Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w statucie Gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w statucie Gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w statucie Gimnazjum
W zakresie oceniania

2 Część zmian dotyczy dostosowania Statutu do istniejącego prawa
Przepisy były już stosowane, bo wynikały z Rozporządzeniu o ocenianiu (oraz innych Rozp), obecnie zapisy Statutu i Rozporządzeń

3 W zakresie poprawiania oceny
Termin poprawy ustala z uczniem nauczyciel, w przypadku niestawienia się ucznia w wyznaczonym dniu, ocena pozostaje bez zmian. Zarówno ocena uzyskana w pierwszym terminie, jak i ocena z pracy poprawionej, zostają uczniowi wpisane i są brane pod uwagę przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

4 Informowanie rodziców o przewidywanej ocenie okresowej i rocznej
Nauczyciel, w formie pisemnej, informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów na 3 tygodnie przed terminem klasyfikacji śródrocznej i rocznej. W uzasadnionych przypadkach informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawca może przekazać rodzicom (opiekunom prawnym) w późniejszym terminie.

5 Egzamin sprawdzający – warunki przystąpienia
- co najmniej połowa ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych wyższych od oceny przewidywanej; - frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); - usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; - przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i obowiązkowych prac pisemnych; - uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen- nie dotyczy ucznia z przewidywaną oceną ndst; -skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form pomocy, w tym – konsultacji indywidualnych.

6 Zmiany w statucie Gimnazjum
W zakresie zachowania

7 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganna roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

8 Wymagania na ocenę wzorową

9 a) w kulturze zachowania i stosunku do nauki stanowi wzór dla innych osób,
b) jest obowiązkowy i punktualny (nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień), c) jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych, d) godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, e) bierze udział w konkursach przedmiotowych pozaszkolnych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych, f) aktywnie działa w środowisku szkolnym lub lokalnym, g) szanuje rówieśników i wszystkich pracowników szkoły, będąc wzorcem pozytywnych zachowań, reaguje na niewłaściwe zachowania innych, zgłasza je nauczycielowi lub pracownikowi szkoły, h) bezwzględnie przestrzega zarządzeń Dyrektora Szkoły, postanowień Statutu i Regulaminów Gimnazjum i Regulaminów Ucznia, i) dba o mienie szkolne oraz mienie koleżanek i kolegów, reaguje na przejawy jego niszczenia, j) samowolnie nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, k) przedstawia usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności w terminie 7 dni po powrocie do szkoły, l) zawsze przestrzega ustalonych zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły, zawsze na terenie szkoły nosi obuwie zamienne

10 Wymagania na ocenę bardzo dobrą

11 -zawsze daje bardzo dobry przykład zachowania i stosunku do nauki, jest obowiązkowy i punktualny (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, ale dopuszcza się do 2 spóźnień w ciągu semestru), -aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, -godnie reprezentuje szkołę, -bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły, -chętnie pomaga kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, -szanuje rówieśników, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, -zawsze stosuje się do wszystkich regulaminów i zaleceń obowiązujących -na terenie szkoły oraz podczas zajęć poza szkołą, -dba o mienie szkolne oraz mienie koleżanek i kolegów, -samowolnie nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, -nie otrzymuje negatywnych uwag pisemnych od nauczycieli i pracowników szkoły, -przedstawia usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności w terminie 7 dni po powrocie do szkoły, -zawsze przestrzega ustalonych zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły, zawsze na terenie szkoły nosi obuwie zastępcze..

12 Wymagania na ocenę dobrą

13 a) z własnej inicjatywy angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły lub bierze udział w konkursach bądź zawodach sportowych na terenie szkoły, b) zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, c) przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole, d) nie prowokuje zachowań niepożądanych (np. kłótni, konfliktów i bójek, zachowań agresywnych itp.), e)nie używa wulgarnego słownictwa, f)nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, g)zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i obuwie zastępcze, h)dopuszcza się spóźnienia w ilości do 4 w ciągu semestru, i)dopuszcza się do 4 wpisów odnotowanych w zeszycie uwag wynikających z łamania Statutu i innych regulaminów szkolnych

