Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU PROPAGUJĄCY AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ 2011 Zostań wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU PROPAGUJĄCY AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ 2011 Zostań wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU PROPAGUJĄCY AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ 2011 Zostań wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

2 Konteksty Zgodnie z Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Rzeczpospolita Polska pozytywnie oceniła inicjatywę, co znalazło odzwierciedlenie w Stanowisku Rządu w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ustanowione zostało Krajowym Organem Koordynującym obchody ERW 2011 w Polsce, Departament Pożytku Publicznego jednostką właściwą dla prac przygotowawczych i wdrożeniowych dla obchodów ERW 2011. Trio lat tematycznych: Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską (2011), Europejski Rok Aktywnego Starzenia się i Solidarności Między Pokoleniami (2012).

3 Cel ogólny Decyzja Rady UE z 27.11.2009r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu propagującego Aktywność Obywatelską Art. 2 Ogólnym celem Roku Wolontariatu jest zachęcanie Wspólnoty, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych do podjęcia wysiłków na rzecz stworzenia warunków sprzyjających angażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w wolontariat w Unii Europejskiej, wspieranie tych wysiłków – zwłaszcza poprzez wymianę doświadczeń i dobrych wzorców – a także do podjęcia wysiłków na rzecz większego wyeksponowania wolontariatu w UE

4 Cele szczegółowe 1.Tworzenie sprzyjającego otoczenia dla wolontariatu w UE – wolontariat jako trwały element propagowania aktywności obywatelskiej i działań międzyludzkich 2. Wzmacnianie pozycji organizatorów wolontariatu w celu poprawy jakości wolontariatu – stymulowanie tworzenia sieci współpracy, mobilności, współdziałania i synergii w ramach społeczeństwa obywatelskiego 3.Uznawanie wolontariatu za formę zdobywania umiejętności i kompetencji – zwłaszcza przez osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, sektor edukacji formalnej i pozaformalnej oraz pracodawców – jako formę zdobywania umiejętności i kompetencji 4. Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu – poprawa ogólnego stanu wiedzy o wartości wolontariatu w kontekście rozwoju jednostek, wspólnot i całych społeczeństw.

5 Krajowe wyzwania Fragmentaryczna wiedza o wolontariacie w Polsce brak przekrojowych badań w Polsce, brak wspólnych wskaźników i metodologii na poziomie UE, wąskie rozumienie wolontariatu nie uwzględniające bogactwa jego form Niski prestiż wolontariatu w świadomości społecznej Polaków popularny stereotyp pracy społecznej jako odgórnie narzuconej formy aktywności, będący pozostałością systemu politycznego funkcjonującego w Polsce przed 1989 r., brak dobrze rozumianej mody na wolontariat Słabo rozwinięta działalność wspierająca rozwój wolontariatu struktury aktywizacji i wspierania wolontariatu są rozproszone, skupione raczej wokół aktywności sektorowych (np. wolontariat sportowy, hospicyjny, studencki, pracowniczy, osób starszych po zakończeniu kariery zawodowej

6 Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 13 kwietnia 2010 r. - pierwsze robocze spotkanie dla organizacji pozarządowych, zapoczątkowanie dyskusji nad kształtem polskiego planu działania w ramach obchodów ERW 2011 w Polsce Spotkania średnio raz w miesiącu, ciągłe konsultacje on-line Skład: przedstawiciele instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze wolontariatu, zarówno w wymiarze ogólnym, jak również sektorowym (np. wolontariat studencki, hospicyjny, seniorów, pracowniczy, sportowy – w tym Spółka PL 2012 oraz Spółka Euro2012) Rada Działalności Pożytku Publicznego Parlamentarny Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich Konsultacje, partnerstwo, współpraca

7 Krajowe Priorytety dla Roku 1.Promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących – kreowanie mody na wolontariat promowanie wolontariatu opartego na wiedzy i umiejętnościach 2.Wzmocnienie organizatorów wolontariatu Zwiększenie kompetencji organizatorów wolontariatu w zakresie zarządzania i motywowania wolontariuszy. Ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń między koordynatorami wolontariatu w każdej dziedzinie 3.Wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu Przegląd przepisów prawnych, wprowadzenie problematyki wolontariatu w treści dokumentów strategicznych, zainicjowanie prac nad Długofalową polityką w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce

8 Krajowy Organ Koordynujący przygotowania do ERW 2011 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Główne zadania: przygotowanie i wdrożenie krajowych priorytetów i opracowanie Krajowego Planu Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce Przygotowanie wniosku o grant do KE Koordynacja obchodów ERW w Polsce Udział w spotkaniach organizowanych przez KE wraz z pozostałymi państwami członkowskimi

