Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Wydział Zarządzania UW 2008 Jakość kształcenia – podejście systemowe. Przykład Wydziału Zarządzania UW dr hab. Krzysztof Klincewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Wydział Zarządzania UW 2008 Jakość kształcenia – podejście systemowe. Przykład Wydziału Zarządzania UW dr hab. Krzysztof Klincewicz"— Zapis prezentacji:

1 © Wydział Zarządzania UW 2008 Jakość kształcenia – podejście systemowe. Przykład Wydziału Zarządzania UW dr hab. Krzysztof Klincewicz kklinc@gmail.com Wydział Zarządzania Uiniwersytet Warszawski

2 © Wydział Zarządzania UW 2008 www.wz.uw.edu.pl Jakość kształcenia – podejście systemowe Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

3 © Wydział Zarządzania UW 2008 Kierunki rozwoju Wydziału Zarządzania UW (2005-2008) Badania naukowe – awans do 1 kategorii MNiSW (2006) Kształcenie w dziedzinie zarządzania – nr 1 w rankingach MBA, rekordowa liczba kandydatów (2007) Relacje z otoczeniem – Biuro Karier, Rada Biznesu, edukacja menedżerska Infrastruktura – nowe budynki na Służewcu i wyposażenie www.wz.uw.edu.pl

4 © Wydział Zarządzania UW 2008 Jakość kształcenia na WZ UW Kluczowy element strategii Wydziału – Szczególnie ważna przy zwiększaniu skali działania – Punkt wyjścia do akredytacji międzynarodowych – Przedmiot zainteresowania partnerów (firm i uczelni zagran.) – Sposób zagwarantowania godziwych warunków pracy dla wykładowców oraz przydatności wiedzy w przyszłej pracy dla studentów Projekty akredytacyjne (AACSB, EQUIS, AMBA) Współpraca z uczelniami partnerskimi (USA, UE, Azja) i realizacja projektów EFS

5 © Wydział Zarządzania UW 2008 Problemy związane z jakością kształcenia Doświadczenia studentów i wykładowców Skala działania wymaga standaryzacji Intensywna konkurencja ze strony niepublicznych uczelni – warunki studiowania, zasady przyznawania dyplomów, formy prowadzenia zajęć, partnerzy zagraniczni, akredytacje, wspieranie aktywności studenckiej – kradzież własności intelektualnej, podkupywanie studentów, pracowników i programów zajęć

6 © Wydział Zarządzania UW 2008 Akredytacja AACSB AACSB ( Association to Advance Collegiate Schools of Business ) – największa i najbardziej znana organizacja zrzeszająca uczelnie ekonomiczne – restrykcyjne warunki akredytacji – w naszym regionie członkami są tylko wydziały zarządzania z Lipska i Ankary – program MBA z akredytowanym University of Illinois – 7-letnia ścieżka akredytacyjna – analogia do procesu wchodzenia do strefy Euro – wyzwanie – i potencjalne korzyści

7 © Wydział Zarządzania UW 2008 Zespół ds. Jakości Kształcenia Prace przydatne w procesie akredytacji – zakres wykracza poza wymogi uchwały Senatu UW (kontrolę i raportowanie) – wykorzystanie wcześniejszych propozycji BJK UW, wymogów PAKA i akredytacji AACSB/EQUIS/AMBA – benchmarking – porównanie z uczelniami polskimi i zagranicznymi oraz firmami szkoleniowymi Szeroka reprezentacja Wydziału – studenci, doktoranci, młodzi pracownicy, pracownicy samodzielni + pomoc pracowników administracyjnych

8 © Wydział Zarządzania UW 2008 www.wz.uw.edu.pl Jakość kształcenia – podejście systemowe Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

9 © Wydział Zarządzania UW 2008 Rozumienie jakości Kluczowe pojęcie w teorii zarządzania – Jakość produktów (co?) i procesów (jak?) Podejście systemowe – myślenie o organizacji jako naczyniach połączonych, analiza współzależności – Postawy i przekonania uczestników organizacji – Kultura, zaangażowanie i system wartości

