Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: II liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szcz. ID grupy: 97/40_P_G1 Opiekun: Krystyna Ważna Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: II liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szcz. ID grupy: 97/40_P_G1 Opiekun: Krystyna Ważna Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: II liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szcz. ID grupy: 97/40_P_G1 Opiekun: Krystyna Ważna Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Semestr : V /rok szkolny: 2011/12

3 Spis treści: Cel pracy. Rodzaje gospodarek na świecie według Lawrense`a Lessiga. Główne modele gospodarki na świecie. Gospodarka rynkowa. Przedsiębiorstwa: rodzaje, formy prawno – organizacyjne, cele, Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa: prawo popytu i podaży, równowaga rynkowa. Strategia rozwoju: pojęcie, elementy, rozwój województwa zachodniopomorskiego. Szkic działalności Texas Ranch Company - Wizja.

4 CEL PRACY Przedstawienie istoty rodzajów wybranych gospodarek świata ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rynkowej oraz zarys funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa na lokalnym rynku.

5 RODZAJE GOSPODAREK NA ŚWIECIE WEDŁUG LAWRENSE`A LESSIGA
Gospodarka komercyjna: Lawrence Lessig przez pojęcie gospodarki komercyjnej rozumie taką gospodarkę, w której głównym i podstawowym warunkiem wymiany jest cena, bądź ogólnie ujmując pieniądze. Jest oczywistym żądanie opłaty za zakup danego produktu czy usługi.

6 Gospodarka dzielenia się:
Jest ona przeciwieństwem gospodarki komercyjnej. Jedynym warunkiem niewłaściwym, nieodpowiednim są właśnie pieniądze. Gospodarka hybrydowa: Opiera się ona na gospodarce komercyjnej i dzielenia się jednocześnie, dzięki czemu zwiększa się wartość obu. Warunkiem dobrego prosperowania hybrydy jest zachowanie odrębności gospodarek.

7 Podsfera usług zaspokajających głównie potrzeby ludności:
Oświata i wychowanie 2. Kultura i sztuka 3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 4. Kultura fizyczna i kulturystyka 5. Gospodarka mieszkaniowa B. Podsfera usług zaspokajających głównie potrzeby ogólnospołeczne: 1. Nauka 2. Administracja państwowa 3. Wymiar sprawiedliwości 4. Obrona narodowa i bezpieczeństwo publiczne 5. Finanse i ubezpieczenia 6. Organizacje polityczne, związki zawodowe

8 GŁÓWNE Modele gospodarkI na świecie :
* Feudalna * Kapitalistyczna * Socjalistyczna * Planowana ( zamknięta ) * Rynkowa ( otwarta )

9 ceny czynników wytwórczych, kursy papierów wartościowych,
GOSPODARKA RYNKOWA Jest to rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd) kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania. Podstawą podejmowania tych decyzji są informacje płynące z rynku: ceny dóbr i usług, ceny czynników wytwórczych, płace, stopy procentowe, stopy zysku, kursy papierów wartościowych, kursy walutowe.

10 CECHY GOSPODARKI RYNKOWEJ
Racjonalność ekonomiczna. Aby spełnić ten warunek konieczna jest dominacja prywatnej własności. Tylko ona zapewnia troskę i odpowiedzialność właścicieli. Przedsiębiorstwa państwowe nigdy nie były w stanie w pełni przestrzegać zasad racjonalności mikroekonomicznej.

11 2. Charakter pieniężny. Gospodarka rynkowa jest oparta na pieniądzu. Pełni on rolę parametru, wyceny dokonywane za jego pomocą są zawsze miarodajne dla oceny efektów gospodarowania. Wielkości pieniężne w gospodarce rynkowej są podstawą podejmowania decyzji gospodarczych. 3. Mechanizm rynkowy. Powinien mieć on zdolność do ciągłego równoważenia gospodarki, do weryfikacji oferty, do dostarczania argumentów do podejmowania decyzji. Te trzy cechy gospodarki rynkowej realizowane są przy różnych stopniach ingerencji państwa w gospodarkę.

