Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Szkolnictwo zawodowe Kielce, 3 lipca 2013

2 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel Działania Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

3 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania realizowany w ramach projektów: Zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) - wyrównują dysproporcje w osiągnięciach uczniów - rozwijają zdolności i kompetencje kluczowe - kursy zawodowe, w tym te szczególnie oczekiwane przez pracodawców

4 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradztwo - psychologiczno – pedagogiczne (dla uczniów z różnego rodzaju problemami) - zawodowe, wspierające uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

5 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staże uczniowskie u pracodawców co najmniej 150 h stypendium stażowe dla ucznia w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenie dla opiekuna stażysty pokrycie dodatkowych kosztów związanych z organizacją stażu (np. odzież ochronna, szkolenie BHP, koszty dojazdu itd.)

6 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakupy nowoczesnego wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych - W 2013 r. wydatki mogły stanowić do 40 % wartości projektu (cross – financing)

7 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podpisanych umów (narastająco) RokIlość n (w trakcie procedury )

8 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podpisanych umów w ramach współpracy ponadnarodowej lub z komponentem ponadnarodowym RokIlość trwa ocena 20 wniosków

9 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt ŚCDN realizowany w trybie systemowym 1.Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie: a) organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu, 2.Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (…) Kwota alokacji PLN Projektem objętych zostanie 50 szkół z woj. świętokrzyskiego, w zajęciach dodatkowych uczestniczyć będzie 2000 uczniów. Projekt zakłada podjęcie współpracy szkół zawodowych, instytucji zrzeszających świętokrzyskich przedsiębiorców (m.in.: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Grono Targowe Kielce) i samych przedsiębiorców w zakresie organizacji staży i praktyk (1000 uczniów odbędzie staż lub praktykę w zakładzie pracy).

10 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty Współpracy Ponadnarodowej w realizacji: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach PWP Sztuki plastyczne - drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego Narodów Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach PWP - Zmień rzeczywistość – wybierz zawód! Politechnika Świętokrzyska PWP Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach PWP Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka Wartość podpisanych umów ,36 PLN

11 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość podpisanych umów (narastająco) RokKwota , , , , , ,10

12 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osiągnięte wskaźniki Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe- 135 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych - 69 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu – Liczba uczestników działań projektowych na dzień r., którzy zakończyli udział w projekcie osób.

13 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koncepcja podziału interwencji z EFS w latach pomiędzy program krajowy a regionalny Podstawową zasadą podziału ww. interwencji jest podział ze względu na odbiorcę. Doświadczenia obecnego okresu finansowania wskazują, że na poziomie regionalnym wsparcie powinno być kierowane do poszczególnych osób i instytucji w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast interwencja EFS na szczeblu krajowym powinna się skupiać na reformach systemów i struktur.

14 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet inwestycyjny Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Priorytet inwestycyjny Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

15 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek Tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (K/R) 2. Współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem, w tym rozwój tzw. partnerstw wiedzy (szkoły, pracodawcy, urzędy pracy, uczelnie) Modernizacja treści i metod kształcenia zawodowego poprzez włączenie pracodawców w system identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz weryfikacji wymagań kwalifikacyjnych, zwłaszcza w ujęciu sektorowym (K) Rozwój partnerstw wiedzy szkoły/pracodawcy/uczelnie – wdrażanie standardów jakości kształcenia zawodowego i uczenia się dorosłych (K/R) Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem, w tym zwłaszcza z pracodawcami i szkołami wyższymi (staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy szkół z uczelniami) (K/R) Wzmacnianie systemu wspierania szkolnictwa zawodowego ukierunkowane na rozwój szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (K) Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (R) 3. Doradztwo zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (K/R)

16 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

17 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osie priorytetowe RPOWŚ Priorytet inwestycyjny Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.

18 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach priorytetu dotyczyć mogą: 1) wsparcia nauczycieli prowadzących kształcenie podstawowe i ponadpodstawowe (w tym specjalne) w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, 2) upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w tym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (tworzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego), wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego oraz prowadzenie zajęć wspierających, logopedycznych, w placówkach wychowania przedszkolnego, służące niwelowaniu nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej szczególnie pomiędzy mieszkańcami miast i wsi oraz wśród dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci niepełnosprawnych. 3) wyrównywania szans edukacyjnych uczniów (przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji, w tym wsparcie szkół i placówek z obszarów defaworyzowanych) oraz wzrostu jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, w tym m.in. tworzenie warunków do wejścia na rynek pracy (np. staże i praktyki).

19 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osie priorytetowe RPOWŚ ) rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego (programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ponadpodstawowe, tworzenie w szkołach i palcówkach kształcenia ponadpodstawowego działań na rzecz dostosowania kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, w tym np. poprzez tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia ponadpodstawowego z ich otoczeniem, w tym zwłaszcza z pracodawcami i szkołami wyższymi), 5) działań na rzecz dostosowania kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, w tym na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej młodzieży, 6) tworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. poprzez wykorzystanie metod TIK (Techniki Informacyjno – Komunikacyjne)

20 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet inwestycyjny Poprawa dostępności wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

21 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach priorytetu inwestycyjnego przewidziano wsparcie dla uczniów, nauczycieli szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz osób dorosłych chcących podnosić swoje umiejętności - wiedzę i kompetencje zawodowe - poprzez udział w edukacji. 1) rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, 2) wyrównywania dostępu do wysokiej jakości edukacji, dostosowania kształcenia zawodowego i szkoleń do potrzeb rynku pracy i gospodarki, potwierdzania kwalifikacji zawodowych, 3) upowszechniania polityki LLL - lifewide lifelong learning (uczenia się w różnych sytuacjach i przez całe życie),

22 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4) wprowadzenia dualnego systemu edukacyjnego (teoria plus praktyka), 5) wsparcia nauczycieli w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, 6) tworzenia partnerskich programów współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym.

23 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFRR – projekty twarde Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Cele osi priorytetowej: Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępności infrastruktury ochrony zdrowia. Cel szczegółowy 2. Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej. Cel szczegółowy 3. Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych.

24 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet inwestycyjny Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

25 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dofinansowanie dotyczyć będzie następujących typów przedsięwzięć: infrastruktura dydaktyczna szkół na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkół w województwie, infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz wyższego (w kierunkach kluczowych dla rozwoju województwa, uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 lub stanowiących inteligentne specjalizacje województwa), infrastruktura przedszkolna

26 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Z-ca Dyrektora ds. PO KL Krzysztof Szczypiór Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PO KL ul. Jagiellońska 70 Tel Fax


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google