Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Olsztyn 7 maja 2008 r.

2 Przyjęcie Planu Działania na lata rok Uchwałą nr 60/51/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia , Organizacja 2 konferencji w ramach pilotażowego projektu systemowego ROPS pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach w dniach: 8-9 listopada dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej województwa pt. Wdrażanie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Warmińsko - Mazurskim, listopada 2007 r. dla kadr finansowo-księgowych instytucji pomocy i integracji społecznej województwa pt. Zarządzanie finansami przy realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

3 Organizacja konferencji w ramach realizacji projektu systemowego ROPS, przeznaczonej dla pracowników socjalnych instytucji pomocy i integracji społecznej, Organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dla władz lokalnych oraz pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej powiatów: Lidzbarskiego oraz Nowomiejskiego, Przyjęcie od wszystkich gmin i powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego deklaracji przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach PO KL, Udzielanie konsultacji przyszłym Beneficjentom w sprawie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych i konkursowych.

4 Przygotowanie rocznego harmonogramu ogłaszania naboru wniosków konkursowych, Przesłanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa wniosku o dofinansowanie projektu systemowego ROPS pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach, Konsultacje pierwszych projektów systemowych OPS i PCPR.

5 Współpraca z 2 ROEFS w sprawie zorganizowania cyklu spotkań szkoleniowo- instruktażowych dla ośrodków pomocy społecznej i pcpr FRDL w Olsztynie zorganizował 10 spotkań, a ESWIP zorganizował 2 spotkania. Ogłoszenie i rozpoczęcie naboru wniosków w trybie konkursowym dla Poddziałania i Działania 7.3,

6 Zorganizowanie wraz z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego spotkania, szkoleniowo – informacyjnego dla beneficjentów projektów systemowych (ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie), Zmiana Dokumentacji konkursowej dla Poddzialania oraz działania 7.3 w związku ze zmiana wersji Generatora Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Ministra Rozwoju Regionalnego zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Przedłużenie do 30 kwietnia 2008 terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych OPS i PCPR, Przygotowanie Zarządzenia Marszałka w sprawie powołania Komisji Oceny projektów dla działania 7.2 oraz 7.3.

7 Zakończenie I naboru wniosków konkursowych w Poddziałaniu oraz Działaniu 7.3. W ramach Poddziałania wpłynęło 65 wniosków z czego przekazanych do oceny merytorycznej zostało 27 wniosków. W ramach Działania 7.3 wpłynęło 15 wniosków z czego przekazanych do oceny merytorycznej zostało 5 wniosków.

8 Otwarcie II naboru wniosków konkursowych w Poddziałaniu 7.2.1, Poddziałaniu oraz Działaniu 7.3, Termin zamknięcia konkursu – 26 maj 2008 r. Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania i działania 7.3 na podstawie Zarządzenia Marszałka, Ocena formalna i merytoryczna dostarczonych przez beneficjentów wniosków systemowych. W ramach Poddziałania (Projekty OPS) wpłynęło 107 wniosków na 116 podmiotów uprawnionych do aplikowania. W ramach Poddziałania (Projekty PCPR) wpłynęło 18 wniosków na 21 podmiotów uprawnionych do aplikowania.

9 Typowe błędy formalne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Brak podpisów osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy w części V Oświadczenie, Brak pieczęci instytucji, pieczęci imiennej oraz podpisu imieniem i nazwiskiem w części V Oświadczenie, Brak parafek na każdej stronie wniosku, Przygotowanie wniosku na nieprawidłowym formularzu, Brak 2 egzemplarza wniosku, Brak pliku w formacie XML, Brak tożsamej sumy kontrolnej na obu wersjach wniosku, Brak załączników, Załączniki nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem.

