Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 17 czerwca 2008 Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 17 czerwca 2008 Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 17 czerwca 2008 Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu

2 2 Niezgodność polskich przepisów z wymogami: a) dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne b) dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków c) dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory d) dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. o udziale społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów oraz dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WEw odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości e) dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. o udziale społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów oraz dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości Zarzuty KE: - nieprawidłowe umiejscowienie w chronologii procesu inwestycyjnego ocen oddziaływania na środowisko, udziału organizacji ekologicznych w procesie ocen oddziaływania na środowisko oraz informacji dla społeczeństwa - nie wyznaczenie lub nieprawidłowe wyznaczenie obszarów sieci Natura 2000 Zagrożenia dla wykorzystania wsparcia z UE lotnictwo- kontekst środowiska

3 3 Strategicznym materiałem precyzującym rozwój infrastruktury polskich portów lotniczych jest Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 roku Program określa potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury sieci lotnisk zaliczonych do TEN-T (stanowiących zasadniczą infrastrukturę lotniskową kraju i część infrastruktury europejskiej) Program Infrastruktura i Środowisko określa możliwą partycypacje środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013 Program rozwoju sieci lotnisk lotniska dla metropolii

4 4 Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych zawiera kryteria zasadności budowy nowych lotnisk regionalnych i lokalnych oraz ich lokalizacji wykorzystanie istniejących zasobów poprzez modernizację i rozbudowę istniejących lotnisk komunikacyjnych wykorzystanie na cele cywilnego lotnictwa komunikacyjnego istniejącej infrastruktury lotnisk niekomunikacyjnych (wojskowych oraz sportowo-usługowych) Planowanie nowych lotnisk a rozbudowa istniejących

5 5 Planowanie nowych lotnisk kontekst rozwoju regionalnego z analizy obszarów ciążenia obecnie działających portów lotniczych wynika, iż zasadne jest uzupełnienie sieci portów regionalnych o 5 portów zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, zachodnio-pomorskim oraz świętokrzyskim nowe lotniska powstaną m.in. w Lublinie, Modlinie, Kamieniu Śląskim, Białymstoku, Zegrzu Pomorskim inwestycje są zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych właściwych województw na lata 2007 – 2013

6 6 Regiony nie dysponujące infrastrukturą lotniskową Izochrony 60, 90, 120 min

7 7 Plan Generalny portu lotniczego (Master Plan) jest: prezentacją koncepcji planistycznej najlepszego rozwoju określonego portu lotniczego Plan Generalny przedstawia w sposób efektywny rezultat badań i logicznych przemyśleń, na podstawie których był konstruowany i przedstawiony z zgodnie z najlepszymi zasadami wyników zarówno w warstwie graficznej jak i tekstowej Plan Generalny stosuje się do modernizacji i rozbudowy istniejącego portu lotniczego, jak również do budowy nowego portu lotniczego z uwzględnieniem jego rozmiaru i funkcji jakie ma spełniać - d efinicja Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Rola planów generalnych lotnisk wobec procesu inwestycji

8 8 Plan Generalny w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12 maja 2008 roku Plan rozwoju lotniska na okres 20 lat ze strefą ochronną Plan opiniowany przez Prezesa ULC; uzgadniany przez min ds. budownictwa w zakresie zgodności z KPZK, obrony narodowej w zakresie terenów zamkniętych; zatwierdzany przez min transportu w zakresie zgodności z polityka transportową kraju Konieczność sporządzania planu miejscowego dla Planu Gener. zapewnienie optymalnych możliwości dla rozwoju lotnisk użytku publicznego, ochrony gruntów pod te lotniska, uwzględnienie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego Rola planów generalnych lotnisk wobec planowania przestrzennego

9 9 Lotnisko a gospodarka nieruchomościami Rozporządzenie min ds. transportu; wykaz inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy/budowy lotniska (projekt) Rozporządzenie min ds. transportu; wykaz inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy/budowy lotniska (projekt) Podstawa do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego; możliwość wywłaszczenia na cele budowy bez względu na status wnioskodawcy (projekt) Podstawa do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego; możliwość wywłaszczenia na cele budowy bez względu na status wnioskodawcy (projekt) lotniska użytku publicznego zakładane wyłączniena gruntach Skarbu Państwa lub JST lotniska użytku publicznego zakładane wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa lub JST Formuła użyczenia najmu dzierżawy na rzecz podmiotu/zarządcy Formuła użyczenia najmu dzierżawy na rzecz podmiotu/zarządcy Formuła dysponowania gruntami dla rozbudowy w oparciu o Plan Generalny lub plan miejscowy, lub własność zarządzającego Formuła dysponowania gruntami dla rozbudowy w oparciu o Plan Generalny lub plan miejscowy, lub własność zarządzającego Ustanowienie wieczystego użytkowania lub decyzji uwłaszczeniowych; postanowienia określające cel użytkowania wieczystego lotniska. Ustanowienie wieczystego użytkowania lub decyzji uwłaszczeniowych; postanowienia określające cel użytkowania wieczystego lotniska. Art. 65 ustawy

