Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ DOE INŻYNIERIA JAKOŚCI; PODEJŚCIE TAGUCHIEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

2 2 ISTOTA LOGISTYKI LOGISTYKAWSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM CESARZ BIZANTYJSKI LEONTOS ( ): JEST RZECZĄ LOGISTYKI żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa..... COUNCIL OF LOGISTIC MANAGEMENT:LOGISTYKA JEST TERMINEM OPISUJĄCYM PROCES PLANOWANIA, REALIZOWANIA I KONTROLOWANIA SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO EKONOMICZNIE PRZEPŁYWU SUROWCÓW, MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI, WYROBÓW GOTOWYCH ORAZ ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI Z PUNKTU POCHODZENIA DO PUNKTU KONSUMPCJI W CELU ZASPOKOJENIA WYMAGAŃ KLIENTA..... LOGISTYKA JEST PROCESEM ZARZĄDZANIA CAŁYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW

3 3 ISTOTA LOGISTYKI PODSTAWOWE SKŁADNIKI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH: FIZYCZNY PRZEPŁYW STRUKTUR RZECZOWYCH, PROCESY INFORMACYJNO- DECYZYJNE, UTRZYMYWANIE ZAPASÓW RZECZOWYCH INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH: ŚRODKI TECHNICZNE, TAKIE JAK BUDYNKI, BUDOWLE MAGAZYNOWE, ŚRODKI TRANSPORTU... KOSZTY LOGISTYCZNE CELE LOGISTYKI: ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEGO POZIOMU OBSŁUGI KLIENTA, UMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ, REDUKCJA KOSZTÓW.

4 4 ISTOTA LOGISTYKI ŁAŃCUCH DOSTAW.: DOSTAWCY – PRZEDSIĘBIORSTWO – ODBIORCY; STREFA ZAOPATRZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA, STREFA PRODUKCJI, STREFA DYSTRYBUCJI. LOGISTYKA W SFERZE PRODUKCJI (np. metody MRP, system JIT z kartami kanban, OPT) LOGISTYKA MARKETINGOWA

5 5 OTOCZENIE RYNKOWE: OTOCZENIE DALSZE (MAKROOTOCZENIE) I OTOCZENIE BLIŻSZE (MIKROOTOCZENIE). MAKROOTOCZENIE: OTOCZENIE EKONOMICZNE, TECHNOLOGICZNE, SPOŁECZNE, DEMOGRAFICZNE, POLITYCZNE, PRAWNE OTOCZENIE BLIŻSZE : OTOCZENIE PUBLICZNE, SKŁADAJĄCE SIĘ Z PRZEDMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH (KLIENTÓW, DOSTAWCÓW, POŚREDNIKÓW), OTOCZENIE KONKURENCYJNE – ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH KONKURENTÓW. ? !

6 6 LOGISTYKA MARKETINGOWA FAZY FAZA 1. STEROWANIE PROSTYM PRZEPŁYWEM PRODUKCJI FAZA 2. STEROWANIE PROSTYM WIELOKROTNYM PRZEPŁYWEM PRODUKCJI

7 7 LOGISTYKA MARKETINGOWA FAZYFAZA 3. STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRODUKCJI WE WSPÓŁPRACY Z POŚREDNIKAMI (WIELOSZCZEBLOWY KANAŁ LOGISTYCZNY).

8 8 LOGISTYKA MARKETINGOWA FAZYFAZA 4. OUTSOURCING (Outside-resource-using; WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH).

9 9 LOGISTYKA MARKETINGOWA FAZYFAZA 4. OUTSOURCING (Outside-resource-using; WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH). FIRMY LOGISTYCZNE OFERUJĄ NAJCZĘŚCIEJ USŁUGI OUTSOURCINGOWE, SKUPIAJĄCE SIĘ W TRZECH PODSTAWOWYCH OBSZARACH: I USŁUGI PODSTAWOWE: PRZEWOZY, SPEDYCJA, MAGAZYNOWANIE, DOSTAWY W SYSTEMIE JUST-IN- TIME, PROCESY DYSTRYBUCJI, KONSOLIDACJA DOSTAW, cross- docking (ODBIERANIE DUŻYCH PARTII JEDNORODNYCH PRODUKTÓW OD WIELU DOSTAWCÓW I TWORZENIE Z NICH PAKIETÓW DLA ODBIORCÓW) II USŁUGI KOMPLEMENTARNE: DORADZTWO I SZKOLENIA, KONFEKCJONOWANIE (PRZYSPOSABIANIE DO PEŁNEJ ZDOLNOŚCI UŻYTKOWEJ, NP. PAKOWANIE LEKÓW DO FIOLEK) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI, WDROŻENIA ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH III USŁUGI FINANSOWE KSIĘGOWOŚĆ, INKASO,....

