Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ID grupy: 97_68_P_G1 97_25_P_G1 Opiekun: mgr Jolanta Komorniczak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Mój pierwszy e-biznes Semestr/rok szkolny: Semestr II 2010/2011

3 Mój pierwszy e-biznes

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie [przejdź] [przejdź] Biznesplan [przejdź] [przejdź] Harmonogram kampanii marketingowej [przejdź] [przejdź] Platforma komunikacji [przejdź] [przejdź] Strona internetowa [przejdź] [przejdź] Uczestnicy projektu [przejdź] [przejdź]

5 WPROWADZENIE Pierwszy biznes pozwala na uniezależnienie się od niesprzyjającego obecnie poszukującym pracy rynku pracy. Daje możliwość rozwinięcia własnej kreatywności. Oparcie działalności w całości o Internet stwarza możliwość dotarcia do nieograniczonej rzeszy odbiorców przy bardzo niskim nawet kapitale własnym. Nie generuje też wysokich kosztów, a daje szansę na dużą i dość szybką ekspansję i nadzieję na zyski. [wróć do spisu treści]

6 BIZNESPLAN I.Streszczenie Biznesplan został opracowany dla analizy funkcjonowania nowo powstałej firmy GazetaOnline. Firma świadczy usługi z zakresu dostarczania prasy z wykorzystaniem Internetu. Przedsiębiorstwo opiera swoją działalność w całości na kapitale własnym. Gazety zostały pogrupowane według terminów wydania ( dzienniki, periodyki), kategorii klientów oraz tematyki. Można być pewnym, że przedsięwzięcie ma duże szanse na powodzenie, ponieważ statystyki pokazują rosnącą tendencję do sięgania po informację ze źródeł innych niż tradycyjne ( papierowa gazeta).

7 I.Streszczenie c.d. Świadczenie usług przez Internet daje możliwość docierania do coraz większej rzeszy odbiorców przy względnie niskich kosztach. Właściciel firmy jest absolwentem Technikum Ekonomiczno – Administracyjnego nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu. Daje to gwarancję wykorzystania w działalności firmy rachunku ekonomicznego i zasad etyki. Pracownicy są absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Informatyki i Gospodarki Ekonomicznej, kierunek Informatyka i Ekonometria. Firma GazetaOnline ma ogromne szanse zaistnieć na rynku mediów elektronicznych rozszerzając swoją ofertę o coraz to nowe tytuły i generowanie wysokich zysków.

8 II.Charakterystyka firmy firma GazetaOnline – ma na celu umożliwienie i ułatwienie korzystania z prasy codziennej oraz periodyków siedziba firmy: 78-600 Wałcz, ul. Dworcowa 27 forma organizacyjno prawna – własność osoby fizycznej - właściciel : Jan Kowalski zatrudnienie – 2 osoby + właściciel zarząd: właściciel jest absolwentem Technikum Ekonomiczno- Administracyjnego nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im S. Stasica w Poznaniu

9 III.Analiza Rynku A. Potencjalnymi klientami są ludzie, którzy chcą korzystać z prasy w podróży, w pracy, w szpitalu itd. A nie mają czasu, możliwości lub dostępu do tradycyjnej gazety B. Produkt obejmuje sferę informacyjna, publicystyczną, rozrywkową, sportową itp. C. Popyt na nasze usługi będzie wykazywał tendencje wzrostową. Społeczeństwo dąży do szerokiej informacji przy ograniczoności wolnego czasu. D. Kontrahenci – wydawcy gazet- Polskapresse Sp. Z o.o., Westa- Druk Sp. Z o.o., Presspublica Sp. Z o.o., Edipress Polska SA, Marquard Media Polska Sp. Z o.o., Bauer Sp.k., Agora SA i inni w miarę pojawiania się nowych tytułów. E. Konkurencja - www.egazety.pl, www.e-kiosk.pl, www.top-kiosk.pl, www.czytajwygodnie.pl, www.net-ksiegarnia.nextore.pl, www.epress.com.pl.www.egazety.plwww.e-kiosk.plwww.top-kiosk.pl www.czytajwygodnie.plwww.net-ksiegarnia.nextore.pl www.epress.com.pl

10 IV.Analiza SWOT Mocne strony wszechstronność treści szybka i aktualna informacja przejrzystość usługi łatwość dostępu wygoda szerokie grono potencjalnych klientów Słabe strony mocna konkurencja w początkowej fazie ograniczona ilość tytułów Szanse rosnące grono nabywców wzrost pozycji firmy na rynku możliwość zmniejszania cen usługi Zagrożenia konieczność ponoszenia wysokich kosztów reklamy firmy walka z konkurencją może ograniczać zyski

11 V.Plan Finansowy - BILANS na dzień 01.02.2011 r. AKTYWASumaPASYWASuma I Aktywa Trwałe a) Wartości niem. i prawne b) Rzeczowe aktywa trwałe c) Należności długoterminowe d) Inwestycje długoterminowe 19 800 1 000 18 800 - I Kapitał Własny a) Kapitał własny b) Kapitał rezerwowy c) Kapitał zapasowy 20 000 - II Aktywa Obrotowe a)Zapasy b)Należności krótkoterminowe c)Inwestycje krótkoterminowe 200 - II Zobowiązania a)Kredyty b)Pożyczki c)Wobec dostawców d)Publiczno-prawne e)Wekslowe f)Wobec pracowników -------------- RAZEM20 000RAZEM20 000

12 VI.Planowany rachunek zysków i strat w pierwszym roku działalności WyszczególnienieKwota Przychody100 120 Koszty 58 120 Dochód brutto 42 000 Podatek dochodowy( liniowy) 7 980 Zysk netto 34 020

13 VII.Załączniki A.Bibliografia: list.ovh.org www.ipo.pl www.ściąga.pl "Podstawy przedsiębiorczości" M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek B.Słowniczek Biznesplan -narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Bilans - to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego).