9 Wprowadzenie do realizacji Krajowego Planu Działania Międzynarodowe seminarium Prawna rzeczywistość funkcjonowania wolontariatu w Europie Kampania komunikacyjna ERW 2011 w Polsce: – Wyłonienie w drodze przetargu podmiotu wdrażającego Strategię Komunikacji – Strona internetowa ERW 2011 w Polsce – EYV Tour 2011 – Dobre Praktyki Konkurs na projekty organizacji pozarządowych wpisujące się w krajowe priorytety ERW 2011 Council Conclusions Zespół ds. Opracowania Długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce Działania dodatkowe - PO FIO

10 Koordynacja obchodów ERW w Polsce Kampania komunikacyjna ERW : -kluczowe grupy docelowe: ogół społeczeństwa, młodzież, osoby starsze -media (pozarządowe) jako główny multiplikator działań -kluczowe przesłanie: Volunteer! Make a difference! -udział w inicjatywach KE: EYV Tour, EYV Relay, współpraca z P.A.U. Education -kampania w nurcie social media, kampania outdoorowa, kampania PR dla wybranych wydarzeń ERW, strona internetowa obchodów Roku, współpraca z mediami sektora, materiały promocyjne -Ambasadorowie ERW, Komitet Honorowy ERW -Promocja najlepszych praktyk (współpraca z Centrum Wolontariatu)

11 Council Conclusions Tematyka konkluzji: Rola wolontariatu w polityce społecznej Konkluzje dot. roli wolontariatu w polityce społecznej i wolontariatu sportowego - Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) jako instytucja właściwa do prac nad konkluzjami dot. roli wolontariatu w polityce społecznej

12 Powołanie zespołu roboczego ds. wypracowania projektu konkluzji dot. roli wolontariatu pierwsze spotkanie 28 stycznia 2011 r. harmonogram prac – Projekt konkluzji – kwiecień 2011 r. – Konsultacje – Przekazanie do Sekretariatu Generalnego Rady UE – maj/czerwiec 2011 r. – Prace grupy roboczej ds. społecznych – COREPER I – Przedstawienie konkluzji na Radzie ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich

13 Dobre praktyki W dniu 12 stycznia 2011 r. podpisane zostało porozumienie z Centrum Wolontariatu o współpracy w realizacji konkursu na dobre praktyki w dziedzinie wolontariatu w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. -kategorie: wolontariusz i organizacja / instytucja wspierająca wolontariusza

14 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Opublikuje Atlas Dobrych Praktyk Obejmie rolę Partnera konkursu Będzie informowało o współpracy z Centrum Wolontariatu w realizacji konkursu Ufunduje dyplomy honorujące najlepsze praktyki

15 Centrum Wolontariatu: Przeprowadzi konkurs na dobre praktyki w dziedzinie wolontariatu w kategoriach wolontariusz i organizacja / instytucja wspierająca wolontariusza Określi kryteria i przeprowadzi ocenę merytoryczną z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Rozstrzygnie konkurs w terminie umożliwiającym wydanie Atlasu Dobrych Praktyk i prezentację go podczas konferencji zamykającej obchody Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011 Poinformuje laureatów o rozstrzygnięciu konkursu Przekaże Ministerstwu opis zgłoszeń laureatów konkursu

16 Koordynacja obchodów ERW w Polsce Konkurs na projekty organizacji pozarządowych wpisujące się w krajowe priorytety ERW 2011 w Polsce: Tryb: otwarty konkurs ofert Cel: działania promocyjne (komponenty I-III) i wsparcie organizatorów wolontariatu ( komponent IV) Idea: przekazanie działań promocyjnych organizacjom pozarządowym jako wsparcie dla kampanii ogólnopolskiej Terminy: luty 2011 roku Komponent I: przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej w nurcie social media Komponent II: przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej w regionach Komponent III: promocja wolontariatu wśród osób starszych Komponent IV: wsparcie organizatorów wolontariatu

17 Narzędzia wspomagające ERW W Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 wolontariat został ujęty w następujących wariantach: 1.Obszary wsparcia W priorytecie II Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, w ramach którego są realizowane projekty, które przyczyniają się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym). Jednym z obszarów wsparcia jest wolontariat w organizacjach pozarządowych. W ramach tego obszaru wsparcia realizowane są w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej – w ramach którego istnieje obszar wsparcia wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi – w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

