Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości poszerzenia oferty programowej: nowy moduł specjalnościowy na gospodarce przestrzennej na UAM „Ochrona europejskich dóbr kultury” dr Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości poszerzenia oferty programowej: nowy moduł specjalnościowy na gospodarce przestrzennej na UAM „Ochrona europejskich dóbr kultury” dr Anna."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości poszerzenia oferty programowej: nowy moduł specjalnościowy na gospodarce przestrzennej na UAM „Ochrona europejskich dóbr kultury” dr Anna Tobolska Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu

2 ■ KRK i nowe możliwości budowania programów studiów
NOWY MODUŁ SPECJALNOSCIOWY : Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter - geneza: ■ KRK i nowe możliwości budowania programów studiów ■ Moduły specjalnościowe do wyboru w programie studiów gospodarki przestrzennej na UAM ■ Propozycja nowego modułu specjalnościowego „Ochrona europejskich dóbr kultury” („Schutz Europäischer Kulturgüter”) realizowanego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina

3 NOWY MODUŁ SPECJALNOSCIOWY : Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter OPIS SPECJALNOŚCI ■ Celem kształcenia na specjalności „Ochrona europejskich dóbr kultury” („Schutz Europäischer Kulturgüter”) jest zdobycie kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach, zajmujących się zarządzaniem dobrami kultury i ich ochroną, zagospodarowaniem dla różnych funkcji, np. potrzeb turystyki. Studenci nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności, które są wymagane w procedurach administracji i planowania w sektorze kultury. ■ Kompleksowość zadań w ochronie zabytków i zarządzaniu dobrami kultury wymaga rozległej, interdyscyplinarnej wiedzy. Spuściznę kulturową charakteryzuje niezwykła różnorodność – od zagrody chłopskiej, przez zbiory muzeów i archiwów, aż po zabytki przemysłu i techniki. Współcześnie od adeptów tej dziedziny studiów oczekuje się kompetencji w zakresie ekonomii, prawa, teorii i praktyki zarządzania, a także znajomości nowoczesnych technik przekazu informacji.

4 NOWY MODUŁ SPECJALNOSCIOWY : Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter OPIS SPECJALNOŚCI Cele kształcenia na tej specjalności są kompatybilne z zakładanymi efektami kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonego na UAM, szczególnie w zakresie rewitalizacji miast i obszarów zdegradowanych. ■ Oferta programowa studiów zawiera przedmioty z zakresu ●nauk o kulturze i sztuce, ● nauk prawniczych, ●ekonomicznych, uzupełnione o ● przedmioty praktyczne.

5 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter
Powołanie tej specjalności wpisuje się w realizację wspólnej strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (UEV), zakładającej tworzenie kompatybilnych kierunków i możliwości studiowania w nowych warunkach jednolitej przestrzeni europejskiej szkolnictwa wyższego. Te dwa partnerskie uniwersytety prowadzą wspólną placówką naukowo-dydaktyczną Collegium Polonicum w Słubicach

6

7

8 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter
Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prowadzi w Collegium Polonicum w Słubicach studia licencjackie na kierunku gospodarki przestrzennej w zakresie rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, i zaproponowana specjalność może stanowić dla absolwentów tego kierunku uzupełnienie ich dotychczasowych studiów na drugim poziomie kształcenia.

9 WARUNKI PROWADZENIA STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
„Ochrona europejskich dóbr kultury” („Schutz Europäischer Kulturgüter”) DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z UNIWERSYTETEM EUROPEJSKIM VIADRINA WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ

10 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Specjalność jest skierowana do polskich studentów kierunku Gospodarka przestrzenna, studiujących ten kierunek w Poznaniu na studiach stacjonarnych II stopnia magisterskich, którzy mogą podjąć studia na Viadrinie jako jedną ze specjalności do wyboru (obok 4 innych oferowanych już w programie, tj. •planowanie przestrzenne, •zarządzanie przestrzenne, •rozwój regionalny, •rewitalizacja miast i obszarów wiejskich). O przyjęciu zadecyduje egzamin z języka niemieckiego i esej naukowy napisany w języku niemieckim.

