Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyste Powietrze Wokół Nas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyste Powietrze Wokół Nas"— Zapis prezentacji:

1 Czyste Powietrze Wokół Nas
Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Realizacja III edycji programu na terenie woj. mazowieckiego Milena Snopkiewicz OZ i PZ WSSE w Warszawie

2 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń; program adresowany do dzieci przedszkolnych (5-6 lat) oraz ich rodziców i opiekunów; dotarcie w III edycji do 50 % placówek

3 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
I edycja Liczba placówek realizujących program 253 przedszkola (na 1167), 40 oddziałów przedszkolnych (na 1323) Co stanowi 11,76 % placówek woj. mazowieckiego Informację zwrotną otrzymano z: 226 placówek Liczba dzieci objętych edukacją: 8165 Liczba rodziców i opiekunów objętych edukacją: 5568 II edycja Liczba placówek realizujących program 347 przedszkoli (na 1199), 502 oddziały przedszkolne (na 1327) Co stanowi 33,6 % placówek woj. mazowieckiego Informację zwrotną otrzymano z: 346 placówek Liczba dzieci objętych edukacją: 14050 Liczba rodziców i opiekunów objętych edukacją: 8517 III edycja Liczba placówek realizujących program 310 przedszkoli (na 1286), 615 oddziałów przedszkolnych (na 1328) Co stanowi 35,38 % placówek woj. mazowieckiego Informację zwrotną otrzymano z: 338 placówek Liczba dzieci objętych edukacją: 13344 Liczba rodziców i opiekunów objętych edukacją: 11972

4 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
REALIZATORZY NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO OZ i PZ WSSE w Warszawie; Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni oraz pracownicy Pionu OZ i PZ 38 PSSE; Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach: Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych; Wychowawcy i opiekunowie grup; Nauczyciele zajęć rytmiczno- muzycznych; Woźne oddziałowe; Nauczyciele nauczania zintegrowanego; Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; Koordynatorzy edukacji prozdrowotnej w przedszkolach; Pracownicy biblioteki.

5 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Urzędy Miast i Gmin; Rodzice; NZOZ „Szkol Med.”; SP ZOZ; Straż Pożarna; Lokalne mass – media; Centrum Edukacji Ekologicznej; Zarząd Rejonowy PCK; MOPS; Ośrodki Kultury; Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Węgrowie; Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne; Sponsorzy prywatni; ZAKRES WSPÓŁPRACY Fundowanie nagród w konkursach; Pomoc i wsparcie merytoryczne; Pomoc w organizacji imprez; Nieodpłatne wynajęcie sali; Udostępnianie obiektów do zwiedzania; Wykłady tematyczne.

6 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
Działania podjęte w III edycji: Zorganizowano 17 szkoleń dla 172 uczestników oraz 49 narad, w których uczestniczyło 305 osób realizujących program. Edukacja dzieci, rodziców i opiekunów odbywała się poprzez prelekcje (63 dla rodziców), pogadanki (178 dla 5458 dzieci i rodziców), instruktaże (68 dla 351 realizatorów programu). Jako wzmocnienie programu koordynatorzy i realizatorzy zorganizowali 23 imprezy prozdrowotne (np.Jeśli ci się dzieje źle krzyknij nie - Płock,), 122 ekspozycje wizualne.   Realizację programu monitorowano poprzez wizytacje przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 152 wizytacje- 23 PSSE. Ukazało się 10 artykułów w prasie lokalnej, Wyemitowano 2 informacje radiowe, 5 w telewizjach kablowych, natomiast na stronie internetowej zamieszczono 7 informacji Zamieszczono 16 informacji na stronach internetowych. 

7 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
Działania podjęte w III edycji cd: Konkursy ( 98) (m.in. wiedzy, plastyczne, na znaczki, recytatorskie)-np ; III edycja konkursu „O zdrowie dbam ja i inni dbać powinni”- PSSE Garwolin; Różne formy plastyczne wykorzystywane do pomalowanie postaci Dinka, a następnie wystawy prac; Wspólne wykonywanie plakatów (np. „Będę żyć zdrowo”-Płock, „Wiatrak”- Sokołów Podlaski), znaczków i naklejek dot. palenia; Quizy nt promowania zdrowego stylu życia; Skonstruowanie gry dydaktycznej „Czyste powietrze wokół nas”- Płock; Zabawy dydaktyczne (np. „Co to jest smog”- Węgrów); Spektakle teatralne (np. Gajowy z dąbrowy- Wyszków, Sąd nad paierosem- Maków Maz. Ostrołeka, „Zostań przyjacielem Ziemi”- Przasnysz, „Co sie dzieje z Dinkiem”- Sochaczew); Zabawy pantomimiczne (Wszków,Lipsko); Przemarsz przedszkolaków ulicami Żuromina i Lipska.