10 © Wydział Zarządzania UW 2008 Systemowy wymiar jakości Przedmiot zainteresowania nauk o zarządzaniu – …a szewcom nie wypada chodzić bez butów Efekt motyla (Lorenz), dynamika systemów (Forrester, Senge) i organizacja procesowa (Hammer, Champy) – działania uczestników organizacji są współzależne... –...ale pojedynczy uczestnik może tych współzależności nie dostrzegać – warto uczyć się z cudzych doświadczeń – dążenie do ciągłego doskonalenia procesów

11 © Wydział Zarządzania UW 2008 Od strategii do procesów Strategia i cele Wydziału punktem wyjścia – Zespół ds. Strategii, Rada Biznesu Formalizacja procesów – Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – nie tylko funkcje kontrolne i raportujące – sprzężenie zwrotne: identyfikacja problemów i przyczyn, uczenie się i doskonalenie organizacji

12 © Wydział Zarządzania UW 2008 Potrzeba formalizacji Doprecyzowanie nieformalnych reguł – np. praca kierownika studiów, zasady przekazywania sylabusów i przygotowywania rozkładów zajęć, praca osób odpowiedzialnych za USOS, rezerwacja rzutników multimedialnych... Wprowadzenie udoskonalonych rozwiązań – np. ankiety, hospitacje, modyfikacja oceny okresowej Problem nadmiernej formalizacji? – ale wymogi akredytacji międzynarodowych

13 © Wydział Zarządzania UW 2008 Zasady zapewnienia jakości na Wydziale Zarządzania UW 25 stron, 50 paragrafów – dokument obszerny i dostosowany do specyfiki WZ UW – wynik wielomiesięcznej pracy kilku osób element sprzężenia zwrotnego – szeroka reprezentacja Wydziału w Zespole ds. Jakości Kształcenia oraz upublicznienie dokumentu – regularne przeglądy Zasad... oraz procedura zgłaszania i rozpatrywania propozycji zmian mogą je zgłosić m.in. studenci, absolwenci i pracodawcy Zespół musi rozpatrzyć każdą propozycję i udokumentować decyzję

14 © Wydział Zarządzania UW 2008 www.wz.uw.edu.pl Jakość kształcenia – podejście systemowe Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

15 © Wydział Zarządzania UW 2008 Programy nauczania Znaczenie: dynamiczne zmiany nauk o zarządzaniu wobec przemian globalnej gospodarki Coroczne przeglądy programów Źródła propozycji zmian Kierownik Studiów – analiza konkurencyjnych programów Kierownicy Katedr – analiza kompetencji pracowników Samorząd Studencki – gromadzenie sugestii studentów Komisja Dydaktyczna – analiza minimów programowych, protokołów pokontrolnych, badań ankietowych Absolwenci, pracodawcy, partnerzy zagraniczni...

16 © Wydział Zarządzania UW 2008 Programy nauczania Propozycje zmian programu może złożyć każdy zainteresowany – musi spełniać wymogi formalne (w tym zawierać uzasadnienie) Obowiązek rozpatrzenia każdej propozycji przez Komisję Dydaktyczną – coroczne pisemne wnioski z przeglądu programów nauczania – w tym uzasadnienia każdego odrzucenia wniosków Bez recenzji zewnętrznej programów nauczania – ze względu na konkurencję z innymi szkołami

17 © Wydział Zarządzania UW 2008 Obsada zajęć Wyzwanie przy dużej skali działania – rozwiązania korzystne dla studentów - na WZ tradycyjnie nie ma okienek, zajęcia są kumulowane Warunki instytucjonalne – przypisanie odpowiedzialności za przedmioty – procedura uzgodnień obsady i rozkładów zajęć – regularne analizy obciążeń pracowników Niezbędne doprecyzowanie regulaminu studiów – np. nie tylko termin ogłoszenia rozkładu zajęć, ale też szczegółowe metody jego przygotowania

18 © Wydział Zarządzania UW 2008 Organizacja studiów Zakres odpowiedzialności Kierowników Studiów i Opiekunów Specjalności – kontrola sylabusów – możliwość przekazania do recenzji zewnętrznej i wpłynięcia na zmiany zawartości – środki nacisku Kierowników Studiów na wykładowców – obowiązek raportowania (sprawność i terminowość) niedostatki USOS-a a potrzeby zarządcze wskaźniki ilościowe takie jak: zdawalność egzaminów, liczba zaliczeń warunkowych, przyczyny występowania o egzaminy komisyjne, liczebność grup seminaryjnych, odstępy czasowe między absolutorium a obroną pracy

