Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30)

2 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 1. Charakterystyka procesów migracji: migracje wewnętrzne i zewnętrzne; zagraniczne/ zewnętrzne migracje ludności to: –zmiana miejsca pobytu (zamieszkania itp.) na stałe, bądź na pewien okres czasu, przemieszczenia się osób lub grup na terytorium innego kraju; migracja obejmuje dwa różnokierunkowe procesy: –emigrację; –imigrację. główne wymiary migracji: –przemieszczanie się (kierunek, kraj docelowy itp.); –czas trwania migracji; –rodzaj aktywności w nowym miejscu pobytu (praca, osiedlenie się itp.).

3 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 2. Kryteria klasyfikacji migracji: okres trwania: –tymczasowe, krótko- i długookresowe, stałe; odległość: –przygraniczne, kontynentalne (zamorska), tranzytowe; status prawny: –legalne i nie-legalne, wysiedlenia, deportacje, reemigracja; społeczne: dobrowolne i przymusowe, uchodźstwo, polityczne i gospodarcze; przyczyny: osobiste, rodzinne, zawodowe; funkcjonalne kategorie: handlowi, kontraktowi, czasowi (niepełni); przenikanie poszczególnych form migracji (w biografii człowieka i wymiarze grupowym); znaczenie polityki migracyjnej państwa – suwerenność państwa w tym zakresie.

4 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 3. Uwarunkowania procesów migracji: czynniki wypychające/przyciągające (push-pull theory): –prawne (paszportowe, wizowe); –gospodarcze (poziom zatrudnienia, sytuacja na rynku pracy – bezrobocie, możliwość realizacji aspiracji życiowych); –demograficzne (przeludnienie); –społeczno-polityczne (wojna, konflikty, prześladowania, dyskryminacja etniczna i religijna); –historyczno-osiedleńczy (istnienie kultury migracji); –Ekologiczne (np. pustynnienie regionu, klęska żywiołowa); –ludzkie (łączenie rodzin). jakie mogą być koszty i korzyści z migracji (społeczne, kulturowe, demograficzne i gospodarcze)?

5 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 4. Zmiana kontekstu współczesnych migracji: technologiczny (łatwa dostępność świata - transport i komunikacja); społeczno-psychologiczny – chcemy wyjechać, bo nam się należy (rewolucja rosnących aspiracji); feminizacja migracji (to kobiety i rodziny zaczynają migrować i decydują o ich charakterze); prawny – zwiększająca się rola prawa i sytemu praw człowieka; polityka migracyjna państwa oraz problem ochrony praw człowieka a wymogi bezpieczeństwa państwa; następuje zmiana struktury etnicznej społeczeństw przyjmujących (społeczeństwa imigracji) oraz demografia (migranci przyczyniają się do wzrostu liczby ludności); migracje stały się przedmiotem zainteresowań polityki bezpieczeństwa (sekurytyzacja migracji) oraz polityki międzynarodowej; globalizacja migracji a nierówności ekonomiczne, korporacje transnarodowe i regionalizacja gospodarki.

6 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 5. Główne bieguny i trendy współczesnych migracji: wzrost natężenia migracji; główne kierunki migracji; migranci na rynku pracy; globalizacja migracji a: nierówności ekonomiczne; działalność korporacji trans-narodowych; regionalizacja gospodarki. Liczebność i rozmieszczenie grup imigranckich w Europie: –trudności z określeniem ich liczebności (statystyka oficjalna, legalni i nie-legalni); –podziały prawne - obywatele UE i innych krajów, imigranci z krajów rozwijających się); –rozmieszczenie terytorialne (Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy).

