Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„WOLONTARIAT SPOSOBEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„WOLONTARIAT SPOSOBEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH”"— Zapis prezentacji:

1 „WOLONTARIAT SPOSOBEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH”
PROJEKT EDUKACYJNY

2 Wnioskodawca i beneficjent: STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „EDUKATOR”
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH FUNDUSZY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANTU BLOKOWEGO SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Priorytet: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju

3 CELE PROJEKTU Rozwój aktywności, postaw obywatelskich i społecznych poprzez wsparcie imprez wolontariackich o zasięgu lokalnym Podwyższenie poziomu kompetencji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie realizacji projektów lokalnych związanych z ideą wolontariatu Podwyższenie poziomu kompetencji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii ICT oraz promowania pracy w internecie

4 BEZPOŚREDNIA GRUPA DOCELOWA POŚREDNIA GRUPA DOCELOWA
300 uczestników Po 100 uczestników z każdej ze szkół: SP nr 34, SP nr 46, SP nr 205 ( 94 uczniów z klas IV – VI, dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, opiekun SU ) POŚREDNIA GRUPA DOCELOWA Ok. 360 nauczycieli i uczniów z 9 szkół sąsiadujących z każdą ze szkół Do uczestnictwa w akcjach zapraszane będą okoliczne szkoły oraz przedstawiciele środowiska lokalnego, tak by propagować idee wolontariatu

5 Przygotowanie i przeprowadzenie 6 akcji wolontariackich
DZIAŁANIA PROJEKTOWE OBEJMOWAĆ BĘDĄ warsztaty dla nauczycieli, mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania inicjatyw propagujących idee wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego ,12.02.,26.02.,5.03.,19.03 wyjazdowe szkolenie w Nowosolnej warsztaty dla nauczycieli związane z umiejętnością korzystania z technologii ICT i propagowania pracy wolontariackiej w internecie – marzec/kwiecień Przygotowanie i przeprowadzenie 6 akcji wolontariackich

6 AKCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34
III- IV - Posprzątaj, Przekaż, Pomóż. Akcja powiązana jest z ideą wsparcia dla ludzi potrzebujących. Polegać będzie na rozpropagowaniu wśród ucz., rodziców i w środowisku lokalnym zbiórki przedmiotów i rzeczy, które właścicielom nie są już potrzebne a można je przekazać innym, potrzebującym osobom i w ten sposób wspomóc szpitale, domy dziecka, ośrodki dla bezdomnych, schroniska. IV -V – Żyjmy zdrowo i sportowo. Akcja polega na organizowaniu działań promujących rodzinną aktywność sportową, zdrowy tryb życia i ideę współzawodnictwa fair play. W ramach działań planowane jest przeprowadzenie: cyklu rodzinnych zajęć sportowych zakończonych udziałem w biegu śniadaniowym, konkursu na mistrza kibicowania, prezentacji osiedlowej różnorodnych form aktywności sportowej (Dzień Sportu), spotkania ze znanym sportowcem połączonego z pogadanką na temat roli zdrowego odżywiania i trybu życia.

7 AKCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 205
V-VI - Happening ma rzecz równouprawnienia w rodzinie. Happening stanowić będzie podsumowanie działań w ramach propagowania zasad równouprawnienia w rodzinie. Uczniowie wraz z rodzicami wykonywać będą projekty łamiące istniejące stereotypy (chłopcy i ich ojcowie wykonają projekty kulinarne, opieki nad młodszym rodzeństwem, taneczne, dziewczynki wraz z matkami – techniczny, motoryzacyjny, sportowy ). Dodatkowo w ramach przygotowań odbędą się spotkania z ludźmi pełniącymi różne funkcje społeczne i zawodowe wbrew stereotypowym rolom funkcjonującym w percepcji społecznej. V-VI – Dzień Ziemi. Akcja polega na zintegrowaniu środowiska szkolnego i środowiska lokalnego w celu wspólnego upiększenia terenów zielonych znajdujących się w pobliżu szkoły i ich pielęgnacji również po zakończeniu projektu we współpracy z radami osiedli. W trakcie akcji będzie prowadzony konkurs ekologiczny zorientowany na zaprojektowanie plakatu/ tablicy inf. o charakterze ekologicznym, zaprojektowanie kosza do segregacji odpadów, quiz wiedzy ekologicznej.

8 AKCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
IX – X - Dzień Osiedla – wernisaż artystyczny. W ramach dodatkowych zajęć dla uczniów prowadzone będą zajęcia plastyczne, literackie i muzyczne tematyką związane z miejscem zamieszkania . Podsumowanie zajęć stanowić będzie przygotowanie i przeprowadzenie wernisażu artystycznego zatytułowanego „Moje Osiedle – wczoraj, dziś, jutro”, na którym mieszkańcom osiedla zaprezentowane zostaną efekty prac poszczególnych grup. IX -X – Dzień Samorządności Szkolnej. Akcja połączona zostanie z wyborami do Szkolnego SU. Polega na przygotowaniu ucz. do pełnienia w przyszłości roli wyborcy. Zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Samorządu Miasta – radną RM. Na terenie SP powstaną tablice na ogłoszenia wyborcze, zorganizowana zostanie debata między kandydatami na przewodniczącego SU, następnie ogłoszona zostanie cisza wyborcza i dzień głosowania zakończony liczeniem głosów oraz oficjalnym ogłoszeniem wyników.

9 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM
Celem współpracy jest rozpoznanie dobrych praktyk w zakresie podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej przez partnera słowackiego. DZIAŁANIA Wizyta w szkole podstawowej w Koszycach w terminie 7-11 kwiecień Wizyta studyjna przedstawiciela partnera w Polsce – prezentacja działań

10 W trakcie przygotowania akcji odbywać się będą konsultacje wspierające
PRZYGOTOWANIE AKCJI Każdy nauczyciel przeprowadza 10 godzin zajęć z uczniami przygotowujących do realizacji 1 akcji wolontariackiej Każda szkoła otrzyma materiały niezbędne do przeprowadzenia danej akcji ( 800 zł ) W trakcie przygotowania i przeprowadzania akcji uczestnicy otrzymają drobny poczęstunek, nauczyciele pendrive W trakcie przygotowania akcji odbywać się będą konsultacje wspierające

11 UPOWSZECHNIANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIACKICH
Każda szkoła przygotowuje konsultacje upowszechniające z radami pedagogicznymi w okolicznych szkołach podstawowych. Ogółem odbędzie się 9 konsultacji upowszechniających Każda szkoła opracowuje materiał podsumowujący działania projektowe stanowiące upowszechnienie i propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Każda szkoła otrzyma ulotki i plakaty

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„WOLONTARIAT SPOSOBEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google