19 © Wydział Zarządzania UW 2008 Rekrutacja Dostosowanie do wymogów prawa, możliwości lokalowych i kadrowych – różnica w stosunku do uczelni prywatnych – ograniczenia regulaminowe – wskaźniki wpływające na uchwały Rady Wydziału o rekrutacji uzależnienie od liczby dostępnych promotorów (x maksymalna liczebność grup seminaryjnych) uzależnienie od przewidywanej dostępności pomieszczeń

20 © Wydział Zarządzania UW 2008 www.wz.uw.edu.pl Jakość kształcenia – podejście systemowe Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

21 © Wydział Zarządzania UW 2008 Zasady etyczne pracy wykładowcy Standard na uczelniach zachodnich – ale nienormatywny charakter, wyznaczanie trudnych do zmierzenia celów i ideałów Przykładowe normy i wartości wpływ na rozwój wiedzy, umiejętności i postaw studentów poszanowanie godności studentów doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności nie podważanie autorytetu innych wykładowców i władz unikanie roli sędziego we własnych sprawach dokumentowanie udziału studentów w badaniach nie nakładanie na studentów obowiązków, nie związanych z przepisami i potrzebami procesów kształcenia

22 © Wydział Zarządzania UW 2008 Prowadzenie zajęć Zasady udostępniania opisów wymagań zaliczeniowych i materiałów Przypomnienie o ochronie praw autorskich Wymóg kultury osobistej obu stron procesu kształcenia formalne zasady współpracy okazują się niezbędne Zasady komunikacji dyżury, poczta elektroniczna, strony internetowe

23 © Wydział Zarządzania UW 2008 Ocena studentów Ogólne zasady oceny przejrzyste kryteria, bezstronność, unikanie konfliktu interesów samodzielność wykładowcy przy określaniu zasad i kryteriów oceny oraz respektowanie podobnych praw innych wykładowców sposoby radzenia sobie z nieformalnymi naciskami Proces oceniania wcześniejsze określanie kryteriów zaliczenia terminy wprowadzania ocen do USOS-a zasady udostępniania ocenionych prac zalecenia wprowadzania oceny punktowej

24 © Wydział Zarządzania UW 2008 www.wz.uw.edu.pl Jakość kształcenia – podejście systemowe Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

25 © Wydział Zarządzania UW 2008 Gromadzenie opinii studentów Informacja zwrotna dla wykładowców i podstawa doskonalenia dydaktyki – dopiero w dłuższym okresie element oceny okresowej – wyniki ankiet dla pojedynczego przedmiotu nie mogą być podstawą nagradzania lub karania – interpretacja wyników uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych (liczebność grupy, godziny zajęć, ewentualne konflikty, odsetek wypełnionych ankiet) – Próba rozwiązania dotychczasowych problemów ankiet, prowadzonych przez Samorząd Studencki

26 © Wydział Zarządzania UW 2008 Gromadzenie opinii studentów Standardowy formularz Pytania obejmują samoocenę zaangażowania studenta w zajęcia Dystrybucja za pośrednictwem USOS-a (odpowiedniki papierowe dla studiów podyplomowych i doktoranckich) Dodatkowe ankiety oceniające współpracę z promotorem wypełniane przy obronie prac licencjackich i magisterskich

27 © Wydział Zarządzania UW 2008 Gromadzenie opinii studentów Przetwarzanie i analiza wyników – współpraca z Samorządem Studenckim – dane pobierane z USOS-a – duże nakłady pracy... –...ale korzyści dla Samorządu: upublicznienie wyników Zasady publikacji wyników – nie wolno agregować (oceny są niewspółmierne) – wyniki uzupełnione o odsetek odpowiedzi w grupie (reprezentatywność)

28 © Wydział Zarządzania UW 2008 Gromadzenie opinii studentów Sprzężenie zwrotne – wykorzystanie opinii do doskonalenia dydaktyki wyniki ocen własnych zajęć dostarczane wykładowcom niska ocena – dyskusja z przełożonym ponowna niska ocena dla tego samego przedmiotu i w oparciu o te same kryteria – rozmowa z Dziekanem, pisemny plan działań – wykorzystanie wyników w ocenie okresowej dołączanie do teczek personalnych przegląd wyników z ostatnich kilku lat brak bezpośredniej zależności między wynikami ankiet a oceną okresową (zapobieganie traktowaniu studenta jako klienta i obniżaniu poziomu wymagań)

