Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas Wykład 10a

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas Wykład 10a"— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas Wykład 10a
Rachunkowość

2 Zdarzenia po dniu bilansowym.

3 Zdarzenia po dniu bilansowym.
Definiowane są jako zdarzenia zarówno korzystne jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji. (MSR 10) Zdarzenia te mogą być dwojakiego rodzaju: - zdarzenia, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy – zdarzenia wymagające dokonania korekt - zdarzenia, które wskazują na stan zaistniały po dniu bilansowym – zdarzenia niewymagające dokonania korekt

4 Zdarzenia wymagające korekt.
A) rozstrzygnięcie sprawy sądowej po dniu bilansowym, które potwierdza istniejące już na dzień bilansowy zobowiązanie jednostki B) uzyskanie informacji po dniu bilansowym o tym, że na dzień bilansowy nastąpiła utrata wartości składnika aktywów C) ustalenie po dniu bilansowym ceny nabycia aktywów zakupionych lub przychodów ze sprzedaży aktywów sprzedanych przed dniem bilansowym

5 Zdarzenia wymagające korekt.
D) ustalenie po dniu bilansowym kwot wypłat z zysku lub premii jeśli na jednostce ciążyło na dzień bilansowy prawne lub zwyczajowe zobowiązanie do dokonania wypłat do których tytuł powstał w wyniku zdarzeń mających miejsce przed dniem bilansowym E) wykrycie oszustw lub błędów wskazujących na nieprawidłowość sprawozdania finansowego

6 Zdarzenia niewymagające korekt
A) spadek wartości rynkowych inwestycji następujący pomiędzy dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdania do publikacji B) istotne połączenie jednostek gospodarczych lub sprzedaż jednostki zależnej po dniu bilansowym C) ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności, zbycie aktywów lub uregulowanie zobowiązań związane z działalnością zaniechaną D) znaczące zakupy lub sprzedaż aktywów lub konfiskata kluczowych aktywów przez państwo

7 Zdarzenia niewymagające korekt.
E) zniszczenie przez pożar ważnego zakładu produkcyjnego po dniu bilansowym F) znaczące transakcje dotyczące akcji zwykłych (dokonane lub planowane) po dniu bilansowym G) ogłoszenie lub wdrożenie restrukturyzacji H) nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów walut po dniu bilansowym I) zmiany stawek podatkowych lub przepisów podatkowych, które weszły w życie lub zostały ogłoszone po dniu bilansowym

8 Zdarzenia niewymagające korekt.
J) podjęcie znaczących zobowiązań w tym również warunkowych (np. wysokie gwarancje) K) wniesienie do sądu sprawy wynikającej wyłącznie ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym W przypadku takich zdarzeń jednostka ma obowiązek ujawnić fakt ich zaistnienia wraz z kwoty w jakich wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas Wykład 10a"

Podobne prezentacje


Reklamy Google