10 10 LOGISTYKA MARKETINGOWA FAZYFAZA 4. OUTSOURCING (Outside-resource-using; WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH). ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW FIRMY I OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

11 11 LOGISTYKA MARKETINGOWA FAZYFAZA 5. STEROWANIE PRODUKCJĄ W ZINTEGROWANYM OTOCZENIU KONKURENCYJNYM (W ZŁOŻONYM KANALE LOGISTYCZNYM).

12 12 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO PRZEPŁYWY INFORMACYJNE PRZEPŁYWY FIZYCZNE

13 13 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO NIEPEWNOŚĆ – cen, kursów walut, koniunktur rynku kapitałowego, podatków, barier celnych i działań polityków, KONKURENCJA – wynikająca z podziałów i fuzji firm, pobudzana przez małe firmy, itp., OCZEKIWANIA – kreowanie nowych potrzeb klientów w zakresie jakości, niskich cen, różnorodności, dostępności, niezawodności i sprawności obsługi, ROZWÓJ – nowych wyrobów, materiałów, technologii, struktur produkcji i dystrybucji, intensywna informatyzacja. WYSOKA INNOWACYJNOŚĆ I KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO WDRAŻANIA NOWOŚCI, NIEZAWODNOŚĆ ORGANIZACYJNA I KRÓTKIE CYKLE REALIZACJI DOSTAW, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ, MAŁA SKALA PRODUKCJI, INDYWIDUALIZACJA PRODUKTÓW I GLOBALNY ZASIĘG PENETRACJI RYNKU Fordyzm SKRAJNA SPECJALIZACJA, MINIMALNE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW, BRAK HIERARCHIZACJI I ORGANIZACJI FORMALNEJ SKRAJNA CENTRALIZACJA ORAZ BRAK INTEGRACJI Toyotyzm

14 14 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO CYKL ŻYCIA WYROBU

15 15 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO MODELE ADAPTACYJNE PROGNOZOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO DANE FAKTYCZNE (3); TENDENCJA POPYTU (1); WAHANIA SEZONOWE (2) MODELE ADAPTACYJNE OPARTE NA WYKŁADNICZYM WYRÓWNANIU DANYCH: JEDNOPARAMETROWY MODEL BROWNA MODEL DWUPARAMETROWY, ZAPROPONOWANY PRZEZ C.C.HOLTA, TRZYPARAMETROWY MODEL P.R. WINTERA DLA DALSZYCH HORYZONTÓW CZASOWYCH MODELE PRZYCZYNOWO- SKUTKOWE (RÓWNANIA REGRESJI) PROGNOZOWANIE INTUICYJNE

16 16 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH WYDŁUŻANIE CYKLU PRODUKCYJNEGO ! PRZEWAGA KONKURENCYJNA MINIMALIZACJA CZASU NA ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEPŁYWU TWORZENIE OPTYMALNYCH HARMONOGRAMÓW METODA DYSKRETNA: OBSZARU ZAOPATRZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA, OBSZARU PRODUKCJI, OBSZARU DYSTRYBUCJI.

17 17 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH METODA KOMPLEKSOWA:

18 18 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH LOGISTYKA ZAOPATRZENIA PROBLEMY PRODUKCJA WŁASNA CZY ZAKUP (MAKE OR BUY), CO WIĄŻE SIĘ USTALENIEM ZAKRESU STAŁYCH POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH, ILE KUPOWAĆ – CO WIĄŻE SIĘ Z PLANOWANIEM POTRZEB MATERIAŁOWYCH I STEROWANIEM ZAPASAMI, KIEDY KUPOWAĆ – ODNOSI SIĘ ONO DO ORGANIZACJI DOSTAW W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI PRODUKCJI I INFORMACJAMI PŁYNĄCYMI ZE STOSOWANIA METOD (MODELI) STEROWANIA ZAPASAMI, GDZIE KUPOWAĆ – CO WIĄŻE SIĘ Z WYBOREM ŹRÓDEŁ ZAKUPÓW I DOSTAWCÓW. WYBÓR DOSTAWCY JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY I DOSTAWCY, POTENCJAŁ DOSTAWCY, KONDYCJA FINANSOWA DOSTAWCY, LOKALIZACJA DOSTAWCY, WZGLĘDNE CZYNNIKI DODATKOWE (UPUSTY, PROMOCJE MARKETINGOWE, KREDYT KUPIECKI, PRZEJĘCIE OBOWIĄZKU MAGAZYNOWANIA ZAKUPIONEJ PARTII, ITP.).

