Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO-WKP – BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO-WKP – BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 1 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO-WKP – BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

2 2 Wstęp Szanowni Państwo! W dniach 1 czerwca – 26 lipca 2006 roku Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Wydział Promocji i Szkoleń) przeprowadził badanie, którego celem było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych osób zainteresowanych aplikowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Odbiorców Ostatecznych, którzy uzyskali wsparcie w ramach SPO-WKP. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynikiem tych badań jest raport, który oddajemy do Państwa dyspozycji. Autorzy

3 3 Metodologia i cel badania ……………………………………... Podsumowanie wyników ………………………………………. Korzystanie z SPO-WKP ……………………………………….. Źródła informacji o SPO-WKP ………………………………… Stan wiedzy o SPO-WKP ………………………………………. Zainteresowanie szkoleniami w ramach SPO-WKP ………. Charakterystyka próby …………………………………………. Spis treści 4 6 9 20 26 36 51

4 4 Metodologia i cel badania

5 5 Badanie zrealizowano metodą CAWI (ankieta internetowa) w dniach 1 czerwca – 26 lipca 2006 roku. Kwestionariusz badania został zamieszczony na stronach internetowych www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl. Dodatkowo linki do ankiety umieszczono na stronach Instytucji Wdrażających i Pośredniczących w ramach SPO-WKP. Badaniem objęto grupę 312 podmiotów (podmioty, które zamierzały aplikować o wsparcie N = 219; były w trakcie aplikowania N = 57 bądź złożyły już wnioski aplikacyjne N = 160), z czego 77% stanowiły przedsiębiorstwa (N = 240). W analizie uwzględniono tylko do końca wypełnione kwestionariusze, pominięto natomiast wpisy niepełne w liczbie 271. Podstawowym celem badania było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych osób zainteresowanych aplikowaniem w ramach SPO-WKP oraz Odbiorców Ostatecznych, którzy uzyskali wsparcie w ramach SPO-WKP. Szczegółowe cele badawcze obejmowały następujące zagadnienia: - źródła informacji o SPO-WKP, - zainteresowanie szkoleniami organizowanymi w ramach SPO-WKP, - tematyka przyszłych szkoleń, - ocena pod względem stopnia trudności poszczególnych części wniosku aplikacyjnego, - poziom wiedzy na temat SPO-WKP osób zainteresowanych aplikowaniem w ramach Programu bądź jego Odbiorców Ostatecznych. Metodologia i cel badania

6 6 Podsumowanie wyników

7 7 Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że wśród przedstawicieli podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw istnieje dosyć duża potrzeba rozszerzania swojej wiedzy na temat Programu. Do tej pory w szkoleniach organizowanych w ramach SPO-WKP udział wzięło 55% badanych podmiotów. O pozytywnym wpływie prowadzonych szkoleń na skuteczność aplikowania o dotacje w ramach Programu świadczy fakt, że udział uczestników szkoleń był wyższy o ok. 10 punktów procentowych w grupie Odbiorców Ostatecznych SPO- WKP. Dodatkowo 89% podmiotów, które nie uczestniczyły w tego typu szkoleniach, deklaruje zainteresowanie taką formą dokształcania. Tematyka organizowanych w przyszłości szkoleń powinna pokrywać te obszary zagadnień, w obrębie których respondenci oceniają swoją wiedzę jako niewystarczającą. Do katalogu powyższych zagadnień należą następujące: 1. Wniosek o wsparcie: - skwantyfikowane wskaźniki realizacji projektu (wskaźnik oddziaływania i rezultatu), - informacje dotyczące finansowania projektu (planowane wydatki według podziału na kategorie), - przygotowanie poprawnego wniosku (przykładowe wzorce, praktyczne warsztaty z wykorzystaniem generatora wniosków), - kryteria oceny wniosków i wyboru projektów (jasno sformułowane kryteria oceny merytorycznej). Podsumowanie wyników (1)

