Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie ZN i PZE z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej Rada Pedagogiczna 20.04.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie ZN i PZE z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej Rada Pedagogiczna 20.04.2011."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie ZN i PZE z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej
Rada Pedagogiczna

2 Czytam nazwiska tych nauczycieli !!!!
Przerwa 20minut w czasie której PANI ANIA CZEKA teraz w sekretariacie !!! na wszystkie OSOBY, które jeszcze nie podpisały dokumentów ( powołania, oświadczenia) Czytam nazwiska tych nauczycieli !!!! Na sali w tym czasie proszę wszystkich zainteresowanych Przewodniczących ZN i PZE o pobranie materiałów szkoleniowych oraz podpisanie listy szkolnej rezerwy

3 Plan szkolenia Część I Adresowana jest do członków Zespołów Nadzorujących pracujących w komisjach na egzaminach pisemnych: w naszej szkole i w ZS nr 5 Część II Adresowana jest dla członków PZE, tj. dla nauczycieli języka polskiego i języków obcych czyli dla osób przeprowadzających egzaminy ustne w naszej szkole, ZS nr.5 oraz w LCEZ na Magnoliowej

4 Odprawa ZN w dniu egzaminu
data Egzamin o godz.9.00 Egzamin o godz.14.00 Miejsce odprawy w ZSE 4, 5,6, maja 7.30 13.00 Pokój nauczycielski 9 maja 13.15 Sala 109 maja 8.00 Nauczyciele oddelegowani na Elsnera zgłaszają się do sekretariatu szkoły

5 . Na odprawę przychodzą także członkowie rezerwowi.
Oddelegowani do innych szkół członkowie rezerwowi jeśli nie zostają na maturze wracają do pracy do ZSE jeśli pozostają na maturze dzwonią do ZSE i informują o tym sekretariat szkoły

6 Odprawa przed egzaminem
Nauczyciele oddelegowani na egzaminy ustne do PZE zgłaszają się : na Elsnera – godz.7.45 (egzamin o 8.00) na Magnoliową – godz.7.45 (egzamin o 8.00) W ZSE – godz 7.45 (egzamin o 8.00)

7 SYMBOLIKA KLAS NA HARMONOGRAMACH
w LO: al, bl, cl, dl, oraz 1l – dla absolwentów z lat ubiegłych w LP: ap, bp, cp, oraz 1p – dla absolwentów z lat ubiegłych w T E at, bt, ct, oraz 1t– dla absolwentów z lat ubiegłych Zwracam Państwu uwagę, że w kodach uczniów na arkuszach egzaminacyjnych powtarzają się symbole A, B, C, 1 w różnych rodzajach szkół, dlatego przy pakowaniu należy sprawdzić także kod szkoły na każdym arkuszu

8

9 Zasady powoływania ZN NIE MOŻNA POWOŁAĆ W SKŁAD ZN NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU Z KTÓREGO ODBYWA SIĘ EGZAMIN I WYCHOWAWCÓW ZDAJĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZI CO NAJMNIEJ 3 NAUCZYCIELI, Z KTÓRYCH JEDEN JEST ZATRUDNIONY W INNEJ SZKOLE LICZBĘ CZŁONKÓW ZWIĘKSZA SIĘ, JEŻELI LICZBA ZDAJĄCYCH W DANEJ SALI PRZEKRACZA 30 OSÓB (o 1 osobę na 20 zdających)

10 Obowiązki Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
Przewodniczący ZN kieruje pracą zespołu i odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w   sali. Numer sali zapisywany we wszystkich protokołach jest jedno lub dwucyfrowy (jest to numer z obiegu a nie rzeczywisty)

11 Obowiązki Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
Przewodniczący ZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi ZN; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

12 Przebieg części pisemnej i obowiązki Zespołu Nadzorującego
W dniu poprzedzającym egzamin przewodniczący ZN sprawdza czy na sali : są prawidłowo rozmieszczone stoliki, są odpowiednio rozmieszczone miejsca dla członków ZN i obserwatorów, jest sprawny zegar, jest tablica lub plansza umieszcza w widocznym miejscu do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, usuwa niedozwolone pomoce dydaktyczne, jeśli takie znajdują się na sali sprawdza poprawne działanie odtwarzacza CD – dla egzaminów z j.obcego Zgodnie z procedurami CKE członkowie ZN przygotowują sale i egzaminacyjne W naszej szkole przygotowuje sale kierownik administracyjny, ale zgodnie z przepisami członkowie ZN powinni wcześniej sprawdzić , czy sala jest prawidłowo przygotowana Apel do opiekunów sal

