Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (4 typ operacji wg SzOP) Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (4 typ operacji wg SzOP) Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (4 typ operacji wg SzOP) Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Konkurs otwarty Nr III/POKL/8.1.2/2011 Dostępna kwota: 10 000 000,00 PLN Termin naboru wniosków: od 09 sierpnia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

3 3 Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu Szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (4 typ operacji wg SzOP).

4 4 Beneficjenci Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

5 5 Grupa docelowa osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) osoba odchodząca z rolnictwa - rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gosp.; osoba odchodząca z rybołówstwa (rybactwa) - osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego z wymienioną powyżej działalnością.

6 6 Kryteria dostępu 1.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko – mazurskiego: osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa zamieszkujących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

7 7 Kryteria dostępu c.d. 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r. 4.Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski w ramach danej rundy konkursowej.

8 8 Kryteria dostępu c.d. 5.Co najmniej 10% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 18-24 lat. 6.Projekt przewiduje szkolenie dla każdego uczestnika projektu w zakresie co najmniej dwóch zawodów/ specjalności.

9 9 Kryteria strategiczne 1.Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę główną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 10 punktów. 2.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko -mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS – 5 punktów.

10 10 Kryteria strategiczne c.d. 3.Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków: a.kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, b.kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra, c.prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania – 10 punktów.

11 11 Kryteria strategiczne c.d. 4.Co najmniej 10% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50+ – 5 punktów. 5.Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej średnim – 10 punktów.

12 12 Podstawowe definicje

13 13 rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

14 14 domownik – osoba bliska rolnikowi, która: a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

15 15 działalność rolnicza –działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej. pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: 1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16 16 Najistotniejsze wymagania konkursowe

17 17 Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Projekt może być realizowany w partnerstwie. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

18 18 Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru. W definiowanym celu należy zawrzeć zarówno liczbę wszystkich uczestników projektu (100%) jak i minimalny % grupy docelowej, który będzie stanowił o zrealizowaniu celu np. 90%. Jako wartość docelową wskaźnika należy wskazać wartość, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu, czyli np. liczbę osób odpowiadających min. 90% grupy docelowej.

19 19 W celu trafnego doboru szkoleń realizowanych w ramach projektu zaleca się zapoznanie z wynikami badania w obszarze zapotrzebowania na konkretne zawody/ specjalności i preferowane kwalifikacje [Załącznik nr 6.8 Zawody i specjalności możliwe do nauczania w trybie pozaszkolnym (kursy i szkolenia), cenione umiejętności twarde i certyfikaty].

20 20 Limit kosztów zarządzania projektem Wartość projektu 30% wartości projektu do 500 tys. włącznie 25% wartości projektupowyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie 20% wartości projektupowyżej 1 mln i do 2 mln zł włącznie 15% wartości projektupowyżej 2 mln i do 5 mln zł włącznie 10% wartości projektupowyżej 5 mln zł

21 21 Ryczałt procentowy kosztów pośrednich Wartość projektu 9% kosztów bezpośrednich do 500 tys. włącznie 8% kosztów bezpośrednich powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie 7% kosztów bezpośrednichpowyżej 1 mln i do 2 mln zł włącznie 5% kosztów bezpośrednichpowyżej 2 mln i do 5 mln zł włącznie 4% kosztów bezpośrednichpowyżej 5 mln zł

22 22 Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL

23 23 Standard minimum 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? 2.Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3.Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 4.Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6.Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?

24 24 Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: Profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe). Realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych). Zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

25 25 Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, w przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających. Niemniej jednak, w przypadku odmiennej oceny poszczególnych punktów w standardzie minimum przez dwóch oceniających, w celu weryfikacji czy nie nastąpił błąd w ocenie wniosku, przewodniczący KOP może (ale nie musi) zwrócić się do osób oceniających wniosek z prośbą o wyjaśnienie lub uzasadnienie dokonanej oceny.

26 26 Zgodnie z Instrukcją do standardu minimum PO KL, Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans płci.

27 27 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (4 typ operacji wg SzOP) Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google