Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Gospodarka odpadami komunalnymi

2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 ODPADY KOMUNALNE Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Stanowią odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

3 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SKŁAD ODPADÓW Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka w Polsce 45 mln m 3 ROCZNIE

4 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 PODSTAWOWE ELEMENTY GOSPODARKI ODPADÓW Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi polega na: stosowaniu wszelkich możliwych form zapobiegania albo możliwie największego ograniczenia powstawania odpadów, składowaniu odpadów w taki sposób, aby maksymalnie umożliwić pozyskiwanie składników, które można zawrócić do obiegu gospodarczego, gromadzenia odpadów w wydzielonym i bezpiecznym miejscu w pobliżu miejsca ich powstawania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach, zbieraniu odpadów z miejsc ich gromadzenia do zakładu unieszkodliwiania, bezpiecznym dla środowiska i pod względem sanitarnym unieszkodliwieniu bezużytecznej masy odpadów.

5 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SYSTEMATYKA METOD MECHANICZNEGO SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

6 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SZKODLIWOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ŚRODOWISKA Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka substancje organiczne pochodzenia naturalnego, emitują toksyczne gazy drobnoustroje chorobotwórcze, zagrożenie epidemiologiczne odpady niebezpieczne (baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, leki) tworzywa sztuczne (degeneracja terenów składowania)

7 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 GROMADZENIE Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka pierwszy element systemu gospodarki odpadami.

8 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SCHEMAT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

9 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 ODZYSKIWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Głównymi zadaniami odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów jest oszczędność pierwotnych (zasobów naturalnych) i zmniejszenie wpływu odpadów na środowisko. Obejmuje: ponowne użycie (opakowanie zwrotne), obieg standardowych opakowań szklanych. odzyskiwanie (recykling) – polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów w procesie produkcyjnym w celu ponownego uzyskaniu substancji lub materiału. przekształcenie (część energetyczna odzysku) – oznacza zmianę materiału, z którego składa się dany komponent odpadów, następującą w procesie unieszkodliwiania.

10 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 ODZYSKIWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Odzyskiwanie surowców wtórnych jest integralną częścią każdego nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Z uwagi zapewnienie efektywności finansowej systemu, istotne jest znalezienie odpowiedniego rynku zbytu surowców wtórnych.

11 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Polega na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu który nie stwarza zagrożeń dla życia ludzi i środowiska. METODY: 1.biologiczne – recykling organiczny: kompostowanie fermentacja metanowa w komorach 2.termiczne – przekształcanie termiczne: spalanie zgazowanie odgazowanie (piroliza) 3.przerób na paliwo 4.obróbka w glebie i ziemii (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów)

12 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SKŁADOWANIE ODPADÓW Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Składowanie odpadów na wysypiskach jest najstarszą i do dzisiaj najbardziej rozpowszechniona metodą unieszkodliwiania odpadów stałych. Składowanie odpadów to sposób postępowania z odpadami, których nie wykorzystano gospodarczo, lub nie unieszkodliwiono w inny sposób, polega ono na bezpiecznym deponowaniu ich w miejscu przeznaczonym do tego celu. Składowisko odpadów to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt budowlany zorganizowanego gromadzenia odpadów o znanych właściwościach.

13 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

14 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SKŁADOWISKA Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Typy: odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym komunalne. Lokalizacja – musi spełniać kryteria: gospodarcze, ochrony środowiska, eksploatacji, do których należą: 1.pozyskanie gruntów określonej jakości 2.budowę geologiczną 3.warunki hydrologiczne 4.walory przyrodniczo- krajobrazowe i zagospodarowanie terenu 5.długość trasy dowozu odpadów 6.uciążliwość dla środowiska i okolicznych mieszkańców

15 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Składowiska odpadów obojętnych oraz niebezpiecznych nie mogą być lokalizowane: w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych, w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach podmokłych, w strefach osuwisk i zapadlisk terenu w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, oraz zagrożonych lawinami, na terenach o nachyleniu powyżej 10° na obszarach otulin parku i rezerwatów przyrody, na obszarach lasów ochronnych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią.

16 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 METODY SKŁADOWANIA ODPADÓW Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka nasypowa i rowowa – stosowana w przypadku składowania nadpoziomowego na terenach płaskich pozioma (podłużna ) – stosowane w przypadku nieznacznego spadku terenu

17 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 METODY SKŁADOWANIA ODPADÓW Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka poprzeczna – stosowana w terenach o znacznych różnicach wysokości, ale łagodnych stokach kombinowana (złożona) – stosowana w terenie o znacznych różnicach wysokości i stromych skarpach

18 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 KLASYFIKACJA WYSYPISK Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka 1.Ze względu na warunki krajobrazowe i wysokość ukształtowania nad poziomem otaczającego terenu: wysokie - 12 lub więcej metrów nad poziomem otaczającego terenu, średnie - od 4 do 12 metrów, niskie - od 2 do 4 metrów.

