Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wskaźnikowa Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wskaźnikowa Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wskaźnikowa Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania
Analiza rentowności Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału

2 Plan zajęć: Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania
Analiza rentowności Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału

3 Obszar II - Zadłużenie

4 Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa obejmuje dwa obszary , które określają:
- wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, - wskaźniki informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu.

5 Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa
Ocena ma na celu ustalenie, kto dostarczył firmie środków: właściciele czy zewnętrzni kredytodawcy.

6 Najistotniejsze wskaźniki:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia środków trwałych wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi wskaźnik trwałości struktury finansowania Wskaźnik zastosowania kapitału własnego Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

7 wskaźnik ogólnego zadłużenia
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) x 100% wskaźnik określa udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa, wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym – utracie zdolności do zwrotu długów, wg standardów zachodnich, jeżeli nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,57 – 0,67.

8 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = kapitał własny/zobowiązania ogółem wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, wskazuje na możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi, wg standardów zachodnich za racjonalny poziom wskaźnika przyjmuje się w małym biznesie proporcję 3:1, dla średnich i dużych firm zaleca się relację 1:1.

9 wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny wskaźnik długu, ryzyka – dotyczy długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu, zadowalający poziom tego wskaźnika wynosi 0,5, wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny, za racjonalny wskaźnik długu przyjmuje się przedział 0,5 – 1,0.

10 wskaźnik zadłużenia środków trwałych
wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku = rzeczowe składniki majątku trwałego / zobowiązania długoterminowe kredyty długoterminowe najczęściej zabezpieczone są przez określony majątek trwały, wskaźnik informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa.

11 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitał własny wraz z kapitałami mniejszościowymi + zobowiązania długoterminowe + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / aktywa trwałe Umożliwia sprawdzenie czy w spółce została zachowana tzw. złota reguła finansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim który jest do dyspozycji przedsiębiorstwa ponad 1 rok. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki. Jeśli jest większy od 1 oznacza to zapewnioną długoterminową płynność

12 Wskaźnik trwałości struktury finansowania
Wskaźnik trwałości struktury finansowania = (kapitał własny wraz z kapitałami mniejszości + zobowiązania długoterminowe z rezerwami)/ aktywa ogółem. Pokazuje, jaki jest udział kapitałów długoterminowych finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wysokie wartości oznaczają wyższy stopień bezpieczeństwa finansowego.

13 Wskaźnik zastosowania kapitału własnego
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego = kapitał własny wraz z udziałami mniejszości/ aktywa trwałe Ukazuje, w jakim stopniu aktywa trwałe są finansowane przez kapitał pochodzący od udziałowców lub akcjonariatu. Im wyższy, tym lepiej

14 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego = zobowiązania i rezerwy/aktywa obrotowe W celu przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa, przez zobowiązania rozumie się również rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe znajdujące się po stronie pasywów.

15 Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej = wskaźnik zastosowania kapitału własnego * wskaźnik zastosowania kapitału obcego Podobnie jak powyższe dwa wskaźniki przedstawia relacje pomiędzy źródłami finansowania, a aktywami przedsiębiorstwa. Uznaje się, iż rosnące wartości wskaźnika oznaczają poprawę sytuacji finansowej spółki.

16 Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu
Ocenie możliwości zwrotu przyznanych kredytów służą wskaźniki: wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej), wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych, wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow.

17 Wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej)
wskaźnik pokrycia obsługi długu I = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / (raty kapitałowe + odsetki) wskaźnik informuje ile razy zysk w działalności przedsiębiorstwa pokrywa roczne spłaty kredytu długoterminowego i odsetki, określa stopień zabezpieczenia obsługi kredytu przez wygospodarowany w przedsiębiorstwie zysk, wysokość wskaźnika zależy od kondycji finansowej firmy i powinna być większa od 1 (minimum 1,2; wg Banku Światowego minimum - 1,3, optimum 2,5).

18 Wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej)
wskaźnik pokrycia obsługi długu II = zysk po opodatkowaniu / (raty kapitałowe + odsetki) uznawany za bardziej uzasadniony do liczenia wskaźnika pokrycia obsługi długu, poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu opartego na zysku netto powinien być co najmniej równy lub wyższy niż 1, malejąca wielkość wskaźnika może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, niewielkiej zyskowności zainwestowanych środków, nadmiernej skłonności do inwestowania, stale utrzymujący się niski poziom wskaźnika może stanowić sygnał do konieczności wydłużenia okresu spłaty kredytu.

