Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ."— Zapis prezentacji:

1 ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ

2 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO Proces realizacji określonych funkcji w sferze działania, dla których jest tworzony system (produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu, konsumpcji), powinien być odpowiednio: wyodrębniony i zdefiniowany; wyodrębniony i zdefiniowany; skonstruowany; skonstruowany; wdrożony w życie, wdrożony w życie, aby mógł skutecznie funkcjonować

3 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw rozumie się jako całą działalność związaną z przepływem materiału (towaru) od jego oryginalnego źródła poprzez wszystkie jego zmiany, aż do tej postaci, w której jest konsumowany przez ostatniego klienta.

4 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO Według D.J. Browersona przez kanał (łańcuch) logistyczny rozumie się zespół pewnej liczby jednostek (przedsiębiorstw i instytucji), które działają wspólnie w sposób zintegrowany w celu dostarczenia właściwego produktu we właściwe miejsce, we właściwym czasie, zachowując odpowiednią jakość (produktu i usługi) przy możliwie najniższym koszcie.

5 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO Łańcuch (kanał) logistyczny można rozpatrywać w ujęciu przedmiotowym i w ujęciu podmiotowym. Łańcuch (kanał) logistyczny można rozpatrywać w ujęciu przedmiotowym i w ujęciu podmiotowym. W ujęciu przedmiotowym mają miejsce zjawiska łączenia się strumieni (zaopatrywanie się) oraz zjawiska rozdzielnictwa strumieni (dystrybucji). W ujęciu przedmiotowym mają miejsce zjawiska łączenia się strumieni (zaopatrywanie się) oraz zjawiska rozdzielnictwa strumieni (dystrybucji). W ujęciu podmiotowym identyfikujemy i analizujemy uczestników przepływu produktów i informacji w aspekcie czasu i miejsca. W ujęciu podmiotowym identyfikujemy i analizujemy uczestników przepływu produktów i informacji w aspekcie czasu i miejsca.

6 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO LINIE PRZEPŁYWU LINIE PRZEPŁYWU PUNKTY STYCZNOŚCI I MIEJSCA PRZECIĘCIA PUNKTY STYCZNOŚCI I MIEJSCA PRZECIĘCIA

7 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO w zależności od stopnia złożoności łańcucha logistycznego mogą występować: proste (liniowe), proste (liniowe), wielościeżkowe, wielościeżkowe, złożone (kombinowane) złożone (kombinowane) LINIE PRZEPŁYWU określonych dóbr i usług.

8 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO W łańcuchach działania logistycznego występują punkty styczności i miejsca przecięcia, które praktycznie oznaczają styk linii przepływu systemów (podsystemów) lub przejście z jednego do drugiego systemu (podsystemu). Przy czym: miejsca przecięcia będą głównie występowały w sieci złożonych linii przepływów dóbr fizycznych, usług i informacji, zaś miejsca przecięcia będą głównie występowały w sieci złożonych linii przepływów dóbr fizycznych, usług i informacji, zaś punkty styczności (styku) odnoszą się w zasadzie do każdej linii przepływu. punkty styczności (styku) odnoszą się w zasadzie do każdej linii przepływu.

9 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO Przyczynami (źródłami) powstawania punktów styku i miejsc przecięcia są: specjalizacja głównych funkcji systemu (przedsiębiorstwa), a więc zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, sprzedaży. Prowadzi ona do współzależności w całym (złożonym) łańcuchu logistycznym; specjalizacja głównych funkcji systemu (przedsiębiorstwa), a więc zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, sprzedaży. Prowadzi ona do współzależności w całym (złożonym) łańcuchu logistycznym; podział zakresów kompetencji i odpowiedzialności. Sprzyja on tworzeniu grupowych interesów, które mogą prowadzić do powstawania rozbieżności (konfliktów). podział zakresów kompetencji i odpowiedzialności. Sprzyja on tworzeniu grupowych interesów, które mogą prowadzić do powstawania rozbieżności (konfliktów).

10 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO KONFLIKTY W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM Przyczyn powstawania konfliktów można upatrywać we wzajemnych relacjach celów, ról, pozycji (np. ekonomicznej) i stosunków komunikacyjnych. Konflikty mogą powstawać m.in.: w miejscach przecięcia procesów synchronizacji planowania logistycznego z innymi planami przedsiębiorstwa (finansowymi, zatrudnienia), synchronizacji systemów logistycznych współpracujących z przedsiębiorstwem, czy między: sprzedażą a planowaniem produkcji, sprzedażą a planowaniem produkcji, gospodarką magazynową a zarządzaniem zapasami, gospodarką magazynową a zarządzaniem zapasami, produkcją a transportem, produkcją a transportem, decyzjami dostawców a decyzjami odbiorców. decyzjami dostawców a decyzjami odbiorców.

