Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 1 PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa w 15%.

2 2 PWT PL-SK 2007-2013 (Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) UE (Unia Europejska) W żadnym z narzędzi, służących informacji i promocji, nie wolno używać skrótu UE, PWT i EFRR, gdyż nie są one powszechnie znane.

3 3 Emblemat Unii Europejskiej i logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 powinny mieć zbliżoną wielkość. W żadnym wypadku logo/herb beneficjenta nie mogą być większe od pozostałych logotypów i emblematu Unii Europejskiej.

4 4 Obowiązkowe jest stosowanie określonych zasad promocji na wszystkich materiałach stosowanych podczas realizacji mikroprojektu takie jak np. Korespondencja prowadzona w sprawach projektu Umowy z wykonawcami oraz dokumentacja przetargowa Umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk Ogłoszenia o wyborze wykonawcy Ogłoszenia naboru personelu Ogłoszenia uczestników projektów szkoleniowych Listy obecności uczestników projektów szkoleniowych Materiały konferencyjne, szkoleniowe, materiały multimedialne, broszury, ulotki Strony internetowe zawierające informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych Materiały prasowe oraz inne materiały stosowane przy realizacji projektu

5 5 3.10 Działania informacyjne i promocyjne (opis w jaki sposób Wnioskodawca i partnerzy podczas realizacji projektu informować będą o finansowym wsparciu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu /VUC) Podczas realizacji projektu będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne eksponujące: Logo Programu PWT PL-SK 2007-2013, i Euroregionu, flagę Unii Europejskiej jak również informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR. Promocja obejmie m.in.: - promocję projektu w lokalnej prasie i na stronach internetowych. - wykonanie banerów, plakatów broszur promujących projekt i współpracę transgraniczną, - umieszczone zostaną informacje na stronach internetowych SRB i partnera słowackiego, - z każdego spotkania na stronie internetowej beneficjenta zostaną zamieszczone zdjęcia dokumentujące bieżące wydarzenia, Promocja we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu.

6 6 Projekt pisma – wydruk kolorowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Treść pisma

7 7 Projekt pisma – wydruk czarno-biały Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Treść pisma

8 8 Niedozwolone jest stosowanie wielobarwnego tła Niedopuszczalne modyfikacje znaku

9 9 Niedozwolona jest zmiana układu graficznego znaku Niedopuszczalne modyfikacje znaku Niedozwolone jest nieproporcjonalne skalowanie znaku Niedozwolone jest stosowanie dodatkowych elementów np. cień Niedopuszczalna jest zmiana liternictwa znaku

10 10 Skalowanie logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

11 11 Przykłady prawidłowego oznakowania wymiary i rozmieszczenie logotypów podpisy pod logotypami zapis o współfinansowaniu wersje kolorystyczne wersje językowe

12 12 Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na małe inwestycje infrastrukturalne, takie jak plac zabaw, ścieżka rowerowa oraz remont i modernizacja małych powierzchni, zobligowany jest do ustawienia tabliczki informacyjnej o wymiarach nie mniejszych niż 30x25cm. Obowiązkowe elementy tablicy: 1)Emblemat Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2) Logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 wraz ze sloganem, 3) Tekst dotyczący współfinansowania projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Informacja o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej powinna zajmować nie mniej niż 25% powierzchni tabliczki

13 13 Oznakowanie zakupionego sprzętu w ramach realizowanego mikroprojektu. Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Naklejki informacyjne powinny mieć rozmiary nie mniejsze niż 7x4cm. Chyba, że jest to niemożliwe, można pomniejszyć lub stosować same logotypy.

14 GADŻETY 14 Na gadżetach muszą się znaleźć wszystkie obowiązkowe elementy tj. logo Programu wraz ze sloganem,. flaga UE wraz z podpisem (Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) a także napis o współfinansowaniu (współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013". Opuszczenie napisów jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku małych gadżetów (typu długopis), na których napis o współfinansowaniu po prostu się nie mieści.

15 15 Informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013 Tytuł i cel projektu Partnerzy projektu Obszar realizacji projektu Rozpowszechnianie informacji o projekcie w mediach

16 16 Materiały prasowe, biuletyny itp. W przypadku publikacji prasowych, internetowych, wywiadów i reportaży zarówno radiowych jak i telewizyjnych, w miarę możliwości beneficjent ma obowiązek zadbać, by w takich publikacjach i materiałach pojawiały się logo Programu, logo Euroregionu, Emblemat Unii Europejskiej oraz informacje o współfinansowaniu projektu. Imprezy związane z realizacją projektu Logo Programu, godło UE oraz logo Euroregionu muszą być widoczne podczas wszystkich imprez związanych z realizacją projektu (seminaria, konferencje, itp.) W trakcie imprez powinna być również rozpowszechniana informacja o współfinansowaniu projektu Instrumenty służące informacji i promocji

17 17 Zdjęcia dokumentujące zrealizowanie zakładanych działań oraz osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

18 18

19 19

20 20 Promocja na ulotkach, zaproszeniach, broszurach… Na każdy dokumencie typu broszura z imprez, kalendarium, czy zaproszenie musi znajdować się promocja projektu. Natomiast jeżeli np. impreza finansowana w ramach projektu dobywa się podczas realizacji większego przedsięwzięcia jak np. Dni Powiatu Bielskiego odpowiednia promocja powinna naleźć się obok działania realizowanego w ramach projektu z adnotacją wstęp wolny w przypadku możliwości wystąpienia przychodu.

21 21 Rekomendowane jest aby na stronie internetowej beneficjenta i partnera mikroprojektu były zamieszczone informacje o realizowanym mikroprojekcie: cele działania efekty realizacji projektu Uwzględniając przy tym wymogi Promocji. Jest to również sposób zachowania trwałości projektu.

22 22 Jeśli w ramach realizacji mikroprojektu realizowana jest strona internetowa powinna zawierać następujące informacje: informację o projekcie informację na temat wdrażania mikroprojektu rezultaty projektu wydarzenia realizowane w ramach projektu dane kontaktowe beneficjenta Logotypy, informację o współfinansowaniu linki do oficjalnych stron internetowych instytucji wdrażających program

23 23 Przydatne dokumenty Wytyczne WST Informacja i Promocja http://pl.plsk.eu/index/?id=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Art. 8, Art. 9 - Schemat działań informacyjnych dla realizowanych operacji. Polskie akty prawne i wytyczne 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658) 2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r.

24 24 www.euroregion-beskidy.pl Stowarzyszenie Region Beskidy ul. Widok 18/1-3 43-300 Bielsko-Biała Polska tel.: +48 33 488 89 24 fax: +48 33 488 89 20 e-mail: biuro@euroregion-beskidy,pl Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa w 15%.


Pobierz ppt "1 PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google