Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów."— Zapis prezentacji:

1 Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów

2 - Rozporządzenie Rady 1260/1999 wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych - Rozporządzenie Rady 1159/2000/WE w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie, odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych Podstawy prawne

3 Obowiązki projektodawców w zakresie informacji i promocji

4 - rozpowszechnianie informacji o projektach i źródłach ich współfinansowania, -informowanie beneficjentów ostatecznych o korzystaniu z pomocy EFS, -informowanie Instytucji Wdrażającej o podejmowanych działaniach promocyjnych i informacyjnych,

5 -informowanie o współfinansowaniu projektów ze środków EFS, poprzez właściwe oznaczenie zakupionego sprzętu, sal w których realizowane są projekty, dyplomów, certyfikatów, itd., - dbanie o wizerunek projektów współfinansowanych ze środków EFS poprzez należyte wdrażanie projektów.

6 Zasady dotyczące technicznych środków informowania i promocji

7 Do opisu zadań EFS należy stosować następującą formułę: Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększania szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS

8 Informacja ta powinna pojawić się za każdym razem, gdy projektodawca opisuje z jakiego funduszu korzysta. Wkład Unii Europejskiej i EFS pokazuje się zamieszczając logo Unii Europejskiej i logo EFS. Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS c.d.

9 Przy zamieszczaniu logo EFS należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby: - proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu, - powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery E, - po bokach logo pozostało wolne miejsce na szerokość litery S, Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS c.d.

10 - nie wolno zmieniać kolorystyki znaku, - nie wolno umieszczać znaku na tłach innych niż białe w sposób niezgodny z zasadami, - minimalna wielkość znaku 10 mm, - nie wolno ingerować w znak zmieniając np. ilość gwiazdek. Jak opisywać i oznaczać współfinansowanie z EFS c.d.

11 Logo Unii Europejskiej powinno być umieszczone wraz z tekstem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Nie wolno zmieniać parametrów loga UE. Nie należy używać skrótu, ponieważ nie jest on powszechnie znany

12 W przypadku projektów realizowanych w ramach ZPORR, na wszystkich materiałach, na których umieszcza się logo Unii Europejskiej, należy umieścić także logo ZPORR.

13 Tablice reklamowe Umieszczane są w miejscach włączonych w częściowo finansowane inwestycje infrastrukturalne, których łączna wartość przekracza 500 000 EUR dla IFOR i 3 mln EUR w przypadku innych działań.

14 Część tablicy reklamowej zarezerwowanej dla Wspólnoty musi spełniać następujące kryteria: -zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy, - zawierać standardowe godło wspólnotowe i tekst Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską. Tablice reklamowe c.d.

15 -wielkość liter napisu wskazującego finansowy udział krajowy i UE musi być taka sama, - można podać nazwę zaangażowanego Funduszu. Tablice reklamowe c.d.

16 Tablice reklamowe usuwane są najpóźniej sześć miesięcy po ukończeniu prac i zastępowane przez tablice pamiątkowe. Stałe tablice pamiątkowe umieszczane są w miejscach powszechnie dostępnych, które reprezentują projekty częściowo finansowane przez fundusze strukturalne. Tablice pamiątkowe

17 Tablice pamiątkowe muszą zawierać: - logo UE, - informację o współfinansowaniu projektu przez Wspólnotę Europejską, - nazwę zaangażowanego Funduszu. Tablice pamiątkowe c.d.

18 Plakaty Plakaty są najlepszym narzędziem informowania w przypadku projektów rozwoju zasobów ludzkich. Na plakatach należy umieszczać następujące informacje: logo UE oraz logo ZPORR, krótki opis wkładu Wspólnoty Europejskiej w realizację przedsięwzięcia, nazwę i logo współfinansującego projekt Funduszu.

19 Materiały informacyjne i promocyjne Publikacje (takie jak broszury, ulotki, biuletyny) dotyczące pomocy regionalnej częściowo finansowanej przez fundusze strukturalne powinny zawierać: wskazanie na udział Unii Europejskiej na stronie tytułowej, wskazanie zaangażowanego funduszu, logo ZPORR.

20 Spotkania informacyjne Organizując spotkania informacyjne (konferencje, seminaria, targi, wystawy) dotyczące projektów częściowo finansowanych z funduszy strukturalnych należy uwidocznić wkład Wspólnoty w te pakiety pomocy poprzez prezentowanie flagi europejskiej, logo właściwego funduszu w pomieszczeniach konferencyjnych oraz na dokumentach.

21 Certyfikaty Na certyfikatach należy umieszczać następujące informacje: -logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR, -krótki opis wkładu Wspólnoty Europejskiej w realizację przedsięwzięcia, -nazwę i logo funduszu współfinansujacego projekt.

22 Strony internetowe Strony internetowe dotyczące funduszy strukturalnych powinny: wspominać uczestnictwo Unii Europejskiej oraz jeśli jest to stosowne, odpowiedniego funduszu zawierać odsyłacz do pozostałych stron internetowych Komisji dotyczących funduszy strukturalnych

23 www.wup-rzeszow.pl/zporr www.efs.gov.pl www.zporr.gov.pl www.europa.eu.int


Pobierz ppt "Promocja unijnego źródła dofinansowania projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google