19 Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych
wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / odsetki wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek, do ustalenia przyjmuje się zysk brutto, gdyż odsetki płacone są kredytodawcy przed odprowadzeniem podatku dochodowego do budżetu.

20 Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow
wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / (rata kredytu + odsetki) wskaźnik uznawany za najbardziej praktyczny i istotny wykładnik wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, za wartość normatywną przyjmuje się 1,5, niższy poziom wskaźnika informuje, iż projekt inwestycyjny finansowany kredytem stanowi przedsięwzięcie o podwyższonym ryzyku.

21 Obszar III – Sprawność działania (aktywność)

22 W celu pomiaru aktywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych wykorzystuje się wskaźniki sprawności działania: wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania w przedsiębiorstwie, wskaźniki rotacji, wskaźniki gospodarowania zasobami. W praktyce do oceny przedsiębiorstwa dobiera się wskaźniki odpowiadające specyfice prowadzonej działalności.

23 Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
wskaźnik operacyjności = (koszt własny sprzedaży / sprzedaż netto) x 100% najbardziej ogólny wskaźnik aktywności firmy (tzw. wskaźnik kosztów), wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność zarządzających do kontroli i obniżki kosztów, uzależniony od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, przyjmowany poziom wskaźnika mieści się w granicach 50 – 90%; wskaźnik wyższy niż 90% może wskazywać na trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych wskaźnik niższy niż 50% informuje o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

24 Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych = (koszty administracyjne / sprzedaż netto) x 100% informuje o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży, wg standardów zachodnich koszty administracyjne zawierają się w przedziale 10 – 15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, również odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych.

25 Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
poziom zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży = (zobowiązania bieżące / koszt własny sprzedaży) x 100% informuje o udziale zobowiązań bieżących wraz z przypadającą na dany rok ratą zobowiązań długoterminowych w koszcie własnym sprzedaży, w ocenie kondycji finansowej istotne są zmiany wskaźnika w czasie stanowiące podstawę oceny struktury zobowiązań z punktu widzenia wymagalności ich spłaty.

26 Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym = (aktywa bieżące – pasywa bieżące) / (koszty własne sprzedaży – amortyzacja) x 100% informuje w jakim stopniu środki obrotowe po spłacie zobowiązań krótkoterminowych pokrywają koszty działalności przedsiębiorstwa.

27 Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
wskaźnik poziomu kosztów finansowych = (koszty finansowe / średni stan zobowiązań ogółem) x 100% wskaźnik służy przede wszystkim do porównań z zyskownością zaangażowanych w przedsiębiorstwie kapitałów, wielkość wskaźnika zależy od zadłużenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi, stopnia pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy kredytami krótkoterminowymi oraz od wysokości stopy procentowej kredytów i pożyczek.

28 Wskaźniki rotacji Część z nich była już omawiana przy okazji płynności: wskaźnik ściągalności należności, wskaźnik spłaty zobowiązań, wskaźnik rotacji zapasów. Ponadto są to jeszcze wskaźniki rotacji majątku.

29 Wskaźniki rotacji majątku (wskaźnik obrotowości aktywów)
wskaźnik globalnego obrotu aktywami = sprzedaż netto / średni stan aktywów ogółem Wskaźnik obrotowości aktywów = sprzedaż netto/aktywa ogółem najbardziej ogólny wskaźnik globalnego obrotu aktywami, informuje ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo, wielkość wskaźnika uzależniona jest od specyfiki branży.

30 Wskaźniki rotacji majątku (wskaźnik obrotowości aktywów trwałych)
wskaźnik rotacji środków trwałych = sprzedaż netto / średni stan środków trwałych Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych = sprzedaż netto/ aktywa trwałe ukazuje efektywność wykorzystania środków trwałych uczestniczących w tworzeniu wartości sprzedaży, określa ile razy sprzedaż netto jest większa od środków trwałych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa, dużą wartość poznawczą odgrywa w firmach, w których środki trwałe stanowią ważny element majątku, poddając analizie wielkość wskaźnika należy uwzględniać fakt, iż środki trwałe wykazuje się w wartości netto!

