Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan działania na lata 2007-2008 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan działania na lata 2007-2008 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan działania na lata 2007-2008 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

2 I.1 Preferowane formy wsparcia W latach 2007-2008 przewiduje się realizację wszystkich typów projektów oraz wszystkich form wsparcia Działanie 7.1 Działanie 7.2 Podziałanie 7.1.1 - projekty systemowe (ośrodki pomocy społecznej) Poddziałanie 7.1.2 - projekty systemowe (powiatowe centra pomocy rodzinie) Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie) Podziałanie 7.2.1 - projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.2 - projekty konkursowe Instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego organizacje pozarządowe) projekty konkursowe Instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) Działanie 7.3

3 I.1 Preferowane formy wsparcia W latach 2007-2008 przewiduje się realizację wszystkich typów projektów oraz wszystkich form wsparcia Decyzja dotycząca realizacji wszystkich typów projektów podyktowana jest występowaniem wielopłaszczyznowych problemów społeczno – gospodarczych w naszym województwie. Wsparcia wymagają, zarówno grupy ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu m.in.: bezrobocia, długotrwałej bierności zawodowej, niepełnosprawności, bezdomności, uzależnień itd., jak również kadry instytucji pomocy i aktywnej integracji społecznej, które udzielają tym grupom wsparcia.

4 I.2 Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb – uzasadnienie preferowanych form wsparcia Bezrobocie liczba bezrobotnych - 127 574 (koniec 2006 r.) stopa bezrobocia - 23,7% (w porównaniu do 2005 r. spadek bezrobocia o 3,8% - dane WUP w Olsztynie) 84 066 osób 50,8% długotrwale bezrobotni gdzie: 21 % (27 086 osób) - ludzie młodzi w wieku do 25 lat 56,9% (72 582 osób) - kobiety 171 120 osób 63% wszystkich świadczeniobiorców pomocy społecznej korzystało z pomocy udzielonej z tytułu bezrobocia

5 Charakterystyka osób narażonych na wykluczenie społeczne: niskie kwalifikacje zawodowe brak umiejętności poruszania się na rynku pracy długi okres bierności zawodowej długotrwali świadczeniobiorcy pomocy społecznej (bezdomność, uzależnienia, itd.) 866 762 osób mieszkańcy obszarów wiejskich : gminy wiejskie, wiejsko – miejskie i miejskie poniżej 25 tys. Mieszkańców (dane GUS koniec 2006r ) Liczne bariery w dostępie do infrastruktury. Mniejsze możliwości zdobycia i podnoszenia kwalifikacji oraz korzystania z usług społecznych. Rozwój ekonomii społecznej 8 spółdzielni socjalnych (zatrudnienie znalazło 46 osób) Potrzeba powołania dodatkowo kilku silnych instytucji wspierających sektor ekonomii społecznej w celu stworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy I.2 Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb – uzasadnienie preferowanych form wsparcia, c.d.

6 84 626 liczba rodzin objętych wsparciem OPS w których żyło 269 903 osób 18,92% mieszkańców województwa (wg. sprawozdania MPiPS-03 za rok 2006) W Województwie Warmińsko – Mazurskim działają: 4 centra integracji społecznej 65 kluby integracji społecznej 12 młodzieżowych klubów integracji społecznej (koniec 2006 r.) Potrzeba wzmocnienia organizacyjnego i kadrowego instytucji pomocy i integracji społecznej oraz poszerzenia umiejętności ich pracowników w zakresie stosowania instrumentów i narzędzi aktywnej integracji. 47,6 % PCPR i 65 % OPS posiadają strategie polityki społecznej (dane ROPS) Mało lokalnych inicjatyw partnerskich 615 pracowników socjalnych OPS pracujących w rejonach opiekuńczych (sprawozdanie MPiPS koniec 2006 r.) Na 1-go pracownika socjalnego przypadało 2257 mieszkańców Na 1-go pracownika socjalnego 137 rodzin (ok. 438osób)

7 I.3 Cele przewidziane do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia w kontekście celów szczegółowych przyjętych dla danego Priorytetu PO KL Ukształtowanie pomocy społecznej jako sprawnego i skutecznego elementu wsparcia społecznego mieszkańców Warmii i Mazur Wzmocnienie systemu aktywizacji i zapobiegania marginalizacji grup społecznych oraz systemu przeciwdziałania i zapobiegania skutkom długotrwałego bezrobocia wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej Organizacje pozarządowe i administracja publiczna staną się partnerami w realizacji zadań pomocy społecznej Cele są zgodne z celem głównym zawartym w dokumencie Strategia polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego do 2015 roku oraz jednym z celów głównych NSRO 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