29 © Wydział Zarządzania UW 2008 Rzecznik Praw Studenta Powoływany przez Dziekana w porozumieniu z Samorządem Studenckim Rozwiązywanie problemów studentów – dyżury – anonimowy formularz zgłoszeń – śledzenie dyskusji internetowych – reakcja w rażących przypadkach naruszenia jakości procesów dydaktycznych i ścieżka rozpatrywania spraw – przygotowywanie corocznych sprawozdań

30 © Wydział Zarządzania UW 2008 Wsparcie koleżeńskie wykładowców Eufemistyczne określenie hospitacji Celem doskonalenie dydaktyki a nie ocena pracownika Obejmuje wszystkich wykładowców (nie tylko młodszych) Techniki dydaktyczne w zarządzaniu ewoluują – nowe formy kształcenia, wykorzystywanie studiów przypadków, uczenie analizy i podejmowania decyzji, prowadzenie projektów doradczych

31 © Wydział Zarządzania UW 2008 Wsparcie koleżeńskie wykładowców Zasady hospitacji – Termin ustalony wcześniej – Udział przełożonego i innej osoby prowadzącej ten sam lub podobny przedmiot – Dyskusja po hospitacji oraz wypełnianie formularza sprawozdania z hospitacji – Hospitowany podpisuje formularz lub zgłasza zastrzeżenia – wtedy przewidziano dodatkową hospitację z udziałem Dziekana

32 © Wydział Zarządzania UW 2008 www.wz.uw.edu.pl Jakość kształcenia – podejście systemowe Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

33 © Wydział Zarządzania UW 2008 Wspieranie aktywności studentów Wydział Zarządzania wspiera finansowo różnorodne formy aktywności – powinien więc rozliczać działalność ( accountability ) – kola naukowe i organizacje studenckie – Zarząd Samorządu Studentów – Biuro Karier – Inkubator Przedsiębiorczości – seminaria naukowe

34 © Wydział Zarządzania UW 2008 Współpraca międzynarodowa Znacząca aktywność międzynarodowa – Global MBA oraz International Business Program – wymiana studentów i wykładowców w ramach programów UE i umów bilateralnych Potrzeba wyznaczania celów i kontroli realizacji – wymiana nie jest celem samym w sobie – określony rodzaj partnerów (renoma uczelni, kraj docelowy, wspólne inicjatywy) – przegląd umów i rzeczywistych warunków wymiany

35 © Wydział Zarządzania UW 2008 Wsparcie administracyjne Formalne określenie obowiązków w procesie kształcenia – Dyrektor Administracyjny – Kierownik Ośrodka Komputerowego – Kierownik Działu Promocji – Koordynator ds. USOS – Kierownik Biblioteki

36 © Wydział Zarządzania UW 2008 Wyposażenie wspierające proces kształcenia Sale zajęciowe, sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe, oprogramowanie, kserokopiarki, ułatwienia dla niepełnosprawnych... Przykład Biblioteki: skłonienie do inicjatywy – Kierownik Biblioteki gromadzi sylabusy przedmiotów i sporządza zestawienia lektur obowiązkowych i uzupełniających (szacunkowa liczba studentów przypadających na 1 książkę w Bibliotece, cena egzemplarza) jako punkt wyjścia do dyskusji z wykładowcami i planowania budżetu

37 © Wydział Zarządzania UW 2008 www.wz.uw.edu.pl Jakość kształcenia – podejście systemowe Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

38 © Wydział Zarządzania UW 2008 Podsumowanie Powiązanie z celami strategicznymi Wydziału Wykorzystanie dobrych praktyk innych uczelni i firm szkoleniowych oraz wymogów akredytacyjnych Rozwiązanie wypracowane przez Zespół, reprezentujący różne grupy interesów Kompleksowe zależności i brak łatwych rozwiązań Uwzględnienie możliwości modyfikacji zasad


Pobierz ppt "© Wydział Zarządzania UW 2008 Jakość kształcenia – podejście systemowe. Przykład Wydziału Zarządzania UW dr hab. Krzysztof Klincewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google