11 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO ELIMINOWANIE KONFLIKTÓW W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM Konflikty przejawiające się zwłaszcza w miejscach przecięć i w miejscach styku można eliminować wieloma metodami, ale najbardziej logistycznym sposobem jest integracja logistyczna w łańcuchu logistycznym. Integrację logistyczną można rozpatrywać w ujęciach: podmiotowym; podmiotowym; przedmiotowym; przedmiotowym;

12 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO INTEGRACJA W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM Integracja logistyczna w ujęciu podmiotowym polega na: tworzeniu całości z części, przy czym taka całość to jest więcej niż suma części czyli system. (efekt synergii); tworzeniu całości z części, przy czym taka całość to jest więcej niż suma części czyli system. (efekt synergii); tworzenie całości z wzajemnie uzupełniających się części, ściśle współpracujących ze sobą w ramach funkcji i celu; tworzenie całości z wzajemnie uzupełniających się części, ściśle współpracujących ze sobą w ramach funkcji i celu; włączenie elementów w istniejącą całość i wiązaniu ich więzami kooperacyjnymi; włączenie elementów w istniejącą całość i wiązaniu ich więzami kooperacyjnymi;

13 POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO INTEGRACJA W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM Integrację logistyczną w ujęciu podmiotowym należy rozumieć jako zintegrowany proces obejmujący przepływ wszystkich strumieni rzeczowych (przedmiotów) łańcucha logistycznego. Integracja w tym przypadku odbywa się przez wykorzystywanie wspólnych źródeł zaopatrywania, magazynowania, transportowania itp., jak również przez strumienie informacji i kapitału.

14 INTERPRETACJA LOGISTYKI CZYM JEST WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA? Czynnikiem powodującym rozwój i powszechność stosowania w praktyce logistyki było przejście z rynku producenta na rynek konsumenta i poprawa zaopatrzenia w dobra materialne i usługi. W obrocie towarowym następuje spadek towarów o niskiej wartości, jednocześnie w wyniku intensyfikacji procesów konkurencji i niestabilnych stanów rynku, wzrasta ryzyko nagłego spadku cen na oferowane wyroby. Innym czynnikiem przyspieszającym wykorzystywanie koncepcji logistycznych było przesunięcie funkcji dystrybucyjnych na producentów, co wynikało z wyraźnego ukształtowania się rynku konsumenta, przy jednoczesnym wzroście jego wymagań.

15 INTERPRETACJA LOGISTYKI CZYM JEST WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA? znaczący wpływ na rozwój współczesnej logistyki miały również takie fakty, jak: wprowadzenie nowych metod i technik magazynowania, transportowania, załadunku i wyładunku towarów oraz form obsługi konsumenta (klienta); wprowadzenie nowych metod i technik magazynowania, transportowania, załadunku i wyładunku towarów oraz form obsługi konsumenta (klienta); stosowanie środków protekcjonizmu państwa w stosunku do niektórych branż, gałęzi gospodarki i podmiotów gospodarczych (produkcyjnych i usługowych); stosowanie środków protekcjonizmu państwa w stosunku do niektórych branż, gałęzi gospodarki i podmiotów gospodarczych (produkcyjnych i usługowych); niestabilny rynek (zmienne stopy procentowe, zmienne kursy walut, skokowe wzrosty cen); niestabilny rynek (zmienne stopy procentowe, zmienne kursy walut, skokowe wzrosty cen); szybki rozwój technik informatycznych. szybki rozwój technik informatycznych.