31 Wskaźniki rotacji majątku
wskaźnik rotacji majątku obrotowego = sprzedaż netto / średni stan majątku obrotowego ukazuje ile razy w ciągu roku następuje „odtworzenie” majątku obrotowego poprzez sprzedaż wyrobów i usług, określa szybkość obrotu aktywów czynnych przedsiębiorstwa, im wyższy poziom wskaźnika, tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, porównanie poziomu wskaźnika w czasie pozwala ustalić tendencję zmian w zakresie gospodarowania majątkiem obrotowym, zbyt wysoki poziom wskaźnika informuje o zamrożeniu kapitału obrotowego, zbyt niski może prowadzić do zachwiania rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz pogorszenia stopnia wykorzystania środków trwałych.

32 Wskaźnik pomocniczy wskaźnik rotacji środków płynnych = sprzedaż netto / średni stan należności i środków pieniężnych wskaźnik istotny w firmach, w których majątek obrotowy stanowi podstawowy zasób majątkowy firmy.

33 Wskaźniki gospodarowania zasobami
uzupełniają grupę wskaźników charakteryzujących aktywność przedsiębiorstwa w wykorzystaniu zasobów, obejmują wskaźniki dotyczące wykorzystania potencjału ludzkiego i środków trwałych, obrazują pozycję finansową przedsiębiorstwa.

34 Wskaźniki gospodarowania zasobami
wydajność pracy na 1 zatrudnionego = sprzedaż netto / przeciętna liczba zatrudnionych

35 Wskaźniki gospodarowania zasobami
produktywność środków trwałych = sprzedaż netto / przeciętny stan środków trwałych brutto

36 Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:
stopień sfinansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji = (amortyzacja / przyrost środków trwałych) x 100%

37 Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:
stopień sfinansowania przyrostu środków trwałych z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / przyrost środków trwałych x 100% informuje o stopniu pokrycia przyrostu środków trwałych z własnych wygospodarowanych środków.

38 Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:
stopień sfinansowania przyrostu aktywów z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / przyrost aktywów ogółem x 100%

39 Obszar IV - Rentowność

40 Obszar IV - Rentowność Ø    Stanowi podstawowy miernik informujący o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału. Ø    Służy ocenie nie tylko przedsiębiorstwa, ale i zdolności kierownictwa do generowania zysków z zaangażowanych środków. Wykorzystywana w analizie prospektywnej do prezentacji przyszłej sytuacji majątkowo – finansowej firmy.

41 Rentowność można rozpatrywać w trzech ujęciach:
rentowność sprzedaży (rentowność handlowa), rentowność majątku (rentowność ekonomiczna), rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (rentowność finansowa).

42 Rentowność sprzedaży W zależności od kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń, wskaźniki rentowności liczone są jako brutto i netto.

43 Rentowność sprzedaży (rentowność brutto)
wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (rentowność brutto) = (zysk przed opodatkowaniem / sprzedaż netto) x 100% Może, ale nie musi być podawany w procentach. wielkość wskaźnika jest niezależna od stopy opodatkowania zysku, odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży, zaleca się ustalanie tego wskaźnika na podstawie zysku osiągniętego z działalności podstawowej.

44 Rentowność sprzedaży (rentowność netto)
wskaźnik rentowności sprzedaży netto (rentowność netto) = (zysk netto / sprzedaż netto) x 100% Może, ale nie musi być podawany w procentach. wskaźnik określany zwrotem ze sprzedaży, informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży, im niższy poziom wskaźnika, tym większa wartość sprzedaży powinna być zrealizowana dla określonej kwoty zysku, większa wartość wskaźnika oznacza korzystniejszą kondycję finansową firmy, podniesienie rentowności netto oznacza wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk,

45 Rentowność działalności operacyjnej
Rentowność działalności operacyjnej = zysk z działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej.

46 Wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży zależy od rodzaju działalności:
niska zyskowność występuje przy wytwarzaniu wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej ich sprzedaży, wyższa marża zyskowności jest niezbędna w sytuacji dłuższego cyklu eksploatacji (konieczność pokrycia wyższych kosztów).