19 19 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH LOGISTYKA ZAOPATRZENIA WYBÓR DOSTAWCY

20 20 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH LOGISTYKA PRODUKCJI schemat Sankeya

21 21 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH LOGISTYKA PRODUKCJI Tablica krzyżowa

22 22 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH LOGISTYKA PRODUKCJI Nowoczesne narzędzia przepływu wiążą się z nowoczesnymi modelami sterowania produkcja, takimi jak MRP, OPT, JIT, kanbn

23 23 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH LOGISTYKA DYSTRYBUCJI SYSTEM PLANOWANIA POTRZEB DYSTRYBUCJI DRP (distribution resource planning). FAZY PLANOWANIA WSTECZNEGO, STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMÓW: OKREŚLENIE POPYTU RYNKOWEGO NA WYROBY GOTOWE, OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DOSTAW PRODUKTÓW GOTOWYCH DO SKŁADÓW ZEWNĘTRZNYCH (STANOWIĄ JE POŚREDNICY, REGIONALNE CENTRALE DYSTRYBUCJI, HURTOWNICY, DETALIŚCI, ew. KLIENCI INDYWIDUALNI), OPRACOWANIE HARMONOGRAMU ZAMAWIANIA WYROBÓW GOTOWYCH I ICH SKŁADNIKÓW WE WŁASNEJ JEDNOSTCE, OPRACOWANIE PLANU PRODUKCJI WYROBÓW, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA POD NADZOREM SYSTEMU MRP II.

24 24 OBSŁUGA KLIENTA LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA POSTRZEGANA JEST JAKO ZDOLNOŚĆ ZASPOKAJANIA WYMAGAŃ I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW ZGODNIE Z REGUŁĄ 6R: WŁAŚCIWA ILOŚĆ, WŁAŚCIWY STAN, WŁAŚCIWY CZAS, WŁAŚCIWE MIEJSCE WŁAŚCIWY KOSZT, WŁAŚCIWY KLIENT

25 25 (WSPÓŁ) KONKURENCJA KONKURENCYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEJAWIA SIĘ W JEGO ZDOLNOŚCI DO POLEPSZANIA SWOJEJ POZYCJI, POPRZEZ PRZEDSTAWIENIE OFERTY KORZYSTNIEJSZEJ OD INNYCH POD WZGLĘDEM CENY, JAKOŚCI LUB CHARAKTERYSTYK WPŁYWAJĄCYCH NA DECYZJĘ ZAWARCIA TRANSAKCJI. WSPÓŁKONKURENCJA WSPÓŁKONKURENCJA JEST NARZĘDZIEM I FORMĄ KONKURENCJI POLEGAJĄCĄ NA ZAWIERANIU POROZUMIEŃ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI DLA SPRAWNIEJSZEJ OBSŁUGI KLIENTA I EFEKTYWNIEJSZEGO KONKUROWANIA NA RYNKU. OGRANICZANIA KOSZTÓW OGRANICZANIA KOSZTÓW (WSPÓŁKONKURENCJA POPYTOWA, POWODUJĄC WZROST POPYTU NA WYTWARZANY PRODUKT LUB PRODUKTY). POLEGA TO NA INWESTOWANIU WE WSPÓLNE BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW, ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ TECHNOLOGII, PARTYCYPACJI W KOSZTACH ROZWOJU PRODUKTÓW OGRANICZENIE PODAŻY OGRANICZENIE PODAŻY PRODUKTÓW (WSPÓŁKONKURENCJA PODAŻOWA, POWODUJĄCA SPADEK PODAŻY PRODUKTÓW). SKUTEK – WZROST CEN. TWORZONE ZOSTAJĄ KARTELE, MONOPOLE.

26 26 KOLOKWIUM 1 1.NA CZYM POLEGA ZASADA PROPORCJONALNOŚCI W RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO 2.JAKIE JEST ZADANIE BROKERA W SIECIOWEJ ORGANIZACJI PRODUKCJI 3.NA CZYM POLEGA SYSTEM STEROWANIA PRODUKCJĄ JUST-IN-TIME 4.JAK NAJPROŚCIEJ MOŻNA ZDEFINIOWAĆ ISTOTĘ LOGISTYKI


Pobierz ppt "1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google