8 8 2. Obowiązki Odbiorców Ostatecznych, którzy uzyskali wsparcie: - procedury przetargowe, - kontrola realizacji projektu, - sporządzanie wniosku o płatność, rozliczanie projektu, - sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu. W grupie badanych podmiotów 51% to podmioty, które już aplikowały o wsparcie – spośród nich 86% wsparcie to uzyskało. W całej badanej próbie Odbiorcy Ostateczni SPO-WKP stanowili zatem 44%. Wydaje się zasadne, aby w momencie, kiedy kończy się okres aplikowania w ramach SPO-WKP, na grupie tej skupić główne wysiłki szkoleniowe, tym bardziej że respondentów tych charakteryzuje stosunkowo niski poziom wiedzy na temat ich obowiązków jako Odbiorców Ostatecznych Programu. 3. Założenia dotyczące wsparcia dla przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2007-2013 (98% podmiotów objętych badaniem deklaruje chęć zapoznania się z powyższymi założeniami). Należy także zwrócić uwagę na fakt, że ankietowani najczęściej czerpią informacje na temat SPO-WKP ze stron internetowych (94%). Istotny w świetle tej wiedzy wydaje się postulat, aby zamieszczane tam informacje były na bieżąco aktualizowane, jak również by były pisane prostym i zrozumiałym językiem. Podsumowanie wyników (2)

9 9 Korzystanie z SPO-WKP

10 10 Spośród podmiotów objętych badaniem 70% jest zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie z SPO-WKP w przyszłości, 51% złożyło już wniosek aplikacyjny, a 18% jest w trakcie aplikowania o wsparcie. Spośród podmiotów, które aplikowały o wsparcie, 86% to Odbiorcy Ostateczni SPO-WKP (przynajmniej jeden ze złożonych wniosków został zaakceptowany). Blisko 2/3 respondentów (64%) samodzielnie przygotowywało wnioski o wsparcie, podczas gdy 1/3 badanych (36%) korzystała z usług zewnętrznego konsultanta bądź firmy doradczej. Znacznie częściej z outsourcingu w tym zakresie korzystały przedsiębiorstwa (39%) niż pozostałe podmioty (23%) – różnica 16 punktów procentowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród przygotowujących wniosek we współpracy z zewnętrznym konsultantem bądź firmą doradczą nieznacznie częściej występują Odbiorcy Ostateczni SPO-WKP, a więc podmioty, które uzyskały dotacje (91%). Wśród tych podmiotów, które opracowywały wnioski samodzielnie, odsetek Odbiorców Ostatecznych wynosił 84%. Korzystanie z SPO-WKP

11 11 Zainteresowanie SPO-WKP Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) aplikowaniem lub aplikował(a) Pan(i) o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw? N = 312 (wszystkie podmioty) Pytanie wielokrotnego wyboru

12 12 Zainteresowanie SPO-WKP - przedsiębiorstwa oraz pozostałe podmioty N - wszystkie podmioty Pytanie wielokrotnego wyboru Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) aplikowaniem lub aplikował(a) Pan(i) o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw?

13 13 Odbiorcy Ostateczni SPO-WKP Czy przynajmniej jeden z wniosków złożonych przez Pana/Panią został zaakceptowany? N = 160 (podmioty, które aplikowały o wsparcie z SPO-WKP)

14 14 Odbiorcy Ostateczni SPO-WKP - przedsiębiorstwa oraz pozostałe podmioty Czy przynajmniej jeden z wniosków złożonych przez Pana/Panią został zaakceptowany? N - podmioty, które aplikowały o wsparcie z SPO-WKP

15 15 Udział w przygotowaniu wniosku Czy przygotowywał(a) Pan(i) bądź brał(a) Pan(i) udział w przygotowaniu wniosku o wsparcie z SPO-WKP? N = 180 (podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP)

16 16 Udział w przygotowaniu wniosku - przedsiębiorstwa oraz pozostałe podmioty Czy przygotowywał(a) Pan(i) bądź brał(a) Pan(i) udział w przygotowaniu wniosku o wsparcie z SPO-WKP? N - podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP

17 17 Korzystanie z usług zewn. konsultanta lub firmy doradczej Czy opracowując wniosek o udzielenie wsparcia, korzystał(a) Pan(i) z usług zewnętrznego konsultanta/firmy doradczej? N = 163 (podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP i których przedstawiciele brali udział w przygotowywaniu wniosku)

18 18 Korzystanie z usług zewn. konsultanta lub firmy doradczej - przedsiębiorstwa oraz pozostałe podmioty Czy opracowując wniosek o udzielenie wsparcia, korzystał(a) Pan(i) z usług zewnętrznego konsultanta/firmy doradczej? N - podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP i których przedstawiciele brali udział w przygotowywaniu wniosku

19 19 Uzyskanie wsparcia a korzystanie z usług zewn. konsultanta lub firmy doradczej Czy przynajmniej jeden z wniosków złożonych przez Pana/Panią został zaakceptowany? N - podmioty, które aplikowały o wsparcie z SPO-WKP i których przedstawiciele brali udział w przygotowaniu wniosku

20 20 Źródła informacji o SPO-WKP

21 21 Głównym źródłem informacji o SPO-WKP, z którego korzystały prawie wszystkie (94%) badane podmioty, były strony internetowe. Z tego względu dosyć ważny wydaje się postulat zgłaszany przez respondentów, aby informacje tam zamieszczane były na bieżąco aktualizowane. Blisko co drugi badany poszukiwał informacji na temat Programu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP oraz w dokumentach programowych. Przedsiębiorstwa będące Odbiorcami Ostatecznymi SPO-WKP częściej niż wszystkie przedsiębiorstwa (różnica 10 punktów procentowych) bądź inne podmioty (różnica 14 punktów procentowych) korzystały z pomocy instytucji. Spośród instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP najczęściej korzystano z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (75%) oraz z pomocy Regionalnych Instytucji Finansujących (62%). Przedsiębiorstwa częściej niż pozostałe podmioty kontaktowały się z wymienionymi instytucjami, jak również z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podmioty niebędące przedsiębiorstwami częściej z kolei czerpały pomoc z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Warto w tym miejscu podkreślić, iż przedsiębiorstwa będące Odbiorcami Ostatecznymi SPO-WKP częściej niż wszystkie badane przedsiębiorstwa informacje na temat Programu pozyskiwały z Ministerstwa Gospodarki (różnica ok. 10 punktów procentowych). Źródła informacji o SPO-WKP

22 22 Źródła informacji o SPO-WKP Gdzie szuka Pan(i) informacji na temat Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw? N = 312 (wszystkie podmioty) Pytanie wielokrotnego wyboru

23 23 Źródła informacji o SPO-WKP – w poszczególnych grupach podmiotów Gdzie szuka Pan(i) informacji na temat Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw? N - wszystkie podmioty Pytanie wielokrotnego wyboru

24 24 Korzystanie z pomocy instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie SPO-WKP Z jakimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie SPO-WKP kontaktował(a) się Pan(i), poszukując informacji na temat Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw? N = 158 (podmioty, które korzystały z pomocy instytucji) Pytanie wielokrotnego wyboru

25 25 Korzystanie z pomocy instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie SPO-WKP – w poszczególnych grupach podmiotów Z jakimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie SPO-WKP kontaktował(a) się Pan(i), poszukując informacji na temat Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw? N - podmioty, które korzystały z pomocy instytucji Pytanie wielokrotnego wyboru