14 Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

15 -niesystematycznie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Dyrektora szkoły, postanowień Statutu i Regulaminów Gimnazjum i Regulaminów Ucznia -pozytywnie reaguje na upomnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, -w małym stopniu przejawia zainteresowanie życiem klasy i szkoły, -dba o mienie szkoły, -nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół oraz zajęć pozalekcyjnych, -sam nie używa przemocy słownej i czynnej wobec innych, jednak nie reaguje na jej przejawy, -kultura osobista oraz zachowanie w szkole, na wycieczkach i imprezach szkolnych nie budzi większych zastrzeżeń, a zachowanie ucznia ulega poprawie pod wpływem reakcji nauczyciela lub innego pracownika szkoły, -szanuje mienie szkolne i innych osób, na ogół dba o porządek i estetykę miejsca, w którym przebywa, -dopuszcza się spóźnienia w ilości do 6 w ciągu semestru, -dopuszcza się do 6 uwag zapisanych w zeszycie uwag wynikających z łamania Statutu Szkoły

16 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

17 -dopuszcza się wykroczeń przeciwko Regulaminom i Statutowi Szkoły, ale pracuje nad poprawą swojego zachowania i wykazuje jego poprawę, -nie szanuje mienia szkoły, -samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie lekcji i przerw, kół oraz zajęć pozalekcyjnych, -opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 10 godzin w okresie), -dopuszcza się spóźnienia w ilości do 10 w okresie, -wywiera negatywny wpływ na rówieśników, -jest niekulturalny w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, -dopuszcza się do 10 uwag zapisanych w zeszycie uwag wynikających z łamania Statutu Szkoły i innych regulaminów szkolnych.

18 Ocenę naganna otrzymuje uczeń, który:

19 -nie respektuje postanowień Statutu, Regulaminów Szkoły i Ucznia oraz zarządzeń Dyrektora szkoły oraz dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko nim i nie wykazuje poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku, - dewastuje mienie szkoły, -stosuje używki (np. alkohol, papierosy, środki psychoaktywne itp.), -opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 10 godzin ), -często samowolnie opuszcza teren szkoły, -spóźnia się na lekcje i inne zajęcia organizowane przez szkołę (powyżej 10 spóźnień), -wywiera negatywny wpływ na rówieśników, demoralizuje ich, -stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów czy pracowników szkoły, -jest arogancki, niekulturalny w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, -działa na szkodę zdrowia i życia innych uczniów, -posiada powyżej 10 uwag wpisanych przez nauczycieli, -obraża nauczyciela, zniesławia jego dobre imię (w tym wypadku sprawa może zostać skierowana do Sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy publicznych), -spowodował, iż szkoła wystąpiła w jego sprawie do Sądu.

20 Zasady oceniania zachowania:

21 - Ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną otrzymuje uczeń, który spełni wszystkie z wymienionych warunków na poszczególne stopnie z zachowania. - Ocenę nieodpowiednią lub naganną otrzymuje uczeń, który spełni co najmniej jeden z podanych zapisów we wskazanych kryteriach. -

22 Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna zachowania
Aby wystąpić o podniesienie oceny na wyższą o stopień uczeń nie może otrzymywać dalszych uwag i musi spełnić co najmniej dwa różne z podanych warunków:

23 -reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy rejonowe, wojewódzkie, zawody sportowe), -pomoc przy organizacji imprez szkolnych w ciągu semestru, prowadzenie udokumentowanej działalności charytatywnej, systematyczną pomoc koleżeńską, -efektywne pełnienie funkcji w szkole, klasie, -systematyczną pracę na rzecz szkoły (uczeń winien otrzymać pochwałę wychowawcy w porozumieniu z innymi nauczycielami.), -pochwała wychowawcy klasy za 3 pozytywne uwagi (poza wymienionymi wyżej), -pochwałę dyrektora, -100% frekwencję, -brak uwag negatywnych, -wykazywanie odwagi cywilnej, reagowanie na przejawy agresji, wandalizmu i innych niewłaściwych zachowań,

24 Przewinienia skutkujące obniżeniem oceny z zachowania:
a) korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń rejestrujących, odtwarzających i służących komunikowaniu się, skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień,  b)upomnienie wychowawcy klasy skutkuje oceną poprawną, c) nagana wychowawcy klasy skutkuje oceną nieodpowiednią.

