Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu w latach 2010/2012 ewaluacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu w latach 2010/2012 ewaluacja"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu w latach 2010/2012 ewaluacja
Ewa Grela Dyrektor Projektu

2 Realizacja projektu – działania
Przedmiotowe zajęcia z jednostkami e-learningowymi – kształtowanie kompetencji kluczowych na bazie treści przedmiotowych (postępy monitorowane poprzez testy diagnozujące). Szkolne Grupy Wyrównawcze – warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości i nabywaniu kompetencji uczenia się. Lokalne Zespoły Projektowe – działania prowadzone metodą projektów, których głównym celem jest kształtowanie postaw uczniów i stymulowanie ich do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego. Wirtualne Koła Naukowe – działania rozwijające przeznaczone dla uczniów utalentowanych pod kierunkiem pracowników naukowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

3 Realizacja projektu – działania
5. Testy diagnostyczne – udział uczniów w trzech testach diagnostycznych: Test 1.: Sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów na wejściu do Projektu (październik 2010). Test 2.:Badający przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (maj 2011). Test 3.:Badający przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (maj 2012). Ewaluacja projektu – w zakresie adekwatności wypracowanych w projekcie materiałów edukacyjnych do potrzeb nauczycieli i uczniów oraz skuteczności działań prowadzonych w projekcie na terenie szkół.

4 Sposoby osiągania celów – metody i formy nauczania
Metoda projektów – metoda nauczania, gdzie grupa uczniów samodzielnie realizuje wszystkie etapy danego przedsięwzięcia (począwszy od zainicjowania/identyfikacji problemu, poprzez planowanie i wykonanie/otrzymanie produktu, na prezentacji kończąc); wykorzystywana podczas zajęć ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie podczas realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie oraz pracy Lokalnych Zespołów Projektowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne. Praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej – prowadzenie zajęć z użyciem jednostek e-learningowych przy wykorzystaniu komponentów platformy takich jak: komunikatory, fora dyskusyjne, wirtualne klasy.

5 Sposoby osiągania celów – materiały dla nauczycieli i uczniów
Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych, 126 jednostek e-learnigowych, 126 instrukcji do jednostek e-learnigowych przeznaczonych dla nauczycieli, 252 ćwiczenia otwarte do jednostek e-learnigowych (po dwa ćwiczenia do każdej jednostki), poradnik metodyczny zawierający zbiór scenariuszy lekcyjnych „Jak kształtować kompetencje kluczowe?” Część 1. i 2., kurs e-learnigowy z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych przeznaczony dla nauczycieli, „Metoda projektów”. Poradnik metodyczny, program i scenariusze zajęć dla Szkolnych Grup Wyrównawczych, testy diagnostyczne przed przystąpieniem do projektu, po pierwszym i drugim roku nauki, materiały naprawcze związane z testami diagnostycznymi po pierwszym i drugim roku nauki.

6 Materiały dla nauczycieli i uczniów – raport
Materiały edukacyjne wytworzone i udostępnione nauczycielom i uczniom w projekcie zostały ocenione jako użyteczne i w większości (84,77% badanych nauczycieli i 71,34% badanych uczniów) zgodne z oczekiwaniami. 80,36% nauczycieli uznało, że materiały wyprodukowane i udostępnione w projekcie „e-Akademia Przyszłości” przyczyniły się do wzbogacenia ich warsztatu pracy. Spośród wszystkich udostępnionych materiałów najbardziej spójne z oczekiwaniami, jednocześnie najbardziej rozpoznawalne przez wszystkich uczestników projektu (87,6% badanych) okazują się być jednostki e-learningowe. Dla uczniów (54,3%) ważnym i użytecznym materiałem są również testy diagnostyczne.

7 Materiały dla nauczycieli i uczniów – raport
Metody i formy nauczania metoda projektów, praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Platforma i metoda projektów mobilizują i aktywizują ucznia do samodzielnych działań, de facto włączają ucznia w pełni w proces uczenia się. „e-Akademia” uatrakcyjniła nauczanie, zmieniła tradycyjny sposób nauczania. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają lepsze wyniki w nauce.

8 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Działania podjęte w ramach projektu spowodowały widoczną zmianę w sposobie uczenia się uczniów ukierunkowaną na rozwój ich samodzielności, umiejętności, krytycznego myślenia ściśle związanego z wykorzystaniem udostępnionych na platformie materiałów edukacyjnych. Projekt wpisał się w potrzeby poszczególnych placówek, jest kompatybilny z innymi projektami realizowanymi z instytucjami wspierającymi edukację, zmobilizował dyrektorów do wprowadzenia zmian i wyznaczył kierunki działań. Na płaszczyźnie kooperacji nauczycieli i uczniów obserwowalne są wyraźne symptomy tworzenia sieci relacji bazujących na interakcjach, a nie na komunikacji jednokierunkowej. Przyszłością jest taka forma edukacji, jaką prezentuje projekt.