26 26 Stan wiedzy o SPO-WKP

27 27 Wiedza ogólna na temat SPO-WKP Z badania wynika, że respondenci posiadają największą wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z SPO-WKP. 85% z nich deklaruje, że ma wystarczającą wiedzę (suma wskazań zdecydowanie i raczej wystarczająca) na temat tego, gdzie należy składać wnioski, 74% - w jakim terminie należy je składać, a 72% - kto może ubiegać się o wparcie. Stan wiedzy respondentów należy natomiast uznać za niewystarczający w zakresie tego, w jaki sposób należy przygotowywać wnioski o płatność, jak sporządzać sprawozdania z realizacji projektów oraz jakie są kryteria oceny wniosków i wyboru projektów. W przypadku tych zagadnień suma wskazań posiadam zdecydowanie lub raczej niewystarczającą wiedzę wynosiła więcej niż 50%. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podobny zakres zagadnień badani wymieniali w sposób spontaniczny w pytaniu o to, w jakim zakresie chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o SPO-WKP. Ocena wniosku Najłatwiejszą częścią wniosku aplikacyjnego okazała się część dotycząca charakterystyki prowadzonej działalności. Takiego zdania było 9 na 10 respondentów. Blisko 2/3 badanych uznało, że trudności nie sprawia im wypełnienie części dotyczącej informacji o projekcie. W obrębie tej części wniosku zdecydowana większość elementów składowych została oceniona jako łatwa, jedynie co 2 respondent deklarował, iż ma problemy z wypełnieniem części poświęconej trwałości projektu. Stan wiedzy o SPO-WKP (1)

28 28 Spośród głównych części wniosku aplikacyjnego dwie zostały uznane jako sprawiające największą trudność. Najtrudniejsza okazała się część poświęcona skwantyfikowanym wskaźnikom realizacji projektu – 3/4 badanych oceniło ją jako zdecydowanie lub raczej trudną – a w jej obrębie najwięcej problemów sprawiał wskaźnik rezultatu (71%) oraz oddziaływania (83%). Druga część wniosku, która przysparzała najwięcej trudności (55%), dotyczyła informacji na temat finansowania projektu. Tutaj szczególnie trudny okazał się podział planowanych wydatków na kategorie środków publicznych, prywatnych oraz kwalifikowanych – takiego zdania było blisko 2/3 ankietowanych. Wiedza Odbiorców Ostatecznych SPO-WKP na temat stawianych przed nimi wymagań Ogólnie rzecz biorąc, stan wiedzy Odbiorców Ostatecznych SPO-WKP na temat formułowanych wobec nich wymagań należy ocenić jako raczej niski. Największą wiedzę respondenci posiadają na temat obowiązków informacyjnych i promocji projektu oraz w zakresie wymogów co do przechowywania i archiwizowania dokumentów (należy jednak pamiętać, że w przypadku wymienionych zagadnień połowa ankietowanych deklarowała, iż ma na ten temat wystarczającą wiedzę, a połowa była przeciwnego zdania). Stan wiedzy o SPO-WKP (2)

29 29 Z kolei zagadnienia, w zakresie których z pewnością należy rozszerzyć wiedzę Odbiorców Ostatecznych, to: procedury przetargowe (72%)*, kontrola realizacji projektu (69%)*, sporządzanie wniosku o płatność (64%)*, sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu (62%)*. Podobny zakres zagadnień Odbiorcy Ostateczni wymieniali w sposób spontaniczny w pytaniu o to, w jakim zakresie chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o SPO-WKP. Stan wiedzy o SPO-WKP (3) * W nawiasie podano sumę wskazań odpowiedzi posiadam zdecydowanie lub raczej niewystarczającą wiedzę na dany temat.

30 30 Wiedza ogólna o SPO-WKP Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę na temat Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw? N = 312 (wszystkie podmioty) Pominięto odpowiedź Nie wiem, trudno powiedzieć

31 31 Wniosek o udzielenie wsparcia Które z wymienionych części wniosku ocenia Pan(i) jako łatwe, a które jako trudne do wypełnienia? N = 163 (podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP i których przedstawiciele brali udział w przygotowywaniu wniosku) Pominięto odpowiedź Nie wiem, trudno powiedzieć

32 32 Wniosek o udzielenie wsparcia - informacje o projekcie Które części wniosku w zakresie informacji o projekcie ocenia Pan(i) jako łatwe, a które jako trudne do wypełnienia? N = 163 (podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP i których przedstawiciele brali udział w przygotowywaniu wniosku) Pominięto odpowiedź Nie wiem, trudno powiedzieć