16 INTERPRETACJA LOGISTYKI PRAGMATYKA LOGISTYKI (1) W obszarze pragmatycznej (stosowanej) logistyki powinny być realizowane optymalne (quasi optymalne) łańcuchy działania w procesach: produkcji (wytwarzania) – wtedy, tyle i tego na co jest zapotrzebowanie; nie więcej (asortymentowo i ilościowo) niż potrzeba i nie drożej niż to konieczne; produkcji (wytwarzania) – wtedy, tyle i tego na co jest zapotrzebowanie; nie więcej (asortymentowo i ilościowo) niż potrzeba i nie drożej niż to konieczne; przechowywania (magazynowania) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów itp., - tzn. tylko tyle i tego, co zapewni wymaganą ciągłość i płynność realizacji zadań w danym łańcuchu aktywności, tak aby nie blokować powierzchni magazynowych optymalizować koszty utrzymywania zapasów; przechowywania (magazynowania) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów itp., - tzn. tylko tyle i tego, co zapewni wymaganą ciągłość i płynność realizacji zadań w danym łańcuchu aktywności, tak aby nie blokować powierzchni magazynowych optymalizować koszty utrzymywania zapasów;

17 INTERPRETACJA LOGISTYKI PRAGMATYKA LOGISTYKI (2) dystrybucji (rozdziału) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów urządzeń itp., - tzn. każdemu wtedy, tyle i tego co faktycznie w danym przedziale czasowym potrzeba i co można racjonalnie wykorzystać (skonsumować) aby uniknąć utrzymywania zbędnych zapasów; dystrybucji (rozdziału) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów urządzeń itp., - tzn. każdemu wtedy, tyle i tego co faktycznie w danym przedziale czasowym potrzeba i co można racjonalnie wykorzystać (skonsumować) aby uniknąć utrzymywania zbędnych zapasów; dowozu (uzupełniania) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów urządzeń itp., z wykorzystaniem właściwych tras i środków transportu – tzn. każdemu tam, tyle i tego, co konieczne do zapewnienia mu optymalnych warunków działania, a więc nie więcej niż potrzeba i nie później niż można; dowozu (uzupełniania) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów urządzeń itp., z wykorzystaniem właściwych tras i środków transportu – tzn. każdemu tam, tyle i tego, co konieczne do zapewnienia mu optymalnych warunków działania, a więc nie więcej niż potrzeba i nie później niż można; użytkowania (konsumpcji, wykorzystania) – tzn. takich asortymentów (rodzajów, typów) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów urządzeń itp., jakie są faktycznie konieczne (wystarczające) w danych okolicznościach uwarunkowaniach wewnętrznych, zewnętrznych) i tyle, na ile wynika to z rozsądnego uzasadnienia; użytkowania (konsumpcji, wykorzystania) – tzn. takich asortymentów (rodzajów, typów) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów urządzeń itp., jakie są faktycznie konieczne (wystarczające) w danych okolicznościach uwarunkowaniach wewnętrznych, zewnętrznych) i tyle, na ile wynika to z rozsądnego uzasadnienia; świadczenia usług niematerialnych na korzyść innych uczestników (użytkowników, zleceniodawców, konsumentów) w łańcuchu działania – tzn. tyle, takich, w takim zakresie, miejscu i terminie, jaki jest przez nich pożądany (wymagany, oczekiwany) do zapewnienia optymalnych warunków egzystencjalnych i behawioralnych. świadczenia usług niematerialnych na korzyść innych uczestników (użytkowników, zleceniodawców, konsumentów) w łańcuchu działania – tzn. tyle, takich, w takim zakresie, miejscu i terminie, jaki jest przez nich pożądany (wymagany, oczekiwany) do zapewnienia optymalnych warunków egzystencjalnych i behawioralnych.

18 DEFINICJA I ZAKRES ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO Żeby przedstawić istotę zarządzania logistycznego w firmie można zastosować formułę 7W, tj. : właściwy produkt, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwej postaci, do właściwego miejsca, we właściwym czasie, po właściwej cenie.

19 DEFINICJA I ZAKRES ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO W praktyce 7W oznacza realizację podstawowych zadań logistyki w przedsiębiorstwie, a mianowicie: [1] [1] usprawnienie zarządzania procesami przepływu i magazynowania produktów, prowadzące do zaspokojenia materialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych, usprawnienie zarządzania procesami przepływu i magazynowania produktów, prowadzące do zaspokojenia materialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych, uwzględnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa elementów związanych z budową łańcuchów logistycznych, uwzględnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa elementów związanych z budową łańcuchów logistycznych, podporządkowanie czynności związanych z procesami logistycznymi wymaganiom obsługi klientów, podporządkowanie czynności związanych z procesami logistycznymi wymaganiom obsługi klientów, zwiększenie efektywności przepływu dóbr, co prowadzi do obniżenia kosztów przepływu, a ostatecznie- kosztów procesów logistycznych. zwiększenie efektywności przepływu dóbr, co prowadzi do obniżenia kosztów przepływu, a ostatecznie- kosztów procesów logistycznych. [1][1] Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego Piotr Adamczewski [1]