47 Rentowność majątku Rentowność ekonomiczna informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku.

48 Rentowność majątku (rentowność aktywów, ROA)
wskaźnik rentowności majątku = (zysk netto / wartość majątku ogółem) x 100% wskaźnik określany również zwrotem z majątku (return on assest - ROA), wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku, im wartość wskaźnika wyższa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa firmy, wskaźnik stanowi ogólny miernik podnoszenia efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, wielkość wskaźnika determinuje szereg różnorodnych czynników, niekiedy o przeciwnym kierunku oddziaływania.

49 Rentowność majątku rentowność aktywów = rentowność sprzedaży neto x rotacja aktywów Z równania wynika, iż taka sama rentowność aktywów może być wynikiem zupełnie różnej polityki sprzedaży: 1) polityki ilości (niskich cen), charakteryzującej się niską zyskownością jednostkową, ale odpowiednio wyższą wielkością sprzedaży, polityki jakości (wysokich cen), charakteryzującej się wysoką zyskownością i niską rotacją aktywów.

50 Rentowność finansowa rentowność finansowa dotyczy zyskowności zaangażowanego kapitału własnego, stanowi obszar zainteresowania akcjonariuszy, pozwala określić stopę zysku z inwestycji w danym przedsiębiorstwie.

51 Rentowność finansowa (rentowność kapitału własnego, ROE)
wskaźnik zyskowności kapitału własnego (rentowności kapitału własnego, ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100% Może być wyrażony w procentach, ale nie musi. wyższa wartość wskaźnika zwrotu kapitału oznacza korzystniejszą sytuację finansową przedsiębiorstwa, wyższa efektywność kapitału własnego stwarza możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

52 Rentowność finansowa Do celów analitycznych wskaźnik zwrotu kapitału własnego można przedstawić jako iloczyn: zysk netto / kapitał własny = (zysk netto / aktywa ogółem) x (aktywa ogółem / kapitał własny) wielkość wskaźnika zależy od wielkości wygospodarowanego zysku oraz od źródeł finansowania majątku,

53 Rentowność finansowa zysk netto / kapitał własny = (zysk netto / sprzedaż netto) x (aktywa (pasywa) ogółem / kapitał własny) wielkość wskaźnika zależy również od rentowności sprzedaży oraz rotacji majątku. Rozwinięciem relacji kształtujących zyskowność kapitałów własnych jest model analizy Du Ponta.

54 Analiza przyczynowa wskaźnika rentowności kapitału własnego obejmuje:
rentowność sprzedaży netto, rotację majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo, strukturę kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie.

55 Rentowność finansowa wskaźnik zyskowności kapitału stałego = (zysk netto + odsetki od długów długoterminowych) / (kapitał własny + długi długoterminowe) x 100% uzupełnia informacje o rentowności kapitału własnego, ukazuje potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, stanowi istotny miernik kondycji finansowej przedsiębiorstwa zarówno dla akcjonariuszy, kierownictwa i instytucji finansowych.

56 Rentowność stanowi konsekwencję przyjętej strategii rozwoju firmy obejmującej:
politykę cen oraz kontrolę kosztów wyznaczających udział zysku w sprzedaży, czyli marżę zysku, politykę inwestycji, od której zależy produktywność i rentowność inwestycji, politykę finansową, która określa strukturę zadłużenia umożliwiającą zwiększenie rentowności inwestycji w odniesieniu do właścicieli kapitału lub powodującą spadek tej rentowności.

57 Obszar V – Rynkowa wartości akcji i kapitału

58 Wskaźniki rynku kapitałowego służą ocenie opłacalności inwestycji w daną firmę, obejmują (umownie):
wskaźniki istotne dla akcjonariuszy, wskaźniki istotne dla potencjalnych inwestorów oraz firmy korzystającej z kapitału akcyjnego

59 Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
zysk na 1 akcję (EPS) = zysk netto / ilość wyemitowanych akcji najbardziej ogólny wskaźnik informujący o wielkości zysku przypadającym na jedną akcję zwykłą, niezależnie od tego czy zysk ten zostanie wypłacony jako dywidenda, czy zagospodarowany w przedsiębiorstwie, ilustruje skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza, przy założeniu, że dywidenda zależy od wielkości wygospodarowanego zysku, wskaźnik zysku na 1 akcję ma wartość historyczną, służy ocenie przyszłości firmy.