33 33 Wniosek o udzielenie wsparcia - wskaźniki realizacji projektu Które części wniosku dotyczące wskaźników realizacji projektu ocenia Pan(i) jako łatwe, a które jako trudne do wypełnienia? N = 163 (podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP i których przedstawiciele brali udział w przygotowywaniu wniosku) Pominięto odpowiedź Nie wiem, trudno powiedzieć

34 34 Wniosek o udzielenie wsparcia - finansowanie projektu Które części wniosku dotyczące finansowania projektu ocenia Pan(i) jako łatwe, a które jako trudne do wypełnienia? N = 163 (podmioty, które aplikowały bądź były w trakcie aplikowania o wsparcie z SPO-WKP i których przedstawiciele brali udział w przygotowywaniu wniosku) Pominięto odpowiedź Nie wiem, trudno powiedzieć

35 35 Wiedza Odbiorców Ostatecznych na temat SPO-WKP Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę na temat wymagań stawianych Odbiorcom Ostatecznym, których wnioski zostały zaakceptowane? N = 138 (podmioty, które uzyskały wsparcie w ramach SPO-WKP) Pominięto odpowiedź Nie wiem, trudno powiedzieć

36 36 Zainteresowanie szkoleniami w ramach SPO-WKP

37 37 55% przedstawicieli badanych podmiotów brało udział w szkoleniach dotyczących realizacji projektów w ramach SPO-WKP. W przypadku przedsiębiorstw wskaźnik ten kształtował się na tym samym poziomie. Natomiast udział uczestników szkoleń był wyższy o ok. 10 punktów procentowych w grupie Odbiorców Ostatecznych SPO-WKP, co może świadczyć o pozytywnym wpływie prowadzonych szkoleń na skuteczność aplikowania o dotacje w ramach Programu. Zdecydowana większość (89%) respondentów, którzy nie byli uczestnikami szkoleń, deklaruje zainteresowanie taką formą dokształcania, przy czym odpowiedzi takiej rzadziej udzielają przedstawiciele przedsiębiorstw (87%) niż przedstawiciele pozostałych podmiotów ubiegających się o wsparcie (94%). Prawdopodobnie spowodowane jest to tym, iż przedsiębiorstwa częściej korzystają z usług zewnętrznego konsultanta bądź firmy doradczej. 1/4 badanych zapytana o to, w jakim zakresie chciałaby poszerzyć swoją wiedzę o SPO-WKP, przyznaje, iż tym, co sprawia najwięcej trudności, jest kwestia rozliczenia projektu, przygotowania wniosku o płatność oraz brak umiejętności poprawnego kwalifikowania wydatków. Sprawą problematyczną pozostaje także przygotowanie samego wniosku (12%), stąd postulat organizowania szkoleń w tym zakresie (posługiwanie się generatorem wniosków) oraz prezentowania przykładowych, poprawnie wypełnionych wniosków. Dodatkowo dla badanych nie są do końca jasne kryteria oceny merytorycznej złożonych wniosków (12%). Zainteresowanie szkoleniami (1)

38 38 Z kolei odpowiadający na to samo pytanie Odbiorcy Ostateczni SPO-WKP do katalogu najtrudniejszych zagadnień związanych z Programem – w zakresie których chcieliby poszerzyć swoją wiedzę – dodają następujące kwestie: zamówienia publiczne, procedura wyboru wykonawców, przetargi (17%), sprawozdania z realizacji projektów (10%), właściwe przygotowanie się do kontroli w zakresie realizacji projektu (10%), prowadzenie dokumentacji projektu i jej archiwizacja (8%). Zdecydowana większość przedstawicieli badanych podmiotów (98%) chciałaby poznać założenia wsparcia dla przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2007-2013. Postulaty takie pojawiały się również w spontanicznych wypowiedziach respondentów (13% odpowiadających na pytanie otwarte). Zainteresowanie szkoleniami (2)

39 39 Udział w szkoleniach Czy brał(a) Pan(i) udział w szkoleniu/szkoleniach dotyczących realizacji projektów w ramach SPO-WKP? N = 312 (wszystkie podmioty)