18 Możliwe obszary zaangażowania 1.Złożenie oferty w ramach Konkursu na projekty wspierające ERW 2.PO FIO 3.Pozyskanie patronatu MPIPS na okoliczność własnych działań 4.Nabór zgłoszeń do European Year of Volunteering Tour 2011 (Pawilon ERW 2011 w Polsce) w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. EYV Tour 2011 stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy kraj członkowski UE będzie gościć EYV Tour 2011 promujący idee ERW 2011. Pawilon ERW 2011 stanowić będzie przestrzeń spotkania, prezentacji, interakcji, wymiany pomysłów oraz debaty o wolontariacie. Przewidywany okres pobytu EYV Tour 2011 w Polsce to 1 - 14 września 2011 r. Organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty pragnące zaprezentować się podczas pobytu Pawilonu ERW 2011 w Polsce proszone są o nadsyłanie zgłoszeń z krótkim opisem proponowanych form prezentacji z jednoczesnym przyporządkowaniem do dnia tematycznego. Spośród zgłoszeń w obrębie każdego z poszczególnych dni tematycznych zostanie wyłoniona organizacje koordynująca, która przejmie rolę wiodącą w przygotowaniach do danego dnia, pod nadzorem merytorycznym MPiPS - DPP.

19 EYV 2011 Tour w Warszawie Etap I: rekomendacje miejsca oraz czasu dla Tour w Warszawie Etap II: Pozyskiwanie koordynatorów dla poszczególnych dni tematycznych: Etap III: Budowanie agendy Tour w Warszawie Etap IV: Promocja wydarzenia (ICWE), kontakt z dziennikarzami-wolontariuszami relacjonującymi Tour w Warszawie: Przemysław Niczyporuk oraz Meabh McMahon

20 EYV 2011 Tour w Warszawie 1-14 września 2011 r. PLAC PRZED WEJŚCIEM DO PAŁACU OD STRONY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ

21 Propozycja zagospodarowania Pawilonu w Warszawie

22 Inauguracja belgijskiego etapu Tour 2 grudnia 2010, Bruksela Inauguracja Sztafety ERW 2011 Reporterzy Sztafety którzy przygotują materiały z Polski: Meabh McMahon z Irlandii (Tour) Przemek Niczyporuk z Polski (reportaże o wolontariacie w Polsce) Briefing prasowy w siedzibie Komisji Europejskiej

23 Pawilon ERW 2011 w Brukseli

24 Wnętrze Pawilonu

25 Belgijski Etap Tour

26

27 Konferencja otwierająca ERW2011 na szczeblu europejskim Budapeszt 8 stycznia 2011 Viviane Reding, Komisarz ds. sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa w Komisji Europejskiej, przedstawiła założenia Europejskiego Roku Wolontariatu, podkreślając nie tylko płynące z niego korzyści społeczne, ale także znaczenie z punktu widzenia osobistego i zawodowego rozwoju wolontariuszy. Zwróciła również uwagę na bariery prawne w rozwoju wolontariatu w wielu krajach członkowskich. Tibor Navracsics, wicepremier i minister administracji publicznej i sprawiedliwości Rządu Węgierskiego, zwrócił uwagę na fakt, że wolontariat jako postawa obywatelska i demokracja jako ustój są ze sobą nierozerwalnie związane. W tym kontekście wspomniał o postawie Węgrów i Polaków, których łączy nie tylko tegoroczne sąsiedztwo Prezydencji, ale także historia walki o wolność i wystąpienia przeciw systemom niedemokratycznym.

28 Tematy przewodnie Rozpoznawanie wolontariatu (badania, w tym z użyciem instytucji statystyki publicznej), ujednolicenie metodologii badania w celu uzyskania porównywalnych wyników w różnych państwach; Kwestia definicji (np. do jakiego poziomu pobieranych przez wolontariusza świadczeń można mówić o wolontariacie, jako z zasady nieodpłatnym); Rekomendacje co do ram prawnych (likwidacja barier, kwestie podatkowe, partycypacja państwa w kosztach, minimalne uprawnienia wolontariuszy); Jakość wolontariatu. Prof. Lester Salamon

29 Otwarcie węgierskiego etapu Tour Węgierskie Inside Venue - prezydent Węgier Pál Schmitt Konferencja EYV 2011 Alliance

30 Dziękuję za uwagę! Kontakt w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011: Aleksandra Krugły – Aleksandra.Krugly@mpips.gov.plAleksandra.Krugly@mpips.gov.pl Katarzyna Świątek – Katarzyna.Swiatek@mpips.gov.plKatarzyna.Swiatek@mpips.gov.pl Marta Żołędowska – Marta.Zoledowska@mpips.gov.plMarta.Zoledowska@mpips.gov.pl Anna Panasiuk – Anna.Panasiuk@mpips.gov.plAnna.Panasiuk@mpips.gov.pl Andrzej Radniecki – Andrzej.Radniecki@mpips.gov.plAndrzej.Radniecki@mpips.gov.pl Kamil Bobek – Kamil.Bobek@mpips.gov.plKamil.Bobek@mpips.gov.pl


Pobierz ppt "EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU PROPAGUJĄCY AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ 2011 Zostań wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google