9 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Przedmiotowe zajęcia z jednostkami e-learningowymi Praca ucznia z jednostkami w trakcie zajęć/lekcji: 8,4 godz. miesięcznie Samodzielna praca ucznia z jednostkami: 8,2 godz. miesięcznie większa samodzielność ucznia, większa motywacja, samoocena – dążenie do poprawy wyników, dodatkowy czas spędzony na nauce, stymulacja myślenia, wiedza przekazywana w sposób przystępny, forma wizualna atrakcyjna i łatwa w odbiorze. W największym stopniu zmiana kompetencji uczniów została zaobserwowana w procesie uczenia się, porozumiewania w językach obcych, kompetencjach naukowo – technicznych. Z perspektywy uczniów nowe metody pracy spełniają wartościową funkcję uzupełniającą lub repetytorską.

10 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Szkolne Grupy Wyrównawcze 200 szkół 212 prowadzących 4775 uczniów Cele: Przeciwdziałanie sytuacjom uruchamiającym mechanizmy obronne rodzące m.in. zachowania agresywne, wrogie, bierne; Nabycie umiejętności komunikowania się; Nabycie umiejętności budowania relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi; Zmotywowanie uczniów do uczenia się; Nabycie przez uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem; Budowanie poczucia własnej wartości; Rozbudowanie u uczniów aspiracji życiowych.

11 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Szkolne Grupy Wyrównawcze/Szkolne Grupy Wsparcia Założone cele zgodne są z rzeczywistymi potrzebami uczniów. Jako zakończony element projektu SGW można uznać za bezdyskusyjny sukces.

12 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Lokalne Zespoły Projektowe Zakończono realizację 775 projektów: 372 do 30 czerwca 2011, 403 do 30 czerwca 2012; 25 projektów zostanie złożonych we wrześniu – nie będą oceniane. Na krajowym przeglądzie projektów, który odbył się w dn. 27– nagrodzono 16 projektów zrealizowanych w roku szkolnym 2010/2011; wyróżniono 107. Praca LZP pozwoliła szkołom otworzyć się na społeczność lokalną. Udało się pokazać wartość metody projektów w kontekście lokalnym i udowodnić samorządom, że szkoła potrafi realizować współczesne cele, jakie są jej stawiane. Projekt „e-Akademia” pomógł we wdrożeniu w szkołach obowiązku realizacji projektu edukacyjnego

13 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Wirtualne Koła Naukowe Forma kształcenia szczególnie uzdolnionych uczniów, w projekcie ma najbardziej e-learningowy charakter. Zorientowana jest na wspomaganie jednostkowego rozwoju intelektualnego ucznia i procesu samodzielnego uczenia się. W opinii uczniów WKN są bardzo przydatne do rozwijania umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przyczyniają się do budowania sieci między utalentowanymi uczniami. Szczególnie cenione są zdalne kontakty z opiekunem naukowym, obozy oraz wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się w ciągu roku szkolnego.

14 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Wirtualne Koła Naukowe w ramach WKN odbyły się dwa obozy naukowe: obóz naukowy w Toruniu, w dniach – , dla 41 uczniów, którzy pracowali w Kole Matematycznym; obóz naukowy w Krakowie, w dniach – dla 54 uczniów, którzy pracowali w Kołach: biologicznym – 15 uczniów, chemicznym – 8 uczniów, fizycznym – 10 uczniów, geograficznym – 8 uczniów, informatycznym – 8 uczniów, interdyscyplinarnym – 5 uczniów

15 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Wirtualne Koła Naukowe II obóz naukowy września 2012 Kraków 14 września 2012 konferencja naukowa, w trakcie której odbędą się: sesja plenarna oraz sesja posterowa. Na konferencję przygotowana jest publikacja zawierająca dorobek gimnazjalistów obejmująca 44 teksty opracowane przez uczestników WKN. Sesja plenarna – 16 wystąpień uczestników WKN. Sesja posterowa – 45 plakatów przygotowanych przez uczestników WKN.