40 40 Udział w szkoleniach - przedsiębiorstwa oraz pozostałe podmioty Czy brał(a) Pan(i) udział w szkoleniu/szkoleniach dotyczących realizacji projektów w ramach SPO-WKP? N - wszystkie podmioty

41 41 Uzyskanie wsparcia a udział w szkoleniach Czy brał(a) Pan(i) udział w szkoleniu/szkoleniach dotyczących realizacji projektów w ramach SPO-WKP? N = 138 (podmioty, które uzyskały wsparcie w ramach SPO-WKP)

42 42 Zainteresowanie udziałem w szkoleniach Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w tego typu szkoleniu? N = 140 (podmioty, których przedstawiciele nie brali udziału w szkoleniach)

43 43 Zainteresowanie udziałem w szkoleniach - przedsiębiorstwa oraz pozostałe podmioty Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w tego typu szkoleniu? N - podmioty, których przedstawiciele nie brali udziału w szkoleniach

44 44 Tematyka przyszłych szkoleń - wszyscy zainteresowani SPO-WKP W jakim zakresie chciał(a)by Pan(i) poszerzyć swoją wiedzę o SPO-WKP? N = 276 (wszystkie podmioty, pominięto braki danych) Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte

45 45 W jakim zakresie chciał(a)by Pan(i) poszerzyć swoją wiedzę o SPO-WKP? Rozliczanie projektu, wnioski o płatność, kwalifikowanie wydatków Rozliczenie wniosków - procedura oraz formularze, a także wyjaśnienia do nich nie są jednoznaczne. Kwalifikowalność kosztów ponoszonych przy realizacji projektu. Dokładne ustalenie kosztów kwalifikowanych. Jak sporządzać wnioski o płatność oraz w jaki sposób rozliczać się z projektów. Założenia dotyczące programowania w latach 2007-2013 Chciałabym w miarę szybko dostać informacje o możliwości starania się o dotacje w najbliższym okresie programowania, aby móc spokojnie przygotować się do składania wniosków. Nauki nigdy dość. Pewnie jak wielu najbardziej interesuje mnie przyszłość tj. lata 2007 - 2013 i możliwości rozwoju moich firm, zarówno średnich, jak i dużych. Oznacza to, iż chętnie dowiem się czegoś konkretnego na temat funduszy i środków na 2007 - 2013. Przygotowanie poprawnego wniosku Przykłady pozytywnie ocenionych i realizowanych wniosków - przykładowy szablon oceniony przez komisję można traktować jako pewnego rodzaju wzorzec. Tak było w pewnym momencie z Phare FDI, gdzie w Rzeczypospolitej opublikowano przekładowo wypełniony wniosek. Przykładowe wnioski aplikacyjne (gotowce) plus do tego sprawozdania, opisy dokumentów, ale od strony praktycznej i przekazywane zrozumiałym językiem. Warsztaty bezpośrednie - wypełnianie wniosku w generatorze wniosku. Przykładowe wypowiedzi (1)

46 46 W jakim zakresie chciał(a)by Pan(i) poszerzyć swoją wiedzę o SPO-WKP? Kryteria wyboru i oceny wniosków W zakresie informacji o kryteriach oceny wniosków. Na co zwrócić uwagę, czego unikać, najczęstsze błędy wnioskodawców. Przejrzystość oceny wniosków. Ocena merytoryczna, sposób przyznawania punktów. Karta oceny merytorycznej i technicznej projektu, bo w chwili obecnej to "czarna dziura". Kryteria wewnętrzne przyjmowane przez komisje oceniające projekty. Aktualność informacji Wytyczne wraz z terminami składania wniosków powinny być umieszczane na stronie www wcześniej niż obecnie (czasem jest zbyt mało czasu, aby przedsiębiorca podjął decyzję co do własnych inwestycji). Czasem brak jest aktualnych instrukcji na stronach MG (przynajmniej tak bywało w przeszłości). Przykładowe wypowiedzi (2)