11

12

13 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Wybierając specjalność Ochrona europejskich dóbr kultury studenci muszą podczas II i III semestru studiów wyjechać na 5 dwutygodniowych zjazdów do Słubic/ Frankfurtu, gdzie studiowaliby przedmioty z tej specjalności w języku niemieckim, uczestnicząc w zajęciach ze studentami niemieckimi i spełniając kryteria wymagane na zaliczenie tych przedmiotów za 30 punktów ECTS. Jednocześnie przedmioty z zakresu treści podstawowych dla kierunku Gospodarka przestrzenna studiowaliby w Poznaniu oraz również tu napisaliby pracę magisterską. Po ukończeniu tego trybu studiów obok dyplomu magistra gospodarki przestrzennej Naszego Uniwersytetu uzyskaliby dodatkowy certyfikat z Viadriny, poświadczający ukończenie tej wybranej specjalności.

14 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Studenci GP podejmujący studia na kierunku SEK otrzymają certyfikat, jeśli uzyskają w ciągu 2 semestrów 30 ECTS z następujących przedmiotów:  PM2 - Zarządzanie projektami – 3 ECTS  Jura2 - Prawne aspekty ochrony zabytków – 3 ECTS  Aufgaben u. Arbeitsfelder der Denkmalpflege – Zadania i obszary działania ochrony zabytków – 9 ECTS  Städtebauliche Denkmalpflege – Ochrona zabytków zabudowy miejskiej – 9 ECTS  Geschichte u. Theorie des Kulturgüterschutzes – Historia i teoria ochrony dóbr kultury – 6 ECTS Studenci mogą wybrać również inne przedmioty z programu SEK, jednak bez punktów ECTS.

15 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Sposoby zaliczania: Formy kształcenia: ■wykłady, ■ seminaria, ■ ćwiczenia, ■ wykłady ekspertów, ■wycieczki ■gry strategiczne

16 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter
■ Poza specjalistami ze środowiska akademickiego na Viadrinie zajęcia prowadzą wykładowcy z międzynarodowych organizacji (np. UNESCO, ICOMOS) oraz urzędów konserwatorskich w Niemczech, Polsce i innych krajach europejskich, którzy przybliżają poszczególne aspekty działalności takich instytucji jak np. urzędy ochrony zabytków, praca w instytucjach samorządowych i pozarządowych, zajmujących się kulturą i turystyką itp.

17 OCHRONA EUROPEJSKICH DÓBR KULTURY
Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK) OPIS PRZEDMIOTÓW W MODULE SPECJALNOŚCIOWYM OCHRONA EUROPEJSKICH DÓBR KULTURY Modułowy układ przedmiotów w poszczególnych zjazdach („Blockphase” 2,3,4,5,6)

18 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Moduł podstawowy 1:  Prawo ochrony zabytków w porównaniu europejskim (12 h)  Zarządzanie projektami (20 h);  Ochrona zabytków zabudowy miejskiej (16 h);  Zadania i obszary działania ochrony zabytków (10h);  Historia i teoria ochrony zabytków (8h) OPIS MERYTORYCZNY: Celem modułu jest przekazanie istoty, znaczenia i wymogów ochrony dóbr kultury oraz przedstawienie jej funkcji nakierowanej na budowanie tożsamości. Znajomość narodowych standardów, metod i praktyk w kwestii ochrony zabytków oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce zostaną przedstawione na konkretnych przykładach. Omówione zostaną przy tym zasady, teksty ustaw i wytyczne, międzynarodowe konwencje oraz karty w świetle ich historii powstawania.

19 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Moduł podstawowy 2: Historia i teoria ochrony dóbr kultury (10 h) Zarządzanie projektem, składanie wniosków o dofinansowanie Ochrona zabytków zabudowy miejskiej (16 h) Gra strategiczna "Ochrona Zabytków" (14 h) Zadania i obszary działań ochrony zabytków (8h) OPIS MERYTORYCZNY: przedstawione zostaną praktyczne obszary zastosowania oraz zakresy zadań, instrumenty, procedury i profile zawodów w obrębie ochrony dóbr kultury. Jednocześnie pogłębiony zostanie stan wiedzy odnośnie do rozwoju narodowych standardów, metod i praktyk postępowania w zakresie ochrony dóbr kultury. Na podstawie przedstawionych przykładów studenci zyskają wiedzę na temat konkretnego zastosowania tychże instrumentów w ochronie zabytków, w publicznym procesie planowania lub w dziedzinie konserwacji zabytków.