7 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 6. Teorie migracji zagranicznych: przyczyn migracji (makro-społeczne): –neoklasyczna (to różnice dochodów między krajem pochodzenia a krajem emigracji decydują o wyjeździe); –dualnego rynku pracy (podwójny rynek pracy - migranci pracują w gorszym segmencie rynku pracy, kulturowo przeznaczonym już tylko dla nich); –systemu światowego / globalizacji (centrum i peryferie) i urbanizacji (migracje odbywają się z krajów peryferii do krajów centrum, a tam głównie do wielkich miast). przyczyn migracji (mikro-społeczne): –nowa ekonomika migracji pracowniczych (o wyjeździe decyduje poczucie relatywnej deprywacji, a rodzina/gospodarstwo domowe pozostaje tutaj podstawową jednostką decyzyjną); –kosztów i użyteczności oraz wartości i oczekiwań.

8 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) (cdn. p. 6) teorie trwałości migracji: –sieci (powiązań; network theory) – o migracji decydują powiązania osobiste (koleżeńskie i rodzinne); –funkcjonują sieci migracji jako układ instytucji (np. migracje etniczne); –powstanie ponadnarodowej przestrzeni społecznej. podsumowanie: –migracje współczesne są długotrwałym efektem powstawania i rozwoju systemu światowego (globalizacji); –zróżnicowanie (nierówności) dochodów (stawek płac) określa kierunki mobilności ludzi; –istnieje stały popyt na pracę cudzoziemców w krajach przyjmujących; –o skali i dynamice przepływów decydują sieci migracyjne; –wpływ migracji na społeczeństwa wysyłające i przyjmujące (wyjaśniane to jest przy pomocy tzw. skumulowanej przyczynowości).

9 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 7. Globalizacja współczesnych migracji – aspekty i problemy: migracje stanowią część szerszego i długiego procesu historycznego tworzącego współczesną globalizację; nastąpiła zmiana przyczyn migracji: –od potencjału do presji migracyjnej. nastąpiło zatarcie podziału na kraje emigracyjne i imigracyjne; sprawy migracji w polityce państwa przesunęły się ze sfery spraw wewnętrznych do międzynarodowych; istotny stał się problem suwerenności państwa przyjmującego wobec procesów migracji; wyzwania wobec integracji imigrantów: wielokulturowość i nowe mniejszości, etnoklasa, nacjonalizm, szowinizm dobrobytu i szowinizm kulturowy; zmiany kulturowe wskutek migracji – pojawienie się kultury globalnej i synkretyzmu kulturowego.

10 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30) 8. Migracje zagraniczne a diaspory: Robin Cohen (1997): –diaspory: prześladowań (Żydzi, Afrykanie, Ormianie), imperium (Brytyjczycy), pracy (Indusi), handlu (Chińczycy) i kultury (Jamajka – Karaiby). rozumienie diaspory: –wspólna pamięć ojczyzny; –wiara w możliwość powrotu do ojczyzny; –kultywowanie tożsamości etnicznej; –poczucie solidarności z rodakami; –brak asymilacji do społeczeństwa przyjmującego i napięcia z władzami jego państwa. czy diasporyzacja współczesnych migracji?: –stanowi ona wyzwania wobec spójności państwa/społeczeństwa oraz stosunków międzynarodowych.

11 Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2007/2008 nr 30) 9. Migracje zagraniczne w historii Polski: emigracja a imigracja w historii Polski, stałe kierunki (Niemcy i Ameryka); formy emigracji z Polski (żołnierze i chłopi): migracje polityczne i ekonomiczne. doświadczenia emigracji polskiej – Wielka Emigracji, pierwsza połowa XIX wieku; wpływ kulturowy emigracji na kraj w XIX i XX wieku - ogromne znaczenie kulturowe, znacznie mniejsze znaczenie polityczne; Polonia na świecie (ok. 20 mln osób, piąta diaspora pod względem liczebności na świecie), skutki kulturowe i polityczne; emigracja i imigracja z Polski/do Polski po 1989 roku: –zmiany wzorców migracji - od migracji stałej w czasach komunizmu do zróżnicowanych form migracji i mobilności w XXI wieku; –nowe kierunki (Wielka Brytania, Irlandia); –europeizacja migracji Polaków.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja a migracje zagraniczne (WDS 2008/2009 nr 30)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google