13 Przebieg części pisemnej i obowiązki Zespołu Nadzorującego
Wszyscy nauczyciele posiadający na swoim stanie sprawne magnetofony winni je wstawić do pokoju Kierownika Administracyjnego w dniu (dzisiaj!!!) Przewodniczący ZN sprawdzają działanie magnetofonów, wybierają i odpowiednio podpisują w dniu Instruktaż z obsługi nowo-zakupionych magnetofonu na RP w dniu

14 Egzamin z informatyki Zdający ma prawo sprawdzić poprzedniego dnia, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu - 16 maja godz w obecności administratora pracowni oraz członka ZN. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a).

15 musi być podpisany 16 maja 2011 r.
Egzamin z informatyki załącznik 13a) musi być podpisany 16 maja 2011 r.

16 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
W dniu egzaminu: Przewodniczący ZN odbiera na odprawie teczkę w której znajdują się: Numerki do losowania miejsca na sali (!!!) paski kodowe (dla każdego zdającego) listy zdających (które, podpisują zdający) protokoły sprawdzania (do spakowania w bezpieczne koperty) protokoły przebiegu egzaminu w danej sali -załącznik 10, (tyle ile szkół) Wybrane komunikaty Dyrektora CKE i materiały szkoleniowe W teczce znajdą się tez pewne materiały szkoleniowe, z którymi każdy przewodniczący będzie się mógł wcześniej zapoznać w sekretariacie.

17 każdy zdający może mieć kalkulator prosty
Materiały i przybory pomocnicze z których możesz korzystać w trakcie egzaminu pisemnego Lp. Przedmiot Materiały i przybory 1. język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 2. informatyka każdy zdający może mieć kalkulator prosty 3. biologia każdy zdający może mieć linijkę 4. chemia karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 5. fizyka i astronomia karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 6. historia może mieć lupę, 7. geografia każdy zdający powinien mieć, linijkę, każdy zdający może mieć lupę, kalkulator prosty* 8. matematyka zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*

18 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 1
O wyznaczonej godzinie 8.15 lub dnia 4,5,6,9 maja 8.30 lub w pozostałe dni 1. Zdający wchodzi do sali okazując dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem !!!

19 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
Zdający nie może wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu – dotyczy to także komisji !!!

20 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 2
2. Zdający otrzymuje swoje paski kodowe ze swoim numerem PESEL-kod Każdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego zapisu numeru PESEL poprawność potwierdza podpisem na liście obecności

21 Naklejki z kodami kreskowymi

22

23 Naklejki z kodami kreskowymi
będą przekazywane ZN w teczkach na każdy egzamin pisemny będą zbierane od zdających po każdym egzaminie, przekazywane przez członka ZN do sekretariatu po każdym egzaminie

24 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 2
Błąd w numerze PESEL zdający koryguje na liście zdających, umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL zespół nadzorujący odbiera od zdającego wtedy w czasie kodowania: Zdający wpisuje odręczne prawidłowy numer PESEL oraz trzyznakowy kod w miejscach na to przeznaczonych Członek ZN w miejscach przeznaczonych na naklejkę wpisuje identyfikator szkoły.

25 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 3
3a. Zdający losuje numer stolika i przy nim siada – (każda szkoła: LO, LP, TE ma swój inny kolor losów i zakres numerów; numery na stolikach są białe. Na stoliku ,gdzie zmienia się szkoła będzie napis LO lub LP lub TE – ułatwi to zbieranie prac ) 3b.Członkowie ZN rozdają na stoliki przygotowane materiały pomocnicze ( tablice ze wzorami, kalkulatory, linijki – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE)

26 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -4
4. Członkowie zespołu nadzorującego przypominają o: konieczności sprawdzenia kompletności arkusza przed jego zakodowaniem, sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań,

27 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -4
4. Członkowie zespołu nadzorującego przypominają o: zasadach zachowania się podczas egzaminu - komunikacja z ZN- podniesiona ręka - konieczność pracy samodzielnej i nie zakłócania pracy innym – możliwość unieważnienia egzaminu bez głośnego zwracania uwagi - wyjścia z sali – sytuacje bardzo wyjątkowe zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu

28 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 5
Przewodniczący ZN i przedstawiciel zdających schodzi (godz lub 13.45) do gabinetu Dyrektora Szkoły - tam pobiera arkusze egzaminacyjne i bezpieczne koperty i wnosi je do sali egzaminacyjnej

29 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 5
5. Punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE (9.00 lub 14.00)!!! Członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

30 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 6
6a. Zdający zapoznają się z informacją na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego (instrukcją)

31 Instrukcja

32 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 6
6b. Zdający otwierają arkusze 6c. Sprawdzają, czy są kompletne i czytelne . (Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe otwarcie arkusza !!!) .

