Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów."— Zapis prezentacji:

1 Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów

2 - Rozporządzenie Rady 1260/1999 wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych - Rozporządzenie Rady 1159/2000/WE w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie, odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych Podstawy prawne

3 Obowiązki projektodawców w zakresie informacji i promocji

4 - rozpowszechnianie informacji o projektach i źródłach ich współfinansowania, -informowanie beneficjentów ostatecznych o korzystaniu z pomocy EFS, -informowanie Instytucji Wdrażającej o podejmowanych działaniach promocyjnych i informacyjnych,

5 -informowanie o współfinansowaniu projektów ze środków EFS, poprzez właściwe oznaczenie zakupionego sprzętu, sal w których realizowane są projekty, dyplomów, certyfikatów, itd., - dbanie o wizerunek projektów współfinansowanych ze środków EFS poprzez należyte wdrażanie projektów.

6 Zasady dotyczące technicznych środków informowania i promocji

7 Do opisu zadań EFS należy stosować następującą formułę: Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększania szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS

8 Informacja ta powinna pojawić się za każdym razem, gdy projektodawca opisuje z jakiego funduszu korzysta. Wkład Unii Europejskiej i EFS pokazuje się zamieszczając logo Unii Europejskiej i logo EFS. Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS c.d.

9 Przy zamieszczaniu logo EFS należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby: - proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu, - powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery E, - po bokach logo pozostało wolne miejsce na szerokość litery S, Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS c.d.

10 - nie wolno zmieniać kolorystyki znaku, - nie wolno umieszczać znaku na tłach innych niż białe w sposób niezgodny z zasadami, - minimalna wielkość znaku 10 mm, - nie wolno ingerować w znak zmieniając np. ilość gwiazdek. Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS c.d.

11 Logo Unii Europejskiej powinno być umieszczone wraz z tekstem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Nie wolno zmieniać parametrów loga UE. Nie należy używać skrótu, ponieważ nie jest on powszechnie znany

12 W przypadku projektów realizowanych w ramach ZPORR, na wszystkich materiałach, na których umieszcza się logo Unii Europejskiej, należy umieścić także logo ZPORR.

13 Tablice reklamowe Umieszczane są w miejscach włączonych w częściowo finansowane inwestycje infrastrukturalne, których łączna wartość przekracza EUR dla IFOR i 3 mln EUR w przypadku innych działań.

14 Część tablicy reklamowej zarezerwowanej dla Wspólnoty musi spełniać następujące kryteria: -zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy, - zawierać standardowe godło wspólnotowe i tekst Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską. Tablice reklamowe c.d.

15 -wielkość liter napisu wskazującego finansowy udział krajowy i UE musi być taka sama, - można podać nazwę zaangażowanego Funduszu. Tablice reklamowe c.d.

16 Tablice reklamowe usuwane są najpóźniej sześć miesięcy po ukończeniu prac i zastępowane przez tablice pamiątkowe. Stałe tablice pamiątkowe umieszczane są w miejscach powszechnie dostępnych, które reprezentują projekty częściowo finansowane przez fundusze strukturalne. Tablice pamiątkowe

17 Tablice pamiątkowe muszą zawierać: - logo UE, - informację o współfinansowaniu projektu przez Wspólnotę Europejską, - nazwę zaangażowanego Funduszu. Tablice pamiątkowe c.d.

18 Plakaty Plakaty są najlepszym narzędziem informowania w przypadku projektów rozwoju zasobów ludzkich. Na plakatach należy umieszczać następujące informacje: logo UE oraz logo ZPORR, krótki opis wkładu Wspólnoty Europejskiej w realizację przedsięwzięcia, nazwę i logo współfinansującego projekt Funduszu.

19 Materiały informacyjne i promocyjne Publikacje (takie jak broszury, ulotki, biuletyny) dotyczące pomocy regionalnej częściowo finansowanej przez fundusze strukturalne powinny zawierać: wskazanie na udział Unii Europejskiej na stronie tytułowej, wskazanie zaangażowanego funduszu, logo ZPORR.

20 Spotkania informacyjne Organizując spotkania informacyjne (konferencje, seminaria, targi, wystawy) dotyczące projektów częściowo finansowanych z funduszy strukturalnych należy uwidocznić wkład Wspólnoty w te pakiety pomocy poprzez prezentowanie flagi europejskiej, logo właściwego funduszu w pomieszczeniach konferencyjnych oraz na dokumentach.

21 Certyfikaty Na certyfikatach należy umieszczać następujące informacje: -logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR, -krótki opis wkładu Wspólnoty Europejskiej w realizację przedsięwzięcia, -nazwę i logo funduszu współfinansujacego projekt.

22 Strony internetowe Strony internetowe dotyczące funduszy strukturalnych powinny: wspominać uczestnictwo Unii Europejskiej oraz jeśli jest to stosowne, odpowiedniego funduszu zawierać odsyłacz do pozostałych stron internetowych Komisji dotyczących funduszy strukturalnych

23


Pobierz ppt "Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google