10 10 Uwarunkowania rozwoju lotniska; Środowisko naturalne; konflikty i koszty decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach; rola regionalnej dyrekcji środowiskowej- zgodność z dyrektywami europejskimi decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach; rola regionalnej dyrekcji środowiskowej- zgodność z dyrektywami europejskimi poszanowanie środowiska naturalnego i kulturowego; zakres informacji o środowiskowych uwarunkowaniach- załącznik 4 poszanowanie środowiska naturalnego i kulturowego; zakres informacji o środowiskowych uwarunkowaniach- załącznik 4 wymagania higieniczne i zdrowotne; wojewódzki inspektor sanitarny wymagania higieniczne i zdrowotne; wojewódzki inspektor sanitarny strefa ograniczonego użytkowania a strefa ochrony lotniska strefa ograniczonego użytkowania a strefa ochrony lotniska wprowadzenie przez Prezesa ULC zakazu lub ograniczenia dla operacji lotniczych przez samoloty poddźwiękowe; 50 000 / 3 lata wprowadzenie przez Prezesa ULC zakazu lub ograniczenia dla operacji lotniczych przez samoloty poddźwiękowe; 50 000 / 3 lata zasada zrównoważonego podejścia; poziom źródła, planowanie przestrzenne, zarządzanie ruchem, ograniczenia operacji lotniczych zasada zrównoważonego podejścia; poziom źródła, planowanie przestrzenne, zarządzanie ruchem, ograniczenia operacji lotniczych

11 11 Uwarunkowania rozwoju lotniska; transport miejski, regionalny, krajowy Program rozwoju sieci lotnisk jako element infrastruktury transportowej art. 48 ustawy o PiZP- uchwała Rady Ministrów Program rozwoju sieci lotnisk jako element infrastruktury transportowej art. 48 ustawy o PiZP- uchwała Rady Ministrów Lotnisko jako węzeł transportu modalnego; parkingi i dworce, transport drogowy indywidualny oraz publiczny Lotnisko jako węzeł transportu modalnego; parkingi i dworce, transport drogowy indywidualny oraz publiczny Transport regionalny kolejowy; rola samorządu województwa- kwestia dopłat do przewozów Transport regionalny kolejowy; rola samorządu województwa- kwestia dopłat do przewozów Transport miejski; formuła dopłat do transportu publicznego Transport miejski; formuła dopłat do transportu publicznego Powiązanie z transportem krajowym kolejowym; wspólna odprawa i bilet transfer bagażu Powiązanie z transportem krajowym kolejowym; wspólna odprawa i bilet transfer bagażu

12 12 Formuła planu rozwoju jako strategii rozwoju gminy, a lotnisko Formuła planu rozwoju jako strategii rozwoju gminy, a lotnisko Rola studium uwarunkowań w kontekście art. 48 Rola studium uwarunkowań w kontekście art. 48 Plan rozwoju strefy ekonomicznej lotniska; mechanizm planu, lub decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji Plan rozwoju strefy ekonomicznej lotniska; mechanizm planu, lub decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji Problematyka rewitalizacji w strefie ekonomicznej lotniska Problematyka rewitalizacji w strefie ekonomicznej lotniska Strategia rozwoju województwa a mechanizm planu Strategia rozwoju województwa a mechanizm planu zagospodarowania przestrzennego województwa zagospodarowania przestrzennego województwa Regionalny program operacyjny a pomoc publiczna dla zarządcy Regionalny program operacyjny a pomoc publiczna dla zarządcy Lokalizacja inwestycji, rola ograniczeń i stymulacji dla inwestycji przez gminę Lokalizacja inwestycji, rola ograniczeń i stymulacji dla inwestycji przez gminę Uwarunkowania rozwoju lotniska; rozwój miasta i gospodarki miejskiej, region

13 13 Rola prezydenta wójta burmistrza jako organu ds. środowiska; wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu Rola prezydenta wójta burmistrza jako organu ds. środowiska; wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu Określenia i procedury w ramach studium określającego obszar oraz płaszczyzny dla działania Określenia i procedury w ramach studium określającego obszar oraz płaszczyzny dla działania Formuła podatków lokalnych w odniesieniu do terenów lotniska Formuła podatków lokalnych w odniesieniu do terenów lotniska Obowiązek sporządzania planu miejscowego a kwestia odszkodowań w trybie art. 36 Obowiązek sporządzania planu miejscowego a kwestia odszkodowań w trybie art. 36 Procedury wywłaszczeń a formuła słusznego odszkodowania Procedury wywłaszczeń a formuła słusznego odszkodowania Procedury realizacji budowlanej nowy zakres odpowiedzialmności Procedury realizacji budowlanej nowy zakres odpowiedzialmności Użytkowanie lotniska Zarządca a gmina- konflikt czy współpraca