14 Aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe - charakteryzują się tym, że występują w wielu procesach gospodarczych, zużywając się stopniowo. Pasywa - to termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa. Kapitał własny - stanowi wartościowy odpowiednik składników majątku, do których danej jednostce przysługuje prawo własności. Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci. Kontrahent – w ekonomii, osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji. Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

15 Koszty – są to wyrażone w jednostkach pieniężnych nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Środek trwały - to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, wyróżniający się następującymi cechami: długim czasem użytkowania (powyżej 1 roku), postacią rzeczową jest zdatny do użytku i używany na potrzeby przedsiębiorstwa Konkurencja - proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów. Zarządzanie - ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń. [wróć do spisu treści]

16 HARMONOGRAM KAMPANII MARKETINGOWEJ GazetaOnline dla Ciebie! data rozpoczęcia kampanii: 01 marca 2011 r. data zakończenia kampanii: 15 marca 2011 r. przedział środków pieniężnych: 5 000 zł

17 I. Badanie rynku Systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu najtrafniej podjętych decyzji Metody: wywiady bezpośrednie wywiady telefoniczne ankiety prasowe obserwacje eksperymenty w naszym przypadku badanie rynku polega na sprawdzeniu, które gazety są najchętniej czytane przez społeczeństwo, aby nasza działalność przynosiła jak największy zysk.

18 II. Wybranie gazet, które chcielibyśmy mieć umieszczone na naszej stronie.

19 III. Kontakt z wybranymi gazetami. Poinformowanie firm o naszej działalności uzgodnienie z firmą wszystkich potrzebnych informacji do współpracy (np. cena)

20 IV. Umieszczenie na stronie wszystkich gazet, z którymi podpisaliśmy umowę.

21 V. System promocji, marketing mix A.reklama Cele reklamy: poinformowanie potencjalnych klientów o firmie i jej ofercie, wprowadzenie na rynek znaku firmowego oraz sloganu reklamowego popularyzującego obecność firmy, przekonanie o zaletach towaru, wywołanie zainteresowania e-maile broszury plakaty

22 ogłoszenia próbka produktu Bardzo ważne znaczenie ma kwestia badania reakcji potencjalnych odbiorców na emitowaną reklamę oraz sama skuteczność reklamy. W tym celu prowadzone są spotkania z grupami potencjalnych nabywców, przeprowadzenie różnego rodzaju testów pamięciowych, wykorzystanie nowoczesnych urządzeń technicznych.

23 B.promocja sprzedaży przeceny konkursy targi itp. Promocja sprzedaży nie powinna przynosić strat.

24 C.Public relations Działania w ramach public relations mają na celu przedstawienia korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa, jego misji i roli w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to zatem aktywność skierowana nie tyle do jednostek, ile do większych zbiorowości, tzn. do grup społecznych i instytucji.

25 D.Sprzedaż osobista Istota sprzedaży osobistej polega na kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą, przy czym rola sprzedawcy sprowadza się do zapoznania przyszłego klienta z cechami towaru, czasami do jego zademonstrowania, zawarcia transakcji i świadczenia usług posprzedażowych.

26 VI. Ocena efektywności przeprowadzonej kampanii. Badanie rynku Informacje marketingowe - są to dane gromadzone systematycznie w celu doskonalenia procesów decyzyjnych dotyczących rynku.

27 Ważne jest, aby konstrukcje właściwych systemów informacyjnych zapewniały dodatni bilans między wysiłkiem włożonym w gromadzenie danych a efektami działalności bieżącej. Dlatego w każdym przypadku systemy informacji powinny prowadzić do: Wyeliminowania błędnych decyzji Redukcji kosztu tzw. odroczonych decyzji Zmniejszenie strat informacyjnych Wyeliminowanie błędnych informacji Zwiększenia szybkości analizy problemów i podejmowania decyzji

28 MOŻLIWOŚCI NASZEJ DZIAŁALNOŚĆI I KORZYŚCI DLA GAZET WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NAMI Oszczędność na papierze Zwiększenie zysków (zainteresowanie osób, które do tej pory nie miały czasu na kupowanie gazet, a dzięki naszej działalności będą czytać gazety online) Reklama gazety na stronie, wyskakujące okna (wielkość ikony, liczba reklam, częstotliwość pojawiania się reklam zależna od uzgodnienia zysku dla naszej firmy)

29 Maile przypominające użytkownikom o zbliżającym się terminie wydania gazety ( w przypadku tygodników, miesięczników itp.) Możliwość wykupienia pakietów ( korzyści dla właścicieli gazet jak i czytelników naszej strony)

30 [wróć do spisu treści]

31 PLATFORMA KOMUNIKACJI Link: www.ask1011.pun.pl [wróć do spisu treści]

32 STRONA INTERNETOWA Link: www.zsepoznan.pl/media/as_kompetencji/produkt_2/index.html (do prawidłowego działania strony www zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox) [wróć do spisu treści]

33 UCZESTNICY PROJEKTU Grupa z Poznania:Grupa z Wałcza: Paulina SowińskaJoanna Krzepisz Dominika IllmannMonika Kobusińska Dominika ŚmiglakSara Woźniak Karolina SzymkowiakMałgorzata Romaniec Urszula JankowiakBogusław Szulc Kinga DratwaŁukasz Chilicki Diana StefanowskaKrzysztof Kuśmiesz Angelika KwaśnaŁukasz Koniarz Mateusz PolarczykKonrad Pilc Artur HaremzaKacper Kamionka [koniec]

34 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google