Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Szkolnictwo zawodowe Kielce, 3 lipca 2013

2 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel Działania Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

3 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania realizowany w ramach projektów: Zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) - wyrównują dysproporcje w osiągnięciach uczniów - rozwijają zdolności i kompetencje kluczowe - kursy zawodowe, w tym te szczególnie oczekiwane przez pracodawców

4 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradztwo - psychologiczno – pedagogiczne (dla uczniów z różnego rodzaju problemami) - zawodowe, wspierające uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

5 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staże uczniowskie u pracodawców co najmniej 150 h stypendium stażowe dla ucznia w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenie dla opiekuna stażysty pokrycie dodatkowych kosztów związanych z organizacją stażu (np. odzież ochronna, szkolenie BHP, koszty dojazdu itd.)

6 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakupy nowoczesnego wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych - W 2013 r. wydatki mogły stanowić do 40 % wartości projektu (cross – financing)

7 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podpisanych umów (narastająco) RokIlość 20083 200931 201049 201190 2012118 2013119 +n (w trakcie procedury )

8 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podpisanych umów w ramach współpracy ponadnarodowej lub z komponentem ponadnarodowym RokIlość 20124 2013trwa ocena 20 wniosków

9 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt ŚCDN realizowany w trybie systemowym 1.Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie: a) organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu, 2.Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (…) Kwota alokacji 6 000 000 PLN Projektem objętych zostanie 50 szkół z woj. świętokrzyskiego, w zajęciach dodatkowych uczestniczyć będzie 2000 uczniów. Projekt zakłada podjęcie współpracy szkół zawodowych, instytucji zrzeszających świętokrzyskich przedsiębiorców (m.in.: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Grono Targowe Kielce) i samych przedsiębiorców w zakresie organizacji staży i praktyk (1000 uczniów odbędzie staż lub praktykę w zakładzie pracy).

10 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty Współpracy Ponadnarodowej w realizacji: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach PWP Sztuki plastyczne - drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego Narodów Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach PWP - Zmień rzeczywistość – wybierz zawód! Politechnika Świętokrzyska PWP Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach PWP Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka Wartość podpisanych umów 5 816 538,36 PLN

11 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość podpisanych umów (narastająco) RokKwota 2008988 299,40 200911 890 017,55 201018 530 912,69 201145 285 298,74 201267 488 235,02 201368 492 006,10

12 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osiągnięte wskaźniki Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe- 135 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych - 69 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu – 1 471 Liczba uczestników działań projektowych na dzień 26.06.2013 r., którzy zakończyli udział w projekcie - 14 747 osób.

13 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koncepcja podziału interwencji z EFS w latach 2014-2020 pomiędzy program krajowy a regionalny Podstawową zasadą podziału ww. interwencji jest podział ze względu na odbiorcę. Doświadczenia obecnego okresu finansowania wskazują, że na poziomie regionalnym wsparcie powinno być kierowane do poszczególnych osób i instytucji w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast interwencja EFS na szczeblu krajowym powinna się skupiać na reformach systemów i struktur.

14 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Priorytet inwestycyjny 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

15 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek Tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (K/R) 2. Współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem, w tym rozwój tzw. partnerstw wiedzy (szkoły, pracodawcy, urzędy pracy, uczelnie) Modernizacja treści i metod kształcenia zawodowego poprzez włączenie pracodawców w system identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz weryfikacji wymagań kwalifikacyjnych, zwłaszcza w ujęciu sektorowym (K) Rozwój partnerstw wiedzy szkoły/pracodawcy/uczelnie – wdrażanie standardów jakości kształcenia zawodowego i uczenia się dorosłych (K/R) Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem, w tym zwłaszcza z pracodawcami i szkołami wyższymi (staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy szkół z uczelniami) (K/R) Wzmacnianie systemu wspierania szkolnictwa zawodowego ukierunkowane na rozwój szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (K) Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (R) 3. Doradztwo zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (K/R)

16 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

17 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osie priorytetowe RPOWŚ 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.

18 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach priorytetu dotyczyć mogą: 1) wsparcia nauczycieli prowadzących kształcenie podstawowe i ponadpodstawowe (w tym specjalne) w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, 2) upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w tym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (tworzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego), wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego oraz prowadzenie zajęć wspierających, logopedycznych, w placówkach wychowania przedszkolnego, służące niwelowaniu nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej szczególnie pomiędzy mieszkańcami miast i wsi oraz wśród dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci niepełnosprawnych. 3) wyrównywania szans edukacyjnych uczniów (przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji, w tym wsparcie szkół i placówek z obszarów defaworyzowanych) oraz wzrostu jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, w tym m.in. tworzenie warunków do wejścia na rynek pracy (np. staże i praktyki).

19 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osie priorytetowe RPOWŚ 2014-2020 4) rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego (programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ponadpodstawowe, tworzenie w szkołach i palcówkach kształcenia ponadpodstawowego działań na rzecz dostosowania kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, w tym np. poprzez tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia ponadpodstawowego z ich otoczeniem, w tym zwłaszcza z pracodawcami i szkołami wyższymi), 5) działań na rzecz dostosowania kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, w tym na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej młodzieży, 6) tworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. poprzez wykorzystanie metod TIK (Techniki Informacyjno – Komunikacyjne)

20 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet inwestycyjny 10.3. Poprawa dostępności wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

21 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach priorytetu inwestycyjnego przewidziano wsparcie dla uczniów, nauczycieli szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz osób dorosłych chcących podnosić swoje umiejętności - wiedzę i kompetencje zawodowe - poprzez udział w edukacji. 1) rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, 2) wyrównywania dostępu do wysokiej jakości edukacji, dostosowania kształcenia zawodowego i szkoleń do potrzeb rynku pracy i gospodarki, potwierdzania kwalifikacji zawodowych, 3) upowszechniania polityki LLL - lifewide lifelong learning (uczenia się w różnych sytuacjach i przez całe życie),

22 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4) wprowadzenia dualnego systemu edukacyjnego (teoria plus praktyka), 5) wsparcia nauczycieli w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, 6) tworzenia partnerskich programów współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym.

23 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFRR – projekty twarde Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Cele osi priorytetowej: Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępności infrastruktury ochrony zdrowia. Cel szczegółowy 2. Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej. Cel szczegółowy 3. Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych.

24 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet inwestycyjny 10.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

25 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dofinansowanie dotyczyć będzie następujących typów przedsięwzięć: infrastruktura dydaktyczna szkół na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkół w województwie, infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz wyższego (w kierunkach kluczowych dla rozwoju województwa, uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 lub stanowiących inteligentne specjalizacje województwa), infrastruktura przedszkolna

26 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Z-ca Dyrektora ds. PO KL Krzysztof Szczypiór Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PO KL ul. Jagiellońska 70 Tel. 41-335-05-02 Fax. 41-335-06-07 pokl_sekr@pokl.sbrr.pl


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google