Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Finanse

2 Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe- struktura i interpretacja Metody analizy finansowej Finanse

3 Sprawozdanie finansowe
Formalne zestawienie działalności finansowej firmy w danym okresie zgodne z zasadami rachunkowości Finanse

4 Sprawozdawczość finansowa
Obowiązek sprawozdawczości finansowej Międzynarodowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych International Accounting Standards Board w UE, Kanadzie i Australii, Generally Accepted Accounting Principles w USA Finanse

5 Dlaczego firmy publikują sprawodzania finansowe?
Informacja na temat kondycji finansowej firmy jest pożyteczna dla wielu uczestników rynku Włascicieli i managerów Inwestorów/potencjalnych inwestorów Podmiotów finansów publicznych Uczestników rynków finansowych Pracowników firmy Finanse

6 Struktura sprawozdań finansowych
Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zmian w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Finanse

7 Rachunek zysków i strat
Powinien zawierać informacje na temat przychodów, kosztów udziałów w zysku lub stracie podatków zysku lub straty Finanse 7

8 Sprawozdanie zmian w kapitale własnego
Powinno zawierać Zmiany każdego składnika kapitału własnego w danym okresie Przyczyny zmian (np. zmiany w udziałach) Finanse

9 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Powinno zawierać zmiany aktywów i pasywów, które zaszły wskutek przepływów pieniężnych w danym okresie Uwzględnia źródła wykorzystania przepływów pieniężnych Obejmuje przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe Pozwala wnioskować o płynności finansowej firmy Finanse

10 Cel analizy finansowej
Ocena kondycji finansowej firmy w oparciu o jej strategię, czynniki środowiska gospodarczego i prawnego oraz perspektywy Finanse

11 Jak przeprowadzić analizę finansową?
Celem oceny kondycji finansowej firmy potrzebujemy punktu odniesienia Punktem odniesienia mogą być: Przeszłe wyniki firmy Wyniki konkurencyjnych firm Sztuczne benchmarki skonstruowane na podstawie badań empirycznych Finanse

12 Problem nieporównywalności sprawozdań
Zmiany dat roku rozliczeniowego Różne daty sporządzenia bilansu Zmiany struktury finansowej firmy Zmiany metod księgowania Różnice w prezentacji danych Finanse

13 Typy analizy finansowej
Analiza pozioma Analiza pionowa Analiza segmentowa Analiza wskaźnikowa Finanse

14 Analiza pozioma Nazywana również analizą trendu
Porównanie poszczególnych pozycji sprawozdania z pozycjami z poprzednich sprawozdań Obejmuje zwykle okresy pięcioletnie Finanse

15 Analiza pozioma Finanse

16 Analiza pionowa Porównanie firm między sobą
Dostosowanie wielkości firm w celu zapewnienia porównywalności Pozycje bilansowe są wyrażane jako udział w aktywach Pozycje w rachunku zysku i strat są wyrażone jako udział w sprzedaży Finanse

17 Analiza segmentowa Prezentacja wyników poszczególnych obszarów działalności Wadą tego podejścia jest brak obiektywnych kryteriów podziału- firmy mogą dokonać różnego podziału obszarów działalności by poprawić wynik Finanse

18 Analiza wskaźnikowa Poszukujemy odpowiedzi na pytania:
Czy firma ma zdolność do wywiązania się z finansowych zobowiązań ? Czy jest rentowna i zyskowna? Czy jest dobrą inwestycją dla udziałowców? Finanse

19 Rentowność/zyskowność (1)
Porównanie wyniku finansowego firmy z wielkością inwestycji poniesionych dla wypracowania tego wyniku Zwrot z kapitału własnego (return on equity) ROE=Wynik finansowy/Kapitał własny Zwrot z aktywów (return on assets) ROA= Wynik finansowy/ Aktywa ogółem Finanse

20 Rentowność/zyskowność(2)
Odniesienie do aktywów netto zamiast aktywów ogółem Aktywa netto=Aktywa –zobowiązania Zwrot z aktywów netto (return on net assets) Finanse

21 Wybór podstawy wskaźnika ROA/ ROE
Z początku roku rachunkowego? Średnia z roku rachunkowego? Najczęściej- wartość podstawy na koniec roku Finanse

22 Ocena wskaźników ROA/ROE
Porównanie z poprzednimi okresami lub konkurencyjnymi firmami Porównanie z wynikiem potencjalnej inwestycji posiadanego kapitału W ten sposób można sprawdzić czy np. nie jest korzystniej sprzedać firmę i pieniądze ulokować w jakiejś inwestycji na rynku finansowym Finanse

23 ROA=(Wynik finansowy/Sprzedaż)* (Sprzedaż/Aktywa)
Analiza wskaźnika ROA Można przeanalizować które obszary działalności firmy są najbardziej zyskowne Podział na działalność operacyjną np. sprzedaż i inwestycyjną ROA=(Wynik finansowy/Sprzedaż)* (Sprzedaż/Aktywa) Wynik finansowy/Sprzedaż- marża pokazująca efekt działalności operacyjnej Sprzedaż/Aktywa-wskaźnik efektywności pokazujący efekt działalności inwestycyjnej Finanse

24 Wskaźniki wypłacalności i płynności
Istotne zwłaszcza dla inwestorów zewnętrznych Porównanie aktywów i zobowiązań Uwzględnienie struktury terminowej aktywów i zobowiązań Finanse