47 47 Tematyka przyszłych szkoleń – Odbiorcy Ostateczni SPO-WKP W jakim zakresie chciał(a)by Pan(i) poszerzyć swoją wiedzę na temat wymagań stawianych Odbiorcom Ostatecznym SPO-WKP? N = 115 (podmioty, które uzyskały wsparcie w ramach SPO-WKP, pominięto braki danych) Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte

48 48 W jakim zakresie chciał(a)by Pan(i) poszerzyć swoją wiedzę na temat wymagań stawianych Odbiorcom Ostatecznym SPO-WKP? Rozliczanie projektu, wnioski o płatność, kwalifikowanie wydatków Aktualnie główne działania powinny się skupić na szkoleniach dotyczących prawidłowego rozliczania dotacji. Kwalifikacja VAT. Sprawozdania z realizacji projektów Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu (kwartalnych, rocznych, na zakończenie projektu). Kontrola realizacji projektu, przygotowanie do kontroli Kontrole w okresie 5 lat po realizacji projektu, przechowywanie dokumentacji projektowej (w siedzibie głównej czy w oddziale firmy?). Zamówienia publiczne, procedura wyboru wykonawców, przetargi Prawidłowa realizacja projektu w związku z obowiązkiem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Informacji o sposobie przygotowania i składaniu wniosków nie jest wiele, ale i tak zdecydowanie więcej niż o rozliczaniu, przetargach - przecież nikt w małej firmie nie ma o tym pojęcia! Przykładowe wypowiedzi

49 49 Zainteresowanie założeniami na nowy okres programowania 2007-2013 Czy chciał(a)by Pan(i) poznać założenia wsparcia dla przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2007-2013? N = 312 (wszystkie podmioty)

50 50 Zainteresowanie założeniami na nowy okres programowania 2007-2013 - przedsiębiorstwa oraz pozostałe podmioty Czy chciał(a)by Pan(i) poznać założenia wsparcia dla przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2007-2013? N - wszystkie podmioty

51 51 Charakterystyka próby

52 52 Rodzaj podmiotu W imieniu którego z wymienionych podmiotów ubiegał(a) się Pan(i) / zamierza się Pan(i) ubiegać o wsparcie? N = 312 (wszystkie podmioty) Pytanie wielokrotnego wyboru

53 53 Przedsiębiorstwo - zajmowane stanowisko Jakie jest Pana(i) stanowisko? N = 184 (przedsiębiorstwa, których przedstawiciele są w nich obecnie zatrudnieni)

54 54 Przedsiębiorstwo - profil działalności Czym zajmuje się przedsiębiorstwo, w którym jest Pan(i) zatrudniony(a)? N = 184 (przedsiębiorstwa, których przedstawiciele są w nich obecnie zatrudnieni) Pytanie wielokrotnego wyboru

55 55 Przedsiębiorstwo - branża W jakiej branży działa przedsiębiorstwo? N = 184 (przedsiębiorstwa, których przedstawiciele są w nich obecnie zatrudnieni)

56 56 Przedsiębiorstwo - wielkość Ile osób zatrudnia przedsiębiorstwo? N = 184 (przedsiębiorstwa, których przedstawiciele są w nich obecnie zatrudnieni)

57 57 Przedsiębiorstwo - forma własności Jaka jest forma własności przedsiębiorstwa? N = 184 (przedsiębiorstwa, których przedstawiciele są w nich obecnie zatrudnieni)

58 58 Przedsiębiorstwo - okres działalności Od jak dawna przedsiębiorstwo działa na rynku? N = 184 (przedsiębiorstwa, których przedstawiciele są w nich obecnie zatrudnieni)

59 59 Przedsiębiorstwo - województwo W jakim województwie mieści się siedziba przedsiębiorstwa? N = 184 (przedsiębiorstwa, których przedstawiciele są w nich obecnie zatrudnieni)

60 60 Informacja o firmie Interaktywny Instytut Badań Rynkowych sp. z o.o. ul. Domaniewska 41A budynek Mars, klatka D, II piętro 02-672 Warszawa tel. (0 22) 874 41 00 fax (0 22) 874 41 01 kontakt@instytutbadan.plwww.iibr.pl


Pobierz ppt "1 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO-WKP – BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google