10 Typowe błędy merytoryczne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Nieprecyzyjne lub niezgodne ze Szczegółowym Opisem Projektów określenie grup docelowych, Brak spójności zapisów pomiędzy częścią 3.3, harmonogramu i budżetu, Zaplanowanie wielu działań lecz do końca nie sprecyzowany zamysł – brak spójności postawionych celów do zaplanowanych rezultatów, Niespójność opisu grupy docelowej w stosunku do części przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status, Brak wartości dodanej – lub źle sformułowana. Brak powołania się na dokumenty strategiczne – głównie Plan Działania,

11 Typowe błędy merytoryczne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Zbyt wysokie koszty presonelu, sugerujące chęć pozyskania środków, a nie rzeczywistej chęci pomocy uczestnikom projektu, Źle sformułowane rezultaty – np.. Tylko 1 twardy – zaświadczenie o ukończeniu kursu lub zakup 3 komputerów, Brak opisu trwałości działań w stosunku do założonych rezultatów, Brak opisu doświadczeń wnioskodawcy i partnerów, Wskazane partnerstwo niezgodne z kryterium strategicznym Niejasny sposób zarządzania projektem –wiele osób w personelu- powielające się zadania Brak metodologii wyliczania kosztów posrednich, Przypisanie kosztów pośrednich do bezpośrednich

12 Typowe błędy merytoryczne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Źle skonstruowany budżet – niespójne rozliczanie poszczególnych pozycji w stosunku do części opisowej i harmonogramu, Źle przemyślana rekrutacja – brak szerokiej perspektywy i wielopłaszczyznowości np. same ankiety, Niektóre wydatki niczym nie uzasadnione np. zakupy w ramach cross-finansingu,

13 Typowe błędy formalne popełniane przez beneficjentów projektów systemowych: Brak podpisów osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy w części V Oświadczenie, Brak pieczęci imiennej oraz podpisu imieniem i nazwiskiem w części V Oświadczenie, Brak parafek na każdej stronie wniosku, Przygotowanie wniosku na nieprawidłowym formularzu, Brak 2 egzemplarza wniosku, Brak pliku w formacie XML oraz PDF, Brak tożsamej sumy kontrolnej na obu wersjach wniosku, Brak załączników. Załączniki nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zastosowanie niewłaściwa metodologia wyliczania kosztów pośrednich Nieprawidłowo wyliczony wkład własny,

14 Typowe błędy formalne popełniane przez beneficjentów projektów systemowych: Nieprawidłowo wyliczony wkład własny, Nieprawidłowe określenie nazw zadań, Błędnie wyliczone dodatki/premie/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji

15 III. Wskaźniki * Nazwa wskaźnika produktuWartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Priorytet /numer i nazwa Priorytetu/ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (ogółem/k/m), w tym: osoby z terenów wiejskich Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (ogółem/k/m) Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (ogółem/k/m) Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 24 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 531 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (ogółem/k/m) ** Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych 1697

16 Szkolenia w ramach Projektu systemowego ROPS Olsztyn pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach Moduł szkoleniowy nr 1: Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie 120 osób – 6 grup szkoleniowych x 20 osób Okres realizacji: maj – listopad 2008 roku Moduł szkoleniowy nr 2: Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie 100 osób – 5 grup szkoleniowych x 20 osób Okres realizacji: maj 2008 roku

17 Moduł szkoleniowy nr 4: Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu 120 osób – 6 grup szkoleniowych x 20 osób Okres realizacji: maj – wrzesień 2008 roku Moduł szkoleniowy nr 3: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu 60 osób – 3 grupy szkoleniowe x 20 osób Okres realizacji: maj – październik 2008 roku

18 Moduł szkoleniowy nr 5: Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu 140 osób – 2 grupy szkoleniowe x 70 osób Okres realizacji: kwiecień – maj 2008 roku Moduł szkoleniowy nr 6: Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w Nidzicy 140 osób – 2 grupy szkoleniowe x 70 osób Okres realizacji: maj 2008 roku

19 Ogółem w 2008 roku: - 6 kompleksowych modułów szkoleniowych - 24 grupy szkoleniowe osób przeszkolonych

20 Dziękuje za uwagę


Download ppt "Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki."

Podobne prezentacje


Ads by Google