Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 czerwca 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 czerwca 2008."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 czerwca 2008

2 Zagrożenia dla wykorzystania wsparcia z UE
lotnictwo- kontekst środowiska Niezgodność polskich przepisów z wymogami: a) dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne b) dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków c) dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory d) dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko e) dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. o udziale społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów oraz dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości Zarzuty KE: nieprawidłowe umiejscowienie w chronologii procesu inwestycyjnego ocen oddziaływania na środowisko, udziału organizacji ekologicznych w procesie ocen oddziaływania na środowisko oraz informacji dla społeczeństwa nie wyznaczenie lub nieprawidłowe wyznaczenie obszarów sieci Natura 2000

3 Program rozwoju sieci lotnisk
lotniska dla metropolii Strategicznym materiałem precyzującym rozwój infrastruktury polskich portów lotniczych jest Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 roku Program określa potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury sieci lotnisk zaliczonych do TEN-T (stanowiących zasadniczą infrastrukturę lotniskową kraju i część infrastruktury europejskiej) Program Infrastruktura i Środowisko określa możliwą partycypacje środków UE w perspektywie finansowej

4 Planowanie nowych lotnisk
a rozbudowa istniejących Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych zawiera kryteria zasadności budowy nowych lotnisk regionalnych i lokalnych oraz ich lokalizacji wykorzystanie istniejących zasobów poprzez modernizację i rozbudowę istniejących lotnisk komunikacyjnych wykorzystanie na cele cywilnego lotnictwa komunikacyjnego istniejącej infrastruktury lotnisk niekomunikacyjnych (wojskowych oraz sportowo-usługowych)

5 Planowanie nowych lotnisk
kontekst rozwoju regionalnego z analizy obszarów ciążenia obecnie działających portów lotniczych wynika, iż zasadne jest uzupełnienie sieci portów regionalnych o 5 portów zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, zachodnio-pomorskim oraz świętokrzyskim nowe lotniska powstaną m.in. w Lublinie, Modlinie, Kamieniu Śląskim, Białymstoku, Zegrzu Pomorskim inwestycje są zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych właściwych województw na lata 2007 – 2013

6 Regiony nie dysponujące infrastrukturą lotniskową
Izochrony 60, 90, 120 min

7 Rola planów generalnych lotnisk
wobec procesu inwestycji Plan Generalny portu lotniczego (Master Plan) jest: prezentacją koncepcji planistycznej najlepszego rozwoju określonego portu lotniczego Plan Generalny przedstawia w sposób efektywny rezultat badań i logicznych przemyśleń, na podstawie których był konstruowany i przedstawiony z zgodnie z najlepszymi zasadami wyników zarówno w warstwie graficznej jak i tekstowej Plan Generalny stosuje się do modernizacji i rozbudowy istniejącego portu lotniczego, jak również do budowy nowego portu lotniczego z uwzględnieniem jego rozmiaru i funkcji jakie ma spełniać” - definicja Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

8 Plan rozwoju lotniska na okres 20 lat ze strefą ochronną
Rola planów generalnych lotnisk wobec planowania przestrzennego Plan Generalny w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12 maja 2008 roku Plan rozwoju lotniska na okres 20 lat ze strefą ochronną Plan opiniowany przez Prezesa ULC; uzgadniany przez min ds. budownictwa w zakresie zgodności z KPZK, obrony narodowej w zakresie terenów zamkniętych; zatwierdzany przez min transportu w zakresie zgodności z polityka transportową kraju Konieczność sporządzania planu miejscowego dla Planu Gener. zapewnienie optymalnych możliwości dla rozwoju lotnisk użytku publicznego, ochrony gruntów pod te lotniska, uwzględnienie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego

9 Formuła użyczenia najmu dzierżawy na rzecz podmiotu/zarządcy
Lotnisko a gospodarka nieruchomościami Rozporządzenie min ds. transportu; wykaz inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy/budowy lotniska (projekt) Podstawa do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego; możliwość wywłaszczenia na cele budowy bez względu na status wnioskodawcy (projekt) lotniska użytku publicznego zakładane wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa lub JST Formuła użyczenia najmu dzierżawy na rzecz podmiotu/zarządcy Formuła dysponowania gruntami dla rozbudowy w oparciu o Plan Generalny lub plan miejscowy, lub własność zarządzającego Ustanowienie wieczystego użytkowania lub decyzji uwłaszczeniowych; postanowienia określające cel użytkowania wieczystego lotniska. Art. 65 ustawy