20 Rys. Istota łańcucha logistycznego zamówienia i należności towary i/lub usługi informacje DOSTAWCA KLIENT

21 DETERMINANTY EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO W warunkach gospodarki rynkowej partnerski układ miedzy uczestnikami łańcucha logistycznego powinien wynikać z [1] : [1] wspólnego interesu w ramach funkcji celu procesu logistycznego; wspólnego interesu w ramach funkcji celu procesu logistycznego; wiedzy o działalności partnerów, w tym o specjalizacji, kompetencjach i odpowiedzialności (rzetelności); wiedzy o działalności partnerów, w tym o specjalizacji, kompetencjach i odpowiedzialności (rzetelności); stylu działania, umożliwiającego uczestnikom bezkonfliktowa kooperacje, zwłaszcza elastyczność; stylu działania, umożliwiającego uczestnikom bezkonfliktowa kooperacje, zwłaszcza elastyczność; możliwości tworzenia mechanizmów stymulujących do poprawy jakości działania (unowocześniania produkcji, usprawniania obsługi klientów, obniżki kosztów, wprowadzania nowoczesnych technik zarządzania procesami logistycznymi itp.); możliwości tworzenia mechanizmów stymulujących do poprawy jakości działania (unowocześniania produkcji, usprawniania obsługi klientów, obniżki kosztów, wprowadzania nowoczesnych technik zarządzania procesami logistycznymi itp.); wspólnego udziału w działaniach na rzecz zwiększania rynków zbytu i uzyskiwania rozsądnych zysków; wspólnego udziału w działaniach na rzecz zwiększania rynków zbytu i uzyskiwania rozsądnych zysków; dostępności do kompatybilnej sieci informacji, zaufania do wiarygodności jej zawartości oraz swobodnej wymiany treści. [1] Zarządzanie logistyczne Edward Dworecki dostępności do kompatybilnej sieci informacji, zaufania do wiarygodności jej zawartości oraz swobodnej wymiany treści. [1] Zarządzanie logistyczne Edward Dworecki [1]

22 ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA Minimalizacja kosztów: produkcji, zapasów, transportu, magazynowania, obsługi. Maksymalizacja przychodów Uwzględnienie ograniczeń: produkcji, zapasów, transportu, magazynowania, obsługi. dostawca producent centrum dystrybucji klient/konsument

23 ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZINTEGROWANY ŁAŃCUCH dostawcy producenci konsumenci działania operacyjne działania operacyjne działania operacyjne WŁD WŁD – wewnętrzny łańcuch dostaw

24 ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW (SCM) Łańcuch logistyczny – układ zależności pomiędzy przedsiębiorstwem, jego dostawcami i odbiorcami. [W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996].

25 Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji PRODUKCJA Marketing i sprzedaż Serwis ZYSK wartość Łańcuch logistyczny (wartości) Portera Logistyka jako koncepcja kształtowaniawartości: Opr. na podst.: Porter M. E., Competetive Advantage, Free Press, 1985 Infrastruktura materialna firmy Zarządzanie zasobami ludzkimi Technologia Zaopatrzenie

26 [W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 12]. Optymalizacja kosztów logistycznych - struktura logistycznych kosztów łącznych Koszty zamówień Koszty transportu Koszty losowe Koszty opakowania Koszty zapasów Koszty magazynowania Koszty obsługi

27 [W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 10]. Optymalizacja kosztów logistycznych - konfilkt kosztów Transport Opakowanie Zamówienia Zakup Obsługa Zapasy Szkody transp. Transport Zapasy Liczba magazynów Org. produkcji KOSZTYŁĄCZNEKOSZTYŁĄCZNE Minimalizacja kosztów w obszarze: Powoduje wzrost kosztów w:

28 [W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14]. Optymalizacja kosztów logistycznych - kształtowanie gospodarki zapasami Koszty produkcji Koszty transportu i magazynowania Koszty Łączne Poziom obsługi klientów Koszty

29 [W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14]. Optymalizacja kosztów logistycznych - określanie poziomu produkcji Koszty uzbrojenia technicznego Koszty magazynowania Koszty Łączne Poziom produkcji Koszty

30 [W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14]. Optymalizacja kosztów logistycznych - wybór środków transportu Koszty magazynowania Koszty transportu Koszty Łączne samolot Koszty Kolej Droga Rodzaj środku transportu


Pobierz ppt "ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google