19 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 KLASYFIKACJA WYSYPISK Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka 2.Ze względu na usytuowanie i wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu: nadpoziomowe – wznoszą się ponad otaczający teren, może ono osiągać od jednego do kilkudziesięciu metrów podpoziomowe – są lokalizowane w starych wyrobiskach oraz na naturalnych obniżeniach terenu

20 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 KLASYFIKACJA WYSYPISK Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka boczne (przyskarpowe) – tworzy się w wyrobiskach pokopalnianych o stromych, przeważnie skalistych skarpach pryzmowe – maja nadziemną bryłę geometryczną o podstawie prostokąta kopiaste – maja formę pagórka o nieregularnych zboczach niekształtne – powstają w wyniku nieprawidłowej eksploatacji terenu płasko-skarpowe i skarpowe maja formę bardzo zróżnicowaną – wynikające z nieuporządkowanej eksploatacji

21 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 PRAWIDŁOWO URZĄDZONE SKŁADOWISKO Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

22 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 ELEMENTY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE NOWOCZESNE WYSYPISKO Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka zabezpieczenie wód gruntowych i powierzchniowych przed wpływem składowanych odpadów, przechwycenie i oczyszczanie wód opadowych infiltrujących przez odpady, ujęcie i zagospodarowanie gazu wytwarzającego się w składowanych odpadach (tzw. biogazu), zabezpieczenie odpowiedniego ilościowo i jakościowo sprzętu technologicznego, wyposażenie wysypiska w odpowiednie zaplecze techniczno-socjalne prowadzenie właściwej eksploatacji obiektu objęcie wysypiska stałą kontrolą wpływu na środowisko(monitoring) rekultywacja terenu po zakończeniu eksploatacji wysypiska

23 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SCHEMAT BUDOWY SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

24 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 BUDOWA SKŁADOWISKA Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Pierwszym najważniejszym elementem budowy składowiska odpadów jest geomembrana (folia o grubości 2-3 mm) zabezpieczająca przedostawanie się substancji toksycznych do warstw zawierających wody gruntowe. (warstwy wodonośne - wody do picia). Geomembrana w czasie eksploatacji podlega stałej kontroli szczelności. (system monitoringu wysypiska). Jednym z najważniejszych elementów jest "Pas zieleni ochronnej". Pas zieleni ochronnej musi zawierać przynajmniej dwa piętra zieleni tzn. drzewa wysokie oraz krzewy, aby spełniał swą rolę ochronną (np.: przechwytywanie odorów). Rola pasa ochronnego zieleni jest bardzo ważna, gdyż wysypisko odpadów komunalnych jest żerowiskiem dla ptaków i gryzoni roznoszących resztki po okolicy, wokół wysypiska, jest też ulubionym miejscem siedlisk much i komarów, co stwarza dodatkowe zagrożenie sanitarne!

25 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 CHARAKTERYSTYCZNE CZYNNIKI EMITOWANE PRZEZ SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka gazy: metan, dwutlenek węgla, oraz nieznaczne ilości siarkowodoru, azotu, tlenku węgla, wodoru, węglowodorów aromatycznych, zanieczyszczenia mikrobiologiczne: bakterie, grzyby (w tym także zawierające mykotoksyny), pyły zawierające metale ciężkie: Cd, Pb, Zn, Fe, Mn, Ni, Cr (składowanie popiołów), odory: głównie organiczne związki siarki, azotu oraz niektóre węglowodory.

26 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 PROCESY ZACHODZĄCE NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Składowisko odpadów jest specyficznym bioreaktorem, w którym pod wpływem czynników atmosferycznych (opady, temperatura) i mikroorganizmów (bakterie, promieniowce, grzyby, glony, pierwotniaki) odpady są rozkładane w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. W przebiegu procesu rozkładu decydujące znaczenie ma : skład chemiczny odpadów, zawartość wody, dostęp tlenu, skład i aktywność mikroorganizmów, odczyn (pH), toksyczność dla mikroorganizmów.

27 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Składniki organiczne odpadów cechują się bardzo zróżnicowaną podatnością na biodegradację, np. Odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz papier łatwo ulegają rozkładowi. Głównymi składnikami odpadów, które ulegają degradacji biologicznej są wielocukry 80%. Frakcja nieorganiczna (np. metale, szkło, ceramika, żużel, popiół, gruz), mimo że nie ulega biodegradacji, wpływa na jej przebieg. Niektóre metale (np. Cr, Zn, Cu, Ni) detergenty, cyjanki, cyjanowodór czy amoniak są inhibitorami metabolizmu mikroorganizmów beztlenowych.

