Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ DOE INŻYNIERIA JAKOŚCI; PODEJŚCIE TAGUCHI’EGO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

2 ISTOTA LOGISTYKI LOGISTYKA WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM CESARZ BIZANTYJSKI LEONTOS ( ): JEST RZECZĄ LOGISTYKI „żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa..... COUNCIL OF LOGISTIC MANAGEMENT:„LOGISTYKA JEST TERMINEM OPISUJĄCYM PROCES PLANOWANIA, REALIZOWANIA I KONTROLOWANIA SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO EKONOMICZNIE PRZEPŁYWU SUROWCÓW, MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI, WYROBÓW GOTOWYCH ORAZ ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI Z PUNKTU POCHODZENIA DO PUNKTU KONSUMPCJI W CELU ZASPOKOJENIA WYMAGAŃ KLIENTA..... „LOGISTYKA JEST PROCESEM ZARZĄDZANIA CAŁYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW”

3 ISTOTA LOGISTYKI PODSTAWOWE SKŁADNIKI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH:
FIZYCZNY PRZEPŁYW STRUKTUR RZECZOWYCH, PROCESY INFORMACYJNO-DECYZYJNE, UTRZYMYWANIE ZAPASÓW RZECZOWYCH INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH: ŚRODKI TECHNICZNE, TAKIE JAK BUDYNKI, BUDOWLE MAGAZYNOWE, ŚRODKI TRANSPORTU... CELE LOGISTYKI: ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEGO POZIOMU OBSŁUGI KLIENTA, UMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ, REDUKCJA KOSZTÓW. KOSZTY LOGISTYCZNE

4 ISTOTA LOGISTYKI LOGISTYKA W SFERZE PRODUKCJI (np. metody MRP, system JIT z kartami kanban, OPT) ŁAŃCUCH DOSTAW.: DOSTAWCY – PRZEDSIĘBIORSTWO – ODBIORCY; STREFA ZAOPATRZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA, STREFA PRODUKCJI, STREFA DYSTRYBUCJI. LOGISTYKA MARKETINGOWA

5 LOGISTYKA MARKETINGOWA
OTOCZENIE RYNKOWE: OTOCZENIE DALSZE (MAKROOTOCZENIE) I OTOCZENIE BLIŻSZE (MIKROOTOCZENIE). ? MAKROOTOCZENIE: OTOCZENIE EKONOMICZNE, TECHNOLOGICZNE, SPOŁECZNE, DEMOGRAFICZNE, POLITYCZNE, PRAWNE OTOCZENIE BLIŻSZE : OTOCZENIE PUBLICZNE, SKŁADAJĄCE SIĘ Z PRZEDMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH (KLIENTÓW, DOSTAWCÓW, POŚREDNIKÓW), OTOCZENIE KONKURENCYJNE – ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH KONKURENTÓW. !

6 LOGISTYKA MARKETINGOWA
FAZY FAZA 1. STEROWANIE PROSTYM PRZEPŁYWEM PRODUKCJI FAZA 2. STEROWANIE PROSTYM WIELOKROTNYM PRZEPŁYWEM PRODUKCJI

7 LOGISTYKA MARKETINGOWA
FAZY FAZA 3. STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRODUKCJI WE WSPÓŁPRACY Z POŚREDNIKAMI (WIELOSZCZEBLOWY KANAŁ LOGISTYCZNY).

8 LOGISTYKA MARKETINGOWA
FAZY FAZA 4. OUTSOURCING (Outside-resource-using; WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH).

9 LOGISTYKA MARKETINGOWA
FAZY FAZA 4. OUTSOURCING (Outside-resource-using; WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH). FIRMY LOGISTYCZNE OFERUJĄ NAJCZĘŚCIEJ USŁUGI OUTSOURCINGOWE, SKUPIAJĄCE SIĘ W TRZECH PODSTAWOWYCH OBSZARACH: I USŁUGI PODSTAWOWE: PRZEWOZY, SPEDYCJA, MAGAZYNOWANIE, DOSTAWY W SYSTEMIE JUST-IN-TIME, PROCESY DYSTRYBUCJI, KONSOLIDACJA DOSTAW, cross-docking (ODBIERANIE DUŻYCH PARTII JEDNORODNYCH PRODUKTÓW OD WIELU DOSTAWCÓW I TWORZENIE Z NICH PAKIETÓW DLA ODBIORCÓW) II USŁUGI KOMPLEMENTARNE: DORADZTWO I SZKOLENIA, KONFEKCJONOWANIE (PRZYSPOSABIANIE DO PEŁNEJ ZDOLNOŚCI UŻYTKOWEJ, NP. PAKOWANIE LEKÓW DO FIOLEK) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI, WDROŻENIA ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH III USŁUGI FINANSOWE KSIĘGOWOŚĆ, INKASO, ....