8 II. Plan finansowy rok 2007 w PLNOgółem Budżet państwa Budżet JST szczebla regionalnego Budżet JST szczebla lokalnego Fundusz Pracy PFRONInne Działanie 7.1 411 538,00 0,00 Poddziałanie 7.1.1 0,00 Poddziałanie 7.1.2 0,00 Poddziałanie 7.1.3 411 538,00 0,00 Działanie 7.2 0,00 Poddziałanie 7.2.1 0,00 Poddziałanie 7.2.2 0,00 Działanie 7.3 0,00 Projekty innowacyjne 0,00 Projekty współpracy ponadnarodowej 0,00 W tym: komponent ponadnarodowy 0,00 Priorytet ogółem 411 538,00 0,00

9 II. Plan finansowy rok 2008 w PLNOgółem Budżet państwa Budżet JST szczebla regionalnego Budżet JST szczebla lokalnego Fundusz Pracy PFRONInne Działanie 7.1 40 249 603,0036 326 842,000,003 522 638,00260 210,00139 913,000,00 Poddziałanie 7.1.1 34 694 619,0031 051 684,000,003 382 725,00260 210,000,00 Poddziałanie 7.1.2 2 665 011,002 385 185,000,00139 913,000,00139 913,000,00 Poddziałanie 7.1.3 2 889 973,00 0,00 Działanie 7.2 17 304 709,00 0,00 Poddziałanie 7.2.1 16 704 709,00 0,00 Poddziałanie 7.2.2 600 000 0,00 Działanie 7.3 4 314 243,00 0,00 Projekty innowacyjne 0,00 Projekty współpracy ponadnarodowej 0,00 W tym: komponent ponadnarodowy 0,00 Priorytet ogółem 61 868 555,0057 945 794,000,003 522 638,00260 210,00139 913,000,00

10 II. Plan finansowy* * Przewiduje się możliwość przesunięcia 30% środków finansowych przypadających w danym roku na realizację poszczególnych Działań, pomiędzy inne Działania w ramach Priorytetu VII, w zależności od aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej i potrzeb województwa. W przypadku niewykorzystania przez beneficjenta przyznanych mu środków nastąpi ich przesunięcie na inne Działania zgodnie z decyzją IP.

11 Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Priorytet /numer i nazwa Priorytetu/ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (ogółem/k/m), w tym: 701142 067 osoby z terenów wiejskich 168810 131 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (ogółem/k/m) 467428 045 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (ogółem/k/m) 2001 023 III. Wskaźniki

12 Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Priorytet /numer i nazwa Priorytetu/ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 10009 482 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 24 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 531 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (ogółem/k/m) 4262 560* III. Wskaźniki * Wska ź nik będzie trudny do osiągnięcia z uwagi na fakt, iż grupa odbiorców tego działania jest specyficzna, co może spowodować zagrożenie w realizacji tego wskaźnika.

13 III. Wskaźniki* Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Priorytet /numer i nazwa Priorytetu/ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych 1697 *Zakłada się bardzo intensywne działania umożliwiające w każdym roku wdrażania Planu Działania osiąganie proporcjonalnych wskaźników w stosunku do docelowych na 2013 rok. Niemniej w pierwszym roku planowania mogą wystąpić zagrożenia w osiągnięciu wysokich wskaźników, z uwagi na fakt, że prawdopodobnie realne uruchomienie projektów systemowych i konkursowych nastąpi pod koniec I kwartału 2008 r. Ponadto przy niewystarczających umiejętnościach kadr realizujących przyjęte zadania istnieje zagrożenie, że trudne będą do osiągnięcia przyjęte wskaźniki w okresie wdrażania projektów systemowych i konkursowych.

14 IV. Opis procedury wyboru projektów IV.1 Projekty systemowe

15 Projekty systemowe Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Beneficjentami są ośrodki pomocy społecznej

16 Odbiorcą projektu systemowego są: 1)osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: -osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); -osoby bezdomne; -osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projektów PFRON realizowanych na podstawie Działania 1.3 PO KL); - osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia; Poddziałanie 7.1.1, c.d.

17 2) młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP); 3) ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy; 4) inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie; 5) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów aktywności lokalnej o nowych form wsparcia środowiskowego). Poddziałanie 7.1.1, c.d.

18 Szacowany budżet projektu (PLN) w roku 2008 wyniesie 34 694 619,00 PLN 80% 27 755 695,20 PLN Przeznaczone na realizację projektu systemowego 20% 6 938 923,80 PLN stanowi rezerwa na upowszechnienie pracy socjalnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (gminy) 5 620 528,28 PLN na sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych w ramach zadania upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej 1 318 395,52 PLN przeznaczone na dodatkowe wsparcie dla projektów realizowanych przez beneficjentów w partnerstwie

19 Minimalna wartość projektu: 50.000,00 PLN Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija z dniem 31.03.2008 r. Decyzją IP wymagany jest wkład własny każdego beneficjenta w wysokości 10% alokacji przyznanej danemu beneficjentowi Koszty realizacji projektu będą kwalifkowalne po podpisaniu umowy o dofinansowanie Poddziałanie 7.1.1, c.d.