10 wymagania higieniczne i zdrowotne; wojewódzki inspektor sanitarny
Uwarunkowania rozwoju lotniska; Środowisko naturalne; konflikty i koszty decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach; rola regionalnej dyrekcji środowiskowej- zgodność z dyrektywami europejskimi poszanowanie środowiska naturalnego i kulturowego; zakres informacji o środowiskowych uwarunkowaniach- załącznik 4 wymagania higieniczne i zdrowotne; wojewódzki inspektor sanitarny strefa ograniczonego użytkowania a strefa ochrony lotniska wprowadzenie przez Prezesa ULC zakazu lub ograniczenia dla operacji lotniczych przez samoloty poddźwiękowe; / 3 lata zasada zrównoważonego podejścia; poziom źródła, planowanie przestrzenne, zarządzanie ruchem, ograniczenia operacji lotniczych

11 Transport miejski; formuła dopłat do transportu publicznego
Uwarunkowania rozwoju lotniska; transport miejski, regionalny, krajowy Program rozwoju sieci lotnisk jako element infrastruktury transportowej art. 48 ustawy o PiZP- uchwała Rady Ministrów Lotnisko jako węzeł transportu modalnego; parkingi i dworce, transport drogowy indywidualny oraz publiczny Transport regionalny kolejowy; rola samorządu województwa- kwestia dopłat do przewozów Transport miejski; formuła dopłat do transportu publicznego Powiązanie z transportem krajowym kolejowym; wspólna odprawa i bilet transfer bagażu

12 Formuła planu rozwoju jako strategii rozwoju gminy, a lotnisko
Uwarunkowania rozwoju lotniska; rozwój miasta i gospodarki miejskiej, region Formuła planu rozwoju jako strategii rozwoju gminy, a lotnisko Rola studium uwarunkowań w kontekście art. 48 Plan rozwoju strefy ekonomicznej lotniska; mechanizm planu, lub decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji Problematyka rewitalizacji w strefie ekonomicznej lotniska Strategia rozwoju województwa a mechanizm planu zagospodarowania przestrzennego województwa Regionalny program operacyjny a pomoc publiczna dla zarządcy Lokalizacja inwestycji , rola ograniczeń i stymulacji dla inwestycji przez gminę

13 Formuła podatków lokalnych w odniesieniu do terenów lotniska
Użytkowanie lotniska Zarządca a gmina- konflikt czy współpraca Rola prezydenta wójta burmistrza jako organu ds. środowiska; wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu Określenia i procedury w ramach studium określającego obszar oraz płaszczyzny dla działania Formuła podatków lokalnych w odniesieniu do terenów lotniska Obowiązek sporządzania planu miejscowego a kwestia odszkodowań w trybie art. 36 Procedury wywłaszczeń a formuła słusznego odszkodowania Procedury realizacji budowlanej nowy zakres odpowiedzialmności

14 lokalizowanie inwestycji na podstawie:
Planowanie zintegrowane; nowe podejście Kontekst środowiska naturalnego połączenie oceny oddziaływania na środowisko z procedurami planowania i ustalania lokalizacji inwestycji; etap lokalizacji , etap zezwolenia na realizacje przedsięwzięcia lokalizowanie inwestycji na podstawie: doprecyzowanego, nowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacji inwestycji celu publicznego urbanistycznego planu realizacyjnego Realizacja inwestycji w oparciu o zgodę urbanistyczną; formuła rejestracji projektu Konieczność monitorowania zmian; ekofizjografia, ortofotomapa

15 rola mediatora w procesie planowania rozwoju
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; formuła obywatelskiego planowania wzmocnienie społecznej kontroli w planowaniu przestrzennym: tryb debat oraz standardy informacyjne dokumentów wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego informacja i wskaźniki rozwoju powiązanie procesu sporządzania studium z wymogami dyrektywy o udziale społeczeństwa o sporządzaniu niektórych planów i programów; strategiczna ocena rola mediatora w procesie planowania rozwoju wzmocnienie roli planu miejscowego jako dokumentu pozwalającego na prowadzenie polityki rozwoju gminy w odniesieniu do nieruchomości; umowa urbanistyczna

16 Konsultacje społeczne – do połowy lipca 2008
Harmonogram Konsultacje społeczne – do połowy lipca 2008 Uzgodnienia międzyresortowe – do końca lipca 2008 Przesłanie pod obrady Rady Ministrów – do końca sierpnia 2008 Przesłanie do parlamentu – jesień 2008 Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym – styczeń 2009 Zakładany termin wejścia w życie większości przepisów – nowy sezon budowlany 2009

17 usprawnienie procesu inwestycyjnego - szybko
Wnioski usprawnienie procesu inwestycyjnego - szybko wzmocnienie personalnej odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego - bezpiecznie zapewnienie skuteczniejszych narzędzi gminy dla kształtowania ładu przestrzennego - racjonalnie zintegrowanie systemu gospodarki przestrzennej z dyrektywami środowiskowymi - ekologicznie zapewnienie udziału społeczności i informowania opinii publicznej w procesie oceny oddziaływania na środowisko - przejrzyście

18 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa


Pobierz ppt "Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 czerwca 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google