28 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Zawartość wody jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na szybkość degradacji odpadów. Spełnia ona wiele funkcji w przebiegu procesów fermentacyjnych: jest środkiem transportu dla enzymów i pożywek dla bakterii, rozpuszcza metabolity, ułatwia bakteriom dostępność do substratów.

29 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Po złożeniu odpadów tlen z powietrza jest zużywany przez bakterie aerobowe i grzyby do czasu aż jego stężenie zmniejszy się do poziomu uniemożliwiającego dalszy wzrost tych mikroorganizmów. Proces ten trwa w zależności od sposobu składowania odpadów od 3-12 tygodni i jest związany z wyraźnym wzrostem temperatury złoża zwłaszcza w warstwie powierzchniowej. Mikroorganizmy biorące udział w procesach fermentacyjnych znajdujące się w odpadach lub w glebie przylegających do składowiska, są to głównie bakterie i grzyby.

30 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Odczyn odpadów decyduje także o prawidłowym rozwoju mikroorganizmów beztlenowych. Zmiana odczynu pH do poniżej 6 lub powyżej 8 powoduje zahamowanie ich rozmnażania. Mikroorganizmy beztlenowe są znacznie bardziej wrażliwe na toksyczne działanie soli niektórych metali (np. Ni, Cr, Cu) niż organizmy uczestniczące w procesach tlenowych.

31 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 BIOGAZ Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka metan: 45–60% dwutlenek węgla: 25-35% azot: 7-10% tlen: < 3% pozostałe domieszki: <1% (np. siarkowodór, amoniak, etan, aceton, benzen)

32 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYTWARZANIE GAZU WYSYPISKOWEGO Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka skład odpadów (zawartość substancji organicznych w odpadach, ich podatność na rozkład) wilgotność złoża odpadów 40% - optymalna temperatura złoża odpadów (optymalna temp. procesu 35-38°C) pH wiek odpadów przepuszczalność wysypiska (tlen jest czynnikiem inhibitującym wytwarzanie metanu) struktura odpadów (rozwinięcie powierzchni odpadów)

33 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY ODPAROWANIU BIOGAZU ZE SKŁADOWISKA Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka 1.Ze względu na sposób odprowadzania gazów ze składowiska na odgazowanie: aktywne, bierne. 2.Ze względu na sposób postępowania z gazem na systemy: wentylacyjne, unieszkodliwiania gazu. 3.Ze względów konstrukcyjnych na systemy: poziome, pionowe, łączone.

34 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA BIOGAZU Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka 1.Otrzymanie energii cieplnej w wyniku: spalania bezpośredniego (dostarczenie gazu do sieci), ogrzewania wody. 2.Otrzymanie energii elektrycznej: z odzyskiem ciepła, bez odzysku ciepła. 3.Otrzymanie energii mechanicznej: w silnikach spalinowych, do napędu pojazdów.

35 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 MONITORING Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Monitoring oddziaływania składowiska na środowisko określenie szczegółowego zakresu monitoringu i kontroli podczas eksploatacji obiektu jak i po jej zakończeniu do 30 lat. Obejmuje: fazę przed-eksploatacyjną – do uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów, fazę eksploatacji – od uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów, fazę poeksploatacyjną – przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

36 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE ODPADÓW KOMUNALNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

37 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 PRZECIĘTNY SKŁAD GAZU ZE SKŁADOWISK KOMUNALNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

38 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 SCHEMAT BEZTLENOWEGO PROCESU ROZKŁADU FRAKCJI ORGANICZNEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka

39 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Przesłony izolacyjne podłoża i przykrycia składowisk odpadów komunalnych wg niemieckich wymagań TA Siedlungsabfal z 1993r. USZCZELNIENIE PODŁOŻA I SKARP

40 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka USZCZELNIENIE PODŁOŻA I SKARP

41 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka UJĘCIE I ODPROWADZENIE ODCIEKÓW Konstrukcja studni gazowej z rosnącym wsadem odpadów

42 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Studnia odgazowująca budowana w trakcie eksploatacji składowiska UJĘCIE I ODPROWADZENIE ODCIEKÓW

43 Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka UJĘCIE I ODPROWADZENIE ODCIEKÓW Przyłączenie studni gazowej do istniejącego drenażu odcieków RURA ZEWNĘTRZNA RURA ODGAZOWUJĄCA OBSYPKA ŻWIROWA PŁYTA NAZIEMNA STUDNI STOPA FUNDAMENTOWA RURA DRENAŻOWA ODCIEKÓW GEOMEMBRANA USZCZELNIENIE MINERALNE


Pobierz ppt "Magdalena Karasińska Małgorzata Bystrzycka Gospodarka odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami WYKŁAD 4 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google