20 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Beneficjentami są powiatowe centra pomocy rodzinie

21 Poddziałaniu 7.1.2, c.d. Odbiorcami projektu systemowego są: 1) osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: - osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projektów PFRON realizowanych na podstawie Działania 1.3 PO KL); - uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, mający trudności z integracją zawodową i społeczną; -osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną;

22 Poddziałanie 7.1.2, c.d. 2) powiatowe centra pomocy rodzinie i ich pracownicy; 3) inne jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie; 4) inne jednostki pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie; 5) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego).

23 Minimalna wartość projektu: 30.000,00 PLN Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija z dniem 31.03.2008 r. Decyzją IP wymagany jest wkład własny każdego beneficjenta w wysokości 5% alokacji przyznanej danemu beneficjentowi Koszty realizacji projektu będą kwalifkowalne po podpisaniu umowy o dofinansowanie Szacowany budżet projektu w roku 2008 wyniesie 2 665 011,00 PLN Poddziałanie 7.1.2, c.d.

24 Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

25 Poddziałanie 7.1.3, c.d. Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej : Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej : w IV kwartale 2007 r. zostaną przeprowadzone 3 konferencje, w ramach których przeszkolonych zostanie łącznie 441 osób w 2008 r. zaplanowano realizację 6 modułów szkoleniowych, prowadzonych w formie warsztatów (20 szkoleń) oraz w formie wykładu (4 szkolenia), gdzie łącznie przeszkolonych zostanie 680 uczestników

26 Poddziałaniu 7.1.3, c.d. Specjalistyczne doradztwo: Specjalistyczne doradztwo: projektodawca zapewnia możliwość skorzystania z usług doradczych specjalistów w dziedzinie: programów aktywnej integracji, prawa zamówień publicznych i rozliczeń w ramach EFS oraz partnerstw lokalnych beneficjent zapewnił kontynuację usług doradczych na potrzeby OPS i PCPR do końca 2015 r. zadania zarządzanie i promocja realizowana będzie dobra organizacja, koordynacja oraz promocja podstawowych zadań projektu systemowego

27 Poddziałanie 7.1.3, c.d. Grupy docelowe: - pracownicy regionalnego ośrodka polityki społecznej; - pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie; - pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie integracji.

28 Poddziałanie 7.1.3, c.d. Szacowany budżet projektu systemowego ROPS w 2007 r. 411 538,00 PLN Szacowany budżet projektu systemowego ROPS w 2008 r. 2 889 973,00 PLN Budżet projektu ROPS na lata 2007-2008 3 301 511,00 PLN

29 IV. Opis systemu wyboru projektów IV.1 Projekty konkursowe

30 Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej i Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji A. Kryteria dostępu Kryterium dotyczące beneficjenta Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium grupy docelowej Kryterium kompleksowości wsparcia Kryterium dotyczące lokalizacji biura projektu Kryterium obszaru realizacji projektu

31 B. Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe) Preferowane będą projekty partnerskie partnerów publicznych z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy i aktywnej integracji społecznej oraz ekonomii społecznej, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu Wniosek, który uzyskał min. 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych a w poszczególnych punktach oceny merytorycznej – przynajmniej 60% punktów za spełnienie kryterium strategicznego uzyska możliwość otrzymania premii punktowej w wys. max. 20 punktów w trakcie oceny merytorycznej. Koszty realizacji projektu będą kwalifkowalne po podpisaniu umowy o dofinansowanie Działanie 7.2. i Działanie 7.3

32 IV.2.4 Opis procedury wyboru projektów konkursowych wraz z listą wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie projektu Ogłoszenie konkursu Złożenie wniosku Ocena formalna Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL Ocena merytoryczna Karta oceny merytorycznej + kryteria strategiczne Premia punktowa Informacja o wpisaniu bądź nie wpisaniu wniosku na listę rankingową projektów Negocjacje pisemne lub spotkanie obu stron - prowadzi Dyrektor ROPS Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu po zakończeniu negocjacji Ogłoszenie ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do współfinansowania Lista obowiązkowych załączników do projektu będzie wymagana dopiero na etapie podpisania umowy o dofinansowanie. Koszty realizacji projektu będą kwalifikowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie

33 Lista załączników do Planu działania na lata 2007 – 2008: Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b Podział środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (gminy) - wyliczony wg algorytmu podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie dokumentu programowego System Realizacji PO KL 2007-2013 z dnia 10 września 2007 r. Podział środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) - wyliczony wg algorytmu podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie dokumentu programowego System Realizacji PO KL 2007-2013 z dnia 10 września 2007 r. Podział środków na upowszechnienie pracy socjalnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Załącznik nr 2

34 Dziękuję za uwagę Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie


Pobierz ppt "Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan działania na lata 2007-2008 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google