Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zasada równo ś ci szans kobiet i m ęż czyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 24 wrze ś nia 2010 r. Bartosz Szurmi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zasada równo ś ci szans kobiet i m ęż czyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 24 wrze ś nia 2010 r. Bartosz Szurmi."— Zapis prezentacji:

1 1 Zasada równo ś ci szans kobiet i m ęż czyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 24 wrze ś nia 2010 r. Bartosz Szurmi ń ski – Kierownik Zespo ł u ds. Informacji i Promocji w pro

2 2 Zgodnie ze stanowiskiem IZ obowiązującymi dokumentami dotyczącymi standardu minimum są: - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans płci, znajdująca się w dokumencie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL. Instrukcja. W przypadku wydanych dotychczas przez IZ PO KL wszelkich pism wyjaśniających kwestie związane ze standardem minimum pozostają one nadal aktualne, o ile ich zapisy nie zostały wykluczone przez brzmienie obecnych zapisów standardu minimum i instrukcji do standardu. Równo ść szans 2010

3 3 W 2010 roku zostanie wprowadzony zapis dotyczący uzupełniania wniosku o płatność informacjami na temat działań zrealizowanych na rzecz równości płci w okresie sprawozdawczym, jednakże nie będą wyciągane żadne konsekwencje w stosunku do beneficjentów, którzy nie umieszczą wymaganych informacji. Wprowadzone zmiany do instrukcji wniosku o płatność będą mieć w tym roku charakter informacyjno-edukacyjny, mający za zadanie stopniowe przygotowanie beneficjentów do spełniania tego wymogu, który stanie się obligatoryjny w 2011 r. Zmiany w instrukcji wniosku o płatność będą odnosić się jedynie do projektów, które zostały ocenione i skierowane do realizacji po 1 kwietnia 2009 roku, czyli po wejściu w życie standardu minimum realizacji zasady równości szans płci. Sprawozdawczo ść

4 4 Dyskusja na temat przyszłości standardu: - partnerzy społeczno - gospodarczy Komitetu Monitorującego opowiedzieli się za tym, aby nie rozszerzać w najbliższym czasie wymogu spełniania standardu minimum realizacji zasady równości szans płci, - przedstawiciele IP i IP2 uznali za słuszne, aby od 2011 roku zwiększyć wymóg uzyskania pozytywnych odpowiedzi w standardzie minimum lub pozostawić na obecnym poziomie, ale wymagać uzyskania pozytywnej odpowiedzi na konkretne pytania standardu np. na pytanie 4 dot. zaplanowania we wniosku o dofinansowanie konkretnych działań na rzecz równości szans płci. Standard minimum w 2011

5 5 (5_) Postęp rzeczowy realizacji projektu. W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie wskazane (Uwaga: Od stycznia 2011 r. opis działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci będzie obowiązkowy dla wniosków o płatność w każdym projekcie złożonym po1.04.2009 r. (nie dotyczy wyjątków od standardu minimum) i będzie weryfikowany przez IP/IP2.) jest zawarcie syntetycznej informacji o działaniach podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci np.: - Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci, - Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci, - Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego, - Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych, - Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym osiągniętych rezultatów. Wniosek o p ł atno ść (1)

6 6 Powyższe punkty stanowią jedynie przykład i beneficjent nie jest zobowiązany do opisywania każdego z nich. Opis podjętych działań powinien być zgodny z tym, co założono we wniosku o dofinansowanie projektu, ale nie musi dotyczyć każdego z realizowanych w projekcie zadań. Opis należy wskazać tylko przy tym zadaniu, w ramach którego rzeczywiście działania na rzecz równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym. W sytuacji, gdy Beneficjent napotkał problemy w realizacji działań na rzecz równości płci, informację na ten temat powinien przedstawić również w punkcie 12 wniosku o płatność. Wniosek o p ł atno ść (2)

7 7 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Tak □ Nie □ 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Tak □ Nie □ Standard minimum

8 8 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? Tak □ Nie □ 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Tak □ Nie □ Standard minimum

9 9 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Tak □ Nie □ 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Tak □ Nie □ 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Tak □ Nie □

10 10 Standard minimum WYJ Ą TKI 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

11 11 Konkursy PO KL 2010 r. 6.1.1 Konkurs otwarty – tzw. szybka ścieżka Nr I/POKL/6.1.1/2010 – oceniono merytorycznie 124 wnioski. Odrzuconych zostało ogółem 90 wniosków, z czego 3 za niespełnienie standardu minimum. 6.2 Konkursy otwarte – tzw. szybka ścieżka Nr I- VII/POKL/6.2/2010 – oceniono merytorycznie 51 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 36 wniosków, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu minimum. 6.3 Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.3/2010 – oceniono merytorycznie 57 wniosków. Odrzucone zostały ogółem 23 wnioski, z czego 2 za niespełnienie standardu minimum.

12 12 Konkursy PO KL 2010 r. 8.1.1 (1 i 2 typ operacji) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2010 – oceniono merytorycznie 46 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 29 wniosków, z czego 3 za niespełnienie standardu minimum. 8.1.1 (3 typ operacji) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2010 – oceniono merytorycznie 175 wniosków. Odrzucone zostały 143 wnioski, z czego 5 za niespełnienie standardu minimum. 8.1.2 (outplacement) Konkurs otwarty z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów Nr I/POKL/8.1.2/2010 oceniono merytorycznie 61 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 56 wniosków, z czego 1 odpadł za niespełnienie standardu minimum. 8.1.2 (1, 3 i 5 typ operacji) Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2010 – oceniono merytorycznie 10 wniosków. Odrzucone zostały ogółem 4 wnioski, z czego 1 odpadł za niespełnienie standardu minimum.

13 13 Niespełnienie standardu minimum jako przyczyna odrzucenia wniosku

14 14 Dzi ę kuj ę za uwag ę ! b.szurminski@up.gov.pl www.up.gov.pl/pokl tel. (89) 522 79 55 lub 65


Pobierz ppt "1 Zasada równo ś ci szans kobiet i m ęż czyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 24 wrze ś nia 2010 r. Bartosz Szurmi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google