Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

2 Strategia lizbońska Rada Europejska (skupiająca szefów państw UE), podczas posiedzenia w Lizbonie w marcu 2000 r. potwierdziła, że Unia Europejska stanęła w obliczu fundamentalnych zmian, będących wynikiem globalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, oraz uzgodniła, iż do roku 2010 powinien być osiągnięty cel strategiczny : Gospodarka europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie- gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę miejsc pracy i zapewniającą coraz większą spójność społeczną.

3 Cel główny edukacji w Polsce: Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, tak by wykształcenie, co najmniej średnie stało się bardziej powszechne- (70%) w grupie wiekowej 25-45 lat w 2013 r. przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

4 Tezy wyjściowe: 1)W ostatnich 15 latach w Polsce podwoiła (80%) się liczba osób uczęszczających do pełnej maturalnej szkoły średniej i ponad trzykrotnie wzrosła liczba studentów na studiach wyższych (47%). Wzrost społecznych aspiracji edukacyjnych skupia się jednak głównie na własnych dzieciach, przy stosunkowo niskim stopniu zainteresowania kształceniem ustawicznym. 2)Wielki wzrost liczbowy uczących się na poziomie średnim i wyższym wywołał istotny spadek jakości edukacji i groźne zjawisko pogłębiania się różnic między szkołami, choć nieostrych zewnętrznie w ramach jednolitego systemu; 3)Szkoła w obszarze oświaty nie nadążyła za transformacją państwa, mimo że edukacja stawała się coraz ważniejsza.

5 Podkarpacie jest województwem młodym Podkarpacie jest regionem o najwyższym udziale dzieci i młodzieży w stosunku do ogółu mieszkańców, odpowiednio 39, 6% i 41, 7% Liczba osób w wieku do 24 lat wynosi 36 % ogółu Na każde 10 000 mieszkańców przypada 360 studentów (2005 r.)

6 Struktura wykształcenia (2005 R.) WYŻSZEŚREDNIE ZASADNICZE ZAWODOWE PODKARPACIE MIASTO14,1%40,4%18,2% WIEŚ4,3%23,6%27,7% POLSKA MIASTO13,7%38,6%21,1% WIEŚ3,3%22,4%29,2%

7 Podstawowe wyzwania transformacji polskiego systemu edukacji w latach 2007-2013: 1)coraz wyższy stopień powszechności kształcenia na poziomie średnim i wyższym; 2)procesy demograficzne, a także mobilność społeczna wymuszająca głębokie zmiany w sieci edukacyjnej; 3)przemiany w obyczajowości i postawach, zagrożenia wychowawcze, otwartość na świat; 4)pogłębianie się różnic materialnych i środowiskowych (zjawiska wykluczenia) przy ogromnym wpływie środowiska rodzinnego na losy edukacyjne;

8 5)nowe, związane ze współczesną cywilizacją i otwarciem na świat, kompetencje niezbędne na rynku pracy (języki obce, technologie informacyjno - komunikacyjne, przedsiębiorczość, nowe zawody itp.) oraz w społeczeństwie; 6)wzrost liczby dzieci i młodzieży wymagających wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, ze względu na różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe; 7)rozdźwięk między dynamizmem zmian w otoczeniu edukacji (np. szybkie i nie zawsze przewidywalne zmiany zachodzące na rynku pracy, mobilność zawodowa, przemiany cywilizacyjne), a naturalnym konserwatyzmem systemu edukacji; 8)wzrost znaczenia uczenia się przez całe życie przy jednoczesnym braku takich nawyków i postaw w społeczeństwie; 9)współtworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

9 Główne kierunki edukacji: A.w oświacie: 1)wyrównywanie szans edukacyjnych; 2)przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej; 3)dostosowywanie treści i sposobów nauczania do możliwości ucznia/ wychowanka oraz wymogów zmieniającego się, współczesnego świata; 4)poprawa efektywności zarządzania poprzez m.in. precyzyjne określenie zakresu kompetencji administracji rządowej i samorządowej oraz dyrektorów szkół, placówek i zespołów nauczycielskich; 5)poprawa efektywności systemu kształcenia, doskonalenia oraz zatrudniania nauczycieli.

10 B.w kształceniu ustawicznym; 1)kształtowanie postaw proedukacyjnych obywateli; 2)upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji ogólnych (np. TIK, języki obce); 3)zbudowanie przejrzystego sytemu kwalifikacji zawodowych; 4)zbudowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza systemem poprzez certyfikacje (uznanie formalne) oraz uznanie w praktyce (przez pracodawców); 5)traktowanie w sposób priorytetowy ludzi starszych i niskich kwalifikacjach (podtrzymywanie aktywności zawodowej) oraz ludzi młodych, także po studiach (promowanie przedsiębiorczości i konkurencyjności); 6)wprowadzenie efektywnych mechanizmów współfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków publicznych i prywatnych.