16 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Testy diagnozujace Odbyły się trzy edycje badań diagnozujących uczniów: październik 2010, maj 2011, maj 2012. Udostępniono „materiały naprawcze” po drugim (maj 2011) badaniu. We wrześniu udostępnione zostaną „materiały naprawcze” po badaniu przeprowadzonym w maju 2012. Po zakończeniu projektu, wszystkie szkoły otrzymają dedykowaną analizę z czterech edycji badań osiągnięć uczniów.

17 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Korzyści, zmiany Współpraca nauczycieli i uczniów. Rozwój zawodowy nauczycieli. Powiększenie zasobów infrastruktury informatycznej w szkołach, wzrost poziomu usieciowienia w ramach szkół. Zachęcenie nauczycieli do pracy z narzędziami informatycznymi, przełamanie barier w wykorzystywaniu multimediów w codziennej pracy. Zmiany społeczne: większa więź emocjonalna między nauczycielami, między nauczycielami a uczniami, większe zaangażowanie rodziców w życie szkół, częstsze spotkania nauczycieli z uczniami. Zmian relacji między uczniami, wzmożona współpraca uczniów.

18 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Korzyści, zmiany Większa samodzielność uczniów. Zmiana obrazu nauczyciela w oczach uczniów; większy szacunek wobec nauczyciela posługującego się nowoczesnymi technologiami . Zmiany w metodyce nauczania: zintensyfikowanie pracy metodą projektów, korzystanie z platformy i innych narzędzi internetowych („będących znakomitym źródłem wiedzy, pomysłów i inspiracji”). Zmiana tradycyjnego sposobu nauczania – wspomaganie procesu lekcyjnego e-learningiem. Korzystanie z platformy na zasadzie dobrowolności – nauczyciel decyduje z czego i jak chce korzystać w danym momencie, dopasowuje środki dydaktyczne do potrzeb uczniów i własnego stylu pracy.

19 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Problemy PLATFORMA Problemy techniczne: niemożliwość zalogowania się, niezliczany (źle zliczany) czas pracy (punkty w teście), długi czas otwierania modułów jednostki, „zawieszanie się” systemu. Problemy merytoryczne: brak statystyk (raportów) pozwalających na lepsze monitorowanie pracy uczniów z jednostkami (np. z jakimi zadaniami uczeń/uczniowie mają problem)

20 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Problemy JEDNOSTKI zbyt skomplikowane, za bardzo rozbudowane, za długie, niemożność wpasowania całej jednostki w 45 minutowy czas lekcji, zbyt infantylna grafika i język awatara.

21 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Wnioski Podmioty procesu nauczania/uczenia się identyfikują się z działaniami podjętymi w projekcie na terenie szkół. Działania podjęte w projekcie wpisują się w zmianę cywilizacyjną i strategię rozwoju społecznego Polski. Działania podjęte w projekcie wzmacniają, intensyfikują i rekonfigurują relacje między wszystkimi podmiotami procesu nauczania/uczenia się. Działania podjęte w projekcie wzmacniają kształtowanie kompetencji kluczowych. Działanie podjęte w projekcie wykraczają zasięgiem oddziaływania poza środowisko szkolne. Lokalne Zespoły Projektowe w sposób skuteczny uczą postaw obywatelskich (identyfikacji problemów oraz szukania logicznych rozwiązań).

22 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Wnioski Działania podjęte w projekcie spowodowały zmianę w sposobie uczenia się uczniów – np. dostarczenie narzędzi do samooceny spowodowało możliwość natychmiastowej weryfikacji rozumienia i wyjaśniania oraz umiejętnego wykorzystywania nabytej wiedzy. Działania podjęte w projekcie, szczególnie szkolenia dla nauczycieli, umożliwiły im zdobycie nowych umiejętności związanych z e-learningiem oraz wymianę doświadczeń zawodowych. Działania podjęte w projekcie wzbogaciły procedury awansu zawodowego nauczycieli o narzędzia do samokształcenia, które umożliwiły zdobywanie umiejętności nauczycielom o różnym stażu i doświadczeniach zawodowych

23 Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport
Rekomendacje Ze względu na występujące problemy platformy w zakresie technicznym konieczne jest utworzenie struktury help desk, która w trybie bieżącym będzie wspomagała użytkowników platformy. Fakt utożsamiania jednostki e-learningowej z jednostką lekcyjną jest na tyle powszechny, że rekomendujemy podkreślenie w materiałach szkoleniowych różnic miedzy nimi. Rekomendujemy wzmocnienie dialogu na temat kształcenia kompetencyjnego. Rekomendujemy kontynuowanie pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych.


Pobierz ppt "Realizacja projektu w latach 2010/2012 ewaluacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google