8 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
PROGRAM ZOSTAŁ OCENIONY BARDZO POZYTYWNIE ZARÓWNO PRZEZ ODBIORCÓW JAK I REALIZATORÓW.

9 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
Opinie Koordynatorzy i realizatorzy w większości przypadków nauczyciele są zadowoleni z możliwości uczestniczenia w programie i zainteresowani jego kontynuacją, program oceniany jest przez realizatorów szkolnych jako ciekawy, adekwatny do wieku odbiorców. Poprzez jego realizację zwiększono poziom wiedzy dzieci nt. sposobu radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których mogą być narażone na szkodliwe dla nich zwyczaje osób palących. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały zainteresowanie tematyką, aktywnie poszukiwały informacji, analizowały i rozwiązywały problemy (często w odniesieniu do własnych doświadczeń), nakłaniały dorosłych do rozstania się z nałogiem. Rodzice i opiekunowie w większości placówek stwierdzili potrzebę podejmowania problematyki antytytoniowej, tylko w niektórych wykazali małe zainteresowanie realizacją programu. Sugestie: Ulotka dla rodziców, Film dla dzieci, gry planszowe, Większa ilość materiałów.

10 Założenia realizacji IV edycji programu:
Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego Założenia realizacji IV edycji programu: CELE GŁÓWNE PROGRAMU: - Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. - Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. - Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. - Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. - Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. - Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. ADRESACI PROGRAMU: - Dzieci w wieku lat, uczęszczające do przedszkoli, rodzice i opiekunowie. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU: - Nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, przedstawiciele środowiska przedszkolnego i szkolnego. CZAS TRWANIA IV EDYCJI PROGRAMU: - wrzesień czerwiec KOORDYNATORZY PROGRAMU: - Poziom krajowy – GIS - Poziom wojewódzki – WSSE - Poziom lokalny – PSSE - Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach. PARTNERZY PROGRAMU: - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu - Rzecznik Praw Obywatelskich, - Inni na poziomie wojewódzkim i lokalnym.

11 Założenia realizacji IV edycji programu:
Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego Założenia realizacji IV edycji programu: METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 1. Przedstawienie oferty programowej dyrektorom przedszkoli w kraju - IV edycja – 70% 2. Przeszkolenie koordynatorów programu 3. Realizacja programu w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy programowych: - Poinformowanie pracowników przedszkoli o sposobie przeprowadzania programu w przedszkolach/środowisku lokalnym, - Poinformowanie rodziców dzieci o wprowadzeniu programu do przedszkoli (spotkanie z rodzicami, list do rodziców, inne formy wg możliwości), - Przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach, we współudziale rodziców/opiekunów dzieci, - Podsumowanie działań programowych: spotkanie podsumowujące realizację IV edycji programu (dzieci, rodzice/opiekunowie, personel przedszkolny), organizacja imprez w środowiskach lokalnych wg potrzeb i możliwości NADZOROWANIE I MONITOROWANIE PRZEBIEGU PROGRAMUW TERENIE

12 Założenia realizacji IV edycji programu:
Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego Założenia realizacji IV edycji programu: PODSUMOWANIE I OCENA PRZEBIEGU IV EDYCJI PROGRAMU (na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym) Termin sprawozdania dla PSSE: 13 VII Formularze: 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI- IT/PT/PZ/01/05- zmodyfikowany na potrzeby programu 2. FORMY WYKORZYSTANE W RAMACH REALIZACJI INTERWENCJI – F/IT/PT/PZ/01/05/01- nie przesyłać 3. EWALUACJA PROGRAMU- F/IT/PT/PZ/01/05/02 – nie przesyłać 4. ZBIORCZY KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA POWIATOWEGO KOORDYNATORA PROGRAMU

13 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czyste Powietrze Wokół Nas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google