14 14 połączenie oceny oddziaływania na środowisko z procedurami planowania i ustalania lokalizacji inwestycji; etap lokalizacji, etap zezwolenia na realizacje przedsięwzięcia połączenie oceny oddziaływania na środowisko z procedurami planowania i ustalania lokalizacji inwestycji; etap lokalizacji, etap zezwolenia na realizacje przedsięwzięcia lokalizowanie inwestycji na podstawie: lokalizowanie inwestycji na podstawie: doprecyzowanego, nowego planu zagospodarowania przestrzennego doprecyzowanego, nowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacji inwestycji celu publicznego urbanistycznego planu realizacyjnego urbanistycznego planu realizacyjnego Realizacja inwestycji w oparciu o zgodę urbanistyczną; formuła rejestracji projektu Realizacja inwestycji w oparciu o zgodę urbanistyczną; formuła rejestracji projektu Konieczność monitorowania zmian; ekofizjografia, ortofotomapa Konieczność monitorowania zmian; ekofizjografia, ortofotomapa Planowanie zintegrowane; nowe podejście Kontekst środowiska naturalnego

15 15 wzmocnienie społecznej kontroli w planowaniu przestrzennym: tryb debat oraz standardy informacyjne dokumentów wzmocnienie społecznej kontroli w planowaniu przestrzennym: tryb debat oraz standardy informacyjne dokumentów wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego informacja i wskaźniki rozwoju wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego informacja i wskaźniki rozwoju powiązanie procesu sporządzania studium z wymogami dyrektywy o udziale społeczeństwa o sporządzaniu niektórych planów i programów; strategiczna ocena powiązanie procesu sporządzania studium z wymogami dyrektywy o udziale społeczeństwa o sporządzaniu niektórych planów i programów; strategiczna ocena rola mediatora w procesie planowania rozwoju rola mediatora w procesie planowania rozwoju wzmocnienie roli planu miejscowego jako dokumentu pozwalającego na prowadzenie polityki rozwoju gminy w odniesieniu do nieruchomości; umowa urbanistyczna wzmocnienie roli planu miejscowego jako dokumentu pozwalającego na prowadzenie polityki rozwoju gminy w odniesieniu do nieruchomości; umowa urbanistyczna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; formuła obywatelskiego planowania

16 16 Harmonogram Konsultacje społeczne – do połowy lipca 2008 Konsultacje społeczne – do połowy lipca 2008 Uzgodnienia międzyresortowe – do końca lipca 2008 Uzgodnienia międzyresortowe – do końca lipca 2008 Przesłanie pod obrady Rady Ministrów – do końca sierpnia 2008 Przesłanie pod obrady Rady Ministrów – do końca sierpnia 2008 Przesłanie do parlamentu – jesień 2008 Przesłanie do parlamentu – jesień 2008 Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym – styczeń 2009 Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym – styczeń 2009 Zakładany termin wejścia w życie większości przepisów – nowy sezon budowlany 2009 Zakładany termin wejścia w życie większości przepisów – nowy sezon budowlany 2009

17 17 usprawnienie procesu inwestycyjnego - szybko usprawnienie procesu inwestycyjnego - szybko wzmocnienie personalnej odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego - bezpiecznie wzmocnienie personalnej odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego - bezpiecznie zapewnienie skuteczniejszych narzędzi gminy dla kształtowania ładu przestrzennego - racjonalnie zapewnienie skuteczniejszych narzędzi gminy dla kształtowania ładu przestrzennego - racjonalnie zintegrowanie systemu gospodarki przestrzennej z dyrektywami środowiskowymi - ekologicznie zintegrowanie systemu gospodarki przestrzennej z dyrektywami środowiskowymi - ekologicznie zapewnienie udziału społeczności i informowania opinii publicznej w procesie oceny oddziaływania na środowisko - przejrzyście zapewnienie udziału społeczności i informowania opinii publicznej w procesie oceny oddziaływania na środowisko - przejrzyście Wnioski

18 18 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa info@mi.gov.pl


Pobierz ppt "1 Warszawa, 17 czerwca 2008 Rozwój portu lotniczego w sąsiedztwie miasta w aspekcie planowania przestrzennego Olgierd Roman Dziekoński Podsekretarz Stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google