33 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
Zdający zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN Członek ZN pobiera z gabinetu Dyrektora arkusz rezerwowy i przekazuje go zdającemu Zdający wymianę arkusza potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu. Arkusz posiadający braki nie może być kodowany ani pakowany do bezpiecznych kopert

34 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -7
7. Zdający przystępują do kodowania arkuszy (tylko kompletnych) Za poprawne zakodowanie arkusza odpowiada zdający – ale obowiązkiem ZN jest sprawdzić poprawność kodowania przed ich zebraniem - po zakończeniu egzaminu

35 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN-7
Arkusze przekazane dla osób nieobecnych należy przekazać Dyrektorowi szkoły bez ich otwierania (nie pakować do kopert !)

36 Zdający kodują swój arkusz:
7. Kodowanie Zdający kodują swój arkusz: wpisują swój numer PESEL i kod na arkuszu i egzaminacyjnym karcie odpowiedzi, naklejają paski kodowe w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi.

37 7a.KODOWANIE ARKUSZA - naklej
Zdający nakleja naklejki z kodami: na stronie tytułowej w prostokącie opisanym „Miejsce na naklejkę” na karcie odpowiedzi w miejscu opisanym „Miejsce na naklejkę z nr PESEL” Naklejki z kodami należy nakleić bardzo starannie

38 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – naklej!

39 Kodowanie karty odpowiedzi – naklej !

40 7b. KODOWANIE ARKUSZA – wpisz! Zdający czytelnie wpisuje:
Swój numer PESEL i trzyznakowy kod – na górze strony tytułowej arkusza Swój numer PESEL– u góry karty odpowiedzi Swój trzyznakowy kod - na drugiej stronie karty odpowiedzi W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i poprawne dane wpisać nad wyznaczonym miejscem.

41 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – wpisz!

42 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – wpisz!
Na drugiej stronie karty odpowiedzi zdający wpisuje swój trzyznakowy kod

43 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN - 8
8a.Przewodniczący ZN prosi, aby zdający, którzy zakończyli kodowanie arkuszy i kart odpowiedzi podnieśli rękę do góry !!! 8b. Gdy wszyscy podniosą ręce przewodniczący zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

44 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -9
Czas trwania egzaminu dla każdego poziomu lub części egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa Rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy. Przewodniczący zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

45 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -8
Czas trwania egzaminu dla każdego poziomu lub części egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa Rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy Należy tak zorganizować część wstępną, aby faktycznie rozpocząć egzamin nie później niż 9.15 lub 14.15

46 Czas trwania egzaminu pisemnego z różnych przedmiotów
PRZEDMIOTY ARKUSZE CZAS TRWANIA (min)** Język polski matematyka poziom podstawowy 170 poziom rozszerzony 180 Języki obce nowożytne 120 część I przerwa 30 min i część II 70 informatyka - poziom podstawowy / rozszerzony Część I 75 / 90 Część II 120 / 150 Historia Historia sztuki Wiedza o społeczeństwie biologia chemia fizyka i astronomia geografia 150

47 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

48 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -8
W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

49 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -8
Członkowie ZN nadzorują pracę zdających i dopilnowują, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować Należy mieć kontrolę całej sali przy ograniczonym poruszaniu się po sali !!!

50 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN-8
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego Przewodniczący ZN powiadamia o tym przewodniczącego SZE Dyrektora Szkoły.

51 Unieważnienie egzaminu
Tylko Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły) podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu danego zdającego- Prace zdających, którym przerwano i unieważniano egzamin nie są pakowane do bezpiecznych kopert

52 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -9
Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN sprawdzają poprawność zakodowania i odbierają prace .

53 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali co najmniej jeden przedstawiciel zdających z danej szkoły zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac jego nazwisko jest w protokole

54 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę, zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. Przerwa trwa 30 min, ale zdający wracają na salę po min 20,podpisują listy obecności Przerwa trwa 30 min, ale zdający zgłaszają się na sale po 15 min, bo muszą zakodować swoje

55 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub informatyki wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca otrzymują arkusz II. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną wcześniej .

56 Pisemny egzamin z informatyki –część II
Każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego, Obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku.