10 LOGISTYKA MARKETINGOWA
FAZY FAZA 4. OUTSOURCING (Outside-resource-using; WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH). ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW FIRMY I OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

11 LOGISTYKA MARKETINGOWA
FAZY FAZA 5. STEROWANIE PRODUKCJĄ W ZINTEGROWANYM OTOCZENIU KONKURENCYJNYM (W ZŁOŻONYM KANALE LOGISTYCZNYM).

12 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO
PRZEPŁYWY INFORMACYJNE PRZEPŁYWY FIZYCZNE

13 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO
NIEPEWNOŚĆ – cen, kursów walut, koniunktur rynku kapitałowego, podatków, barier celnych i działań polityków, KONKURENCJA – wynikająca z podziałów i fuzji firm, pobudzana przez małe firmy, itp., OCZEKIWANIA – kreowanie nowych potrzeb klientów w zakresie jakości, niskich cen, różnorodności, dostępności, niezawodności i sprawności obsługi, ROZWÓJ – nowych wyrobów, materiałów, technologii, struktur produkcji i dystrybucji, intensywna informatyzacja. WYSOKA INNOWACYJNOŚĆ I KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO WDRAŻANIA NOWOŚCI, NIEZAWODNOŚĆ ORGANIZACYJNA I KRÓTKIE CYKLE REALIZACJI DOSTAW, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ, MAŁA SKALA PRODUKCJI, INDYWIDUALIZACJA PRODUKTÓW I GLOBALNY ZASIĘG PENETRACJI RYNKU Fordyzm SKRAJNA SPECJALIZACJA, MINIMALNE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW, BRAK HIERARCHIZACJI I ORGANIZACJI FORMALNEJ SKRAJNA CENTRALIZACJA ORAZ BRAK INTEGRACJI Toyotyzm

14 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO
CYKL ŻYCIA WYROBU

15 PROGNOZOWANIE POPYTU RYNKOWEGO
MODELE ADAPTACYJNE PROGNOZOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO DANE FAKTYCZNE (3); TENDENCJA POPYTU (1); WAHANIA SEZONOWE (2) MODELE ADAPTACYJNE OPARTE NA WYKŁADNICZYM WYRÓWNANIU DANYCH: JEDNOPARAMETROWY MODEL BROWNA MODEL DWUPARAMETROWY, ZAPROPONOWANY PRZEZ C.C.HOLTA, TRZYPARAMETROWY MODEL P.R. WINTERA DLA DALSZYCH HORYZONTÓW CZASOWYCH  MODELE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE (RÓWNANIA REGRESJI) PROGNOZOWANIE INTUICYJNE

16 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
WYDŁUŻANIE CYKLU PRODUKCYJNEGO ! PRZEWAGA KONKURENCYJNA  MINIMALIZACJA CZASU NA ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEPŁYWU TWORZENIE OPTYMALNYCH HARMONOGRAMÓW METODA DYSKRETNA: OBSZARU ZAOPATRZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA, OBSZARU PRODUKCJI, OBSZARU DYSTRYBUCJI.

17 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
METODA KOMPLEKSOWA:

18 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
LOGISTYKA ZAOPATRZENIA PROBLEMY PRODUKCJA WŁASNA CZY ZAKUP (MAKE OR BUY), CO WIĄŻE SIĘ USTALENIEM ZAKRESU STAŁYCH POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH, ILE KUPOWAĆ – CO WIĄŻE SIĘ Z PLANOWANIEM POTRZEB MATERIAŁOWYCH I STEROWANIEM ZAPASAMI, KIEDY KUPOWAĆ – ODNOSI SIĘ ONO DO ORGANIZACJI DOSTAW W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI PRODUKCJI I INFORMACJAMI PŁYNĄCYMI ZE STOSOWANIA METOD (MODELI) STEROWANIA ZAPASAMI, GDZIE KUPOWAĆ – CO WIĄŻE SIĘ Z WYBOREM ŹRÓDEŁ ZAKUPÓW I DOSTAWCÓW. WYBÓR DOSTAWCY JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY I DOSTAWCY, POTENCJAŁ DOSTAWCY, KONDYCJA FINANSOWA DOSTAWCY, LOKALIZACJA DOSTAWCY, WZGLĘDNE CZYNNIKI DODATKOWE (UPUSTY, PROMOCJE MARKETINGOWE, KREDYT KUPIECKI, PRZEJĘCIE OBOWIĄZKU MAGAZYNOWANIA ZAKUPIONEJ PARTII, ITP.).