12 PRZEDSIĘBIORSTWO ( lub inaczej jednostka gospodarcza) – to wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. 

13 RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW
przedsiębiorstwa państwowe spółdzielcze przedsiębiorstwa indywidualne spółki: cywilna prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)

14 FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

15 CELEM PRZEDSIĘBIORSTWA JEST:
pewna działalność zarobkowa, osiągnięcie określonych zamierzeń ,określonych przedsięwzięć, uzyskanie nadwyżki ekonomicznej (nadwyżka powinna być wyrażona w pieniądzu, może być traktowana  jako dążenia do uzyskania nadwyżki finansowej w stosunku do wyłożonego kapitału w przedsiębiorstwie).

16

17 czynniki kształtujące wielkość podaży
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ: prawo popytu i podaży równowaga rynkowa czynniki kształtujące wielkość podaży czynniki kształtujące wielkość popytu

18 PRAWO POPYTU I PODAŻY Jest to podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne zależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży, a poziomem ceny towaru.

19

20 WPŁYW DOCHODÓW KONSUMENTÓW NA POPYT
Jest to część wydatków konsumenta przeznaczoną na zakup określonego dobra (udział tego dobra w budżecie konsumenta). Udział określonego dobra w budżecie konsumenta są to wydatki na zakup tego dobra (cena*ilość), wyrażone jako część całości wydatków gospodarstwa domowego lub część jego dochodów.

21 ZMIANY DOCHODÓW: Elastyczność dochodowa popytu - mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami poziomu dochodów ludności. ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU - to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu.

22

23 RÓWNOWAGA RYNKOWA Jest to sytuacja na rynku, w której - przy określonej cenie, zwanej ceną równowagi rynkowej - wielkość popytu na określony produkt (lub inny przedmiot wymiany) zrównuje się z wielkością jego podaży. Graficznym obrazem stanu równowagi rynkowej jest punkt równowagi rynkowej, tj. punkt przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży.

24 Graficznym obrazem stanu równowagi rynkowej jest punkt równowagi rynkowej, tj. punkt przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży

25 CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ PODAŻY
To cena danego dobra, ceny czynników produkcji, czyli płace, opłaty za energię, czynsz itp., postęp techniczny, liczba producentów na danym rynku, eksport oraz import, czynniki przypadkowe np. pogoda, interwencyjna polityka państwa, dotacje.

26 CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ POPYTU
Związane z rynkiem: wielkość dochodów, cena towaru. Nie związane z rynkiem: preferencje konsumentów, moda, czynniki demograficzne, warunki klimatyczne, pora roku, poziom zamożności, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza.

27 STRATEGIA ROZWOJU Strategia (z grec. dowództwo) jest stale odbywającym się procesem przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji pożądanego celu przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.

28 Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić: otoczenie firmy,
ocenić zasoby będące w dyspozycji firmy, określić cele działania, co prowadzi do odpowiedzi na pytanie jaka jest wizji firmy i jej misja.

29 ELEMENTY STRATEGII ROZWOJU
Strategię należy formułować w odniesieniu do następujących elementów marketingowych: produktu, ceny, promocji, dystrybucji, komunikacji.

30 generowanie wariantów,
WYBÓR STRATEGII Przeprowadzenie oceny strategicznej firmy pozwala nam dokonać wyboru strategii działania. Wybór strategii składa się z następujących etapów: generowanie wariantów, ocena wariantów, wybór wariantu.

31 Strategia rozwoju przedsiębiorstwa składa się z 4 wzajemnie zależnych części:
Domeny działania - określa gdzie i komu przedsiębiorstwo zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi. Przewaga strategiczna - polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym niż inne przedsiębiorstwa. Cele strategiczne - pokazują co i kiedy przedsiębiorstwo ma robić. Funkcjonalne programy działania - są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy na codzienne zachowanie każdej zatrudnionej osoby.

32 Przedsiębiorstwo przetrwa w długim okresie i zrealizuje podstawowe cele pod warunkiem permanentnego rozwoju oraz wzrostu. Rozwój jest zjawiskiem jakościowym, polega na wprowadzaniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.

33 Wyróżniamy 3 fazy w procesie rozwoju:
postęp - zmiana oceniana pozytywnie, regres - zmiana oceniana negatywnie, stagnacja - faza przejściowa, brak zmian w danej fazie rozwoju. Podsumowując możemy stwierdzić, że strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest sposobem w jakim zamierza ono realizować misję i cele strategiczne, pokazuje kierunek i zakres przedsiębiorstwa.