25 Płynność (1) Przedmiotem analizy są aktywa mogące służyć do spłaty krótkoterminowych zobowiązań Istotna struktura aktywów obrotowych Wskaźnik bieżącej płynności (Current ratio) CR=Aktywa bieżące/Zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności szybkiej (Acid test ratio) ATR=(Aktywa bieżące -Zapasy)/Zobowiązania bieżące Finanse

26 Płynność (2) Aktywa bieżące powinny być upłynnione w trakcie danego cyklu rachunkowego Zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych stąd też ATR je wyklucza W zależności od rodzaju działalności firmy przyjmuje się różne wielkości referencyjne dla oceny płynności Finanse

27 Wypłacalność (1) W celu sprawdzenia czy firma jest w stanie wywiązać się z zobowiązań długoterminowych należy przenalizować strukturę kapitału Najważniejsza jest relacja kapitału obcego do własnego Wysoki udział kapitału obcego naraża firmę na ryzyko finansowe- duże płatności odsetkowe, konieczność dotrzymywania terminów Finanse

28 Wypłacalność (2) W zależności od celu analizy stosujemy wskaźniki
Dług/(Kapitał własny+dług) Dług długoterminowy/Kapitał własny Dług w stosunku do aktywów Dług/aktywa ogółem Dług krótkookresowy/ aktywa ogółem Finanse

29 Ocena wskaźnika wyplacalności
Akceptowalny udział kapitału obcego różni się w w skali międzynarodowej W krajach gdzie finansowanie działalności oparte jest na systemie bankowym np. w Niemczech czy Włoszech udział ten będzie większy niż w krajach, w których finansowanie odbywa się częściej poprzez emisje akcji jak np. w Wielkiej Brytanii Dlatego istotne jest odnoszenie wskaźnika wypłacalności do firmy finansującej działalność w podobny sposób jak nasza Finanse

30 Czy warto inwestować w daną firmę? (1)
Dotychczas przedstawione wskaźniki są istotne dla działalność operacyjnej i inwestycyjnej firmy, nie są jednak wystarczające by wycenić perspektywy dla zewnętrznych inwestorów Istotne informacje to zmienność dywidendy, zysk z udziału, koszt udziału Finanse

31 Czy warto inwestować w daną firmę? (2)
Wskaźniki dotyczące udziałów są również publikowane w sprawozdaniach finansowych Firmy mogą wpływać na ceny udziałów poprzez komunikację z otoczeniem rynkowym Często firmy tworzą swoje wskaźniki do oceny perspektyw inwestycyjnych np. Like-for-like sales lub profit before one-time expenditures Finanse

32 Analiza jedno- i wielowskaźnikowa
Analiza jednowskaźnikowa bierze pod uwagę pojedyncze wskaźniki Analiza wielowskaźnikowa bierze pod uwagę kombinację wag wielu wskaźników Popularną miarą wielowskaźnikową jest Z-score (Altman 1968) Finanse

33 z-score Pomaga przewidzieć bankructwo firmy Miara ryzyka Oryginalnie stworzona dla przemysłu wytwórczego w USA Dla innych firm przyjmuje się inne wagi wskaźników Z=0,012x1+0,014x2+0,033x3+0,006x4+0,999x5 X1-majątek obrotowy/aktywa ogółem X2-zatrzymany dochód/aktywa ogółem X3-wynik finansowy brutto/aktywa ogółem X4- wartość rynkowa udziałów/dług X5-sprzedaż/aktywa ogółem Finanse

34 Źródło: Wikipedia Finanse

35 Analiza wskaźnikowa- uwagi
Analiza wskaźnikowa powinna być poprzedzona przez analizę poziomą i pionową Te metody są komplementarne i dostarczają podstawowe informacje dotyczące kondycji finansowej firmy Analiza wskaźnikowa jest podstawą dla bardziej zaawansowanej analizy syntetycznej Finanse

36 Zastosowanie analizy syntetycznej (1)
Zmniejszenie liczby wskaźników- szybsza i prostsza ocena Porównywalność między firmami, Uwzględnienie wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa Finanse

37 Zastosowanie analizy syntetycznej (2)
Fuzje i przejęcia w firmie Ocena zdolności kredytowej Decyzje inwestycyjne Wycena różnego typu ryzyka Finanse

38 Przykład Oblicz i porównaj wskaźniki płynności i wypłacalności firmy A i B Firma A finansuje działalność przez kredyt bankowy. Wartość zapasów wynosi 200, wartość aktywów finansowych 100, wartość aktywów trwałych Kredyt bankowy ma wartość 1200, z czego 500 powinno być spłacone w ciągu bieżącego cyklu operacyjnego. Finanse

39 Przykład Firma B leasinguje infrastrukturę produkcyjną. Wartość zapasów wynosi 200, aktywów finansowych 100, aktywów trwałych posiadanych przez firmę 800, wartość aktywów leasingowanych Wartość obecnych zobowiązań wynosi 100. Finanse

40 Literatura D. Alexander, A. Britton, A. Jorissen,
International financial reporting and analysis, Cengage learning 2011, Rodział 30 i 31 Finanse


Pobierz ppt "Analiza finansowa przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google