Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane informacje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników wojska Rynia, 15-17 luty 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane informacje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników wojska Rynia, 15-17 luty 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane informacje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników wojska Rynia, 15-17 luty 2012 r.

2

3 Wybrane zapisy z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym. (ust. 3) Sprawozdania Rb-70 nie kontroluje się jednak pod względem rachunkowym (tj. możliwości zaistnienia w nim błędów arytmetycznych), gdyż w sprawozdaniu tym nie ma żadnych sumowań i innych działań arytmetycznych, a każda zapisana w sprawozdaniu wielkość liczbowa jest samoistna. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań, w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów. (ust. 4) Nieprawidłowości w sprawozdaniach ujawnione w trybie ust. 3 i 4 powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. (ust. 5)

4 Informacja praktyczna W odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji, podaje się w wykonaniu przeciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jednostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej. Zatem jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 3 miesiące i zatrudniała 100 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, to średniorocznie wykazuje się tylko 25 pracowników (3mce*100 pracowników :12 mcy). Mając na uwadze, że podnoszone przez nas wątpliwości dotyczą stanu zatrudnienia w rozdziale 75220 Zabezpieczenie wojsk, wielce prawdopodobne, że przedstawiony powyżej przykład mógł zaistnieć w przypadku tworzonych w ubiegłym roku RBL-gów i WOG-ów, które wykazywane są właśnie w tym rozdziale budżetu.

5 Prawdziwość danych zawartych w sprawozdaniu Departamentu Budżetowego MON Po otrzymaniu sprawozdania Rb-70 z zatrudnienia i wynagrodzeń za 2011 rok, widząc występujące w nim różnice w stosunku do wcześniej sporządzanych sprawozdań resortowych (za I kwartał, za I półrocze i za 3 kwartały 2011 r.), wyraziliśmy nasze wątpliwości w piśmie przekazanym Sekretarzowi Stanu w MON. W odpowiedzi na to pismo otrzymaliśmy informację Departamentu Budżetowego MON, w której wskazano, iż w resorcie również dostrzeżono pewne nieprawidłowości w zakresie sprawozdania przedstawionego przez Inspektorat Wsparcia SZ. Mając jednak na uwadze, że Inspektorat ten nie przedstawił żadnej korekty do przesłanego sprawozdania, Departament Budżetowy MON uznał, że nie ma potrzeby podjęcia działań mających na celu dokonanie ewentualnej weryfikacji sprawozdania i sporządzenia jego korekty.

6 Zatrudnienie pracowników i wynagrodzenia (w mln zł) w kwartałach 2010-2011 Okres 2010 r.2011 r. sprawozdaniaprzeciętnewydatki nawskaźnikprzeciętnewydatki nawskaźnik zatrudnieniewynagrodzeniarealizacjizatrudnieniewynagrodzeniarealizacji I kwartał48 45035622,7%45 26535922,6% II kwartał48 27239925,5%44 90938224,1% III kwartał46 77139625,3%44 28341025,8% IV kwartał48 91141526,5%55 71143727,5% cały rok48 1011 566100,0%47 5421 588100,0% 6

7 7

8 8

9 9

10 1.Na poprzednim slajdzie alternatywnie przedstawiono wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. pracowników wojska, których wynagrodzenia finansowane są z rozdziału 75220 Zabezpieczenie wojsk, jak również ogółu pracowników wojska, co jest konsekwencją różnic wynikających ze sprawozdania Rb-70 za 2011 r. 2.Na kolejnych slajdach zaprezentowane zostały wynikające również ze sprawozdań Rb-70 zmiany wielkości zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej w poszczególnych kwartałach 2011 r. W przypadku tych pracowników na uwagę zasługuje znaczny wzrost zatrudnienia w tych urzędach, który powinien następować w drodze ogłoszenia konkursu do obsady wakujących stanowisk. Na tak znaczną skalę w ubiegłym roku konkursy w tych jednostkach nie były ogłaszane. 10 Objaśnienie

11 11

12 12

13 13


Pobierz ppt "Wybrane informacje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników wojska Rynia, 15-17 luty 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google