynek i państwo jako... c.d. Niedoskonałości/błędy rynku – potrzeba regulacji publicznej Regulacja publiczna nie jest sprzeczna z paradygmatem rynku Normatywna i ekonomiczna interpretacja regulacji publicznej Zróżnicowanie błędów rynku powoduje potrzebę zróżnicowania metod i instrumentów regulacji publicznej

18 18 Rynek i państwo jako... c.d. Punkt wyjścia paradygmatu państwa: trwała niezdolność mechanizmu rynkowego do maksymalizacji dobrobytu, przez m.in.: 1. Brak tendencji do równowagi makroekonomicznej (keynesizm) 2. Potrzeba bezpośredniego określania i realizowania przez państwo celów społecznych (instytucjonalizm, szkoła historyczna, merkantylizm) 3. Tendencja do anarchii produkcji i marnotrawstwa zasobów ekonomicznych (marksizm) 4. Regulacja państwowa jako quasi-rynek


Pobierz ppt "1 ROZWÓJ EKONOMII JAKO NAUKI- PODSTAWOWE PROBLEMY METODOLOGICZNE I UJĘCIE RETROSPEKTYWNE I. Definicja ekonomii jako nauki 1. Ekonomia jako nauka o naturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google