20 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Moduł zaawansowany 3: Historia i teoria ochrony dóbr kultury (8 h) Europejskie prawo ochrony dóbr kultury (12 h) Zarządzanie projektem (20 h) Ochrona zabytków w zabudowie miejskiej/ochrona krajobrazu zabytkowego (6 h) Zadania i metody ochrony zabytków (8 h) Nowe media w służbie ochrony zabytków (8 h) Marketing kultury i elementy turystyki (8 h) OPIS MERYTORYCZNY: Wprowadzenie na praktycznych przykładach do strategii obszarów działań marketingu i zarządzania i ukazanie ich przydatności w instytucjach kulturalnych. Przekazanie informacji na temat metod i strategii komunikacji oraz pogłębionej wiedzy na temat rynków i marketingu szczególnie w sektorze non-profit. Objaśnione zostaną np. poszczególne aspekty prawa cywilnego, prawa odpowiedzialności, prawa ubezpieczeniowego w dziedzinie kultury, jak również sporządzanie planu budżetowego lub kalkulacja kosztów projektu. Studenci nabędą praktycznej wiedzy i umiejętności, które są wymagane w procedurach administracji i planowania w sektorze kultury. Studenci zyskają umiejętność rozwiązywania zadań związanych np. z przygotowywaniem projektu, realizacją poszczególnych zadań i skutecznym pozyskiwaniem środków finansowych. W tym kontekście istotną rolę ogrywa również przedstawienie europejskich programów konserwacji i finansowania ochrony zabytków.

21 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
Moduł zaawansowany 4: Obszary zadań i metody ochrony zabytków (16 h) Style w architekturze (20 h) Media w służbie ochrony zabytków (6 h) Planowanie w dziedzinie turystyki i ochrony zabytków (6 h) OPIS MERYTORYCZNY: moduł prowadzi do rozpoczynającej się w trzecim semestrze fazy praktycznej i projektowej. Uprzednio objaśnione poszczególne aspekty ochrony dóbr kultury i ochrony zabytków zostaną przekrojowo podsumowane i zastosowane w przykładowych projektach. Omówione zostaną np. aspekty polityki kulturalnej i społecznej, aspekty teorii planowania, prawa i gospodarki odnoszące się do ochrony zabytków, rewitalizacji miast, ochrony krajobrazu, planowania muzeów i wystaw, turystyki kulturalnej oraz ochrony zasobów kulturalnych tworzonych przez ludzi. Ponadto studenci zyskają wiedzę na temat poszczególnych obszarów działań ochrony zabytków i zarządzania kulturą (konserwacja zabytków, praca w muzeum, kulturalna polityka komunalna, administracja budownictwa, zakłady konserwatorskie, ochrona krajobrazu, narodowe i międzynarodowe instytucje, fundacje, turystyka kulturalna itd.), aby móc odnieść zdobytą wiedzę teoretyczną do praktycznych przykładów, umieć ją przedyskutować i zastosować. W tym celu będzie miał miejsce konkretny trening zdobytych umiejętności (zarządzanie własną pracą, efektywna praca w zespole, praca nad projektem, umiejętności marketingowe).

22

23

24

25

26

27 Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK) studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
Opis studiów ■Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oferuje od 1999 roku kierunek studiów „Ochrona Europejskich Dóbr Kultury”, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach, zajmujących się zarządzaniem dobrami kultury i ich ochroną.

28 Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK) studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
Opis studiów ■ Oferta kształcenia ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności pod kątem konkretnej – planowanej bądź już praktykowanej – aktywności zawodowej w zakresie ochrony dóbr kultury.