57 Pisemny egzamin z informatyki –część II
Zdający, niezwłocznie po egzaminie, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD–R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, jakie przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b).

58 Pisemny egzamin z informatyki – część II
Załącznik 13 b

59 Pisemny egzamin z informatyki –część II
Administrator pracowni komputerowej Tworzy kopię zapasową: płyty CD–R z podpisem WYNIKI na płycie CD–R z podpisem KOPIA WYNIKI. Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających ZN do bezpiecznej zwrotnej koperty. Uwaga - Płyty CD-R z podpisem WYNIKI i KOPIA WYNIKI będą dostarczone przez dystrybutora wraz z arkuszami egzaminacyjnymi

60 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN-10
Przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert. Zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN, obserwatorów oraz przedstawiciela zdających

61 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN
Prace są pakowane do zwrotnych kopert po zakończeniu każdej części egzaminu: z języka obcego na poziomie rozszerzonym z informatyki

62 Po zakończeniu każdej części egzaminu w sali należy
JAK PAKOWAĆ PRACE? Po zakończeniu każdej części egzaminu w sali należy ułożyć prace zgodnie z protokołem sprawdzania. (protokół jako pierwszy) W przypadku przeprowadzenia w jednej sali egzaminu dla zdających z kilku szkół (LO, LP, TE) prace egzaminacyjne wraz z protokołem sprawdzania należy zapakować dla każdej szkoły do oddzielnej  bezpiecznej koperty Zwracam Państwu na to szczególną uwagę ponieważ w wielu komisjach w tym roku egzamin piszą uczniowie różnych szkół LO, LP i TE w tym repetenci tzn absolwenci z lat ubiegłych, którzy piszą maturę po raz pierwszy lub poprawiają ocenę, zaś symbolika klas jest taka sama a, b, c,d ,1

63 JAK PAKOWAĆ PRACE? Jeśli w sali egzamin zdają absolwenci różnych szkół, to układając arkusze zgodnie z protokołem sprawdzania należy koniecznie sprawdzić na arkuszu egzaminacyjnym zdającego: kod szkoły PESEL zdającego

64 prace ułożone zgodnie z Protokołem Sprawdzania i przeliczyć.
JAK PAKOWAĆ PRACE? prace ułożone zgodnie z Protokołem Sprawdzania i przeliczyć. Zapakować do bezpiecznej koperty wraz z Protokołem Sprawdzania (jako pierwszy) tak, aby można je przeliczyć w odciętym rogu (arkusze ułożone grzbietami do rogu)

65 JAK PAKOWAĆ PRACE? starannie zakleić kopertę przez oderwanie przezroczystej taśmy plombującej opisać kopertę

66 Opisywanie koperty-11

67 - Nie otwartych arkuszy przeznaczonych dla osób nieobecnych.
PAMIĘTAJ !!! Do bezpiecznych kopert nie wkładaj !!! - Prac zdających, którym przerwano i unieważniono egzamin - Nie otwartych arkuszy przeznaczonych dla osób nieobecnych.

68 Arkusze z jednej szkoły zgodnie z protokołem sprawdzania
PAMIĘTAJ !!! W jednej kopercie – Arkusze z jednej szkoły zgodnie z protokołem sprawdzania

69 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN należy wypełnić PROTOKÓŁ PRZEBIEGU CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Załącznik nr 10

70 Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne: podpisane listy zdających egzamin Podpisany protokół przebiegu części pisemnej zał.10. zaklejone bezpieczne koperty ( w każdej z nich znajduje się protokół sprawdzania i arkusze egzaminacyjne) zebrane od zdających paski kodowe i numery stolików zamknięte czyste arkusze egzaminacyjne pozostałe materiały i przybory pomocnicze w przypadku informatyki załącznik 13

71 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN -13
Przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu SZE (Dyrektorowi) wszystkie materiały egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu lub części egzaminu

72 Przedmiotowy zespół egzaminacyjny
Część druga szkolenia Przedmiotowy zespół egzaminacyjny (PZE) dla nauczycieli j. polskiego i języków obcych

73 Skład Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego:
Przewodniczący z Z.S. nr.5 (egzaminator wpisany w rejestr) Wyjątek : j. Członek Nauczyciel z Z.S.E. Egzaminuje zdających z uwzględnieniem, że żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki,

74 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Członkowie PZE mogli zapoznać się z wykazami bibliografii z języka polskiego w dniach Jest to zadanie przewodniczącego PZE

75 Przebieg części ustnej egzaminu z języka polskiego
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście W sali przebywa jeden zdający W czasie tego egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji wymienionych w bibliografii w tym planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części

76 Część ustna egzaminu z języka polskiego
W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

77 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej  bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji, lub zaprezentuje inny temat niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej zespół przedmiotowy ZP nie przeprowadza z nim rozmowy.

