Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie nadzoru pedagogicznego Tarnobrzeg,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie nadzoru pedagogicznego Tarnobrzeg,"— Zapis prezentacji:

1 Zadanie nadzoru pedagogicznego Tarnobrzeg, 26.10.2011.
Wspomaganie Zadanie nadzoru pedagogicznego Tarnobrzeg,

2 Michał Anioł Największym niebezpieczeństwem
dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to, że mierzymy za nisko i cel osiągamy Michał Anioł

3 Akty prawne regulujące nadzór pedagogiczny zawsze wskazywały dwie funkcje nadzoru
wspomagająca diagnostyczna wizytacja hospitacja mierzenie jakości ewaluacja kontrola szkolenia / narady udzielanie pomocy informowanie inspirowanie działań

4 Ustawa o systemie oświaty - zadania nadzoru
Ocenianie stanu oraz warunków Udzielanie pomocy Analizowanie i ocenianie efektów Inspirowanie do innowacji działalności: - dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - statutowej nauczycieli szkół placówek

5 Art. 33 ust. 1 ustawy Nadzór polega na: (…)
3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

6 Nadzór sprawowany jest z uwzględnieniem:
współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami; tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek.

7 Formy nadzoru pedagogicznego
ewaluacja kontrola wspomaganie

8 Wspomaganie - definicja
„Należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków”.

9 Sposoby realizacji przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli; upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;

10 Sposoby realizacji 3) promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 4) organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek.

11 Wspomagać Udzielać pomocy, pomagać Poprzeć czyjeś działanie
Udzielać wsparcia, wspierać Wzmóc działanie Ułatwiać, umożliwiać

12 1) analizy, wnioski … analiza raportów z ewaluacji zewnętrznej, opracowanie i upowszechnienie dokumentu Wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej opracowanie wyników monitorowania (realizowanie podstawy programowej, realizowanie przez nauczycieli godzin dodatkowych, rekrutacja niepełnosprawnych uczniów do szkół, wychowanie fizyczne)

13 Analiza raportów obszar Procesy opis poziom B opis - poziom D
wymaganie kryteria statystyki Procesy W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 komentarz do charakterystyki wymagań na danym poziomie kilka do każdego wymagania dane źródłowe

14 Analiza raportów Poziom spełnienia każdego wymagania w obszarze
Działania świadczące o spełnieniu wymagania Kategoryzowanie danych z charakterystyk Przykłady dobrej praktyki Wnioski ewaluatorów Szkoły sukcesu Szanse rozwoju szkół

15 Inne analizy, opracowania
wyniki egzaminów zewnętrznych innowacje pedagogiczne w szkołach wyniki konkursów organizowanych przez Kuratora wskaźniki funkcjonalności bibliotek oświata podkarpacka w liczbach wyniki prowadzonych badań, diagnoz

16 2) przykłady dobrych praktyk
działania zrealizowane, sprawdzone przedsięwzięcia o wyjątkowej wartości projekty, programy, konkursy, systemy, procedury ustalony sposób prezentacji

17 Źródła / sposoby wyszukiwania
wyniki ewaluacji - raporty innowacje pedagogiczne udział w realizowanych przedsięwzięciach monitorowanie wyniki konkursów wyniki egzaminów udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych

18 Przykłady dobrej praktyki
Podkarpackie Szkolenia Informatyczno-Metodyczne - projekt realizowany przez wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli Galeria twórczości artystycznej nauczycieli - wieloletni projekt realizowany przez filię pedagogicznej biblioteki

19 Przykłady dobrej praktyki
projekty współpracy międzynarodowej; ciekawe innowacje; wykorzystanie dziennika elektronicznego; drużyna harcerska; karta zajęć rewalidacyjnych; konkursy.

20 Sposoby upowszechniania
strona internetowa - opis przykładu dobrej praktyki wg wzoru, komunikaty, materiały konferencje, narady, szkolenia - prezentacje szkół i placówek media - publikacje, wywiady wizytatorów informowanie podczas spotkań

21 3) promowanie wykorzystania ewaluacji …
szkolenia dotyczące ewaluacji - MEN, ORE szkolenia z zakresu prowadzenia ewaluacji wewnętrznej - placówki doskonalenia nauczycieli analiza raportów w celu wyłonienia obszarów wymagających doskonalenia (szczególnie na podstawie wniosków ewaluatorów)

22 Promowanie wykorzystania ewaluacji
zestawienie i analiza poziomów spełnienia wymagań, wskazywanie szkół sukcesu wyłonienie z raportów przykładów ewaluacji wewnętrznej, które są warte upowszechnienia prezentacja wybranych działań, dzięki którym szkoła uzyskała od ewaluatorów poziom najwyższy spełnienia wymagania