34 Podsumowując możemy stwierdzić, że strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest sposobem w jakim zamierza ono realizować misję i cele strategiczne, pokazuje kierunek i zakres przedsiębiorstwa.

35 GŁÓWNY AKT PRAWNY REGULUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 r. (Dz. U Nr 173 poz z późniejszymi zmianami)

36 NASZ REGION

37 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku CELE STRATEGICZNE
Cel numer 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania, w tym m.in. Wzrost innowacyjności gospodarki Wspieranie współpracy i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości Cel numer 2. Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego, w tym m.in. Popieranie rozwoju lokalnych produktów i usług Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, finansowego i usługowego otoczenia biznesu

38 Regionalny PROGRAM wspierania ROZWOJU małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy programu PHARE
Przyjęto założenie, że dla wzmocnienia impulsów rozwojowych program regionalny będzie uzupełnieniem programu horyzontalnego. Powoduje to konieczność przyjęcia priorytetów i obszarów wsparcia takich samych dla obu programów oraz pewnych zasad: - zasady koncentracji środków; - zasady partnerstwa; - zasady dodatkowości; - zasady pomocniczości.

39 Szkic działalności wybranego przedsiębiorstwa
TEXAS RANCH COMPANY- WIZJA P.S. SP. Z O.O SKA

40 TEXAS RANCH COMPANY-WIZJA P.S. SP. Z O.O SKA
Jest to przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe, powstałe w 1993 roku. Funkcjonuje już 19 lat. Była to spółka z o.o., która została przekształcona w spółkę, z ograniczoną odpowiedzialnością o.o.) oraz spółkę komandytowo-akcyjną.

41 brama wjazdowa do paŁacu w koszewie

42 siedziba firmy – paŁac (biuro) w koszewku

43 Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić nie mniej niż zł

44 CELE I METODY REALIZACJI
Cele: uprawy produktów rolnych(m.in. pszenica, buraki cukrowe), hodowla koni. Metody realizacji: Uprawa gruntów rolnych jest wykonywana sprzętem do tego przystosowanym, poprzez nawożenie upraw, stosowanie ochrony roślin, nowych technologii rolniczych, nowoczesnych zabiegów agrotechnicznych. Prowadzona jest sprzedaż produktów rolnych w celu osiągnięcia dochodów. Przedsiębiorstwo korzysta z własnego transportu.

45 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA:
Dostawcy oraz klienci: cukrownie, centrale nasienne,producenci nawozów mineralnych, młyny, wytwórnie pasz, hodowle drobiu, przetwórnie komponentów paszowych, biogazownie, hodowcy zwierząt, hurtownie środków ochrony roślin. Główni dostawcy oraz klienci : F.H. Jawa, F.H. Just, Krajowa Spółka Cukrowa, Agrolex SP. z o.o. Pyrzyce, Gloncore SP. z o.o. Gdańsk.

46 Rynek zbytu/konkurenci:
Jeżeli chodzi o rynek zbytu, to występuje brak konkurencji, ponieważ wszystkie produkty są sprzedawane na rynku. Niektóre produkty, takie jak buraki cukrowe uprawiane są na podstawie umowy kontraktacyjnej, więc nie podlegają konkurencji na rynku.

47 GŁÓWNE ELEMENTY BIZNESPLANU:
- grunty rolne; - posiadany nowoczesny sprzęt rolniczy i związane z tym niskie koszty eksploatacji, co wpływa bezpośrednio na wynik finansowy; - posiadana baza, przystosowana do przechowywania produktów rolnych; - kontrakty i umowy(m.in. Cukrownia Kluczewo); - ceny skupu produktów rolnych; - ceny paliw i energii elektrycznej, koszty eksploatacji;

48 - nakłady finansowe związane z utrzymaniem pracowników; - remonty obiektów rolnych + amortyzacji; - nakłady związane z hodowlą oraz przychody; - przewidywany plon z posiadanego areału rolnego; - podatki.

49 Aktywa – podział aktyw na trwałe i obrotowe.
Aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

50

51

52 Wybrane środki trwałe : magazyn do przechowywania pszenicy

53 pomieszczenie magazynowe do skŁadowania i przechowywania nawozów

54 pomieszczenie magazynowe

55 Maszyny rolnicze

56 stajnia dla koni ( nad stajnią składowane jest siano )

57 stajnia dla koni ( w środku ok. 20-25 boksów )

58 wybieg dla koni

59 wybiegi dla koni oraz stajnie

60 treningowa karuzela dla koni

61 grunty rolne

62 KIERUNKI STRATEGII Modernizacja poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii uprawy roli, stosowanie bardziej wydajnego sprzętu rolniczego, nowoczesnych odmian roślin - wysokodajnych, bardziej odpornych na zjawiska pogodowe, poprawienie jakości zbóż poprzez nowe technologie ich przechowywania, czyszczenia i suszenia.