25 Zachowania negatywne skutkujące natychmiastowym obniżeniem oceny do nagannej:

26 -agresywne zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, -wulgarne słownictwo, gesty w relacjach z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, -zniszczenie mienia szkoły znacznej wartości, -picie alkoholu, -palenie papierosów, -stosowanie niedozwolonych używek, ich -propagowanie, posiadanie, rozprowadzanie lub używanie narkotyków, -kradzież i wyłudzenia, -szantaż, zastraszanie, psychiczne, znęcanie się,

27 -oszustwo i kłamstwa, np
-oszustwo i kłamstwa, np. podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela, fałszowanie zwolnień i usprawiedliwień, wpisanie ocen do dziennika, -czynny, napastniczy udział w bójce, spowodowanie obrażeń ciała, -udostępnianie i rozpowszechnianie pornografii, -inne sytuacje nie zawarte w regulaminie zagrażające życiu i bezpieczeństwie uczniów.

28 Ocena naganna jest także następstwem otrzymania przez ucznia nagany dyrektora Gimnazjum.
Postępowanie ucznia, który dopuszcza się kradzieży, rozboju, używania i rozprowadzania narkotyków lub innych czynów noszących znamiona przestępstwa/ wykroczenia, zgłaszane jest na policję.

29 Niektóre pojęcia: 1.Nieobecność ucznia na lekcji do 5 minut traktuje się jako spóźnienie, a powyżej jako nieobecność. 2. Spóźnienie usprawiedliwione nie ma wpływu na ocenę zachowania. 2.Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia bez wcześniejszego pisemnego lub telefonicznego (za pośrednictwem sekretariatu) zwolnienia przez rodzica traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną. 3.Za teren szkoły uważa się obszar graniczący z bliższym rogiem Ośrodka Kultury i Biblioteki a rogiem szatni przy Sali gimnastycznej.

30 Zmiana częstotliwości ocen zachowania !!!
Wychowawca klasy dwa razy w okresie dokonuje analizy zachowania każdego ucznia, informuje go o aktualnej przewidywanej ocenie zachowania i ocenę wpisuje do dziennika.

31 Procedura oceniania śródrocznego i rocznego - zmiany

32 wychowawca klasy informuje rodziców o zaistnieniu sytuacji zagrażającej otrzymaniem przez ich dziecko obniżonej śródrocznej lub rocznej oceny zachowania, w rozmowie indywidualnej, lub listownie jeśli rodzic nie zgłosił się na spotkanie. Jednocześnie informuje o warunkach uzyskania wyższej oceny zachowania w dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy odnotowuje rozmowę lub fakt wysłania pisemnego powiadomienia rodziców o zagrożeniu otrzymania przez ich dziecko obniżonej oceny zachowania

33   W uzasadnionych przypadkach śródroczna lub roczna ocena zachowania może być wyższa lub niższa od przewidywanej. O ewentualnej zmianie wychowawca informuje ucznia i klasę podając uzasadnienie. W przypadku obniżenia przewidywanej oceny zachowania wychowawca osobiście lub telefonicznie informuje rodzica lub prawnego opiekuna ucznia. Jeżeli uczeń, jego rodzic lub prawny opiekun uważa, że proponowana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest zaniżona, może zwrócić się do wychowawcy o ponowne rozpatrzenie proponowanej oceny zachowania. Prośbę składa się w formie pisemnej, w terminie trzech dni od daty poinformowania o proponowanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na ręce wychowawcy klasy.

34 Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego oraz zespołu uczących nauczycieli ponownie analizuje zachowanie ucznia i podejmuje ostateczną decyzję Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę klasy, ewentualnie ponownie rozpatrzona, jest ostateczna.

35 Zmiana organizacji roku szkolnego:
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Okres pierwszy trwa od 1 września do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych poprzedzających ferie zimowe danego roku szkolnego, jednak nie dłużej, niż do ostatniego piątku stycznia. Okres drugi rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu okresu pierwszego i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przed wakacjami letnimi


Pobierz ppt "Zmiany w statucie Gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google