60 Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
stopa zyskowności akcji = (zysk na 1 akcję / cena rynkowa akcji) x 100% obrazuje, jaki procent zysku przynosi dana akcja w relacji do jej ceny giełdowej, wykorzystywany do porównywania korzyści lokowania kapitałów w różne firmy.

61 Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
wskaźnik stopy dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji) x 100% ilustruje bezpośrednie korzyści dla posiadaczy akcji, porównanie wskaźników różnych firm umożliwia ocenę rozpiętości korzyści osiąganych przez zakup różnych rodzajów akcji.

62 Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
wskaźnik stopy wypłat dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / zysk netto na 1 akcję) x 100% stanowi uzupełnienie wskaźnika stopy dywidendy, obrazuje udział dywidendy w zysku po opodatkowaniu, niski poziom wskaźnika sygnalizuje przeznaczenie znacznej kwoty zysków na rozwój

63 Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
rentowność akcji R = ((cena sprzedaży akcji – cena zakupu akcji) + suma dywidend / cena zakupu akcji) x 100% służy ocenie zysku / straty na sprzedaży akcji.

64 Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
PER = cena rynkowa akcji / zysk netto na 1 akcję najbardziej popularny wskaźnik ułatwiający przybliżoną ocenę celowości inwestowania w akcje danej spółki (price earnings ratio), wskaźnik umożliwia ocenę opłacalności lokat kapitałowych w różnych firmach, określa liczbę lat, w ciągu których nastąpi zwrot nakładu na zakup akcji, przy założeniu, że firma będzie w przyszłości przynosić zyski takie jak dotychczas, na wartość PER wpływa cena giełdowa akcji, zyskowność firmy i ogólna sytuacja na rynku kapitałowym

65 Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
cena giełdowa = (PER x zysk netto) / ilość wyemitowanych akcji umożliwia ustalenie górnej granicy cen akcji atrakcyjnej dla potencjalnego inwestora, każdy zakup akcji powyżej tak ustalonej ceny giełdowej będzie związany z coraz wyższym ryzykiem, przy zakupie poniżej ceny giełdowej można spodziewać się dodatkowych korzyści.

66 Wskaźniki wykorzystywane w analizie prognostycznej ułatwiające podjęcie decyzji co do zakupu akcji:
wskaźnik ceny do kapitału własnego (price to equity ratio) PEQ = cena rynkowa akcji / kapitał własny przypadający na akcję niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, że spółka osiąga wyjątkowo małe zyski bieżące, posiada nie w pełni wykorzystany majątek o znacznej wartości, stwarza nadzieję na dobre wyniki w przyszłości, niski wskaźnik może stanowić wskazówkę dla inwestorów, którzy planują zakup akcji jako lokaty kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym.

67 Wskaźniki wykorzystywane w analizie prognostycznej ułatwiające podjęcie decyzji co do zakupu akcji:
wskaźnik zysku zainwestowanego w przedsiębiorstwie po wypłaceniu akcjonariuszom dywidend PR = ((zysk netto na 1 akcję – dywidenda na 1 akcję) / zysk na 1 akcję) x 100%

68 wskaźnik rentowności kapitałów własnych firmy
RNT = (zysk netto na 1 akcję / kapitał własny na 1 akcję) x 100%

69 wskaźnik szybkości wzrostu zysków analizowanego przedsiębiorstwa
GR = ((zysk w roku n – zysk w roku n – 1) / zysk w roku n – 1) x 100%

70 Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane:
w ocenie opłacalności inwestowania kapitałów w akcjach danej firmy w porównaniu z akcjami innych firm, w porównaniu z innymi alternatywnymi możliwościami lokat, np. depozyty bankowe, obligacje, bony skarbowe, itp.

71 Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym:
pozytywna – umożliwia uzyskanie dodatkowych kapitałów na cele rozwojowe; chroni firmę przed przejęciem przez konkurentów drogą wykupu kontrolnego pakietu akcji, negatywna – możliwość utraty zewnętrznych źródeł finansowania; ryzyko przejęcia przez konkurencję kontrolnego pakietu akcji, utrata samodzielności, zagrożenie likwidacją.

72


Pobierz ppt "Analiza wskaźnikowa Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google