Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty realizacji projektów. Przygotowanie projektu Wniosek aplikacyjny 1.Określenie obszaru interwencji 2.Identyfikacja Wnioskodawcy 3.Informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty realizacji projektów. Przygotowanie projektu Wniosek aplikacyjny 1.Określenie obszaru interwencji 2.Identyfikacja Wnioskodawcy 3.Informacje."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty realizacji projektów

2 Przygotowanie projektu Wniosek aplikacyjny 1.Określenie obszaru interwencji 2.Identyfikacja Wnioskodawcy 3.Informacje o projekcie 4.Wskaźniki osiągnięć 5.Tabela finansowa 6.Aspekty prawno – finansowe 7.Zamówienia publiczne 8.Wpływ realizacji projektu na realizację polityk horyzontalnych 9.Załączniki

3 Przygotowanie projektu Studium wykonalności 1.Wnioski ze studium wykonalności 2.Charakterystyka Wnioskodawcy 3.Projekt i jego otoczenie 4.Logika interwencji 5.Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji 6.Analiza techniczna / technologiczna 7.Analiza ekonomiczna 8.Analiza wrażliwości i ryzyka 9.Analiza oddziaływania na środowisko 10.Promocja i informacja 11.Załączniki do studium wykonalności 12.Oświadczenie Wnioskodawcy

4 Przygotowanie projektu Dokumenty projektowe (projekt techniczny) Dokumentacja projektowa stanowi obligatoryjny załącznik w przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym / budowlanym. Jej zakres obejmuje opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki, plany. W przypadku zakupu środków trwałych Beneficjent zobowiązany jest przedstawić specyfikację techniczną określającą parametry sprzętu jaki zamierza zakupić w ramach projektu.

5 Przygotowanie projektu Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

6 Przygotowanie projektu Wskaźniki monitorujące (wskaźniki produktu i rezultatu) Wskaźniki osiągnięcia celów projektu wynikają z logiki interwencji i muszą być spójne z opisem projektu. Wykazywane przez Beneficjenta wartości bazowe i docelowe wskaźników określają mierzalne efekty realizacji projektu. Wskaźnik produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. Przy doborze wskaźników należy kierować się koniecznością szczegółowego zobrazowania zakresu projektu. Wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać główne kategorie wydatków w projekcie. Wskaźnik rezultatu przedstawia bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne projektu. Wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki mają jak najtrafniej oddawać cele realizacji projektu. Wskaźniki muszą pochodzić z listy wskaźników zatwierdzonych przez IZ WRPO. Lista wskaźników oraz ich definicje publikowane w ramach ogłaszania poszczególnych konkursów.

7 Realizacja Właściwy poziom dofinansowania Luka finansowa Luka w finansowaniu odnosi się do projektów generujących dochód i oznacza zdyskontowaną cześć kosztu inwestycji, która nie jest pokryta dochodem netto z projektu. Rozporządzenie Rady (WE)1083/2006, 55 ust. 2 przyjmuje metodę luki w finansowaniu jako podstawę obliczania dotacji UE, przewidując, iż wydatki kwalifikowane nie mogą przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji. Wyłączenia ze stosowania luki finansowej Projekty podlegające zasadom pomocy publicznej, art. 55 ust. 6 Rozp. 1083, Niniejszego artykułu nie stosuje się do projektów podlegających zasadom dotyczącym pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu. Niezależnie od formy pomocy publicznej (de minimis, pomoc regionalna, sektorowa, …) zasad luki finansowej dla projektów generujących dochód nie stosuje się.

8 Realizacja projektów Postępowanie konkurencyjne Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) obejmuje szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad podpisywania umów). Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

9 Postępowanie konkurencyjne Kodeks Cywilny Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przetargu (na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego) w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14.000 EUR. Zapytanie Ofertowe Tryb ten dotyczy podmiotów na których nie ciąży obowiązek stosowania przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zapytanie ofertowe przeprowadza się w przypadku zamówień o wartości powyżej 1.000 EUR, ale nie przekraczających 14.000 EUR. Szczegóły postępowania ofertowego znajdują się w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Realizacja projektów Roboty dodatkowe a roboty zamienne

10 Rozliczenie projektów Refundacja a płatność zaliczkowa Refundacja - jest to podstawowy sposób udzielania dofinansowania dla projektów objętych unijnym wsparciem. W odróżnieniu od płatności zaliczkowych, refundacja (części lub całości wydatków) następuje dopiero po poniesieniu wydatków kwalifikujących się do wsparcia. W celu otrzymania refundacji części lub całości poniesionych wydatków, beneficjent składa wniosek o płatność, do którego załącza m.in. kopie faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki albo zestawienie faktur lub dokumentów. Płatność zaliczkowa, podobnie jak refundacja może stanowić część lub całość dofinansowania przyznanego w ramach umowy o dofinansowanie. W celu otrzymania zaliczki beneficjent składa, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, wniosek o przekazanie środków w ramach zaliczki, a następnie, zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie przedstawia kolejne wnioski o płatność, w których wykazuje wydatki poniesione ze środków przekazanych mu w ramach zaliczki.

11 Zaliczki dla wykonawców Beneficjent chcący uzyskać środki na poczet wykonawców zobowiązany jest wypełnić Deklarację sposobu finansowania projektów, chęci udzielania zaliczek dla wykonawców wraz z harmonogramem składania wniosków o płatność. Zaliczki wypłacane przez Beneficjentów wykonawcom mogą być finansowane ze środków europejskich w sytuacji, gdy zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki: 1.związana jest z pracami wykonywanymi w ramach realizowanego projektu; 2.wynika z umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą; 3.została wypłacona zgodnie z praktyką i przepisami prawa handlowego; 4.została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej. Rozliczenie projektów

12 Warunki kwalifikowalności kosztów Warunki kwalifikowalności wydatków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 określają szczegółowo Wytyczne IZ w sprawie kwalifikowalności kosztów. Rozliczenie projektów

13 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul.Szyperska 14 61-754 Poznań www.wrpo.wielkopolskie.pl


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty realizacji projektów. Przygotowanie projektu Wniosek aplikacyjny 1.Określenie obszaru interwencji 2.Identyfikacja Wnioskodawcy 3.Informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google