23 Promowanie wykorzystania ewaluacji
zorganizowanie wymiany doświadczeń: szkoły sukcesu i szkoły, którym przyznano niski poziom spełnienia wymagania praca indywidualna z dyrektorem i nauczycielami - poszukiwanie możliwości osiągnięcia sukcesu w obszarach, w których wymagania nie są spełnione w stopniu satysfakcjonującym

24 4) konferencje, narady konferencje Kuratora dla dyrektorów szkół i placówek przed rozpoczęciem roku szkolnego: realizacja zadań nadzoru i wnioski z nadzoru, priorytety ministra edukacji narodowej, istotne sprawy oświatowe (dane statystyczne, kierunki zmian, trendy w województwie), plan nadzoru na rozpoczynający się rok szkolny;

25 Konferencje, narady konferencje i szkolenia organizowane przez wizytatorów we współpracy z uczelniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeniami, bibliotekami; narady z dyrektorami, przedstawicielami organów prowadzących szkoły dotyczące istotnych zagadnień oświatowych i wdrażanych zmian;

26 Konferencje, narady szkolenia, warsztaty, seminaria organizowane przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli, dofinansowane przez Kuratora; upowszechnianie informacji o bezpłatnych formach doskonalenia organizowanych dla nauczycieli i dyrektorów przez placówki, uczelnie, stowarzyszenia.

27 Ustalanie tematyki konferencji
kierunki polityki oświatowej państwa wnioski z nadzoru pedagogicznego badanie potrzeb nauczycieli (dotyczących doskonalenia zawodowego) we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli Program doskonalenia zawodowego nauczycieli (środki z budżetu wojewody)

28 Inne formy wspomagania
patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty (obejmowane są różne przedsięwzięcia: konkursy, konferencje, imprezy, uroczystości); wywiady lub informacje w mediach (prasa, radio, telewizja); prezentacje, komunikaty, publikacje i informacje na stronie internetowej Kuratorium; udostępnianie informacji o zmianach prawa oświatowego;

29 Inne formy wspomagania
analiza wyników egzaminów zewnętrznych, wspieranie szkół w analizowaniu czynników kontekstowych, nadzór nad programami poprawy efektywności kształcenia; listy gratulacyjne dla szkół osiągających wysokie wyniki egzaminów; nadawanie tytułu Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom;

30 Inne formy wspomagania
udział w rozwiązywaniu bieżących problemów szkół i placówek (telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną, mailem, podczas wizyty): wskazywanie właściwych przepisów prawnych, wyjaśnianie zasad, procedur, interpretacja zapisów prawa oświatowego, pomoc w ustaleniu korzystnego dla ucznia trybu postępowania.

31 Dyrektor wspomaga nauczycieli
organizuje szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawia wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

32 Wspomagać szkoły i placówki?
TAK w realizowaniu nowych zadań w odkrywaniu możliwości rozwoju w dostosowaniu oferty do potrzeb w ustalaniu obszarów pracy szkoły wymagających zmian w opracowaniu sposobów, metod, procedur działania w osiąganiu sukcesu w pracy z uczniami Tworzenie mechanizmów na rzecz wzrostu odpowiedzialności za jakość

33 Plany MEN w zakresie budowania systemu wspierania szkół w rozwoju
Aby pomóc szkole w realizacji nałożonych na nią zadań konieczne jest stworzenie systemu wspomagania, którego zasadniczą cechą jest funkcjonowanie blisko szkoły i udzielanie jej bezpośredniego wsparcia podczas wypełniania zadań. .

34 System wspierania szkół w rozwoju
Usługi bezpośredniego wspomagania szkoły powinny być świadczone (realizowane): na zlecenie szkoły, zgodnie z jej wewnętrznie zdiagnozowanymi potrzebami z mocy prawa, np. w przypadku otrzymania niskiej oceny w wyniku ewaluacji zewnętrznej, powołania na stanowisko dyrektora szkoły w innych sytuacjach, zgodnych z kierunkami polityki oświatowej państwa .

35 Elementy systemu przygotowanie kompleksowej oferty bezpośredniego wspomagania szkoły oraz pozyskiwanie specjalistów do jej realizacji organizowanie współpracy szkół poprzez np. tworzenie sieci szkół, współdziałanie w niej dyrektorów i nauczycieli (np. opiekunowie stażu, liderzy, przewodniczący zespołów, nauczyciele przedmiotów) .

36 Elementy systemu tworzenie i prowadzenie bazy zasobów, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez szkoły i placówki (specjaliści, wydawnictwa, inicjatywy) upowszechnianie informacji o kierunkach polityki oświatowej państwa, w tym planowanych i wprowadzanych zmianach .

37 Tworzenie systemu wspierania szkół
1. Opracowanie rozwiązań: merytorycznych organizacyjnych prawnych finansowych 2. Przygotowanie szkół i placówek do korzystania z systemu

38 Pomagaj innym w rozwoju i uczyń z tego największą radość swego życia
Alan Loy Mc Ginnis

39 Dziękuję.


Pobierz ppt "Zadanie nadzoru pedagogicznego Tarnobrzeg,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google