63 Zapotrzebowanie na środki ochrony roslin Texass ranch company wizja p
Zapotrzebowanie na środki ochrony roslin Texass ranch company wizja p.s. ska w 2012 roku

64 PLAN MARKETINGOWY Analiza rynku. Firma prowadzi głównie działalność rolniczą i nie musi wykonywać analizy rynku, ponieważ produkty są sprzedawane na podstawie umów kontraktacyjnych, rodzaj wytworzonych produktów rolnych uzależniony jest od stanowisk rolniczych i powtarzalności upraw, ponieważ musi być zachowana zmianowość.

65 Preferencje nabywców O preferencjach nabywców decyduje cena nabycia wyprodukowanych przez firmę produktów rolnych. Zawsze wybierany jest nabywca, który zaoferuje w danej chwili, najwyższą cenę.

66 Ceny usług. Ceny dyktowane są przez rynek na produkty, które nie są objęte umową kontraktacyjną. Decyduje o tym giełda rolna oraz popyt, natomiast cena produktów sprzedawanych na podstawie umów kontraktacyjnych określana jest wcześniej, przed rozpoczęciem uprawy i uzależniona jest od kursu euro.

67 PLAN ORGANIZACYJNY Zasoby ludzkie. Kadra kierownicza - są to osoby posiadające kwalifikacje związane z prowadzeniem produkcji roślinnej, a także typowo handlowej. Pozostali pracownicy to osoby posiadające kwalifikacje pozwalające na obsługę maszyn i urządzeń do upraw rolniczych, są to traktorzyści, operatorzy maszyn specjalistycznych.

68 KALENDARZ ORGANIZACYJNY
1) Plan pracy ustalany jest we wrześniu każdego roku, po zakończeniu żniw, ponieważ uprawa roli zaczyna się od września aż do zbiorów.Dlatego też są siewy wiosenne związane z oziminą oraz nawożenie i opryski zapobiegające chorobom grzybowym i chwastom. Prace wiosenne są również związane są z siewem zbóż jarych, buraków cukrowych, kukurydzy, a także zasilaniem tych pól w nawozy oraz ochroną roślin. Zasilanie dolistne przez mikroelementy takie jak: bor, potas, fosfor, siarka, magnez. 2) Kolejną czynnością jest zbiór plonów zbóż oraz roślin okopowych (buraki cukrowe). 3) Następna faza to prace przygotowawcze do zasiewów jesiennych.

69

70

71

72 Koszty zatrudnienia Koszty zatrudnienia uzależnione są od zaawansowania rozwiązań technologicznych i mechanizacyjnych, poprzez stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń. Poprzez stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń o dużej wydajności ogranicza się zatrudnienie, a tym samym obniżają się koszty pracy. Wybór nowoczesnych odmian roślin bardziej wydajnych i odpornych na różnego rodzaju choroby, zmniejsza ilość zabiegów ochronnych, a tym samym ogranicza ilość nakładów pracy.

73 Zapraszamy do texas ranch company

74 Bibliografia http://firma.onet.pl http://www.tf.pl
Beksiak J., Ekonomia, PWN, Warszawa 2000. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania, PWN Warszawa 2002, str Czarny E. , Mikroekonomia, Warszawa 2006. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Kraków 2006. Waters D. , Zarządzanie Operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001. zasadami-rozwoju-zrownowazonego

75

76 Galeria zdjęć brama wjazdowa na teren spółki

77 Grunty orne

78 Konie na koplu

79 Konie na wybiegu

80 Konie na wybiegu

81 magazyn do przechowywania pszenicy

82 Zakupione nowe konie

83 Stajnia dla koni

84 stodoła - menażeria

85 Teren spółki

86 Wnętrze biura

87 wybieg dla koni, po lewej stronie stajnie


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: II liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szcz. ID grupy: 97/40_P_G1 Opiekun: Krystyna Ważna Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google