29 Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK) studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
Opis studiów ■ Podyplomowe, uzupełniające studia magisterskie ■ Po czterech semestrach studiów, uzyskaniu obowiązkowych zaliczeń, napisaniu i obronie pracy magisterskiej student uzyskuje tytuł Master of Arts (M.A.) ■ Nauka rozpoczyna się w semestrze zimowym. Studia są odpłatne – obecnie czesne za semestr wynosi 450 € (1800 € łącznie za cztery semestry), dodatkowe uniwersyteckie opłaty semestralne wynoszą obecnie ok. 115 €

30 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
2. „ścieżka” studiów

31 Ochrona europejskich dóbr kultury Schutz Europäischer Kulturgüter (SEK)
2. „ścieżka” studiów

32

33 Gospodarka Przestrzenna
SEK Semestr 1 Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych, wybór specjalizacji SEK Zapisy na certyfikat z SEK. Opłaty semestralne za dwa semestry (pokrywane przez EUV i UAM) przelewane są na konto SEK Semestr 2 Zajęcia wg programu GP Studenci biorą udział w wybranych zajęciach SEK, niezbędnych do uzyskania certyfikatu (Blockphase 2,3,4). W trakcie Blockphase 2 uzupełnione zostają wybrane treści z Blockphase 1 (Aufgaben und Arbeitsfelder der Denkmalpflege, Geschichte und Theorie des Kulturgüterschutzes, Städtebauliche Denkmalpflege) * Semestr 3 Zajęcia wg programu GP, seminarium magisterskie Studenci biorą udział w wybranych zajęciach SEK, niezbędnych do uzyskania certyfikatu (Blockphase 5,6) Semestr 4 Zajęcia wg programu GP, seminarium magisterskim Przygotowanie do egzaminu magisterskiego i złożenie pracy magisterskiej Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu 30 ECTS z wybranych przedmiotów: PM2 (Klausur) – 3ECTS Jura2 (Klausur) – 3 ECTS Aufgaben u. Arbeitsfelder (große HA) – 9 ECTS Städtebauliche Denkmalpflege (große HA) – 9 ECTS Geschichte u. Theorie d. Denkmalpflege (kleine HA) – 6 ECTS Legenda: Blockphase: dwutygodniowy zjazd dydaktyczny Klausur: zaliczenie w formie sprawdzianu Kleine HA: mała praca domowa Große HA: duża praca domowa PM- zarządzanie projektami Jura – prawne aspekty ochrony zabytków Städtebauliche Denkmalpflege –ochrona zabytków zabudowy miejskiej Aufgaben u. Arbeitsfelder der Denkmalpflege – zadania i obszary działania ochrony zabytków Geschichte u. Theorie des Kulturgüterschutzes – historia i teoria ochrony dóbr kultury

34 Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół wyższych różnych kierunków – od architektów i historyków po ekonomistów i prawników, umożliwiając tym samym spotkanie i współpracę ludzi o zróżnicowanych kompetencjach. Program studiów dostosowany jest do potrzeb osób pracujących zawodowo: przewiduje samodzielną naukę w połączeniu z zajęciami grupowymi (dwa dwutygodniowe zjazdy w semestrze). Obligatoryjnych punktem programu są praktyki w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków o łącznym wymiarze 4 tygodni. Po czterech semestrach studiów, uzyskaniu obowiązkowych zaliczeń, napisaniu i obronie pracy magisterskiej student uzyskuje tytuł Master of Arts (M.A.).

35 Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ICOMOS – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa.

36 Collegium Polonicum jest nową formą współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i dydaktyki. Odpowiedzialność za tę placówkę naukową, zgodnie z Umową z 2 października 2002 roku, spoczywa jednocześnie na Rzeczpospolitej Polskiej i Kraju Związkowym Brandenburgii. Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. Profil Collegium Polonicum jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. Oznacza to, że placówka oferuje kierunki studiów pod patronatem jednego lub obydwu uniwersytetów, kierunki studiów podyplomowych oraz zajęcia dydaktyczne będące ofertą uzupełniającą UEV względnie polskich uniwersytetów.


Pobierz ppt "Możliwości poszerzenia oferty programowej: nowy moduł specjalnościowy na gospodarce przestrzennej na UAM „Ochrona europejskich dóbr kultury” dr Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google