11 Ostatecznie chodzi o to, aby w wyniku szeroko rozumianej, dobrej jakościowo i powszechnie dostępnej edukacji: Uczniowie byli dobrze przygotowani do zadań, jakie czekają ich w życiu; Osoby dorosłe mogły podejmować kształcenie lub szkolenie na każdym etapie życia.

12 Podstawę do sformułowania zadań i określenia priorytetów w nadzorze pedagogicznym stanowiły dokumenty: 1)Raport z realizacji nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2005/06; 2)Wnioski wynikające z mierzenia jakości pracy szkół i placówek w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/06; 3)Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej do realizacji przez Kuratorów Oświaty w roku szkolnym 2006/07

13 Zasady sprawowania nadzoru: 1.jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji, 2.obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkół zgodnie z ich specyfiką, 3.współdziałania pomiędzy organami nadzoru pedagogicznego, 4.współpracy organów nadzoru pedagogicznego z nadzorowanymi szkołami i placówkami, 5.nacisku na sprawę twórczego stosunku nauczycieli do obowiązków zawodowych, przejawiających inicjatywę poznawczą i dydaktyczną i odpowiedzialności za skutki pracy,

14 Kluczowe cele i zadania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2006/2007. PRIORYTET I Wychowanie jest potrzebą uczniów i zadaniem szkoły Wychowanie szkolne powinno mieć na uwadze całego ucznia, we wszystkich sferach jego osobowości, traktując go w miarę możliwości integralnie. Szkoła musi kształtować wśród uczniów postawy: poczucia odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, za naród, budzić patriotyzm i świadomość obywatelską. Rodzice powinni być włączani do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych i kształceniowych.

15 1.Wychowanie patriotyczno - obywatelskie. 2.Wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej szkoły. 3.Włączanie rodziców w życie szkoły, jako osób wspomagających realizację zadań szkoły i uczestników edukacji ustawicznej; wzmocnienie funkcji rad rodziców. 4.Włączenie do wspomagania szkół instytucji i sieci specjalistów w zakresie funkcji wychowawczo - opiekuńczych w szkołach. 5.Ocena realizacji programu wychowawczego i profilaktyki; 6.Mierzenie jakości pracy szkoły/placówki w obszarze praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły i placówki; 7.Znacząca poprawa frekwencji uczniów. 8.Wzmacnianie funkcji samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych w życiu szkoły.

16 PRIORYTET II Wysoki poziom edukacji pod względem jakości i użyteczności społecznej Efektywna edukacja o wysokiej jakości jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, także jest drogą do podnoszenia jakości życia tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Musi być odpowiedzią na zmiany zachodzące w świecie związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii, globalizacji, międzynarodową konkurencją i zmianami na rynku pracy. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest głównym celem strategii rozwoju edukacji w Polsce.

17 1. Włączenie zewnętrznego oceniania do oceny jakości kształcenia i planowania koniecznych zmian. 2. Wdrażanie informatyzacji w ramach programu EFS, 3. Wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 4. Twórczy stosunek nauczycieli do obowiązków zawodowych, przejawiających inicjatywę poznawczą i dydaktyczną; występowanie nauczycieli w roli innowatorów pedagogicznych procesów dydaktyczno - wychowawczych (zmiany programowe, metodyczne i organizacyjne) 5. Rozszerzenie zasięgu partycypacji w europejskich programach pomocowych.

18 PRIORYTET III Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin, która będzie miała decydujący wpływ na osiągnięcie stanu gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu, tworzącej coraz większą liczbę miejsc pracy i zapewniającą coraz większą spójność społeczną. Skuteczne inwestowanie w edukację uznano imperatywem dla Europy.

19 1.Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi. 2.Programowe wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych i dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 3.Rozwój systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego. 4.Współpraca z pracodawcami 5.Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego. 6.Rozwijanie kompetencji zawodowych osób dorosłych i kształcenie ustawiczne.

20 Zakresy zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół/ placówek przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2006/2007. LP. OBSZARJEDNOSTKI 1 Obszar III.3 Przebieg procesu kształcenia Przedszkola, szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2 Obszar I. 1 Zarządzanie strategiczne Wszystkie typy szkół i placówek 3 Obszar IV. 2 Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły i placówki Przedszkola, szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego

21


Pobierz ppt "ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google