78 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Rozmowy ze zdającym nie przeprowadza się gdy : 1.Zdajacy nie wygłosi prezentacji lub 2. Zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji 3. Nie dostarczył bibliografii w wyznaczonym terminie Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji, lub zaprezentuje inny temat niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej zespół przedmiotowy ZP nie przeprowadza z nim rozmowy.

79 Ocenianie części ustnej egzaminu z języka polskiego
Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie prezentacji. Swoje propozycje nanoszą na kartę oceny (załącznik 5c) Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej.

80 Załącznik 5c

81 Część ustna egzaminu z języka polskiego
W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny. (jak w roku poprzednim przewodniczącym PZE jest nauczyciel z innej szkoły) 4. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający.

82 Część ustna egzaminu z języka polskiego
5. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (załącznik 5a)

83 Załącznik 5a

84 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia: o godz. 12 dla zdających przed przerwą po zakończeniu egzaminu dla zdających po przerwie Wyniki ogłaszane są indywidualnie dla każdego ucznia

85 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Przewodniczący i członkowie PZE zapoznają się na jeden dzień przed terminem egzaminu z języka obcego nowożytnego z zestawem zadań do części ustnej egzaminu wraz z kryteriami ich oceniana w gabinecie Dyrektora Szkoły dniach: J. angielski –TE, LP, LO J. niemiecki maja, 19 maja J. rosyjski maja J. francuski 29 kwietnia Każdego dnia od godz do 15.00

86 Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego
zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, zdający losuje zestaw egzaminacyjny, zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu, zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

87 Część ustna z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
w sali przebywa jeden zdający zdający po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie, oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.

88 Część ustna z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu Zdający, po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego, przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu W czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu

89 Część ustna z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut. Egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu

90 Część ustna z języka obcego nowożytnego dokumentacja - załącznik 6c

91 Część ustna z języka obcego nowożytnego dokumentacja - załącznik 6d

92 Część ustna z języka obcego nowożytnego dokumentacja - załącznik 6a

93 Część ustna z języka obcego nowożytnego dokumentacja - załącznik 6b

94 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Przewodniczący ogłasza wyniki części ustnej bezpośrednio po zakończeniu części ustnej w danym dniu Jeżeli w danym dniu jest przerwa, to wyniki ogłasza się oddzielanie dla dwóch grup: na początku przerwy i po zakończeniu egzaminu Wyniki są ogłaszane indywidualni dla każdego zdającego

95 Zadania Przewodniczącego PZE
Przewodniczący PZE kieruje pracą zespołu odpowiada za: przygotowanie członków PZE do przeprowadzenia egzaminu, przygotowanie sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, ustalenie wyników, wypełnienie dokumentacji egzaminacyjnej.

96 Zadania Przewodniczącego PZE
Przewodniczący PZE pobiera w gabinecie dyrektora lub wicedyrektora w dniu w którym są egzaminy ustne i pisemne: listę zdających w danym dniu druki protokołów - zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu

97 Zadania Przewodniczącego PZE
Sprawdza dokumenty tożsamości zdających, Kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających. Bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzorując prawidłowe stosowanie kryteriów oceniania.

98 Zadania Przewodniczącego PZE
Przekazuje przewodniczącemu SZE (Dyrektorowi Szkoły) dokumentację egzaminu oraz uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych języków obcych. Jeśli egzamin trwa kilka dni (j. angielski, j. niemiecki) po każdym dniu odkłada się oddzielnie wylosowane tego dnia pytania

99 INFORMACJE TE ZNAJDUJĄ SIĘ
Opracowano na podstawie „Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011” CKE Warszawa 2010 INFORMACJE TE ZNAJDUJĄ SIĘ Na stronach internetowych CKE i OKE Na stronie internetowej naszej szkoły Na tablicach ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i korytarzach (parter, I piętro) W komputerze w pokoju nauczycielskim w folderze matura 2011

100 Komunikaty dla wychowawców klas maturalnych
Przypominam, że uczniowi nie możemy wydać świadectwa, jeśli nie podpisał udziału w szkoleniu w dniu Kartę obiegową abiturienci muszą zdać przy odbiorze świadectwa dojrzałości

101 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie ZN i PZE z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej Rada Pedagogiczna 20.04.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google