19 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
LOGISTYKA ZAOPATRZENIA WYBÓR DOSTAWCY

20 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
LOGISTYKA PRODUKCJI schemat Sankey’a

21 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
LOGISTYKA PRODUKCJI Tablica krzyżowa

22 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
LOGISTYKA PRODUKCJI Nowoczesne narzędzia przepływu wiążą się z nowoczesnymi modelami sterowania produkcja, takimi jak MRP, OPT, JIT, kanbn

23 TWORZENIE HARMONOGRAMÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
LOGISTYKA DYSTRYBUCJI SYSTEM PLANOWANIA POTRZEB DYSTRYBUCJI DRP (distribution resource planning). FAZY PLANOWANIA WSTECZNEGO, STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMÓW: OKREŚLENIE POPYTU RYNKOWEGO NA WYROBY GOTOWE, OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DOSTAW PRODUKTÓW GOTOWYCH DO SKŁADÓW ZEWNĘTRZNYCH (STANOWIĄ JE POŚREDNICY, REGIONALNE CENTRALE DYSTRYBUCJI, HURTOWNICY, DETALIŚCI, ew. KLIENCI INDYWIDUALNI), OPRACOWANIE HARMONOGRAMU ZAMAWIANIA WYROBÓW GOTOWYCH I ICH SKŁADNIKÓW WE WŁASNEJ JEDNOSTCE, OPRACOWANIE PLANU PRODUKCJI WYROBÓW, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA POD NADZOREM SYSTEMU MRP II.

24 OBSŁUGA KLIENTA LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA POSTRZEGANA JEST JAKO ZDOLNOŚĆ ZASPOKAJANIA WYMAGAŃ I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW ZGODNIE Z REGUŁĄ 6R: WŁAŚCIWA ILOŚĆ, WŁAŚCIWY STAN, WŁAŚCIWY CZAS, WŁAŚCIWE MIEJSCE WŁAŚCIWY KOSZT, WŁAŚCIWY KLIENT

25 (WSPÓŁ) KONKURENCJA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEJAWIA SIĘ W JEGO ZDOLNOŚCI DO POLEPSZANIA SWOJEJ POZYCJI, POPRZEZ PRZEDSTAWIENIE OFERTY KORZYSTNIEJSZEJ OD INNYCH POD WZGLĘDEM CENY, JAKOŚCI LUB CHARAKTERYSTYK WPŁYWAJĄCYCH NA DECYZJĘ ZAWARCIA TRANSAKCJI. WSPÓŁKONKURENCJA JEST NARZĘDZIEM I FORMĄ KONKURENCJI POLEGAJĄCĄ NA ZAWIERANIU POROZUMIEŃ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI DLA SPRAWNIEJSZEJ OBSŁUGI KLIENTA I EFEKTYWNIEJSZEGO KONKUROWANIA NA RYNKU. OGRANICZANIA KOSZTÓW (WSPÓŁKONKURENCJA POPYTOWA, POWODUJĄC WZROST POPYTU NA WYTWARZANY PRODUKT LUB PRODUKTY). POLEGA TO NA INWESTOWANIU WE WSPÓLNE BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW, ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ TECHNOLOGII, PARTYCYPACJI W KOSZTACH ROZWOJU PRODUKTÓW OGRANICZENIE PODAŻY PRODUKTÓW (WSPÓŁKONKURENCJA PODAŻOWA, POWODUJĄCA SPADEK PODAŻY PRODUKTÓW). SKUTEK – WZROST CEN. TWORZONE ZOSTAJĄ KARTELE, MONOPOLE.

26 JAKIE JEST ZADANIE BROKERA W SIECIOWEJ ORGANIZACJI PRODUKCJI
KOLOKWIUM 1 NA CZYM POLEGA ZASADA PROPORCJONALNOŚCI W RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO JAKIE JEST ZADANIE BROKERA W SIECIOWEJ ORGANIZACJI PRODUKCJI NA CZYM POLEGA SYSTEM STEROWANIA PRODUKCJĄ JUST-IN-TIME JAK NAJPROŚCIEJ MOŻNA ZDEFINIOWAĆ ISTOTĘ LOGISTYKI


Pobierz ppt "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google