Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 13): Etniczność - stereotypy etniczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 13): Etniczność - stereotypy etniczne,"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 13): Etniczność - stereotypy etniczne, dyskryminacja i przemoc etniczna

2 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 1. (cdn. z wykładu nr 12) Motywacyjne i osobowościowe ujęcie stereotypów: motywacyjne ujęcie: –hipoteza kozła ofiarnego – grupa mniejszościowa; –konformizm grupowy; –konkurencja z innymi. osobowościowe ujęcie: –osobowość autorytarna; –teoria dogmatyzmu.

3 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 2. Społeczno – kulturowe ujęcie stereotypów: społeczno – kulturowe: –konflikt interesów; –dążenie do pozytywnej tożsamości społecznej; społeczne uczenie się (socjalizacja): –własne doświadczenie; –z drugiej ręki. warunki społeczno – kulturowe (historia, ideologie, ogólne zmiany cywilizacyjne, migracje itp.).

4 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 3. Stereotypy a uprzedzenia etniczne: stereotyp wpływa na postawy i zachowania wobec różnych grup społecznych (G.W. Allport – stereotyp racjonalizuje lub samo- usprawiedliwia określone zachowanie); stereotypy stanowią często skutek, a nie przyczynę; stereotyp wpływa przez uprzedzenia: uprzedzenie – negatywne postrzeganie, niechęć oparta na błędnych i nadmiernych uogólnieniach; uprzedzenie a stereotypy: –są elementem poznawczym uprzedzeń; –są użyteczne dla osób uprzedzonych, gdyż pozwalają im zracjonalizować wrogość i negatywne uczucia wobec danej grupy; –są związane z tymi samymi cechami osobowości, co stereotypy; –stereotypy są bardziej afektywne.

5 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 4. Dyskryminacja etniczna oznacza: wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wolności w jakiekolwiek innej dziedzinie życia publicznego; odmowa równego traktowania jednostek lub grup, której tej równości pragną; wyróżnia się następujące typy dyskryminacji: bezpośrednia; pośrednia (strukturalną, instytucjonalną); słowna (mowa nienawiści).

6 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 5. Dyskryminacja etniczna (cdn.) : różne formy dyskryminacji: od brutalnej agresji fizycznej wobec innych osób przez propagandę nienawiści i ataki werbalne (których celem jest pogwałcenie godności danej osoby oraz stworzenie atmosfery zagrożenia lub upokorzenia) do różnorakich utrudnień w zakresie normalnego ich funkcjonowania w społeczeństwie; dyskryminacja etniczna wiąże się z: –szowinizmem narodowym (nacjonalizmem w znaczeniu negatywnym); –ksenofobią; –brakiem tolerancji; –uprzedzeniami i negatywnymi stereotypami; –stygmatyzacją; –marginalizacją.

7 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 6. Stereotypy a dyskryminacja etniczna – stereotypy jako: struktura poznawcza dyskryminacji (samospełniające się proroctwo); usprawiedliwienie dyskryminacji (samorozgrzeszenie się, usprawiedliwianie swojego postępowania); stereotyp i dyskryminacja mają wspólny podłoże kulturowe i psychologiczne; kontinuum postaw dyskryminacyjnych: –dystans; –dewaluowanie; –delegitymizacja; –segregacja; –eksterminacja.

8 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 7. Dyskryminacja i stygmatyzacja: –stygmat - znak, piętno, znamię (wnętrze); –negatywne naznaczanie członków danej grupy (a nie pojedynczych osób); –bycie stygmatyzowaną osobą oznacza jej (grupy) dyskredytację na wyznaczonych płaszczyznach (symboliczna dyskryminacja); –stygmatyzacja jest społecznie zasugerowana.

9 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 7a. (cdn.) Stygmat etniczny jest oślepiającą cechą, która wyraża się w: interakcyjności w kontaktach towarzyskich (podział na swoich i obcych; nadawaniu tożsamości społecznej (ja społeczne); określaniu obrazu siebie (wstyd etniczny); narzucaniu niskiego statusu społecznego; negatywnym etykietowaniu się; ekskluzja (postawa większości); stereotypizowanie (serce stygmatyzacji); przyszłym charakterze (stygmatyzacja nie jest problemem tu i teraz); oczekiwaniu określonych zachowań (samospełniająca się wyrocznia); konsekwencjach – ucieczce od własnej grupy lub jej unikanie (asymilacja).

10 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 8. Przemoc etniczna (różnorodność jej form ): szerokie rozumienie: jakikolwiek akt wrogości przeciwko osobie lub grupie ze względu na jej pochodzenie rasowe, etniczne lub narodowe; to nie tylko przemoc fizyczna, ważny jest skutek psychologiczny; wobec kogo kierowana jest przemoc? - różnych grup, które łączy postrzeganie ich jako innych (najważniejszych jest obraz tych grup w świadomości sprawców). dlaczego dochodzi do przemocy?: przemoc jako norma społeczna (kulturowa): –akceptacja jej jako środka realizacji celów grupowych; –odpowiedzialna jest kultura grupy. przemoc jako odruch – dotyczy osób naładowanych nienawiścią; przemoc jako środek oddziaływania (ocena racjonalna).

11 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 9. Przemoc etniczna (cdn.): motywacje – kto używa przemocy?: –grupy zorganizowane (typ zorganizowany, ekstremizm); indywidualna nienawiść (uprzedzenia i stereotypy); solidarność społeczna (poczucie wspólnoty, stopień akceptacji innych, ważne miejsce zamieszkania); aktywność młodzieży męskiej; charakter stosunków międzyludzkich (dopuszczenie do pewnych form zachowań). co rodzi przemoc?: kultura i historia danej grupy; sytuacja gospodarcza; wpływ polityki i mediów.

12 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 10. Przeciwdziałanie dyskryminacji: –kluczowa rola wiedzy; –tworzenie odpowiednich warunków kontaktów grupowych; –szkolnictwo; –zmiany w sferze emocjonalnej – wymiana młodzieży, spotkania i wyjazdy, działania para-teatralne itp.; –kształtowanie odpowiedniego dyskursu publicznego (kulturowa poprawność); praktyka w Europie: –regulacje prawne; –monitorowanie tych zjawisk; – programy tolerancji i edukacji międzykulturowej; –powoływanie odpowiednich instytucji państwowych.

13 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 13 11. Przeciwdziałanie przemocy etnicznej: –oficjalna rejestracja (co, jak, kto i kiedy?); –rola prawa (praktyka stosowania!); –rola rządu (publiczne potępianie, promocja działań pozytywnych, prace badawcze); –rola policji (rejestracja i raportowanie o zdarzeniach); –rola systemu sprawiedliwości (kara jako działanie edukacyjne); –rola instytucji lokalnych i NGO-sów; –rola edukacji.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 13): Etniczność - stereotypy etniczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google